Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2167(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0108/2019

Predkladané texty :

A8-0108/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0245

Prijaté texty
PDF 259kWORD 103k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament (2018/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom riadení za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho články 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva zo 16. júna 2014 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(8), a najmä na jeho článok 22,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2019),

A.  keďže predseda 4. júla 2018 prijal účtovnú závierku Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2017;

B.  keďže generálny tajomník ako hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním 6. júla 2018 potvrdil, že má primeranú istotu o tom, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

C.  keďže v audite Dvora audítorov sa uvádza, že vo svojom špecifickom hodnotení administratívnych a ostatných výdavkov v roku 2017 nezistil žiadne významné nedostatky v preskúmaných výročných správach o činnosti inštitúcií a orgánov, ktoré sa vyžadujú v nariadení (EÚ, Euratom) č. 2018/1046;

D.  keďže podľa článku 262 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 411, 13.11.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament (2018/2167(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 94, článok 98 ods. 3 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0108/2019),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu, výsledky operácií a hotovostný tok Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súlade s bežným postupom bolo administratíve Európskeho parlamentu zaslaných 161 otázok a Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu (ďalej len „CONT“) dostal a verejne prediskutoval písomné odpovede za prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet, generálneho tajomníka a vnútorného audítora;

C.  keďže pokiaľ ide o kvalitu, účinnosť a účelnosť v riadení verejných financií, vždy existuje priestor na zlepšenie a je potrebná kontrola, aby sa zabezpečilo, že politické vedenie a administratíva Európskeho parlamentu nesú zodpovednosť voči občanom Únie;

Rozpočtové a finančné riadenie Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Európskeho parlamentu na rok 2017 boli na úrovni 1 909 590 000 EUR alebo 19,25 % prostriedkov okruhu V viacročného finančného rámca(1) vyčlenených na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2017, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 (1 838 613 983 EUR) predstavuje zvýšenie o 3,9 %; zdôrazňuje, že toto zvýšenie je výrazne vyššie ako belgická miera inflácie v roku 2017, ktorá predstavovala iba 2,65 %;

2.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2017 predstavovali 206 991 865 EUR (183 381 513 EUR v roku 2016) vrátane pripísaných príjmov vo výške 50 052 674 EUR (30 589 787 EUR v roku 2016);

3.  zdôrazňuje, že štyri kapitoly predstavovali 69,5 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 10 (Členovia inštitúcie), kapitola 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 20 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 42 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc), čo svedčí o vysokej miere nepružnosti väčšej časti výdavkov Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že najväčší podiel z rozpočtu Európskeho parlamentu predstavuje administratívna činnosť a nie operačné činnosti, čo treba vziať do úvahy;

4.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2017, a to:

a)  Disponibilné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2017:

1 909 590 000

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2016:

---

automatické prenosy z rozpočtového roka 2016:

285 312 645

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2017:

50 052 674

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2016:

39 595 290

Spolu:

2 284 550 609

b)  Použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2017 (v EUR)

záväzky:

2 209 881 836

vykonané platby:

1 904 053 540

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

329 655 011

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

337 227 783

zrušené rozpočtové prostriedky:

39 823 600

c)  Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2017:

206 991 865

d)  Celková súvaha k 31. decembru 2017 (v EUR)

1 628 445 094

5.  upozorňuje, že viazaných bolo 99 % rozpočtových prostriedkov zapísaných v rozpočte Európskeho parlamentu t. j. 1 889 574 057 EUR, pričom miera rušenia bola na úrovni 1 %; s uspokojením konštatuje, že podobne ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu; poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky boli na úrovni 1 599 788 767 EUR a že miera ich plnenia bola 84,7 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,3 %;

6.  zdôrazňuje skutočnosť, že zrušené rozpočtové prostriedky za rok 2017 predstavovali 17 451 943 EUR, a týkali sa hlavne platov a iných nárokov, ako aj výdavkov na budovy;

7.  konštatuje, že v rozpočtovom roku 2017 bolo v súlade s článkami 27 a 46 nariadenia o rozpočtových pravidlách schválených sedem presunov, ktoré predstavovali 57 402 860 EUR, resp. 3,01 % konečných rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že väčšina presunov sa týkala politiky Európskeho parlamentu v oblasti budov, najmä financovania ročných splátok nájomného v súvislosti s projektom budovy Konrad Adenauer;

8.  zdôrazňuje, že „zberný“ presun je nedodržaním zásady špecifikácie a priamo odporuje zásade presnosti rozpočtu; žiada, aby sa rozpočtové prostriedky na financovanie budov, najmä budovy Konrad Adenauer, zahrnuli do návrhu ročného rozpočtu, ktorý majú prijať rozpočtové orgány; domnieva sa, že počet zberných presunov je stále veľmi vysoký; je presvedčený, že lepšie rozpočtové riadenie by malo znížiť tieto presuny na nevyhnutné minimum; zdôrazňuje, že politika Európskeho parlamentu v oblasti budov by sa v rámci rozpočtovej stratégie by mala stanoviť dostatočne jasne; dôrazne odsudzuje presuny často na poslednú chvíľu, na účely financovania politiky Európskeho parlamentu v oblasti budov; žiada generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby Výboru pre rozpočet poskytli všetky dokumenty, plány a zmluvy týkajúce sa politiky v oblasti nehnuteľností;

9.  zdôrazňuje potrebu prenosov v súvislosti s veľkými projektmi v oblasti budov alebo infraštruktúry napriek ročnej povahe rozpočtu;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2017 a o zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou

10.  pripomína, že Dvor audítorov vykonáva osobitné posúdenie administratívnych a iných výdavkov ako jednej skupiny politík za všetky inštitúcie EÚ; upozorňuje, že administratívne a súvisiace výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje (platy, príspevky a dôchodky), ktoré predstavujú 60 % celkových administratívnych výdavkov, ako aj výdavky na budovy, zariadenia, energiu, komunikácie a informačné technológie;

11.  poznamenáva, že audítorské dôkazy celkovo ukazujú, že výdavky na administratívu nie sú ovplyvnené významnou mierou chýb; dodáva tiež, že na základe deviatich vyčíslených chýb predstavuje odhadovaná úroveň chybovosti v okruhu 5 viacročného finančného rámca na administratívu 0,5 % (zvýšenie z 0,2 % v roku 2016);

12.  berie na vedomie osobitné zistenia týkajúce sa Európskeho parlamentu, ktoré sú uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov za rok 2017; s veľkým znepokojením berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že z ôsmich preskúmaných operácií Európskeho parlamentu sa nedostatky v najmenej troch z nich týkali postupov verejného obstarávania, konkrétne plnenia výberových kritérií, úplného súladu s rámcovou zmluvou a kritéria výberu cestovnej kancelárie, a v jednom sa týkali náhrad výdavkov skupín návštevníkov;

13.  berie na vedomie odpovede Európskeho parlamentu v sporovom konaní s Dvorom audítorov; žiada Dvor audítorov, aby priebežne informoval príslušný výbor o vykonávaní jeho odporúčaní;

Výročná správa vnútorného audítora

14.  poznamenáva, že na otvorenej schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa konala 26. novembra 2018, vnútorný audítor predložil svoju výročnú správu a uviedol, že za rok 2017 vypracoval správy týkajúce sa týchto tém:

   kroky nadväzujúce na nedoriešené opatrenia zo správ o vnútornom audite – fázy I a II roku 2017;
   revidovaná rozpočtová nomenklatúra Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu (ďalej len „GR COMM“);
   organizovanie pozvánok pre novinárov na GR COMM;
   verejné obstarávanie a plnenie zmlúv v oblasti externých prekladov;
   obstarávacia politika pre predplatné knižnice – Generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby (GR EPRS);
   individuálne nároky podľa služobného poriadku úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov;
   činnosti v oblasti decentralizovaných informačných technológií;

15.  pripomína, že výročná správa o činnosti je základným kameňom riadiacej štruktúry Európskeho parlamentu; víta a podporuje nasledujúce opatrenia, na ktorých sa vnútorný audítor dohodol s príslušnými generálnymi riaditeľstvami:

   v súvislosti s auditom organizácie pozvánok pre novinárov zo strany GR COMM treba posilniť riadiaci a kontrolný rámec tým, že sa zabezpečí, aby náhrady pre novinárov zodpovedali skutočne vynaloženým výdavkom (napr. overené počiatočné a konečné miesta cesty); riešenie systémových odchýlok od pravidiel upravujúcich pozvánky; povinné používanie bankových prevodov na vyplácanie úhrad novinárom vrátane ciest do Štrasburgu; a opatrenia na usmernenie postupu výberu a hodnotenia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti postupu pozývania;
   v súvislosti s auditmi individuálnych nárokov podľa služobného poriadku treba zlepšiť prostredie a metodiku kontrol, osobitné postupy riadenia a kontroly, ktoré sa týkajú nároku na príspevok na expatriáciu a denné príspevky (napr. konzistentnosť uplatňovania pravidiel), a osobitné postupy týkajúce sa ročných paušálnych príspevkov na cestovanie;
   pokiaľ ide o audit verejného obstarávania a plnenia zmlúv v oblasti externého prekladu, a to aj pokiaľ ide o organizáciu procesu verejného obstarávania, sú potrebné včasnejšie žiadosti o dodatočné informácie a lepšie hodnotenie, posilnenie kritérií kvality v rámci budúcich postupov verejného obstarávania, nabádanie externých dodávateľov na zlepšenie kvality prekladov, a to aj prostredníctvom rozšíreného overovania ex post, a zvýšenie spoľahlivosti výpočtu skutočných celkových nákladov na externý preklad, najmä vzhľadom na skutočnosť, že približne jednu tretinu preložených strán pokrývajú externí prekladatelia a tento podiel sa s veľkou pravdepodobnosťou zvýši;
   pokiaľ ide o audit činností decentralizovaných informačných technológií a dosiahnutie ich úplného prínosu, treba posilniť monitorovanie rozpočtu vyčleneného na iniciatívy v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) koordinované v rámci IT programov, a to nielen podávaním správ o určitých etapách projektu, ale zabezpečením prehľadu od začiatku po koniec; zvýšenie istoty, že iniciatívy v oblasti IKT sa realizujú včas, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite a v medziach rozpočtu; zlepšenie kontroly decentralizovaných jednotiek a validácie nových verzií softvéru a procesov riadenia problémov súvisiacich s nimi; a postupne prejsť od zmlúv na externé posudky zameraných na čas a prostriedky na zmluvy orientované na dodané produkty/služby;

16.  poznamenáva, že postup prijímania následných opatrení v roku 2017 viedol k uzavretiu 34 zo 71 nedoriešených opatrení, ako aj to, že rizikový profil ostávajúcich opatrení sa v roku 2017 postupne znižoval; konštatuje najmä, že počet nedoriešených opatrení týkajúcich sa významných rizík sa znížil z 26 na 11 znížil a že v kategórii najvyššieho rizika (kritické) neostali žiadne nedoriešené opatrenia; zdôrazňuje, že nové pridané nedoriešené opatrenia za rozpočtový rok 2017 by nemali znížiť dosiahnuté zlepšenia v súvislosti s už uzatvorenými opatreniami;

Následné opatrenia k uzneseniu o absolutóriu za rok 2016

17.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o absolutóriu za rok 2016, ktoré boli 17. septembra 2018 poskytnuté výboru CONT, vystúpenie generálneho tajomníka v súvislosti s rôznymi otázkami a žiadosťami uvedenými v uznesení o absolutóriu Európskeho parlamentu za rok 2016, ako aj výmenu názorov s poslancami EP, ktorá nasledovala po tomto vystúpení;

18.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v reakcii na niektoré odporúčania uvedené v uznesení Európskeho parlamentu o udelení absolutória za rok 2016 neboli prijaté žiadne opatrenia a že v nadväzujúcom dokumente o následných opatreniach nie je uvedené žiadne odôvodnenie; zdôrazňuje, že je dôležité častejšie viesť vo výbore CONT diskusie s generálnym tajomníkom o otázkach týkajúcich sa rozpočtu Európskeho parlamentu a jeho plnenia;

Absolutórium Európskeho parlamentu za rok 2017

19.  berie na vedomie výmenu názorov medzi podpredsedom zodpovedným za rozpočet, generálnym tajomníkom a výborom CONT za prítomnosti vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2018 v súvislosti s udeľovaním absolutória Európskemu parlamentu za rok 2017;

20.  konštatuje, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie malo značný vplyv na rôzne služby Európskeho parlamentu, najmä na výbory, výskumné oddelenia a horizontálne služby; poznamenáva, že útvary Európskeho parlamentu vypracovali analytický materiál na základe prieskumnej práce s cieľom posúdiť vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva na oblasti politík a právne predpisy v príslušných oblastiach, ktorý je zverejnený na webovom sídle Európskeho parlamentu;

21.  poznamenáva, že rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie je dotknutých šesť dočasných zamestnancov na generálnom sekretariáte, 41 dočasných zamestnancov v politických skupinách a na sekretariáte nezaradených poslancov, ako aj 30 zmluvných zamestnancov; chápe, že ich situácia sa posudzuje individuálne; víta ubezpečenie generálneho tajomníka, že žiadne predĺženie zmluvy nebude zamietnuté len na základe štátnej príslušnosti; vyzýva generálneho tajomníka, aby dôkladne zvážil potenciálnu úlohu konfliktov záujmov počas citlivého možného prechodného obdobia a prípadného neriadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie;

22.  víta podporu právnej služby Európskeho parlamentu pri vypracúvaní usmernení pre účastníkov finančných operácií, ktoré sa zaoberajú zmluvnými otázkami týkajúcimi sa rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie a pri vypracúvaní ustanovení, ktoré sa majú zahrnúť do súťažných a zmluvných dokumentov v súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie;

23.  upozorňuje na cieľ znížiť počet zamestnancov o 5 %, ktorý v roku 2017 znamenal, že Európsky parlament mal v pláne pracovných miest zrušiť 60 pracovných miest; pripomína, že politická dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o rozpočte na rok 2016, ktorou sa stanovil nový parameter pre zníženie počtu zamestnancov Európskeho parlamentu a predĺžilo jeho obdobie uplatňovania do roku 2019, zachovala výnimku pre politické skupiny; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rozpočtové orgány stanovili dodatočné zníženie o 76 pracovných miest z administratívy Európskeho parlamentu v roku 2017 ako kompenzáciu za zvýšenie počtu zamestnancov pre politické skupiny; je znepokojený tým, že toto výrazné zníženie môže mať negatívny vplyv na výkonnosť Európskeho parlamentu a viesť k nadmernému pracovnému zaťaženiu úradníkov a k presunu zodpovednosti na kancelárie poslancov;

24.  vyzýva generálneho tajomníka a všetky zodpovedné GR, aby spoločne vypracovali komplexný prehľad znižovania počtu zamestnancov, ktorý sa uplatňuje od roku 2014, vrátane presunov zamestnancov z administratívy do politických skupín a medzi inštitúciami; zdôrazňuje, že tento postup rotácie zamestnancov vyvoláva otázku, či sú opisy pracovných miest vhodné; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že nadmerné znižovanie počtu zamestnancov ponecháva poslancom a akreditovaným asistentom poslancov ďalšiu administratívnu záťaž, čo je na úkor samotnej legislatívnej činnosti, ktorú majú poslanci a akreditovaní asistenti poslancov vykonávať;

25.  zdôrazňuje, že fungovanie kancelárií bez papiera a riadne používanie digitálnych technológií, ako je elektronický podpis, dvojkrokové digitálne overovanie a elektronické súbory, vrátane spisov súvisiacich s plenárnou schôdzou, by znížili administratívnu záťaž pre všetky zúčastnené strany a prispeli k dosiahnutiu cieľov znižovania spotreby papiera Európskeho parlamentu; upozorňuje na skutočnosť, že bezpapierové parlamentné výbory jednoducho znamenajú, že úloha tlače všetkých dokumentov je prenesená zo sekretariátov výborov na kancelárie poslancov;

26.  konštatuje, že náhrada výdavkov v prípade niektorých služobných ciest je poznačená veľkými zdržaniami; navrhuje, aby sa preskúmali riešenia s cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky spojené so služobnými cestami uhrádzali v primeranej lehote;

27.  opäť vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby opätovne zvážili možnosť, že by akreditovaní asistenti poslancov za určitých podmienok, ktoré treba stanoviť, sprevádzali poslancov pri oficiálnych parlamentných delegáciách a služobných cestách, ako už požadovali niektorí poslanci; žiada generálneho tajomníka, aby preskúmal rozpočtové dôsledky a organizáciu a logistiku týchto služobných ciest;

28.  opäť vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa údajne bežne stáva, že poslanci nútia akreditovaných asistentov, aby cestovali na služobné cesty, najmä do Štrasburgu, bez služobných príkazov, bez úhrady nákladov na služobnú cestu alebo dokonca bez úhrady cestovných výdavkov; zastáva názor, že takéto praktiky umožňujú zneužívanie: ak akreditovaní asistenti cestujú bez cestovného príkazu, nielenže si musia platiť náklady z vlastných prostriedkov, ale zároveň sa na nich nevzťahuje poistenie na pracovisku; žiada generálneho tajomníka, aby preskúmal tento údajný postup a podal o tom správu do konca roka;

29.  poznamenáva, že revidované pravidlá, ktorými sa riadi uhrádzanie finančných príspevkov pre skupiny návštevníkov pod záštitou poslancov, nadobudli účinnosť 1. januára 2017; vyzýva generálneho tajomníka, aby bezodkladne poskytol hodnotenie týchto pravidiel; je mimoriadne znepokojený nedávnymi prípadmi zneužitia; je pevne presvedčený, že pravidlá, ktorými sa riadi vyplácanie finančných príspevkov, by sa mali čo najskôr zrevidovať, aby sa zabránilo tomu, že poslanci EP budú mať akékoľvek výhody; vyzýva Predsedníctvo, aby zovšeobecnilo preplácanie na základe faktúr za skupiny návštevníkov; pripomína svoju žiadosť o zrušenie možnosti vymenovať akreditovaných asistentov poslancov za vedúcich skupín; opakuje svoju výzvu, aby sa zrušila možnosť vymenovania akreditovaných asistentov poslancov za vedúcich skupín;

30.  požaduje revíziu systému na výpočet náhrady cestovných výdavkov v prípade skupín návštevníkov pod záštitou poslancov s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi Únie a podporiť využívanie ekologickejších dopravných prostriedkov vzhľadom na to, že súčasný systém založený na výpočte kilometrov nezohľadňuje vzdialenosť a geografické prekážky v niektorých oblastiach Únie a pokrytie nákladov na cestovanie do miest, kde sú k dispozícii rýchlejšie a ekologickejšie dopravné prostriedky;

31.  konštatuje, že stážisti zamestnaní poslancami majú zmluvu s poslancom podľa súkromného práva, ktorá im neudeľuje podobné postavenie, ako majú iné kategórie zamestnancov Európskeho parlamentu, ani nemajú nárok na štipendium od Európskeho parlamentu (štipendiá Roberta Schumana); vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci generálneho riaditeľstva pre financie (ďalej len „GR FINS“) neexistuje žiadna možnosť alebo právny rámec na zavedenie systému priamych zálohových platieb pre týchto stážistov pred služobnými cestami – hoci takéto možnosti platia v prípade všetkých ostatných zamestnancov – vzhľadom na skutočnosť, že si zo zrejmých dôvodov môžu sotva dovoliť vopred uhradiť tieto náklady z vlastných zdrojov;

32.  upozorňuje, že Predsedníctvo preskúmalo návrh generálneho tajomníka na zlepšenie súčasného právneho rámca, ktorým sa riadia stážisti zamestnaní poslancami, v ktorom v súčasnosti chýbajú určité záruky, v súlade so žiadosťou viac ako 140 poslancov podporujúcich kampaň za spravodlivé stáže medziskupiny pre mládež; zdôrazňuje, že každý poslanec má povinnosť poskytovať stážistom primeranú odmenu v súlade s právnym rámcom; podporuje Predsedníctvo v jeho úsilí vypracovať komplexný a vyvážený návrh, ktorý zaručí výsadné práva poslancov, ako aj primeranú odmenu a komplexné právne záruky pre stážistov; vyzýva Predsedníctvo, aby urýchlene prijalo nové pravidlá, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť na začiatku nového funkčného obdobia; verí, že návrh bude predložený čo najskôr;

33.  pripomína, že výpadok IT v októbri 2017 spôsobil značné narušenie parlamentných činností; konštatuje, že medzičasom bol prijatý akčný plán s cieľom zabezpečiť spoľahlivejšiu kontinuitu činností; zdôrazňuje význam rýchlej reakcie a vyriešenia porúch, najmä ak bránia legislatívnej činnosti alebo ju úplne zastavia;

34.  berie na vedomie zverejnenie dvoch správ o nekonaní na úrovni EÚ, ako aj dvoch posúdení európskej pridanej hodnoty, ktoré boli dokončené v roku 2017;

35.  konštatuje, že na žiadosť generálneho tajomníka všetky generálne riaditeľstvá Európskeho parlamentu vyvinuli nástroje riadenia na dosiahnutie súladu so zásadou zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti; konštatuje, že na generálnych riaditeľstvách, ktoré fungujú v časovom rámci politického cyklu, môže byť ťažké plniť niektoré existujúce kvantitatívne ciele; vyzýva generálneho tajomníka, aby túto skutočnosť zohľadnil pri hodnotení zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti na generálnych riaditeľstvách bez zohľadnenia aspektu pridanej hodnoty;

36.  s uznaním berie na vedomie, že boli vytvorené technické riešenia pre poslancov, ktorí chcú používať svoju webovú stránku na webovom sídle Európskeho parlamentu na účely zverejňovania stretnutí so zástupcami záujmových skupín; berie tiež na vedomie, že Predsedníctvo zvažuje rozšírenie tohto riešenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie boli priamo dostupné na webovom sídle Európskeho parlamentu;

37.  vyzýva administratívu Európskeho parlamentu, aby vypracovala správu poskytujúcu komplexný prehľad o zástupcoch záujmových skupín a ďalších organizácií, ktorým bol v roku 2017 umožnený prístup do priestorov Európskeho parlamentu; žiada, aby sa táto správa vypracúvala každý rok s cieľom zabezpečiť maximálnu úroveň transparentnosti;

38.  vyzýva administratívu Európskeho parlamentu, aby poskytla prehľad o vymenovaní vysokopostavených úradníkov v roku 2017; nabáda generálneho tajomníka, aby inicioval dodatočné opatrenia na zlepšenie transparentnosti a rovnosti počas postupov vymenúvania v Európskom parlamente, pričom by sa mali zohľadniť zistenia a odporúčania európskej ombudsmanky v spojených prípadoch 488/2018/KR a 514/2018/KR;

Geografická rozptýlenosť Európskeho parlamentu – jedno sídlo

39.  stále vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu na vytvorenie jediného sídla a skutočnosti, že občania Únie nechápu, prečo by mal Európsky parlament vykonávať svoju činnosť na dvoch miestach, Európska rada ešte ani nezačala diskusiu o tom, ako vyhovieť žiadostiam Európskeho parlamentu v tejto súvislosti; pripomína analýzu Dvora audítorov z roku 2014, v ktorej sa odhadujú ročné úspory vo výške 114 miliónov EUR, ak by Európsky parlament svoju činnosť centralizoval; pripomína uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2013(2), v ktorom sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadujú na 156 až 204 miliónov EUR ročne; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v jednom volebnom období môžu náklady spôsobené geografickou rozptýlenosťou Európskeho parlamentu dosahovať až jednu miliardu EUR a vyjadruje nesúhlas s viacročnými stavebnými projektmi, ktorých cieľom je rozšíriť kancelárske priestory, ktoré majú poslanci k dispozícii v Štrasburgu aj v Bruseli; vyzýva preto na urýchlené prijatie praktických opatrení s cieľom zriadiť jedno sídlo Európskeho parlamentu, aby sa zabránilo akémukoľvek ďalšiemu plytvaniu verejnými prostriedkami;

40.  okrem toho poukazuje na zistenie zo svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(3), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest riadnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamo podmienených jeho geografickým rozdelením; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tejto rozptýlenosti verejnosťou; opakuje svoju výzvu Rade, aby vypracovala komplexnú stratégiu s cieľom dohodnúť sa na jednom sídle Európskeho parlamentu;

41.  zdôrazňuje, že tieto dodatočné výdavky sú v rozpore so zásadou riadneho finančného riadenia a so zásadou rozpočtovej disciplíny; uznáva, že jedno sídlo možno dosiahnuť len jednomyseľnou zmenou zmluvy; vyzýva Radu a Komisiu, aby bezodkladne iniciovali takúto zmenu zmluvy, a zastáva názor, že táto zmena bude prospešná pre európskych daňovníkov, a to finančne aj z hľadiska kvality práce, ktorú vykonávajú poslanci; vyzýva preto na urýchlené prijatie praktických opatrení s cieľom zriadiť jedno sídlo Európskeho parlamentu, aby sa zabránilo akémukoľvek ďalšiemu plytvaniu verejnými prostriedkami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci jedného funkčného obdobia môžu náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu dosahovať až 1 miliardu EUR; vyjadruje nesúhlas s viacročnými stavebnými projektmi, ktorých cieľom je rozšíriť kancelárske priestory, ktoré majú poslanci k dispozícii v Štrasburgu;

42.  pripomína dodatočné náklady spojené s 12 cestami Európskeho parlamentu za rok do Štrasburgu, vo forme cestovných výdavkov poslancov, ktoré možno za rok 2017 rozdeliť takto:

Kategória

SPOLU 1

PRIEMER/MESIAC

Cestovné náklady

7 700 358

641 696

Denný príspevok

10 036 444

836 370

Príspevok za vzdialenosť

1 394 608

116 217

Príspevok za čas

1 994 045

166 170

Iné náklady

47 594

3 966

SPOLU

21 173 049

1 764 421

43.  zdôrazňuje, že okrem toho náklady na charterový vlak Thalys v roku 2017 predstavovali najmenej 3 668 532 EUR;

44.  poznamenáva, že vytvorenie inštitútu zameraného na vzdelávanie budúcich európskych diplomatov v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by mohlo byť príkladom zmeny využitia priestorov Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde by mohol takýto diplomatický inštitút sídliť;

Generálne riaditeľstvo komunikácie (GR COMM)

45.  konštatuje, že hlavným ukazovateľom GR COMM za rok 2017 je čas, počas ktorého sa Európskemu parlamentu venuje pozornosť na všetkých komunikačných kanáloch; s uspokojením konštatuje, že okrem zamerania na úrovne sledovania GR COMM pracuje na metodike merania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti svojich činností vo všetkých komunikačných kanáloch; vyzýva generálneho riaditeľa, aby do svojej výročnej správy o činnosti zahrnul výsledky z prvého roka jej vykonávania;

46.  konštatuje, že dlhodobé projekty identifikované v rámci strategického vykonávacieho rámca/portfólia parlamentných projektov na obdobie 2017 – 2019 sú v rôznych štádiách, ale všetky sa usilujú o dosiahnutie cieľa „menej produkovať, lepšie komunikovať“;

47.  berie na vedomie prebiehajúce hlavné technické a redakčné zmeny verejného webového sídla Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o optimalizáciu vyhľadávača sídla; oceňuje pokrok GR COMM, ale je znepokojený tým, že tento pokrok je stále pomalý, najmä vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a zvýšený záujem o prácu Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že ďalšie zlepšenia majú najvyššiu prioritu, a žiada, aby sa tento proces čo najskôr urýchlil; zdôrazňuje, že transparentné a dostupné webové sídlo je pre účasť občanov kľúčové;

48.  zdôrazňuje, že je ťažké zistiť výsledok hlasovania Európskeho parlamentu na jeho webovom sídle a že komerčná webová lokalita VoteWatch je oveľa praktickejšia, pretože výsledky hlasovania sa dajú nájsť jednoduchšie; vyzýva generálneho tajomníka, aby dal vypracovať pokročilejší systém na webovom sídle Európskeho parlamentu so zaznamenávaním hlasovania podľa mien v pléne s možnosťou jednoduchého vyhľadávania hlasovania jednotlivých poslancov a ich porovnania s ostatnými poslancami zo svojej skupiny a z iných skupín;

49.  konštatuje, že v oblasti médií sa v roku 2017 realizovalo mnoho projektov a jeho prítomnosť na internete bola ďalej konsolidovaná pomocou viacplatformového prístupu, nového portálu a tzv. „spravodajskej planéty“; berie okrem toho na vedomie výrazné zlepšenie Európskeho parlamentu v používaní sociálnych médií, ako aj akcií Únie spojených so zvyšovaním informovanosti; konštatuje tiež, že značné úsilie sa vynaložilo na komplexnú stratégiu návštevníkov a s osobitným zameraním na mládež aj na vykonávanie programu Ambasádorská škola EP; zdôrazňuje, že Európske vedecké mediálne centrum by sa malo ďalej rozvíjať a bez ďalšieho odkladu riadne fungovať, aby sa umožnilo lepšie spravodajstvo médií na základe vedeckých poznatkov;

50.  poznamenáva, že v roku 2017 bolo v členských štátoch usporiadaných 223 tlačových seminárov s viac ako 3 076 prítomnými novinármi; okrem toho víta skutočnosť, že na plenárne zasadnutia, centrálne organizované tlačové semináre a konferencie bolo pozvaných 1 905 novinárov; vyjadruje uznanie GR COMM za využívanie všetkých možných médií na šírenie informácií o činnosti a výsledkoch Európskeho parlamentu; nabáda GR, aby venovalo primeranú pozornosť dôležitosti sociálnych médií a ich významnému a stále rastúcemu potenciálu, pokiaľ ide o oslovenie občanov;

51.  uznáva snahu GR COMM osloviť aj tých občanov, ktorí nemajú automaticky záujem o prácu Európskeho parlamentu; nabáda generálneho tajomníka, aby dal vypracovať skutočne interaktívnu komunikačnú stratégiu, ktorá pôjde nad rámec cieľových skupín, ako sú novinári a študenti, a ktorá bude zahŕňať „mód počúvania“ s cieľom zhromažďovať možné kritické hlasy a odpovedať na ne;

52.  berie na vedomie reorganizáciu GR COMM, ktorá zahŕňala vytvorenie dvoch nových riaditeľstiev – ktoré sa zaoberajú kampaňami respektíve návštevníkmi – s cieľom zabezpečiť naplnenie stratégie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019; vyzýva GR COMM, aby pokračovalo v práci na komplexnej stratégii boja proti cieleným dezinformačným kampaniam, ktoré majú ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že zahraničný vplyv môže spôsobiť narušenie a ohroziť voľby úmyselným šírením nepravdivých informácií, a tým ovplyvňovať správanie pri hlasovaní;

53.  konštatuje, že v roku 2017 služba pre žiadosti občanov o informácie (AskEP) riešila viac ako 9 200 individuálnych žiadostí a 42 900 žiadostí v rámci zjavne koordinovaných kampaní o aktuálnych témach; navrhuje, aby sa odpovede Európskeho parlamentu zverejnili na jeho portáli;

54.  víta otvorenie Domu európskej histórie v máji 2017 a Parlamentária Simone Veilovej v Štrasburgu v júli 2017; konštatuje, že v období od mája do decembra Dom európskej histórie privítal 99 344 návštevníkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho otvorenie sa oneskorilo o viac ako rok; je znepokojený tým, že 99 344 návštevníkov sa zdá málo v pomere k nákladom na zamestnancov vo výške 4,4 milióna EUR: 2,7 milióna EUR na stálych zamestnancov a 1,7 milióna EUR na zmluvných zamestnancov (vrátane nákladov na bezpečnostných pracovníkov); vyzýva Predsedníctvo, aby vykonalo analýzu nákladov a prínosov;

55.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dokumenty týkajúce sa postupu verejného obstarávania Domu európskej histórie v januári 2019 neboli sprístupnené; vyjadruje hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o požiadavky na novú verejnú súťaž; vyzýva generálneho tajomníka, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o výsledku verejného obstarávania; zdôrazňuje, že bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania sa musí s členmi tímu EXPO zaobchádzať lepšie v týchto oblastiach: ich pracovný čas musí byť predvídateľný, musí existovať dohoda o primeranej dovolenke, musí byť zabezpečená riadna pracovná rovnošata;

56.  je hlboko znepokojený tým, že napriek všetkým aktivitám, ktoré GR COMM organizuje, sa európski občania stále domnievajú, že chýbajú informácie o Únii a o tom, čo Európsky parlament vykonáva a robí; vyzýva GR COMM, aby pokračovalo v úsilí o vytváranie inovatívnych nápadov na prekonanie tejto priepasti medzi Úniou a jej občanmi, a berie na vedomie navrhnutý inovatívny prístup k inštitucionálnej komunikačnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019;

57.  vyzýva Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, aby v rámci príprav na európske voľby v roku 2019 zabezpečilo, aby verejné aj súkromné médiá prezentovali názory poslancov a politických skupín v Európskom parlamente spôsobom, ktorý zaručí objektívnosť a pluralitu;

Styčné kancelárie Európskeho parlamentu

58.  berie na vedomie reformu styčných kancelárií Európskeho parlamentu (EPLO) schválenú Predsedníctvom v novembri 2017 a v rámci nej revidované vyhlásenie o poslaní, ktoré sa zameriava na spoluprácu s občanmi, médiami a zainteresovanými stranami v záujme oslovenia občanov; vyzýva styčné kancelárie, aby zabezpečili, že občania budú informovaní o činnosti európskych inštitúcií a o existencii styčných kancelárií;

59.  berie na vedomie rôzne výdavkové položky v roku 2017, rozdelené takto:

Výdavková položka

Výdavky 2017

Všeobecné komunikačné činnosti

5 945 229 EUR

Výdavky spojené s osobitnými činnosťami

5 320 867 EUR

Celkové náklady na budovy

8 874 530 EUR

Údržba bezpečnostných zariadení

1 733 071,32 EUR

60.  Celkové náklady na budovy rozdelené takto:

Nájomné

5 898 724 EUR

Práce

148 573 EUR

Osobitné náklady na správu budov

266 977 EUR

Upratovanie a údržba

1 126 853 EUR

Poplatky za energie a služby

1 433 403 EUR

61.  berie na vedomie rozšírenie komunikačných činností styčných kancelárií v roku 2017, ktoré zahŕňajú každodenné vzťahy s regionálnymi a miestnymi médiami, cielenú prítomnosť v sociálnych médiách a riadenie miestnej komunity, organizáciu miestnych podujatí, vzťahy s miestnymi orgánmi, školami a zainteresovanými stranami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že položky, ako sú platy a náklady na služobné cesty, neboli v odpovedi na dotazník oznámené; vychádza z informácií poskytnutých v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2016, v rámci ktorých vyplatené mzdy zamestnancov styčných kancelárií Európskeho parlamentu dosiahli celkom 23 058 210 EUR a náklady na služobné cesty predstavovali 1 383 843 EUR; predpokladá, že tieto sumy sa v rozpočtovom roku 2017 výrazne nezmenili;

62.  uznáva význam účinnej komunikácie v členských štátoch, zdôrazňuje však potrebu nákladovej efektívnosti a je presvedčený, že revidované vyhlásenie o poslaní prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa. Vyzýva všetky zainteresované strany prijímajúce rozhodnutia, ktorých sa to týka, aby sa usilovali o väčšiu pridanú hodnotu, najmä so zreteľom na prevádzkové náklady;

63.  zdôrazňuje, že je potrebné modernizovať poslanie styčných kancelárií Európskeho parlamentu prostredníctvom optimalizácie využívania nových komunikačných technológií, keďže ich úlohou je lepšie informovať občanov;

Generálne riaditeľstvo pre personál (GR PERS)

64.  poznamenáva, že hlavným ukazovateľom GR PERS v roku 2017 bol čas potrebný na realizáciu úkonu; s uspokojením konštatuje, že ciele a metódy zberu údajov boli spresnené a hodnotenie výsledkov bolo vo všeobecnosti pozitívne; so znepokojením konštatuje, že ciele zlepšenia postupov prijímania akreditovaných asistentov poslancov a prijímania detí do materskej školy Európskeho parlamentu neboli splnené, ale že problémy, ktoré sa vyskytli, sa vyriešili v roku 2018;

65.  zdôrazňuje, že postup prijímania akreditovaných asistentov poslancov sa tak na začiatku nasledujúceho volebného obdobia môže ukázať ako problematický; vyzýva preto generálneho tajomníka, aby v záujme poslancov a asistentov zaviedol všetky technické a personálne opatrenia potrebné na to, aby sa predišlo problémom a oneskoreniam, s osobitným dôrazom na predchádzanie problémom, ktoré vznikli v rokoch 2009 a 2014;

66.  poznamenáva, že Európsky parlament mal v decembri 2017 spolu 9 682 zamestnancov, čo zahŕňalo stálych a dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov (9 643 v roku 2016); pripomína, že na základe zmierovacej dohody o rozpočte na rok 2017 bolo celkovo zrušených 136 pracovných miest;

67.  uznáva citlivú situáciu akreditovaných asistentov poslancov, ktorí odpracovali dve po sebe nasledujúce parlamentné volebné obdobia bez prerušenia, ale nezavŕšili desaťročnú službu v dôsledku predčasných volieb v roku 2014, ako aj oneskorenia v prvej vlne prijímania v roku 2009, keď nadobudol účinnosť štatút, čo znamená, že týmto asistentom bude chýbať jeden až dva mesiace na splnenie podmienok na vznik nároku v rámci európskeho systému dôchodkových práv; s uznaním berie na vedomie, že Predsedníctvo túto otázku prediskutovalo a spolupracuje s GR PERS a zástupcami akreditovaných asistentov poslancov s cieľom nájsť riešenia; žiada, aby tieto riešenia v čo najväčšej miere zabránili zmene ich zmluvných podmienok, ktorá by im spôsobila stratu nárokov vzniknutých pri ich prijímaní v roku 2009;

68.  poznamenáva, že zamestnanci, ktorí pracovali pre inštitúcie menej ako 10 rokov nemajú nárok na dôchodok z EÚ a musia si preniesť svoje príspevky do iného fondu, ktorý spĺňa pravidlá Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o typ fondu a vek, a z ktorého možno prostriedky vyberať; poznamenáva, že mnohí akreditovaní asistenti poslancov zo Spojeného kráľovstva nemôžu preniesť svoje dôchodky do dôchodkových fondov v Spojenom kráľovstve, ktoré podľa Európskeho parlamentu nespĺňajú požiadavky; žiada generálneho tajomníka, aby sa naliehavo zaoberal touto otázkou s cieľom zabezpečiť, aby všetci zamestnanci mali prístup k svojim dôchodkom;

69.  vyzýva administratívu, aby čo najskôr v ďalšom volebnom období zabezpečila kurzy odbornej prípravy alebo vydanie publikácie, najmä pre nových akreditovaných asistentov poslancov, a to v praktických aj administratívnych záležitostiach (príkazy na služobnú cestu, lekárske prehliadky, akreditácia, parkovacie nálepky, skupiny návštevníkov, výstavy atď.) s cieľom vyhnúť sa systémovým chybám, ktoré bránia plynulému fungovaniu administratívnych postupov, ktoré sa ich týkajú;

70.  uznáva, že v prípade určitých činností, ako je napríklad prevádzkovanie jedální a upratovanie, bolo externé zabezpečovanie činností pre Európsky parlament uprednostňovanou možnosťou a že v dôsledku toho môže v určitých GR počet externých zamestnancov v priestoroch Európskeho parlamentu presiahnuť počet úradníkov;

71.  konštatuje však, že takéto rozhodnutia o externom zabezpečovaní činností neodôvodňujú využívanie všetkých externých pracovníkov;

72.  vyjadruje znepokojenie nad vplyvom diverzifikácie v odvetví stravovacích služieb na pokračujúce zamestnávanie súčasných zamestnancov stravovacích služieb Európskeho parlamentu; žiada, aby sa prijali vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovali pracovné miesta súčasného personálu stravovacích služieb Európskeho parlamentu;

73.  konštatuje, že služba vodičov bola v roku 2017 internalizovaná s hlavným cieľom zvýšiť bezpečnosť poslancov; poznamenáva, že to umožnilo Európskemu parlamentu vykonávať bezpečnostné previerky vodičov pred zamestnaním a zabezpečiť nepretržitú odbornú prípravu a monitorovanie svojich zamestnancov; s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 bol dokončený nábor 116 vodičov a dispečerov; požaduje podrobné údaje o nákladoch vzniknutých internalizáciou služby vodičov;

74.  podporuje úsilie o to, aby sa služba vodičov vykonávala interne, a pokrok, ktorý sa v tomto smere doteraz dosiahol; konštatuje, že postup internalizácie služby vodičov umožnil kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie služieb poskytovaných poslancom, ako aj účinnú a efektívnu reakciu na nepredvídateľné mimoriadne situácie alebo náhle zvýšenie dopytu; berie na vedomie vykonávanie plánu elektrickej mobility, aby sa dosiahla diverzifikácia, ekologizácia a elektrifikácia vozového parku; pripomína, že v súčasnosti existuje priame vlakové spojenie medzi Európskym parlamentom v Bruseli a hlavným letiskom a hlavnými železničnými stanicami, ktoré môžu poslanci využívať bezplatne;

75.  víta zavedenie systému príležitostnej telepráce pre pracovníkov generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu; podporuje uskutočnenie prieskumu o telepráci po prvom roku a žiada, aby sa výsledky hodnotenia poskytli poslancom a všetkým parlamentným službám; zastáva názor, že ak bude hodnotenie pozitívne, telepráca by sa mala umožniť všetkým zamestnancom vrátane akreditovaných asistentov poslancov a zamestnancov pracujúcich pre politické skupiny;

76.  víta skutočnosť, že podpora rovnosti príležitostí je aj naďalej jednou zo základných súčastí politiky riadenia ľudských zdrojov Európskeho parlamentu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že plán rodovej rovnosti sa stále nevykonáva v plnej miere, najmä pokiaľ ide o zastúpenie žien na stredných a vyšších riadiacich pozíciách (40 %) do roku 2020;

77.   vyjadruje veľké poľutovanie nad tým, že počet žien vo funkcii generálnych riaditeľov poklesol z 25 % (3 miesta) v roku 2016 na 17 % (2 miesta) v roku 2017; poukazuje na to, že celková situácia sa v porovnaní s rokom 2006 nezmenila, keď podiel žien, ktoré zastávali funkciu generálneho riaditeľa, bol 11,1 %; zdôrazňuje, že na rok 2019 bol stanovený celkový cieľ 30 % žien na pozíciách na úrovni generálneho riaditeľa; berie na vedomie, že počet žien vo funkcii riaditeľa bol v rokoch 2006 (29,6 %) až 2017 (30 % a 14 pracovných miest) stabilný;

78.  zdôrazňuje, že na rok 2019 bol stanovený celkový cieľ 35 % žien na pozíciách na úrovni riaditeľa; zdôrazňuje, že tieto údaje sa do veľkej miery odkláňajú od plánu v oblasti rodovej rovnosti a rozmanitosti; domnieva sa, že tento trend je v rozpore s plánom Európskeho parlamentu pre rodovú rovnosť; žiada generálneho tajomníka, aby okamžite informoval výbory BUDG, CONT a FEMM o dôvodoch nedodržania tohto plánu; vyzýva Predsedníctvo, aby vo svojich vlastných radoch zaviedlo vyšší počet žien na vedúcich pozíciách, ako to pravidelne požaduje Európsky parlament;

79.  víta skutočnosť, že generálny tajomník uprednostnil vymenovanie žien za vedúcich oddelení, čo viedlo k takmer zdvojnásobeniu počtu žien v tejto funkcii z 21 % v roku 2006 na takmer 40 % v roku 2018;

80.  víta politiku nulovej tolerancie sexuálneho obťažovania, ktorú Európsky parlament prijal v roku 2017; naliehavo tiež vyzýva Európsky parlament, aby plne implementoval tieto iniciatívy na riešenie prípadov obťažovania, najmä aktualizovaný plán na prispôsobenie preventívnych a včasných podporných opatrení na riešenie konfliktov a obťažovania medzi poslancami a akreditovanými asistentmi poslancov, stážistami alebo inými zamestnancami, ako aj medzi osobami na rovnakej úrovni vrátane externého auditu vnútorných opatrení a postupov Európskeho parlamentu, vytvorenie siete externých dôverných poradcov, zavedenie povinných odborných školení medzi poslancami, akreditovanými asistentmi poslancov, stážistami alebo inými zamestnancami, opätovné spojenie výborov proti obťažovaniu do jedného výboru s premenlivým zložením v závislosti od skúmaného prípadu a vrátane expertov na predchádzanie obťažovaniu z odvetvia práva a zdravotníctva ako stálych členov výboru; a pravidelné usporadúvanie verejných nadväzujúcich akcií výborom FEMM (správy, vypočutia, semináre atď.); konštatuje, že výsledky externého auditu sa očakávali začiatkom novembra 2018, a žiada, aby boli bezodkladne oznámené hneď, ako budú k dispozícii; okrem toho očakáva, že plán bude v plnej miere a transparentne vykonaný v súlade s prijatým uznesením Európskeho parlamentu, pričom by sa mal začať alebo čo najviac napredovať už pred koncom tohto volebného obdobia;

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku (ďalej len „GR INLO“)

81.  poznamenáva, že GR INLO malo v roku 2017 viazané rozpočtové prostriedky vo výške 267 588 704 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 (251 599 697 EUR) predstavuje zvýšenie o 6 %; berie na vedomie, že budova MARTENS v Bruseli bola uzavretá a uskutočnili sa v nej montážne a prispôsobovacie práce, že bol otvorený Dom európskej histórie, uskutočnila sa kúpa budovy Trèves I a dve ďalšie zariadenia sa rekonštruujú a rozširujú; poznamenáva, že v Luxemburgu napreduje projekt budovy KAD a že v apríli 2017 sa v Štrasburgu začala používať budova Havel a po nej v júli nasledovalo Parlamentárium Simone Veilovej;

82.  poznamenáva, že Predsedníctvo schválilo vytvorenie Domu Európy v niekoľkých styčných kanceláriách, ktoré bude prebiehať v nasledujúcich rokoch; vyzýva generálneho tajomníka, aby dohliadol na to, aby sa nové miesta pre styčné kancelárie vyberali po dôkladnej analýze nákladov a prínosov; žiada o zahrnutie podrobných informácií o pokroku prác do výročnej správy o činnosti GR; vyzýva generálneho tajomníka, aby pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami výborom BUDG a CONT predložil rôzne projekty, ktoré prijalo Predsedníctvo, ako aj odôvodnenia k nim a vyčlenené rozpočty na ne;

83.  berie na vedomie dôležitú infraštruktúru Európskeho parlamentu, ktorú možno rozdeliť takto:

Budovy v Bruseli

Budovy v Luxemburgu

Budovy v Štrasburgu

13 vo vlastníctve

1 vo vlastníctve

5 vo vlastníctve

6 v nájme

6 v nájme

 

659 960 m2

197 873 m2

343 930 m2

 

Styčné kancelárie Európskeho parlamentu

 

 

Spolu

35

 

vo vlastníctve

11

 

v nájme

24

 

plocha

27 737 m2

84.  pripomína, že pri navrhovaní a výstavbe väčšiny budov Európskeho parlamentu neboli zohľadnené požiadavky eurokódov na konštrukčnú integritu, keďže tieto normy v čase ich výstavby neexistovali; berie na vedomie, že to znamená, že politika v oblasti nehnuteľností sa bude postupne odkláňať od nadobúdania a zameria sa na obnovu a údržbu;

85.  pripomína vyhlásenie Európskeho parlamentu o vzorovej úlohe budov v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES(4) (smernica o energetickej efektívnosti) s cieľom dosiahnuť najvyššiu úroveň energetickej účinnosti svojich budov; vyzýva na vypracovanie súdržnej a dlhodobej stratégie pre rozsiahlu obnovu všetkých budov Európskeho parlamentu a na zahrnutie štandardných špecifikácií týkajúcich sa ťažby opätovne použiteľných stavebných materiálov do zmlúv o obnove budov;

86.  berie na vedomie, že Predsedníctvo požiadalo generálneho tajomníka, aby poveril GR INLO začatím architektonickej súťaže na renováciu budovy Paul-Henri Spaak len so zreteľom na vybrané možnosti B – technickú aktualizáciu a C – prestavbu budovy; konštatuje, že výsledok postupu sa očakáva v roku 2019; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval komplexný plán týkajúci sa záruk, ktoré sa zapracujú do zmlúv, proti zvyšovaniu nákladov nad rámec odhadov, a aby zabezpečil, že v zmluvách sa stanoví, že Európsky parlament nebude znášať riziko takýchto zmien; okrem toho vyzýva generálneho tajomníka, aby Európskemu parlamentu predložil jasný plán vrátane nepriamych nákladov na každý zo scenárov, najmä ak sa budú musieť niektoré činnosti počas rekonštrukčných a stavebných prác uskutočniť inde, a aby uviedol možnosti riešenia bezpečnostných rizík bez toho, aby bolo potrebné vytvoriť úplne novú budovu;

87.  zdôrazňuje, aké je dôležité, aby akékoľvek zmeny v nábytku poslancov boli riadne odôvodnené a vysvetlené poslancom, ktorí musia mať možnosť takéto zmeny slobodne akceptovať alebo odmietnuť;

88.  súhlasí so zisteniami Dvora audítorov, pokiaľ ide o správu budov inštitúcií Únie, a konštatuje, že Európsky parlament využíva 55 % kancelárskych priestorov a 45 % zasadacích miestností a miestností na iné využitie; poznamenáva, že Európsky parlament vlastní 84 % svojich budov, a zdôrazňuje, že toto percento sa zvýši, keď sa dokončí budova KAD v Luxemburgu;

89.  je hlboko znepokojený tým, že dátum dodania budovy KAD II bol pôvodne stanovený na rok 2013, ale podľa súčasného odhadu to bude koniec roka 2019 pre východné stavenisko a rok 2022 a pre západné stavenisko; zdôrazňuje, že toto značné oneskorenie spôsobili nedostatočné skúsenosti navrhovateľa a neúspešná prvá verejná súťaž na stavebné práce; je rozhorčený tým, že následná vyššia potreba nájmu priestorov viedla k dodatočným nákladom vo výške 14,4 miliónov EUR ročne alebo 86 milióna EUR za šesťročné obdobie;

90.  poznamenáva, že pôvodný odhadovaný rozpočet vo výške 317,5 milióna EUR bol v roku 2009 revidovaný v dôsledku koncepčných zmien na 363 miliónov EUR (v cenách z roku 2005); vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že projekt ešte nie je dokončený, hoci má byť hotový do konca roka 2019, a preto konečná cena nie je známa, hoci Európsky parlament má v úmysle zachovať náklady v rámci súčasného rozpočtu vo výške 432 miliónov EUR (v cenách z roku 2012); požaduje, aby mu bola predložená správa o pokroku v dokončovaní budovy KAD II do 30. júna 2019;

91.  vyjadruje znepokojenie nad 8 % nárastom cenového indexu pre stavebné práce medzi rokmi 2012 a 2017, čo by mohlo viesť k ďalšiemu zvýšeniu nákladov na výstavbu;

92.  berie na vedomie vykonávanie plánu elektrickej mobility so zreteľom na diverzifikáciu, ekologizáciu a elektrifikáciu flotily; pripomína uznesenie o absolutóriu za rok 2016, o ktorom sa hlasovalo v apríli 2018 a v ktorom sa uvádza, že Predsedníctvo, by sa v rámci ekologických riešení nemalo obmedzovať len na elektrické vozidlá, keďže existujú pochybnosti týkajúce sa ich výroby (vrátane dostatočnej dostupnosti potrebných zdrojov) a zneškodňovania batérií na konci ich životného cyklu; opäť vyjadruje poľutovanie nad tým, že poslanci neboli informovaní o analýze alternatívnych palív, ako sú biopalivá, syntetické palivá alebo vodíkové palivové články; zdôrazňuje, že diverzifikáciou vozového parku šetrnému k životnému prostrediu by sa znížila závislosť od jedného dodávateľa a mohla by byť riešením pri prípadnom budúcom výpadku dodávok;

93.  je znepokojený vysokým množstvom plastov na jedno použitie a plastového odpadu, ktoré vznikajú v jedálňach a kaviarňach Európskeho parlamentu, a naliehavo vyzýva administratívu, aby v rámci nadchádzajúcej výzvy na predkladanie ponúk v oblasti stravovania výslovne zrušila možnosť ponúkať plastové obaly výrobky z plastu na jedno použitie;

94.  upozorňuje na rozdiely v kvalite medzi jedálňami, ktoré spravuje rovnaký poskytovateľ služieb; zastáva názor, že tento aspekt treba dôkladnejšie monitorovať, a preto žiada, aby sa uskutočnil prieskum spokojnosti používateľov; víta skutočnosť, že stravovacie služby v Štrasburgu už začali poskytovať potraviny vhodné pre osoby s intoleranciou na glutén, a žiada, aby sa tieto možnosti rozšírili a aby ich čo najskôr uplatňovali aj poskytovatelia na iných pracoviskách;

95.  konštatuje, že stážisti majú nárok na zľavu 0,50 EUR z ceny za hlavné jedlá vo všetkých samoobslužných reštauráciách v Bruseli a v Luxemburgu a 0,90 EUR v Štrasburgu; domnieva sa však, že vzhľadom na priemernú výšku ich platov a vysoké ceny za posledné tri roky táto zľava nie je dostatočne veľká na to, aby mala čo i len minimálny vplyv na ich financie; opätovne vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil zľavu z cien zodpovedajúcu ich príjmom;

96.  víta vytvorenie oddelenia pre kontrolu ex ante a koordináciu verejného obstarávania v roku 2017 a služby verejného obstarávania v každom riaditeľstve; žiada, aby sa činnosti nového oddelenia venovala osobitná časť výročnej správy;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie sa zmenilo na Generálne riaditeľstvo pre konferenčné tlmočenie a logistiku

97.  poznamenáva, že celkový priemerný počet hodín týždenne, ktorý interní tlmočníci strávili pri poskytovaní tlmočníckych služieb v kabínach, sa v roku 2017 zvýšil na 14; berie na vedomie toto zvýšenie v porovnaní s 13 hodinami a 25 minútami strávenými poskytovaním tlmočníckych služieb v kabíne v roku 2016; chápe skutočnosť, že zmena pracovného postupu, ktorá sa začala novým služobným poriadkom, vyústila do štrajku, ktorý vyvolal narušenie poskytovania tlmočníckych služieb poslancom; oceňuje prácu zameranú na zachovanie hlavných tlmočníckych služieb s cieľom zabezpečiť chod legislatívnej činnosti;

98.  dôrazne odsudzuje eskaláciu napätia, ktoré vyvrcholilo 45-minútovým prerušením plenárnej práce v Štrasburgu, pričom nebolo vidieť úsilie o zmiernenie napätia; víta dohodu, ktorú inicioval generálny tajomník a ktorá viedla k obnoveniu pravidelnej tlmočníckej činnosti;

99.  konštatuje, že vykonávanie stratégie pre modernizáciu riadenia konferencií v Európskom parlamente viedlo k presunu oddelenia konferenčných uvádzačov a k vytvoreniu nového riaditeľstva pre organizáciu konferencií v rámci GR; žiada, aby sa osobitná časť výročnej správy o činnosti okrem pravidelných činností GR venovala činnosti nového oddelenia vrátane hodnotenia činnosti na základe presvedčivých ukazovateľov výkonnosti;

Generálne riaditeľstvo pre financie

100.  poznamenáva, že generálny tajomník sa rozhodol presunúť viaceré funkcie týkajúce sa služieb poskytovaných akreditovaným asistentom poslancov a útvar odborného vzdelávania poslancov z GR FINS do GR PERS; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto presuny neboli dostatočné na to, aby sa prekonal negatívny vplyv zníženia počtu zamestnancov na GR FINS v roku 2017; požaduje zjednodušenie uhrádzania cestovných nákladov poslancov, zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov pomocou systémov, ako je funkcia elektronického podpisu (DISP) a dvojkrokové overovanie; uznáva, že overenia sú potrebné, ale zdôrazňuje, že to možno dosiahnuť efektívnejšie a bez použitia papiera;

101.  odporúča dôkladnú revíziu vnútorných pravidiel týkajúcich sa misií a služobných ciest úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu a vykonávacích opatrení hlavy VII Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, najmä pokiaľ ide o zosúladenie podmienok akreditovaných asistentov poslancov s podmienkami úradníkov;

102.  konštatuje, že nová cestovná kancelária Európskeho parlamentu, ktorá už s Európskym parlamentom spolupracovala, začala opäť fungovať 1. januára 2019; víta skutočnosť, že nová zmluva obsahuje prísnejšie podmienky, najmä čo sa týka cien cestovných lístkov a nepretržitej dostupnosti telefonickej služby kancelárie vrátane víkendov; opäť zdôrazňuje dôležitosť jednoduchého a ľahko používateľného mechanizmu na podávanie sťažností s cieľom rýchlo poukázať na nedostatky, čo umožní promptné vyriešenie všetkých problémov; zdôrazňuje, že pozornosť treba venovať osobitným potrebám poslancov a ich potrebe na mieru šitých služieb;

103.  nabáda novú cestovnú kanceláriu, aby sa snažila dosiahnuť čo najvýhodnejšie ceny za cesty súvisiace s prácou Európskeho parlamentu;

104.  požaduje zjednodušenie postupov prijímania a úhrady nákladov na služobné cesty a cestovných nákladov pre miestnych asistentov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto postupy sú často zložité a zdĺhavé, čo vedie k značným oneskoreniam; vyzýva GR FINS, aby riešilo túto otázku ako prioritu;

105.  konštatuje, že osoby poverené vykonávaním platieb, s ktorými majú poslanci pracovať vo svojich domovských krajinách, nie sú dostatočne informované o vnútorných postupoch Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že zložitosť týchto pravidiel ich často vedie k chybám, ktoré poškodzujú poslancov; domnieva sa, že osobám povereným vykonávaním platieb by sa mala poskytnúť odborná príprava alebo príručka;

Príspevok na všeobecné výdavky (PVV)

106.  pripomína, že v minulosti Európsky parlament hlasoval v prospech pozície, že poslanci by si mali odkladať potvrdenia o svojich výdavkoch, každý rok by mali zverejniť prehľad svojich výdavkov a nevyčerpanú sumu peňazí by mali vrátiť pri ukončení svojho mandátu alebo na konci každého funkčného obdobia; pripomína rozhodnutie Predsedníctva zriadiť pracovnú skupinu ad hoc na vymedzenie a zverejňovanie pravidiel týkajúcich sa využívania príspevku na všeobecné výdavky (GEA) na základe predchádzajúcich odporúčaní týkajúcich sa udelenia absolutória; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Predsedníctva nezohľadniť návrh pracovnej skupiny na zavedenie kontroly samostatných účtov pre GEA externým audítorom, čo bráni zmysluplnej reforme GEA; vyzýva Predsedníctvo, aby okamžite obnovilo diskusiu o GEA a čo najskôr dosiahlo dohodu; domnieva sa, že takáto dohoda by mala zahŕňať spoločné pravidlá v záujme väčšej transparentnosti a finančnej zodpovednosti, ktoré budú vyžadovať:

   od poslancov, aby uchovávali všetky účtovné doklady, ktoré sa týkajú GEA;;
   angažovanie nezávislého audítora zodpovedného za každoročnú kontrolu účtov a zverejnenie audítorského stanoviska;;
   od poslancov, aby na konci svojho mandátu vrátili nepoužitú časť GEA;

107.  naliehavo vyzýva Predsedníctvo, aby čo najskôr uviedlo do praxe demokratickú vôľu pléna, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky; okrem toho nalieha na Predsedníctvo, aby okamžite opätovne zvolalo pracovnú skupinu s cieľom uskutočniť reformu príspevku na všeobecné výdavky vypracovaním nových pravidiel pre väčšiu transparentnosť a finančnú zodpovednosť;

108.  ďalej vyzýva Predsedníctvo, aby popri zmenách, ktoré už prijalo plénum, urobilo dodatočné zmeny týkajúce sa príspevku na všeobecné výdavky:

   kontrola 5 % vzoriek výdavkov na príspevok na všeobecné výdavky v rámci vnútorného auditu Európskeho parlamentu; konečné výsledky a zistenia by mali byť súčasťou výročnej správy o vnútornom audite, ktorú uverejnil Európsky parlament;
   potreba, aby poslanci každoročne zverejňovali prehľad svojich výdavkov podľa kategórií (náklady na komunikáciu, prenájom kancelárskych priestorov, kancelárske potreby atď.);
   angažovanie nezávislého audítora zodpovedného za každoročnú kontrolu účtov a zverejnenie audítorského stanoviska;

109.  pripomína článok 62 rozhodnutia Predsedníctva z 19. mája a 9. júla 2008 a rozhodnutia Predsedníctva z 5. júla a 18. októbra týkajúci sa vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, v ktorom sa uvádza, že „sumy vyplatené“ – vrátane príspevku na všeobecné výdavky – „sú vyčlenené výlučne na financovanie činností súvisiacich s výkonom mandátu poslancov a nemôžu pokrývať osobné výdavky alebo dotácie či dary politického charakteru“ a že „nevyužité prostriedky poslanci vrátia Európskemu parlamentu“; vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo Európskeho parlamentu na zabezpečenie toho, aby sa tieto ustanovenia v plnej miere vykonávali a dodržiavali;

110.  okrem toho požaduje, aby sa zaviedla požiadavka, aby účty poslancov v súvislosti s PVV kontroloval externý účtovník aspoň na konci funkčného obdobia poslanca; vyzýva tiež na uverejnenie výdavkov uvedením odkazu na tieto údaje na osobných stránkach poslancov na internetovej stránke Európskeho parlamentu;

Dobrovoľný dôchodkový fond

111.  pripomína, že Európsky parlament 23. októbra 1997 vyzval Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor audítorov o preskúmanie dobrovoľného dôchodkového systému Európskeho parlamentu, pričom Dvor audítorov následne vydal stanovisko č. 5/99 „Dôchodkový fond a systém pre poslancov Európskeho parlamentu“; vyzýva Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor audítorov o vypracovanie ďalšieho takéhoto stanoviska o dôchodkovom systéme a fonde v roku 2019;

112.  pripomína, že v oznámení Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny tajomník Európskeho parlamentu pripustil, že dôchodkový fond, ktorý je spojený so systémom dobrovoľného dôchodkového poistenia poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové záväzky, možno už do roku 2024“; žiada preto generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní štatútu poslancov urýchlene zostavili jasný plán toho, ako Európsky parlament prevezme svoje záväzky a zodpovednosť v prípade dobrovoľného systému dôchodkového poistenia svojich poslancov, a to hneď po voľbách v roku 2019;

113.  konštatuje, že dobrovoľný dôchodkový fond zvýšil svoj odhadovaný poistno-matematický deficit ku koncu roka 2017 na 305,4 milióna EUR; ďalej konštatuje, že na konci roka 2017 predstavovala suma čistých aktív, ktoré treba zohľadniť, 137 milióna EUR a suma poistných záväzkov 442,4 milióna EUR; berie na vedomie, že aktíva sotva pokrývajú 30 % záväzkov dobrovoľného dôchodkového systému;

114.  pripomína, že tieto plánované budúce záväzky sú rozložené na niekoľko desaťročí, ale prekračujú v súčasnosti dostupné aktíva, a konštatuje, že celková suma vyplatená v roku 2017 prostredníctvom dobrovoľného dôchodkového fondu predstavuje 17,2 milióna EUR; poznamenáva, že ku koncu roka 2017 evidoval fond 661 dôchodcov a 99 závislých osôb;

115.  poukazuje na to, že to vyvoláva obavy z pravdepodobného predčasného vyčerpania fondu, keďže fond už niekoľko rokov predáva dlhodobý majetok, aby si mohol plniť platobné záväzky voči dôchodcom, pretože príjmy fondu nepostačujú na pokrytie zvýšených dôchodkových platieb; pripomína, že predpis dôchodkov a podobných záväzkov sa vypočítal na základe návratnosti investícií vo výške 6,5 % ročne, čo bolo od začiatku neudržateľné;

116.  víta návrhy generálneho tajomníka a dohodu, že generálny tajomník opätovne preskúma situáciu v roku 2020 s cieľom zistiť, či opatrenia v dostatočnej zvrátili poistno-matematický deficit; víta skutočnosť, že generálny tajomník túto záležitosť konzultoval s právnou službou;

117.  poznamenáva, že na návrh generálneho tajomníka z 10. decembra 2018 Predsedníctvo prijalo dve úpravy pravidiel, ktorými sa riadi dobrovoľný dôchodkový systém, a to zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 63 na 65 rokov a zavedenie poplatku vo výške 5 % na platby dôchodkov pre budúcich dôchodcov; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že Predsedníctvo bezodkladne prijme všetky právne možné opatrenia s cieľom zlepšiť udržateľnosť fondu a zabrániť jeho predčasnej insolventnosti; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že Predsedníctvo prijme rozhodnutie pred koncom súčasného mandátu;

118.  vyzýva generálneho tajomníka, aby preskúmal právne základy a potenciálne dôsledky dobrovoľného dôchodkového fondu, a najmä to, či je Európsky parlament ako ručiteľ právne a finančne udržateľný, pretože dobrovoľný dôchodkový fond je luxemburský investičný fond, a nie bežný dôchodkový fond; zdôrazňuje, že toto by mala preskúmať nezávislá strana;

119.  vyzýva generálneho tajomníka, ako aj Predsedníctvo, aby vyčerpali všetky možnosti s cieľom udržať záväzky Európskeho parlamentu na minimálnej úrovni, keďže ide aj o peniaze daňovníkov; pripomína, že fond bol zriadený v roku 1990 s cieľom umožniť poslancom využiť dodatočný, dobrovoľný dôchodkový systém; pripomína, že pred štatútom poslancov, ktorý bol prijatý v roku 2009, už poslanci mali nárok na dôchodok rovnocenný s dôchodkom svojich kolegov v národných parlamentoch s výnimkou talianskych, francúzskych a luxemburských poslancov, ktorí preto mohli prispievať do osobitného systému dôchodkového zabezpečenia Európskeho parlamentu, ktorý bol vytvorený v roku 1981 výlučne pre potreby týchto troch národností; pripomína preto, že dobrovoľný dôchodkový fond vždy predstavoval čisto doplnkový dôchodok;

120.  upozorňuje, že dve tretiny mesačných príspevkov poslancov do dobrovoľného dôchodkového fondu, čo v roku 2006 predstavovalo 2 236 EUR, už boli vyplatené z rozpočtu Európskeho parlamentu za každého člena fondu; pripomína, že len dva roky prispievania do fondu vytvára pri dosiahnutí dôchodkového veku nárok na celoživotný dôchodok; konštatuje, že najvyšší dôchodok vyplácaný v roku 2018 z dobrovoľného dôchodkového fondu predstavoval 6 262 EUR a že priemerný dôchodok dosiahol 1 934 EUR; konštatuje, že v súčasnosti (október 2018) je členom dobrovoľného dôchodkového fondu 71 aktívnych poslancov; apeluje na etické a ekonomické svedomie a zdravý rozum správnej rady, Predsedníctva a členov fondu, aby podporili všetky opatrenia zamerané na obmedzenie deficitu fondu;

Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu (ďalej len „GR ITEC“)

121.  poznamenáva, že hlavným ukazovateľom GR ITEC v roku 2017 je jeho schopnosť včas a efektívne reagovať na požiadavky používateľov a partnerov vo všetkých oblastiach činnosti; konštatuje, že celkové výsledky, pokiaľ ide o blízkosť podpory, kontaktnú kanceláriu IT a administratívnu telefonickú podporu, sú uspokojivé, treba však vyvinúť ďalšie úsilie na zabezpečenie služby diaľkového prístupu, ktorá je pre používateľov druhou najdôležitejšou; zdôrazňuje, že schopnosť reagovať sa nerovná včasnému vyriešeniu problémov; upozorňuje, že problémy s informačnými systémami, ako je at4am, by sa mali kategorizovať ako „priorita 1“, ak už to tak nie je;

122.  pripomína, že kľúčovým strategickým pilierom Európskeho parlamentu vo svete otvorenej komunikácie je posilnenie bezpečnosti IKT bez toho, aby sa brzdila práca poslancov, zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov zdanlivo svojvoľnými pravidlami a požiadavkami; zdôrazňuje, že bezpečnostné opatrenia musia byť prispôsobené tak, aby zahŕňali všetky operačné systémy – iOS, ako aj Windows – bez toho, aby bránili práci na jednom alebo druhom operačnom systéme; zdôrazňuje, že GR ITEC musí zohľadniť zvýšené používanie iOS a že všetky vzdialené služby pre zariadenia Windows sa musia bezodkladne prispôsobiť iOS; v tejto súvislosti víta zriadenie oddelenia pre bezpečnosť IKT v januári 2017; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom špičkových odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí by mali záujem o prácu v administratíve Európskeho parlamentu, najmä z dôvodu konkurencie na trhu;

123.  víta dva nové projekty, ktoré sa začali v roku 2017, ako napríklad „Od tabletu k hybridu“ a „Začlenenie inovácie“, a posilnia inovačné a digitálne pracovné prostredie Európskeho parlamentu; žiada, aby sa čo najskôr naplánoval a poskytoval kurz odbornej prípravy o otázkach bezpečnosti IT pre poslancov, akreditovaných asistentov poslancov a zamestnancov so zameraním na ich potreby;

124.  vyzýva všetky príslušné GR, aby sa usilovali o dosiahnutie bezpapierovej kancelárie tým, že budú využívať všetky digitálne služby, ako je elektronický podpis a dvojkrokové overovanie; zdôrazňuje, že elektronické formuláre len šetria čas a zdroje, keď nemusia byť vytlačené, podpísané a odoslané do iného úradu alebo dokonca krajiny, ako je to v prípade formulárov na úhradu nákladov na služobnú cestu;

125.  poukazuje na náklady, emisie a zdravotné a bezpečnostné otázky, ktoré vznikajú v dôsledku štrasburských prepravných škatúľ, a navrhuje ich okamžité zrušenie vzhľadom na dostupné riešenia v oblasti IT, ako je tlač na požiadanie, systémové prístupy, ako sú bezpapierové kancelárie a IT zariadenia ako tablety a prenosné počítače;

126.  zdôrazňuje záver Predsedníctva, že na zabezpečenie optimálnej koordinácie všetkých príslušných služieb v reakcii na núdzové situácie je potrebný integrovaný prístup k bezpečnostným záležitostiam, v dôsledku čoho je mimoriadne dôležitá úzka spolupráca medzi GR ITEC a generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu (ďalej len „GR SAFE“); nabáda generálne riaditeľstvá, aby v strednodobom a dlhodobom horizonte plánovali spoločné činnosti;

127.  vyzýva Predsedníctvo, aby v spolupráci s GR ITEC predložilo opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť hladký priebeh parlamentnej činnosti v prípade systému náhrady škody alebo výpadkov; zdôrazňuje význam zoznamu prioritných služieb, podľa ktorého sa stanoví poradie, v ktorom treba služby čo najskôr obnoviť, aby bol základný rámec služieb v prípade kybernetického útoku stále funkčný; vyzýva Predsedníctvo, aby vypracovalo pohotovostný plán pre dlhodobé výpadky systému; odporúča, aby dátové centrá diverzifikovali lokality, v ktorých sa nachádzajú ich servery, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a kontinuitu IT systémov Európskeho parlamentu;

128.  opakuje svoju výzvu, aby bol vytvorený systém rýchleho varovania v núdzových situáciách, ktorý umožní GR ITEC v spolupráci s GR SAFE urýchlene komunikovať prostredníctvom SMS správ s poslancami a zamestnancami, ktorí súhlasia so zaradením svojich kontaktných údajov do takéhoto komunikačného zoznamu, ktorý sa použije v prípade osobitných núdzových situácií;

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu

129.  víta významný pokrok, ktorý sa dosiahol v roku 2017 s cieľom posilniť bezpečnosť a ochranu Európskeho parlamentu; konštatuje, že boli zriadené ochranné línie v okolí budov v Štrasburgu a Bruseli, že belgické orgány uplatňujú bezpečnostné previerky všetkých zamestnancov externých firiem, ktoré poskytujú služby v Európskom parlamente, a že s Radou a Komisiou bol spustený medziinštitucionálny projekt spoločného skladu; víta iniciatívu spoločného skladu, ktorá má umožniť primerané kontroly bezpečnosti a skenovania predmetov pred tým, ako sa dostanú do priestorov Európskeho parlamentu;

130.  pripomína, že otvorenosť voči verejnosti je charakteristickým znakom Európskeho parlamentu a musí sa uplatňovať primeraná vyváženosť s potrebnými zlepšeniami bezpečnosti;

131.  berie na vedomie, že bezpečnostné cvičenia, ako bola evakuácia rokovacej sály v Štrasburgu v roku 2018, sú potrebné na riadnu prípravu na núdzové situácie; zdôrazňuje potrebu jasného prístupu zameraného na získané poznatky s cieľom predchádzať potenciálne nebezpečným situáciám, ako je napríklad povinnosť poslancov, zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov použiť preukazy počas evakuácie;

132.  vyzýva bezpečnostných zamestnancov GR SAFE, aby v prípade evakuácií starostlivo skontrolovali celú budovu, za ktorú sú zodpovední, s cieľom zabezpečiť, aby bola riadne evakuovaná a poskytnúť pri evakuácii pomoc osobám s poruchami sluchu alebo s akoukoľvek inou formou zdravotného postihnutia; zdôrazňuje, že pokiaľ ide o bezpečnosť a núdzové situácie, poslanci by nemali mať privilegované zaobchádzanie, ani by sa nemali robiť rozdiely medzi akýmikoľvek typmi zamestnancov Európskeho parlamentu;

133.  poukazuje na nedostatočnú komunikáciu v núdzových situáciách, k akej došlo v decembri 2018 v štrasburskej rokovacej sále; konštatuje, že tieto postupy sa môžu a musia zlepšiť; požaduje, aby sa platné bezpečnostné pravidlá v núdzových situáciách uplatňovali doslovne, aby sa zabránilo takejto neistote v prípade núdzových situácií v budúcnosti;

134.  žiada potvrdenie o tom, že všetci zamestnanci s riadiacou pozíciou v rámci generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu prešli bezpečnostnou previerkou;

Ochrana oznamovateľov

135.  uznáva, že oznamovanie protispoločenskej činnosti je rozhodujúce pre odrádzanie od nezákonnej činnosti a protiprávneho konania; konštatuje, že v roku 2017 sa v Európskom parlamente nevyskytli prípady oznamovateľov a všetky tri v roku 2016 sa týkali akreditovaných asistentov poslancov a príslušní poslanci ich zamietli; domnieva sa, že Európsky parlament zrovna nevzbudzuje dôveru u svojich zamestnancov vo všeobecnosti ani neposkytuje potrebnú právnu ochranu akreditovaným asistentom, ktorí chcú ohlásiť protiprávne konanie; vyzýva generálneho tajomníka, aby túto situáciu urýchlene napravil;

136.  upozorňuje na zraniteľné postavenie akreditovaných asistentov a stážistov zamestnaných poslancami v súvislosti s vnútornými pravidlami ochrany oznamovateľov protiprávneho konania; s veľkým znepokojením berie na vedomie tvrdenie generálneho tajomníka, že „pravidlá oznamovania protispoločenskej činnosti sa na akreditovaných asistentov poslancov vzťahujú, ale Európsky parlament nemôže zabezpečiť ochranu zamestnancov“; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby v prípade oznamovateľov z radov akreditovaných asistentov poslancov uplatňoval prostriedky nápravy porovnateľné s tými, aké sa vzťahujú na akreditovaných asistentov poslancov, ktorí sú obeťami obťažovania, ako je zmena miesta a vyplácanie platu až do konca platnosti ich zmluvy; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby túto situáciu bezodkladne riešil a plnil právne záväzky Európskeho parlamentu vyplývajúce zo služobného poriadku s cieľom chrániť oznamovateľov z radov všetkých typov zamestnancov Únie;

137.  zdôrazňuje, že transparentnosť a sloboda informácií sú zakotvené v charte základných práv, v ktorej je ustanovené právo na prístup k dokumentom európskych inštitúcií, a požaduje externé preskúmanie úrovní transparentnosti Parlamentu pri použití kľúčových ukazovateľov otvorenej verejnej správy, a to v záujme zvýšenia už vysokých noriem transparentnosti; pripomína, že sa reforma nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa už dlho odkladá; vyzýva administratívu Európskeho parlamentu, aby pravidelne zverejňovala – v strojovo čitateľnom formáte s otvoreným zdrojovým kódom – výsledky hlasovaní vo výbore a v pléne;

Európsky parlament ohľaduplný voči životnému prostrediu

138.  víta pozitívny prínos Európskeho parlamentu k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý spočíva v jeho politickej úlohe a úlohe v legislatívnych postupoch; je si vedomý vlastného vplyvu na životné prostredie, ktorý inštitúcia sleduje a priebežne vylepšuje prostredníctvom schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a jej environmentálnej politiky;

139.  víta skutočnosť, že v rámci politiky Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a ďalšie roky boli prijaté dodatočné opatrenia na kompenzáciu neodvrátiteľných emisií; vyzýva Európsky parlament, aby vypracoval ďalšie politiky kompenzácie CO2;

140.  vyzdvihuje záväzok Európskeho parlamentu týkajúci sa zeleného verejného obstarávania; konštatuje, že v roku 2017 bolo 40,71 % zákaziek klasifikovaných ako ekologické, 10,96 % ako mierne ekologické a 48,33 % nemalo žiadny environmentálny rozmer; nabáda Európsky parlament, aby aj naďalej zvyšoval podiel zeleného verejného obstarávania;

141.  víta pilotný projekt elektrických skútrov pre pracovné cesty medzi budovami inštitúcií Únie, ale aj na cestu do domácnosti a do práce; konštatuje však, že ich výkon je nižší, než sa očakávalo; nabáda Európsky parlament, aby sa postaral o to, aby dodávateľ zlepšil schopnosti skútrov, najmä batérie;

142.  víta skutočnosť, že v rámci politiky Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a ďalšie roky boli prijaté dodatočné opatrenia na zníženie emisií a kompenzáciu neodvrátiteľných emisií, s cieľom stať sa inštitúciou 100 % neutrálnou z hľadiska emisií uhlíka; vyzýva Európsky parlament, aby išiel príkladom a vypracoval ďalšie politiky kompenzácie CO2;

Výročná správa o udelených zákazkách

143.  pripomína, že v nariadení o rozpočtových pravidlách a jeho pravidlách uplatňovania(5) sa stanovujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť rozpočtovému orgánu a verejnosti v súvislosti so udeľovaním zákaziek inštitúciou; konštatuje, že v nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje uverejnenie udelených zákaziek v hodnote viac ako 15 000 EUR, čo je prahová hodnota, nad ktorou je povinné usporiadanie verejnej súťaže;

144.  konštatuje, že z celkového počtu 224 zákaziek udelených v roku 2017 sa 79 zakladalo na otvorenej alebo užšej súťaži v hodnote 517 miliónov EUR a 145 zákaziek sa zakladalo na rokovacích konaniach v celkovej hodnote 70 miliónov EUR; konštatuje, že celkový počet zákaziek udelených na základe rokovacích konaní sa z hľadiska hodnoty ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty udelených zákaziek mierne znížil, a to zo 14 % v roku 2016 na 12 % v roku 2017, hoci z hľadiska objemu došlo medzi rokmi 2016 a 2017 k nárastu o takmer 10 % (70,5 milióna EUR v roku 2017 v porovnaní so 64,28 milióna EUR v roku 2016);

145.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek podľa typu udelených v roku 2017 a 2016 vrátane zákaziek týkajúcich sa budov:

Typ zmluvy

2017

2016

Počet

Perc. podiel

Počet

Perc. podiel

Služby

Dodávky

Práce

Budova

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

Spolu

224

100 %

220

100 %

Typ zmluvy

2017

2016

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Služby

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Dodávky

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Práce

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Budova

0

0 %

1 583 213

1 %

Spolu

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2017, s. 6)

146.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2017 a 2016 podľa typu použitého postupu, z hľadiska počtu a hodnoty:

Typ postupu

2017

2016

Počet

Perc. podiel

Počet

Perc. podiel

Otvorená súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Verejná súťaž

Mimoriadne

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-%

71

7

141(6)

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1

Spolu

224

100 %

220

100 %

Typ postupu

2017

2016

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Otvorená súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Verejná súťaž

Mimoriadne

488 368 460

28 200 000

70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

—  %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(7)

-

27 000

81,6 %

13 %

—  %

-

-

Spolu

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Výročná správa o zákazkách udelených Európskym parlamentom, 2017, s. 8)

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

147.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2017 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa použili takto:

Skupina

2017

2016

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Európska ľudová strana (PPE)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Pokroková aliancia socialistov a demokratov (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Európski konzervatívci a reformisti (ECR)

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

Zelení/Európska slobodná aliancia (Verts/ALE)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Európska zjednotená ľavica/Severská zelená ľavica (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43  %

1 407

Skupina Európa slobody a priamej demokracie (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Európa národov a slobody (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Nezávislí poslanci

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

Spolu

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

* Všetky sumy v tisícoch EUR.

148.  víta skutočnosť, že nezávislý externý audítor pre politické skupiny vydal len stanoviská bez výhrad; zdôrazňuje, že ide o pozitívny vývoj na rozdiel od postupu udeľovania absolutória Európskemu parlamentu za rozpočtový rok 2016, keď nezávislý externý audítor v prípade jednej politickej skupiny vydal stanovisko s výhradou;

149.  požaduje prísnejšie kontroly a jasný zákaz financovania a sponzorovania európskych politických strán súkromnými spoločnosťami;

Európske politické strany a európske politické nadácie

150.  konštatuje, že Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „APPF“) bol vytvorený v roku 2016 a jeho úlohou je posudzovanie žiadostí o registráciu, registrovanie nových strán a nadácií Únie, monitorovanie ich financovania a ukladanie sankcií v prípade nedodržiavania ich povinností; berie na vedomie, že naplno začal fungovať v roku 2017;

151.  konštatuje, že APPF v roku 2017 nemal dostatočné zdroje, najmä ľudské zdroje, aby mohol vykonávať úlohy, ktorými bol poverený; berie na vedomie, že Komisia, Rada a Európsky parlament sa dohodli na poskytnutí dodatočných zdrojov APPF v rozpočte na rok 2019; zdôrazňuje, že vzhľadom na význam činnosti APPF mu primerané ľudské zdroje mali byť poskytnuté od začiatku;

152.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v siedmich prípadoch Predsedníctvo muselo rozhodnúť o zavedení opatrení na zmiernenie rizika s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, a to buď z dôvodu finančnej a administratívnej nestability, alebo z dôvodu podozrenia zo závažných nezrovnalostí alebo z dôvodu prebiehajúceho postupu týkajúceho sa nedodržiavania zásad, na ktorých je Únia založená;

153.  konštatuje, že v roku 2017 boli rozpočtové prostriedky zapísané do rozpočtovej položky 4 0 2 použité takto(8):

Strana

Skratka

Vlastné zdroje

Grant Parlamentu

Celkové príjmy(9)

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

PPE

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

-

Strana európskych socialistov

PSE

1 335 161

6 901 688

8 518 219

85 %

-84 178

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

693 618

2 449 108

3 586 785

85 %

159 481

Európska strana zelených

Verts

1 006 971

1 865 999

3 064 646

73 %

150 000

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

316 291

1 439 310

1 755 601

85 %

-565 789

Strana európskej ľavice

EL

297 363

1 342 594

1 705 284

85 %

1 374

Európska demokratická strana

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

1

EUDemokrati

EUD

-

-

-

-

-

Európska slobodná aliancia

ALE

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Európska aliancia za slobodu

EAF

-

-

-

-

-

Európska aliancia národných hnutí

AENM

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Hnutie za

Európu slobôd

a demokracie

MENL

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Aliancia za mier a slobodu

APF

29 775

27 055

56 830

85 %

22 471

Koalícia za život a rodinu

CLF

-

-

-

-

-

Spolu

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

154.  konštatuje, že v roku 2017 boli rozpočtové prostriedky zapísané do rozpočtovej položky 4 0 3 použité takto(10):

Nadácia

Skratka

Pridružená k strane

Vlastné zdroje

Konečný grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre európske štúdie Wilfrieda Martensa

WMCES

PPE

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PSE

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Zelená európska nadácia

GEF

Verts

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Transform Europe

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Inštitút európskych demokratov

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

ALE

90 867

365 038

455 905

85 %

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

—  

—  

—  

-

Kresťanská politická nadácia pre Európu

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Európske identity a tradície

ITE

AENM

43 963

212 402

256 365

85 %

Nadácia za Európu národov a slobody

FENL

MENL

77 400

447 972

525 372

85 %

Európa Terra Nostra

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Nadácia Pegasus

FP

CLF

-

-

-

-

Spolu

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

155.  vyjadruje znepokojenie nad združeniami, ktoré podporuje Európsky parlament, a nad skutočnosťou, že Európske parlamentné združenie poskytuje poslancom zľavy v niektorých obchodoch, zatiaľ bolo vytvorené pre „sociálne a informačné aktivity“; vyzýva generálneho tajomníka, aby sprístupnil ich finančné účty a správy o činnosti;

(1) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.
(2) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.
(3) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1.
(5) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012).
(6) Patria sem koncesie udelené v roku 2016 bez právneho rámca.
(7) Patria sem koncesie udelené v roku 2016 bez právneho rámca.
(8) Všetky sumy v tisícoch EUR
(9) Celkové príjmy zahŕňajú prenosy z predchádzajúceho roka v súlade s článkom 125 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(10) Všetky sumy v tisícoch EUR

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia