Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2167(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0108/2019

Ingivna texter :

A8-0108/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0245

Antagna texter
PDF 237kWORD 89k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet (2018/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),

–  med beaktande av rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet(3),

–  med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(5), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artiklarna 260, 261 och 262,

–  med beaktande av presidiets beslut av den 16 juni 2014 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget(8), särskilt artikel 22,

–  med beaktande av artiklarna 94 och 98.3 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2019), och av följande skäl:

A.  Talmannen antog parlamentets årsredovisning för budgetåret 2017 den 4 juli 2018.

B.  I egenskap av delegerad chefsutanordnare intygade generalsekreteraren den 6 juli 2018 att resurserna som avsatts för parlamentets budget med rimlig säkerhet har använts i avsett syfte och genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, och att de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C.  Revisionsrätten angav i sin särskilda bedömning av administrativa och andra utgifter under 2017, att man inte funnit några allvarliga brister i de granskade årliga verksamhetsrapporterna från institutionerna och organen, enligt kraven i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046.

D.  Enligt artikel 262.1 i förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 ska samtliga EU‑institutioner vidta alla åtgärder som krävs för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 28.2.2017.
(2) EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 411, 13.11.2018, s. 1.
(4) EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.
(5) EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I − Europaparlamentet (2018/2167(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet,

–  med beaktande av artiklarna 94 och 98.3 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0108/2019), och av följande skäl:

A.  I sin attestering av de slutliga räkenskaperna uppgav Europaparlamentets räkenskapsförare att räkenskaperna med rimlig säkerhet i allt väsentligt ger en rättvis bild av parlamentets finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

B.  I enlighet med det normala förfarandet sändes 161 frågor till parlamentets administration, och skriftliga svar mottogs och diskuterades offentligt av parlamentets budgetkontrollutskott (CONT), i närvaro av vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och internrevisorn.

C.  Det finns alltid utrymme för förbättringar med avseende på kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet vid förvaltningen av de offentliga finanserna och kontroll är nödvändig för att säkerställa att den politiska ledningen och parlamentets administration hålls ansvariga inför unionsmedborgarna.

Parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2017 uppgick till 1 909 590 000 EUR eller 19,25 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen(1) av det belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2017 för unionens institutioner som helhet, dvs. en ökning med 3,9 % jämfört med 2016 års budget (1 838 613 983 EUR). Parlamentet betonar att denna ökning är betydligt högre än den belgiska inflationen under 2017, som bara var 2,65 %.

2.  Europaparlamentet noterar att de totala inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2017 uppgick till 206 991 865 EUR (jämfört med 183 381 513 EUR år 2016), inklusive 50 052 674 EUR i inkomster avsatta för särskilda ändamål (jämfört med 30 589 787 EUR år 2016).

3.  Europaparlamentet betonar att fyra kapitel stod för 69,5 % av de totala åtagandena: kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna), vilket tyder på en mycket låg grad av flexibilitet för den största delen av parlamentets utgifter. Parlamentet understryker att lejonparten av parlamentets budget i första hand är administrativ och inte operativ och att detta måste beaktas.

4.  Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2017 avslutades:

a)  Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2017:

1 909 590 000

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2016:

---

Automatiska överföringar från budgetåret 2016:

285 312 645

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2017:

50 052 674

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2016:

39 595 290

Totalt:

2 284 550 609

b)  Anslagsutnyttjande budgetåret 2017 (EUR)

Åtaganden:

2 209 881 836

Utförda betalningar:

1 904 053 540

Anslag som överförts automatiskt inklusive från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

329 655 011

Anslag som inte överförts automatiskt:

337 227 783

Förfallna anslag:

39 823 600

c)  Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2017:

206 991 865

d)  Balansomslutning per den 31 december 2017 (EUR)

1 628 445 094

5.  Europaparlamentet påpekar att 99 % av anslagen i parlamentets budget, till ett belopp av 1 889 574 057 EUR, utnyttjades, dvs. 1 % av anslagen förföll. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att precis som tidigare år uppnåddes en mycket hög nivå på budgetgenomförandet. Parlamentet noterar att betalningarna uppgick till 1 599 788 767 EUR, vilket innebar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 84,7 %, vilket är en ökning med 0,3 % jämfört med året innan.

6.  Europaparlamentet understryker att de förfallna anslagen för 2017, som uppgår till 17 451 943 EUR, främst gällde löner och andra rättigheter, samt utgifter för byggnader.

7.  Europaparlamentet konstaterar att sju överföringar godkändes i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen under budgetåret 2017, vilka uppgick till 57 402 860 EUR eller 3,01 % av de slutliga anslagen. Parlamentet konstaterar att de flesta överföringarna gällde parlamentets fastighetspolitik, och i synnerhet bidrag till finansieringen av de årliga leasingavgifterna för Konrad Adenauer-byggprojektet.

8.  Europaparlamentet betonar att uppsamlingsöverföringar är ett avsteg från principen om specificering och strider avsiktligt mot principen om riktighet i budgeten. Parlamentet begär att anslagen för finansiering av byggnader, särskilt Konrad Adenauer-byggnaden, ska tas med i det förslag till årlig budget som ska antas av budgetmyndigheten. Parlamentet anser att antalet uppsamlingsöverföringar fortsätter att vara mycket högt. Parlamentet anser att en bättre förvaltning av budgeten bör minska sådana överföringar till ett nödvändigt minimum. Parlamentet betonar att parlamentets fastighetspolitik, som en del av budgetstrategin, bör fastställas med tillräcklig tydlighet. Parlamentet fördömer med kraft de överföringar som ofta görs i sista minuten och som syftar till att finansiera parlamentets fastighetspolitik. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att förse budgetutskottet med alla handlingar, planer och kontrakt som rör fastighetspolitiken.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av överföringar när det gäller stora fastighets- eller infrastrukturprojekt, trots budgetens ettårighet.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2017 samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

10.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gör en särskild bedömning av administrativa och andra utgifter som ett enda verksamhetsområde för samtliga EU‑institutioner. Parlamentet påpekar att administrativa och därmed sammanhängande utgifter omfattar utgifter för personal (löner, ersättningar och pensioner), som utgör 60 % av de totala administrativa utgifterna, samt utgifter för byggnader, utrustning, energi, kommunikations- och informationsteknik.

11.  Europaparlamentet noterar att de samlade revisionsbevisen visar att utgifterna för administration inte innehåller några väsentliga fel. Parlamentet noterar också att på grundval av de nio kvantifierade felen uppskattas felnivån i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för administration till 0,5 % (en ökning från 0,2 % 2016).

12.  Europaparlamentet noterar de särskilda iakttagelserna avseende parlamentet i revisionsrättens årsrapport för 2017. Parlamentet noterar med stor oro att revisionsrätten konstaterade att det fanns brister i inte mindre än tre av de åtta transaktioner som granskades och att dessa brister rörde upphandlingsförfaranden, nämligen efterlevnad av urvalskriterierna för kontrakt, full överensstämmelse med ramavtalet samt kriteriet för att välja ut en resebyrå samt i en transaktion som rörde ersättningen för besöksgruppernas utgifter.

13.  Europaparlamentet noterar parlamentets svar i det kontradiktoriska förfarandet med revisionsrätten. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att hålla det ansvariga utskottet informerat om genomförandet av rekommendationerna.

Internrevisorns årsrapport

14.  Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid det offentliga sammanträde som hölls den 26 november 2018 i det ansvariga utskottet presenterade sin årsrapport, och meddelade att han under 2017 hade utarbetat rapporter om

   uppföljning av oavslutade åtgärder från interna revisionsrapporter – fas I och fas II 2017,
   reviderad kontoplan för generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM),
   GD COMM:s organisation av inbjudan av journalister,
   upphandling och kontraktsgenomförande på området extern översättning,
   inköpspolitiken för bibliotekets abonnemang – generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys (GD EPRS),
   individuella ersättningar enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda,
   verksamhet inom området decentraliserad informationsteknik (it).

15.  Europaparlamentet påminner om att den årliga verksamhetsrapporten är en del av parlamentets förvaltningsstruktur. Parlamentet välkomnar och stöder följande åtgärder som internrevisorn har kommit överens om med de ansvariga generaldirektoraten:

   När det gäller granskningen av GD COMM:s organisation av inbjudan av journalister ska ramverket för förvaltning och kontroll förbättras genom att ersättningar till journalister anpassas till de faktiska kostnaderna (t.ex. kontrollerade start- och slutpunkter för resorna), genom att man tar itu med systemiska avvikelser från reglerna för inbjudan, genom att betalning via banköverföring blir obligatoriskt för ersättningar till journalister, även för resor till Strasbourg, samt genom införandet av åtgärder för att styra urvalsprocessen och bedöma inbjudningsprocessens ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet.
   När det gäller granskningar av individuella rättigheter i enlighet med tjänsteföreskrifterna ska förbättringar göras av kontrollmiljön och kontrollmetoderna, de särskilda förvaltnings- och kontrollförfarandena angående rätten till utlandstillägg och dagtraktamenten (t.ex. en konsekvent tillämpning av reglerna) och de särskilda förfarandena för den årliga fasta reseersättningen.
   Vad gäller granskningen av upphandling och kontraktsgenomförande på området extern översättning, bland annat inom ramen för organisationen av upphandlingsförfarandet, begäran om ytterligare information i rätt tid och bättre utvärdering, förbättring av tilldelningskriterierna för kvalitet i framtida upphandlingsförfaranden, uppmuntran av externa företag att förbättra översättningskvaliteten, bland annat genom utökad efterhandskontroll, och ökad tillförlitlighet vid beräkningen av de verkliga totala kostnaderna för extern översättning, särskilt mot bakgrund av att ungefär en tredjedel av de översatta sidorna produceras av externa översättare, och att denna andel sannolikt kommer att öka.
   När det gäller granskningen av den decentraliserade it-verksamheten och för att uppnå alla dess fördelar: stärka övervakningen av den budget som anslagits för initiativ på informations- och kommunikationsområdet (IKT) som samordnas inom ramen för it-programmen, genom att inte bara rapportera om vissa faser i ett projekt utan genom att få en överblick över hela processen från början till slut, öka säkerheten för att IKT-initiativ levereras i tid, med överenskommen omfattning och erforderlig kvalitet och inom ramen för budgeten, förbättra de decentraliserade enheternas kontroll och validering av nya programvaruversioner och deras problemhanteringsprocesser, och gradvis gå från kontrakt baserade på tids- och materialåtgång för externa experter till leveransbaserade kontrakt.

16.  Europaparlamentet noterar att 2017 års uppföljningsförfarande ledde till att 34 av de 71 oavslutade åtgärderna avslutades och att riskprofilen för de oavslutade åtgärderna fortsatte att minska successivt under 2017. Parlamentet noterar särskilt att antalet oavslutade åtgärder för att hantera betydande risker minskade från 26 till 11 och att det inte fanns några oavslutade åtgärder i den högsta riskkategorin ”kritisk”. Parlamentet understryker att de nyligen tillagda oavslutade åtgärderna för budgetåret 2017 inte bör minska de förbättringar som gjorts när det gäller avslutandet av oavslutade åtgärder.

Uppföljning av ansvarsfrihetsresolutionen för 2016

17.  Europaparlamentet noterar de skriftliga svaren på resolutionen om ansvarsfrihet för 2016 som budgetkontrollutskottet fick den 17 september 2018, generalsekreterarens redogörelse för svaren på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets ansvarsfrihetsresolution för 2016, samt den diskussion med ledamöterna som följde.

18.  Europaparlamentet beklagar att inga åtgärder har vidtagits som svar på vissa av rekommendationerna i parlamentets resolution om beviljande av ansvarsfrihet för 2016, och att dokumentet om uppföljning av ansvarsfriheten inte ger någon motivering till detta. Parlamentet betonar vikten av att ha mer regelbundna diskussioner med generalsekreteraren om frågor som rör parlamentets budget och dess genomförande i CONT-utskottet.

Parlamentets ansvarsfrihet för 2017

19.  Europaparlamentet noterar den diskussion som fördes den 26 november 2018 mellan vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och CONT-utskottet i närvaro av internrevisorn, inom ramen för beviljandet av ansvarsfrihet för parlamentet för 2017.

20.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen hade en avsevärd inverkan på parlamentets olika tjänster, särskilt när det gäller utskott, forskningsenheter och övergripande tjänster. Parlamentet noterar att parlamentets tjänster utarbetat analytiska underlag baserat på undersökningsarbete för att bedöma effekterna av utträdet för politikområden och lagstiftning inom sina respektive områden, och att detta underlag kan hittas på parlamentets webbplats.

21.  Europaparlamentet noterar att sex tillfälligt anställda vid generalsekretariatet, 41 tillfälligt anställda i de politiska grupperna och i de grupplösa ledamöternas sekretariat samt 30 kontraktsanställda berörs av Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Parlamentet inser att deras situation bedöms från fall till fall. Parlamentet välkomnar generalsekreterarens försäkran om att ingen kontraktsförlängning kommer att nekas enbart på grund av nationalitet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att noggrant väga in intressekonflikternas potentiella roll under den känsliga tiden av den eventuella övergångsperioden och Förenade kungarikets eventuella oordnade utträde ur Europeiska unionen.

22.  Europaparlamentet välkomnar stödet från parlamentets rättstjänst när det gäller att utarbeta riktlinjer för de aktörer i budgetförvaltningen som arbetar med avtalsfrågor i samband med Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen och klausuler som ska ingå i anbudsinfordran och kontraktshandlingar i samband med Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen.

23.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten mot det årliga personalminskningsmålet på 5 % som 2017 krävde att parlamentet skulle stryka 60 tjänster i sin tjänsteförteckning för administrationen. Parlamentet påminner om att i den politiska överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om budgeten för 2016, där det fastställdes en ny parameter för att minska parlamentets personal och en förlängning av dess tillämpningsperiod fram till 2019, har undantaget för de politiska grupperna från denna minskning bibehållits. Parlamentet beklagar dock att budgetmyndigheten under 2017 gjorde ytterligare en nedskärning med 76 tjänster inom parlamentets administration som ersättning för en personalökning i de politiska grupperna. Parlamentet är bekymrat över att denna betydande minskning kan få negativa konsekvenser för parlamentets verksamhet och leda till en alltför stor arbetsbörda för tjänstemännen och en överföring av ansvaret till ledamöternas kontor.

24.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och alla ansvariga generaldirektorat att samarbeta och utarbeta en övergripande översikt över de minskningar av antalet anställda som genomförts från och med 2014, inklusive förflyttningar av personal från administrationen till de politiska grupperna och mellan institutionerna. Parlamentet understryker att denna personalrotationspraxis väcker frågan huruvida arbetsbeskrivningarna är ändamålsenliga. Parlamentet är djupt oroat över att en alltför stor minskning av personalen innebär att ledamöter och ackrediterade assistenter får ytterligare en administrativ börda, vilket inverkar negativt på det faktiska lagstiftningsarbete som ledamöterna och de ackrediterade assistenterna förväntas utföra.

25.  Europaparlamentet understryker att ett papperslöst kontor och en korrekt användning av digital teknik såsom digitala signaturer, tvåstegsverifiering och elektroniska filer, även för ärenden till plenarsammanträden skulle minska den administrativa bördan för alla berörda parter och bidra till att parlamentets mål att minska mängden papper uppnås. Parlamentet uppmärksammar hur det faktiskt fungerar i de ”papperslösa” parlamentsutskotten, nämligen att uppgiften att skriva ut all dokumentation har överförts från utskottssekretariaten till ledamöternas kontor.

26.  Europaparlamentet noterar att ersättningar för vissa resor betalas ut mycket sent. Parlamentet föreslår att man undersöker lösningar för att säkerställa att resor ersätts inom rimlig tid.

27.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till talmanskonferensen och presidiet om att ompröva möjligheten för ackrediterade assistenter att, på vissa villkor som ska fastställas, följa med ledamöter på parlamentets officiella delegationsresor och på officiella uppdrag, något som redan har begärts av flera ledamöter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka budgetkonsekvenserna och organisationen och logistiken i samband med dessa resor.

28.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över den påstådda praxis som innebär att ledamöter tvingar ackrediterade assistenter att göra tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, utan reseförordnanden och utan ersättning för tjänsteresan eller till och med utan ersättning för resekostnaderna. Parlamentet anser att en sådan praxis ger utrymme för missbruk. Om ackrediterade assistenter reser utan reseförordnande måste de inte endast själva stå för kostnaderna, utan de omfattas inte heller av arbetsplatsförsäkringen. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka denna påstådda praxis och rapportera om detta senast i slutet av året.

29.  Europaparlamentet noterar att de reviderade bestämmelserna för utbetalning av bidrag för sponsrade besöksgrupper trädde i kraft den 1 januari 2017. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utan dröjsmål offentliggöra bedömningen av dessa bestämmelser. Parlamentet är ytterst oroat över de senaste fallen av missbruk. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att bestämmelserna för utbetalning av bidrag bör ses över så snart som möjligt för att undvika att ledamöterna kan dra nytta av dem. Parlamentet uppmanar presidiet att göra ersättningen enhetlig och basera den på räkningar för besöksgrupper. Parlamentet påminner om sin uppmaning om att avskaffa möjligheten att utse ackrediterade assistenter till gruppchefer. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att avskaffa möjligheten att utse ackrediterade assistenter till gruppchefer.

30.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av systemet för att beräkna ersättningen av resekostnaderna för besöksgrupper som finansieras av ledamöter, både för att säkerställa likabehandling av alla unionsmedborgare och främja användningen av mer miljövänliga transportmedel, med tanke på att det nuvarande systemet, som bygger på beräkning av körsträcka, varken tar hänsyn till den isolering och de geografiska hinder som påverkar vissa områden i unionen eller täcker kostnaderna för resor till platser där det finns snabbare och mer miljövänliga transportmedel.

31.  Europaparlamentet konstaterar att praktikanter som anställs av ledamöter har ett privaträttsligt avtal med ledamoten, vilket inte ger dem rätt att ha en status i parlamentet som motsvarar den som andra kategorier av parlamentsanställda har eller att få stipendier från parlamentet (Schuman-praktik). Parlamentet beklagar att det inte finns någon mekanism eller rättslig ram inom generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS) för att inrätta ett system för direkta förskottsbetalningar till sådana praktikanter före en tjänsteresa, även om sådana system finns för alla övriga anställda – mot bakgrund av att de av naturliga skäl knappt har råd att betala dessa utgifter i förväg ur egen ficka.

32.  Europaparlamentet påpekar att presidiet granskat ett förslag från generalsekreteraren om att förbättra den nuvarande rättsliga ramen för praktikanter som är anställda av ledamöter och som för närvarande saknar vissa skydd, något som också begärts av över 140 ledamöter som stöder kampanjen om rättvis praktik från den tvärpolitiska gruppen för ungdomsfrågor. Parlamentet understryker att det är varje ledamots rätt att erbjuda praktikanter lämplig ersättning i enlighet med den rättsliga ramen. Parlamentet stöder presidiet i dess ansträngningar att utarbeta ett omfattande och balanserat förslag som garanterar ledamöternas befogenheter samt lämplig ersättning och omfattande rättsliga garantier för praktikanter. Parlamentet uppmanar presidiet att snabbt anta de nya bestämmelserna, som bör träda i kraft i början av den nya valperioden. Parlamentet hoppas att ett förslag kommer att läggas fram så snart som möjligt.

33.  Europaparlamentet påpekar att it-avbrottet i oktober 2017 ledde till betydande störningar i parlamentets verksamhet. Parlamentet noterar att en handlingsplan har införts sedan dess för att säkerställa en mer robust verksamhetskontinuitet. Parlamentet understryker vikten av att snabbt reagera på och komma till rätta med avbrott, särskilt när de hindrar eller fullständigt avbryter lagstiftningsarbetet.

34.  Europaparlamentet noterar offentliggörandet av två rapporter om kostnaden för uteblivna EU-åtgärder, liksom två utvärderingar av det europeiska mervärdet som slutfördes 2017.

35.  Europaparlamentet noterar att på generalsekreterarens begäran har alla parlamentets generaldirektorat utvecklat förvaltningsverktyg för att iaktta principen om resultatbaserad budgetering. Parlamentet konstaterar att vissa av de befintliga kvantitativa målen kan bli svåra att genomföra i de generaldirektorat som arbetar inom tidsramen för den politiska cykeln. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att beakta detta när han utvärderar den resultatbaserade budgeteringen inom alla generaldirektorat, utan att bortse från fokuseringen på mervärdet.

36.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att tekniska lösningar har skapats för ledamöter som vill använda sin egen sida på parlamentets webbplats för att offentliggöra möten med företrädare för intressegrupper. Parlamentet noterar också att presidiet överväger att utöka denna lösning för att se till att informationen är direkt tillgänglig på parlamentets webbplats.

37.  Europaparlamentet uppmanar parlamentets administration att utarbeta en rapport som ger en heltäckande översikt över de företrädare för intressegrupper och andra organisationer som fick tillträde till parlamentets byggnader under 2017. Parlamentet begär att denna rapport utarbetas på årsbasis för att säkerställa största möjliga transparens.

38.  Europaparlamentet uppmanar parlamentets administration att tillhandahålla en översikt över utnämningarna av högt uppsatta tjänstemän under 2017. Parlamentet uppmuntrar generalsekreteraren att ta initiativ till ytterligare åtgärder för att förbättra transparensen och jämlikheten under utnämningsförfaranden vid parlamentet, med beaktande av Europeiska ombudsmannens slutsatser och rekommendationer i de förenade målen 488/2018/KR och 514/2018/KR.

Parlamentets geografiska spridning – ett enda säte

39.  Europaparlamentet beklagar fortfarande djupt att trots upprepade uppmaningar från parlamentet om att inrätta ett enda säte, och det faktum att unionsmedborgarna inte förstår varför parlamentet behöver dela upp sin verksamhet mellan två platser, har Europeiska rådet hittills inte ens inlett en diskussion om hur man ska uppfylla parlamentets krav i detta avseende. Parlamentet påminner om revisionsrättens analys från 2014, enligt vilken årliga besparingar på 114 miljoner EUR skulle göras om parlamentet centraliserade sin verksamhet. Parlamentet påminner om sin resolution från 2013(2), enligt vilken kostnaderna för parlamentets geografiska spridning uppskattades till mellan 156 miljoner EUR och 204 miljoner EUR per år. Parlamentet beklagar att kostnaderna för parlamentets geografiska spridning under en enda valperiod kan uppgå till så mycket som 1 miljard EUR och motsätter sig de fleråriga fastighetsprojekt som syftar till att öka ledamöternas kontorsutrymme i både Strasbourg och Bryssel. Parlamentet begär därför att konkreta åtgärder snabbt vidtas för att inrätta ett enda säte för parlamentet, i syfte att förhindra ytterligare slöseri med offentliga medel.

40.  Dessutom noterar Europaparlamentet konstaterandet i sitt betänkande från den 20 november 2013 om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner(3) att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda uppstår som en direkt följd av parlamentets geografiska spridning. Parlamentet betonar att man i betänkandet också uppskattar miljökonsekvenserna av den geografiska spridningen till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet påpekar på nytt den negativa uppfattning hos allmänheten som denna spridning orsakar och upprepar sin uppmaning till rådet om att utarbeta en övergripande strategi för att komma överens om ett enda säte för parlamentet.

41.  Europaparlamentet understryker med skärpa att dessa ytterligare utgifter strider mot principen om sund ekonomisk förvaltning och mot principen om budgetdisciplin. Parlamentet erkänner att ett enda säte endast kan uppnås genom en enhällig ändring av fördraget. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utan ytterligare dröjsmål inleda en sådan fördragsändring och anser att denna fördragsändring kommer att gynna de europeiska skattebetalarna, både ekonomiskt och när det gäller kvaliteten på det arbete som utförs av ledamöterna. Parlamentet begär därför att konkreta åtgärder snabbt vidtas för att inrätta ett enda säte för parlamentet, i syfte att förhindra ytterligare slöseri med offentliga medel. Parlamentet beklagar att kostnaderna för parlamentets geografiska spridning under en enda valperiod kan uppgå till så mycket som 1 miljard EUR. Parlamentet motsätter sig de fleråriga fastighetsprojekt som syftar till att öka ledamöternas kontorsutrymme i Strasbourg.

42.  Europaparlamentet noterar de extra kostnader som är kopplade till parlamentets 12 resor per år till Strasbourg, i form av ledamöternas reseutgifter, som kan delas upp enligt följande för 2017:

Kategori

TOTALT

GENOMSNITT/MÅNAD

Resekostnader

7 700 358

641 696

Dagtraktamente

10 036 444

836 370

Avståndsersättning

1 394 608

116 217

Tidsersättning

1 994 045

166 170

Övriga kostnader

47 594

3 966

TOTALT

21 173 049

1 764 421

43.  Europaparlamentet betonar att kostnaden för Thalys chartertåg uppgick till inte mindre än 3 668 532 EUR 2017.

44.  Europaparlamentet noterar att inrättandet av ett institut för utbildning av framtida europeiska diplomater inom Europeiska utrikestjänsten skulle kunna vara ett exempel på hur användningen av parlamentets lokaler i Strasbourg skulle kunna ändras i syfte att hysa detta diplomatiska institut.

Generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM)

45.  Europaparlamentet noterar att GD COMM:s huvudindikator för 2017 är den uppmärksamhet räknat i timmer som parlamentet uppnår genom alla kommunikationskanaler. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att förutom att fokusera på graden av uppmärksamhet håller GD COMM på att utveckla en metod för att mäta ekonomin, effektiviteten och ändamålsenligheten när det gäller generaldirektoratets verksamhet inom alla kommunikationskanaler. Parlamentet uppmanar generaldirektören att ta med resultatet av det första årets genomförande i sin årliga verksamhetsrapport.

46.  Europaparlamentet noterar att de långsiktiga projekt som fastställts för den strategiska genomföranderamen/parlamentets projektportfölj för 2017–2019 har kommit olika långt, men att målet för samtliga är att ”producera mindre, kommunicera bättre”.

47.  Europaparlamentet noterar de pågående betydande tekniska och redaktionella förbättringarna av parlamentets officiella webbplats, särskilt när det gäller webbplatsens sökmotoroptimering. Parlamentet gratulerar GD COMM till dessa framsteg men är bekymrat över att framstegen fortfarande går långsamt, särskilt mot bakgrund av det kommande valet till Europaparlamentet 2019 och det ökade intresset för parlamentets arbete. Parlamentet betonar att ytterligare förbättringar är av högsta prioritet och kräver att processen omedelbart påskyndas. Parlamentet betonar att en transparent och tillgänglig webbplats är avgörande för att medborgarna ska involvera sig.

48.  Europaparlamentet betonar att det är svårt att ta reda på resultatet av parlamentets omröstningar på parlamentets webbplats och att den kommersiella webbplatsen VoteWatch är mycket mer praktisk eftersom omröstningsresultaten är lättare att hitta där. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att bygga upp ett mer avancerat system för parlamentets webbplats som registrerar resultatet av omröstningarna med namnupprop, så att det blir enkelt att söka efter information om hur enskilda ledamöter har röstat och göra jämförelser med andra ledamöter i ledamotens grupp och med ledamöter i andra grupper.

49.  Europaparlamentet noterar att ett stort antal projekt genomfördes under 2017 på medieområdet och att parlamentets webbnärvaro konsoliderades ytterligare med genomförandet av en strategi med flera plattformar, en ny portal och ”nyhetsplaneten”. Parlamentet konstaterar dessutom den avsevärda förbättringen när det gäller parlamentets användning av sociala medier, samt åtgärderna för att höja medvetenheten om unionens åtgärder. Parlamentet noterar också att betydande insatser har gjorts för att ta fram en övergripande strategi för besökare och för att genomföra ambassadörsskolprogrammet som har ett särskilt fokus på ungdomar. Parlamentet understryker att det europeiska vetenskapliga mediecentrumet bör utvecklas ytterligare och utan ytterligare dröjsmål göras fullt operativt för att möjliggöra en mer vetenskapligt baserad medierapportering.

50.  Europaparlamentet noterar att under 2017 anordnades 223 seminarier i medlemsstaterna som fler än 3 076 journalister deltog i. Parlamentet välkomnar att 1 905 journalister dessutom inbjöds att delta i plenarsammanträdena, centralt organiserade seminarier och konferenser. Parlamentet lovordar GD COMM för att ha använt alla möjliga mediekanaler för att sprida parlamentets arbete och resultat. Parlamentet uppmuntrar generaldirektoratet att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt vikten av sociala medier och deras betydande och ständigt växande potential för att nå ut till medborgarna.

51.  Europaparlamentet erkänner att GD COMM har försökt att även nå ut till de medborgare som inte automatiskt är intresserade av parlamentets arbete. Parlamentet uppmuntrar generalsekreteraren att utarbeta en verkligt interaktiv kommunikationsstrategi som sträcker sig längre än till målgrupper såsom journalister och studerande, och att inbegripa en ”lyssnande funktion” för att samla in och besvara eventuella kritiska synpunkter.

52.  Europaparlamentet noterar omorganisationen av GD COMM, vilken omfattade inrättandet av två nya direktorat – som ägnar sig åt kampanjer respektive besökare – för att säkerställa att strategin för valet till Europaparlamentet 2019 genomförs till fullo. Parlamentet uppmanar GD COMM att fortsätta sitt arbete med en övergripande strategi för att motverka riktade desinformationskampanjer som syftar till att påverka valet till Europaparlamentet 2019. Parlamentet är djupt oroat över att utländskt inflytande kan orsaka störningar och undergräva valet genom att avsiktligt sprida felaktig information och därmed påverka röstbeteendet.

53.  Europaparlamentet noterar att under 2017 behandlade enheten för medborgarnas förfrågningar (AskEP) över 9 200 enskilda frågor och 42 900 förfrågningar från till synes samordnade kampanjer om aktuella frågor. Parlamentet föreslår att parlamentets svar offentliggörs på dess portal.

54.  Europaparlamentet välkomnar invigningen av Europeiska historiens hus i maj 2017 och Simone Veil-Parlamentarium i Strasbourg i juli 2017. Parlamentet noterar att mellan maj och december tog Europeiska historiens hus emot 99 344 besökare. Parlamentet beklagar att invigningen försenades med mer än ett år. Parlamentet är bekymrat över att 99 344 besökare förefaller få i förhållande till personalkostnader på 4,4 miljoner EUR: 2,7 miljoner EUR för fast anställd personal och 1,7 miljoner EUR för kontraktsanställda (inklusive kostnaden för säkerhetspersonalen). Presidiet uppmanas att genomföra en kostnads-nyttoanalys.

55.  Europaparlamentet beklagar att handlingar om upphandlingsförfarandet för Europeiska historiens hus från januari 2019 inte fanns tillgängliga. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över kraven för det nya anbudsförfarandet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att informera budgetkontrollutskottet om resultatet av anbudsförfarandet. Parlamentet betonar att oberoende av resultatet av anbudsförfarandet måste den personal som arbetar med utställningen behandlas bättre på följande områden: deras arbetstid måste vara förutsägbar, det måste finnas ett arrangemang för ledighet och lämpliga arbetskläder måste tillhandahållas.

56.  Europaparlamentet är djupt oroat över att de europeiska medborgarna, trots all verksamhet som organiseras av GD COMM, fortfarande anser att det saknas information om unionen och vad parlamentet gör och arbetar med. Parlamentet uppmanar GD COMM att fortsätta att driva på arbetet med att ta fram innovativa idéer för att motverka detta avstånd mellan unionen och dess medborgare, och noterar det innovativa tillvägagångssätt som föreslagits för den institutionella kommunikationskampanj som föreslagits för valet till Europaparlamentet 2019.

57.  Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för kommunikation att se till att offentliga och privata medier inför valet till Europaparlamentet 2019 informerar om vad ledamöterna och de politiska grupperna i parlamentet tycker på ett sätt som garanterar objektivitet och pluralism.

Europaparlamentets förbindelsekontor

58.  Europaparlamentet noterar den reform av parlamentets förbindelsekontor som presidiet godkände i november 2017 och den reviderade uppdragsbeskrivningen som syftar till en dialog med medborgare, medier och intressenter för att nå ut till medborgarna. Parlamentet uppmanar förbindelsekontoren att se till att medborgarna känner till EU‑institutionernas arbete och att de är medvetna om förbindelsekontorens existens.

59.  Europaparlamentet noterar de olika utgiftsposterna för 2017 som fördelas på följande sätt:

Utgiftspost

Utgifter 2017

Allmän kommunikationsverksamhet

5 945 229 EUR

Utgifter knutna till särskild verksamhet

5 320 867 EUR

Totala byggnadskostnader

8 874 530 EUR

Underhåll av säkerhetsutrustning

1 733 071,32 EUR

60.  Totala byggnadskostnader fördelade enligt följande:

Hyra

5 898 724 EUR

Bygg- och anläggningsarbeten

148 573 EUR

Särskilda kostnader för fastighetsförvaltning

266 977 EUR

Lokalvård och underhåll

1 126 853 EUR

Allmännyttiga tjänster och serviceavgifter

1 433 403 EUR

61.  Europaparlamentet noterar den ökade kommunikationsverksamheten vid förbindelsekontoren under 2017, som omfattade dagliga förbindelser med regionala och lokala medier, målinriktad närvaro på sociala medier och förvaltning av lokalsamhället, genomförande av lokala evenemang, kontakter med lokala myndigheter, skolor och berörda parter. Parlamentet beklagar att utgiftsposter som löner och kostnader för tjänsteresor inte angavs i svaret på frågeformuläret. Parlamentet stöder sig på den information som lämnades under ansvarsfrihetsförfarandet för 2016, där de löner som betalades till förbindelsekontorens personal uppgick till 23 058 210 EUR och kostnaderna för tjänsteresor uppgick till 1 383 843 EUR. Parlamentet utgår från att dessa belopp inte har ändrats väsentligt för budgetåret 2017.

62.  Europaparlamentet erkänner vikten av effektiv kommunikation i medlemsstaterna, men betonar behovet av kostnadseffektivitet och är övertygat om att den reviderade uppdragsbeskrivningen kommer att bidra till detta mål, och uppmanar alla berörda parter att sträva efter större mervärde, särskilt när det gäller de löpande kostnaderna.

63.  Europaparlamentet understryker behovet av att modernisera parlamentets förbindelsekontor genom att optimera användningen av ny kommunikationsteknik, eftersom deras uppgift är att informera medborgarna bättre.

Generaldirektoratet för personal (GD PERS)

64.  Europaparlamentet noterar att leveranstid var GD PERS huvudindikator för 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att målen och metoderna för insamling av uppgifter förbättrades och att resultatet generellt bedömdes vara positivt. Parlamentet noterar med oro att målen att förbättra förfarandena för rekrytering av ackrediterade assistenter och att ta emot fler barn på parlamentets daghem inte uppfylldes, men att de svårigheter som hade uppstått löstes under 2018.

65.  Europaparlamentet betonar att rekryteringsförfarandet för ackrediterade assistenter därför kan bli problematiskt i början av nästa valperiod. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att i ledamöternas och assistenternas intresse införa de tekniska och personalmässiga arrangemang som krävs för att undvika problem och förseningar, med särskild tonvikt på att undvika de problem som uppstod under 2009 och 2014.

66.  Europaparlamentet noterar att i december 2017 uppgick antalet anställda vid parlamentet till 9 682 anställda i aktiv tjänst, vilket inbegriper fast och tillfällig personal, kontraktsanställda och ackrediterade assistenter (jämfört med 9 643 år 2016). Parlamentet påminner om att till följd av förlikningsöverenskommelsen om 2017 års budget drogs totalt 136 tjänster in.

67.  Europaparlamentet erkänner den känsliga situationen för ackrediterade assistenter som har arbetat under två valperioder utan avbrott – men utan att slutföra de tio års tjänstgöring som krävs på grund av det tidigarelagda valet 2014 – och förseningarna i den första vågen av rekryteringar under 2009 då stadgan trädde i kraft, vilket innebär att dessa ackrediterade assistenter kommer att sakna mellan en och två månader för att vara berättigade att omfattas av det europeiska systemet för pensionsrättigheter. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att presidiet har diskuterat frågan och arbetar tillsammans med GD PERS och företrädare för de ackrediterade assistenterna för att hitta lösningar. Parlamentet begär att dessa lösningar i så stor utsträckning som möjligt ska undvika ändringar av de ackrediterade assistenternas avtalsvillkor som skulle leda till att de förlorar rättigheter som de fick i samband med rekryteringen 2009.

68.  Europaparlamentet noterar att anställda som arbetar inom institutionerna kortare tid än tio år inte har rätt till någon EU-pension utan att de måste överföra sina bidrag till en annan fond som uppfyller parlamentets regler när det gäller typ av fond och den ålder då medlen kan betalas ut. Parlamentet noterar att många brittiska ackrediterade assistenter inte har kunnat överföra medel till brittiska pensionsfonder eftersom parlamentet anser att de inte uppfyller kraven. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utan dröjsmål undersöka denna fråga för att se till att alla anställda kan få tillgång till sina bidrag.

69.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att så tidigt som möjligt under nästa valperiod tillhandahålla utbildningskurser eller publikationer som särskilt riktar sig till nya ackrediterade assistenter, även om praktiska och administrativa frågor (reseförordnanden, läkarundersökningar, ackreditering, parkeringsdekaler, besöksgrupper, utställningar osv.) för att undvika systemfel som förhindrar att de administrativa förfaranden som påverkar dem fungerar smidigt.

70.  Europaparlamentet konstaterar att för viss verksamhet, såsom drift av personalmatsalar och lokalvård, har utläggning på entreprenad varit det alternativ som parlamentet föredragit, och till följd av detta kan den externa personal som arbetar i parlamentets lokaler för vissa generaldirektorat överstiga antalet tjänstemän.

71.  Europaparlamentet noterar dock att sådana beslut om utläggning på entreprenad inte förklarar användningen av all extern personal.

72.  Europaparlamentet uttrycker oro över effekterna av diversifieringen inom cateringbranschen för den fortsatta anställningen av parlamentets nuvarande cateringpersonal. Parlamentet vill se att lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att parlamentets nuvarande cateringpersonal kan behålla sina arbeten.

73.  Europaparlamentet noterar att chaufförstjänsten internaliserades 2017 med huvudsyftet att förbättra säkerheten för ledamöterna. Parlamentet konstaterar att detta gjorde det möjligt för parlamentet att genomföra säkerhetskontroller av chaufförerna före anställning och att se till att chaufförstjänsten kontinuerligt fortbildar och övervakar sin personal. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att rekryteringen av 116 chaufförer och expedieringspersonal slutfördes under 2017. Parlamentet begär detaljerade uppgifter om kostnaderna för att internalisera chaufförstjänsten.

74.  Europaparlamentet stöder insatserna för att internalisera chaufförstjänsten och de framsteg som hittills gjorts. Parlamentet noterar att förfarandet för att internalisera chaufförstjänsten möjliggjorde en kvalitativ och kvantitativ ökning av de tjänster som tillhandahålls ledamöterna samt effektiva och ändamålsenliga åtgärder i oförutsedda nödsituationer eller vid en plötslig ökning av efterfrågan. Parlamentet noterar genomförandet av färdplanen för e-rörlighet med sikte på diversifiering, miljöanpassning och elektrifiering av bilparken. Parlamentet påminner om att det nu finns en direkt tågförbindelse mellan Europaparlamentet i Bryssel och huvudflygplatsen samt de största järnvägsstationerna och att ledamöterna kan använda denna gratis.

75.  Europaparlamentet välkomnar införandet av ett system för tillfälligt distansarbete för parlamentets generalsekretariat. Parlamentet stöder genomförandet av en undersökning av det första året med distansarbete och vill att ledamöterna och samtliga parlamentstjänster ska få ta del av resultatet av utvärderingen. Parlamentet anser att om utvärderingen är positiv bör systemet vara öppet för all personal, även för de ackrediterade assistenterna och anställda som arbetar för de politiska grupperna.

76.  Europaparlamentet välkomnar att främjande av lika möjligheter fortsätter att vara en viktig komponent i parlamentets policy för förvaltning av personalresurserna. Parlamentet beklagar djupt att färdplanen för jämställdhet fortfarande inte genomförs fullt ut, särskilt när det gäller andelen kvinnor som har chefstjänster på mellannivå och hög nivå (40 %) senast 2020.

77.   Europaparlamentet beklagar djupt att antalet kvinnor på generaldirektörsnivå sjönk från 25 % (tre tjänster) 2016 till 17 % (två tjänster) 2017. Parlamentet påpekar att den övergripande situationen inte har förändrats jämfört med 2006, då antalet kvinnor som innehade tjänster på generaldirektörsnivå var 11,1 %. Parlamentet framhåller att det övergripande målet för 2019 fastställdes till 30 % av antalet kvinnor som innehar tjänster på generaldirektörsnivå. Parlamentet noterar att antalet kvinnor på direktörsnivå förblev stabilt från 2006 (29,6 %) till 2017 (30 % och 14 tjänster).

78.  Europaparlamentet påpekar att det övergripande målet för 2019 fastställdes till 35 % av antalet anställda kvinnor med tjänster på direktörsnivå. Parlamentet framhåller att dessa siffror till stor del avviker från färdplanen för jämställdhet och mångfald. Parlamentet anser att denna tendens strider mot parlamentets färdplan för jämställdhet. Parlamentet begär att generalsekreteraren omedelbart ska rapportera till BUDG-, CONT- och FEMM-utskotten om skälen till att färdplanen inte följs. Parlamentet uppmanar presidiet att även inom de egna leden tillsätta fler kvinnor på högre befattningar, vilket parlamentet konsekvent har begärt.

79.  Europaparlamentet välkomnar att generalsekreteraren har prioriterat att utse kvinnor till enhetschefer, vilket har lett till en fördubbling av antalet kvinnor från 21 % 2006 till nästan 40 % 2018.

80.  Europaparlamentet välkomnar sin nolltoleranspolicy mot sexuella trakasserier som antogs 2017. Parlamentet är också angeläget om att fullt ut genomföra följande initiativ för att hantera trakasserier, i synnerhet en uppdaterad färdplan för anpassning av förebyggande och tidiga stödåtgärder för att hantera konflikter och trakasserier mellan ledamöter och ackrediterade assistenter, praktikanter eller annan personal samt mellan kollegor, inklusive en extern granskning av parlamentets interna praxis och förfaranden, inrättandet av ett nätverk av konfidentiella expertrådgivare, införandet av obligatoriska utbildningar för ledamöter, ackrediterade assistenter, praktikanter eller annan personal, ombildning av kommittéerna mot trakasserier genom att slå ihop dem till en enda kommitté med en sammansättning som varierar beroende på det behandlade fallet och som inbegriper trakasseribekämpningsexperter från den rättsliga sektorn eller hälsosektorn som ständiga ledamöter av kommittén samt regelbundet anordnande av offentliga uppföljningar genom FEMM-utskottet (betänkanden, utfrågningar, seminarier etc.). Parlamentet noterar att resultaten av den externa revisionen förväntades vara klara i början av november 2018 och begär att de ska meddelas utan dröjsmål så snart de finns tillgängliga. Parlamentet förväntar sig dessutom att färdplanen genomförs fullständigt och på ett transparent sätt i enlighet med parlamentets antagna resolution, och att den inleds eller går framåt i så stor utsträckning som möjligt redan före utgången av denna valperiod.

Generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO)

81.  Europaparlamentet noterar att GD INLO under 2017 hade gjort åtaganden för anslag till ett belopp på 267 588 704 EUR, vilket motsvarar en ökning med 6 % jämfört med 2016 (251 599 697 EUR). Parlamentet är medvetet om att i Bryssel avslutades inrednings‑ och anpassningsarbetet i Martens-byggnaden, Europeiska historiens hus öppnades, Trèves I-byggnaden förvärvades och att två andra fastigheter håller på att byggas om och byggas ut. Parlamentet konstaterar att i Luxemburg går KAD-projektet framåt och att i Strasbourg togs Havel-byggnaden i bruk i april 2017, följd av Simone Veil-Parlamentarium i juli samma år.

82.  Europaparlamentet noterar att presidiet har godkänt inrättandet av Europahus i flera förbindelsekontor och att dessa kommer att genomföras under de kommande åren. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till att nya lokaler för förbindelsekontoren väljs ut efter en noggrann kostnads-nyttoanalys. Parlamentet vill att detaljerad information om hur arbetet fortskrider tas med i generaldirektoratets årliga verksamhetsrapport. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram de olika projekt som presidiet antagit, motiveringar till dem och de budgetar som de tilldelats, för BUDG- och CONT‑utskotten före det kommande valet till Europaparlamentet.

83.  Europaparlamentet noterar parlamentets betydande infrastruktur, som kan delas upp på följande sätt:

Byggnaderna i Bryssel

Byggnaderna i Luxemburg

Byggnaderna i Strasbourg

13 ägs

1 ägs

5 ägs

6 hyrs

6 hyrs

 

659 960 m2

197 873 m2

343 930 m2

 

Parlamentets förbindelsekontor

 

 

Totalt

35

 

ägda

11

 

hyrda

24

 

yta

27 737 m2

84.  Europaparlamentet påminner om att de flesta av parlamentets byggnader inte utformades och uppfördes med beaktande av kraven i eurokoderna för strukturell integritet, eftersom dessa normer inte existerade vid den tidpunkt då de uppfördes. Parlamentet konstaterar att detta innebär att fastighetspolitiken gradvis kommer att övergå från förvärv till renoveringar och underhåll.

85.  Europaparlamentet påminner om parlamentets uttalande om att parlamentets byggnader bör tjäna som förebild inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG(4) (energieffektivitetsdirektivet), enligt vilket parlamentets byggnader ska uppnå högsta möjliga standard för energieffektivitet. Parlamentet efterlyser en konsekvent och långsiktig strategi för genomgripande renoveringar av alla parlamentets byggnader, och efterlyser även standardspecifikationer för utvinning av återanvändbart byggnadsmaterial i samband med byggnadsrenoveringskontrakt.

86.  Europaparlamentet konstaterar att presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag att ge GD INLO mandat att inleda en arkitekttävling för renoveringen av Paul‑Henri Spaak‑byggnaden, varvid endast de utvalda alternativen B – teknisk uppdatering och C – ny utformning av byggnaden skulle beaktas. Parlamentet noterar att resultatet av processen är planerat till 2019. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en omfattande plan för de garantier som kommer att finnas mot att kostnader inte blir högre än beräknat, och att se till att parlamentet enligt kontrakten inte får stå för risken när det gäller sådana bakslag. Parlamentet uppmanar dessutom generalsekreteraren att förse parlamentet med en tydlig plan, inklusive de indirekta kostnaderna för var och ett av scenarierna, särskilt när delar av verksamheten måste äga rum någon annanstans under renoverings- och byggarbetena, och att specificera alternativen för att hantera säkerhetsrisker utan att behöva uppföra en helt ny byggnad.

87.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att alla ändringar av ledamöternas kontorsmöbler vederbörligen motiveras och förklaras för ledamöterna, som måste ha möjlighet att acceptera eller avvisa sådana ändringar.

88.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser i fråga om EU-institutionernas fastighetsförvaltning och noterar att parlamentet använder 55 % till kontorsutrymme och 45 % till sammanträdeslokaler och annan användning. Parlamentet noterar att parlamentet äger 84 % av sina byggnader och understryker att denna andel kommer att öka när KAD-byggnaden i Luxemburg är färdig.

89.  Europaparlamentet är ytterst oroat över att KAD II-byggnadens leveransdatum ursprungligen var 2013, men att den nuvarande uppskattningen för den östra delen är slutet av 2019 och för den västra delen 2022. Parlamentet betonar att exploatörens brist på erfarenhet och en misslyckad första upphandling för bygg- och anläggningsarbetena ledde till denna betydande försening. Parlamentet är bestört över att den åtföljande ökade hyrestiden leder till ytterligare kostnader på 14,4 miljoner EUR per år eller 86 miljoner EUR under sexårsperioden.

90.  Europaparlamentet noterar att den ursprungliga preliminära budgeten på 317,5 miljoner EUR 2009 reviderades till 363 miljoner EUR (i 2005 års priser) på grund av konceptuella ändringar. Parlamentet är mycket oroat över att projektet ännu inte har slutförts, trots att det förväntas vara klart i slutet av 2019, och att det slutliga priset därför är okänt, även om parlamentet har för avsikt att hålla kostnaderna inom den nuvarande budgeten på 432 miljoner EUR (i 2012 års priser). Parlamentet begär att få en lägesrapport om slutförandet av KAD II-byggnaden senast den 30 juni 2019.

91.  Europaparlamentet uttrycker oro över att prisindex för byggnadsarbeten under perioden 2017–2012 ökade med 8 %, vilket skulle kunna leda till ytterligare ökande byggkostnader.

92.  Europaparlamentet noterar genomförandet av färdplanen för e-rörlighet med sikte på diversifiering, miljöanpassning och elektrifiering av bilparken. Parlamentet påminner om att det i resolutionen om ansvarsfrihet för 2016, som röstades igenom i april 2018, anges att presidiet inte bör begränsa sig till elbilar som en mer miljövänlig lösning eftersom det finns farhågor när det gäller produktionen av dem (bland annat tillräcklig tillgång till nödvändiga resurser) och bortskaffandet av batterier i slutet av deras livscykel. Parlamentet beklagar fortfarande att ledamöterna inte informerades om en analys av alternativa bränslen såsom biobränslen, syntetiska bränslen eller vätgasbränsleceller. Parlamentet understryker att en diversifierad och miljövänlig bilpark skulle minska beroendet av en enda leverantör och kunna motverka eventuella framtida leveransproblem.

93.  Europaparlamentet är bekymrat över den stora mängd engångsplaster och plastavfall som genereras av parlamentets matsalar och kafeterior, och uppmanar med eftertryck administrationen att avskaffa möjligheten att erbjuda plastinpackade produkter och engångsplastartiklar i samband med den kommande anbudsinfordran för cateringverksamheten.

94.  Europaparlamentet noterar skillnaderna i kvalitet mellan personalmatsalar som drivs av en och samma tjänsteleverantör. Parlamentet anser att denna aspekt behöver övervakas närmare, och efterlyser därför en undersökning av användartillfredsställelsen. Parlamentet välkomnar att cateringtjänsterna i Strasbourg redan har börjat erbjuda mat som är lämplig för personal med glutenintolerans, och vill se att sådana alternativ utökas och snarast även erbjuds av cateringföretagen på de andra arbetsorterna.

95.  Europaparlamentet noterar att praktikanter har rätt till ett avdrag på 0,50 EUR på huvudrätterna i alla restauranger med självservering i Bryssel och Luxemburg och ett avdrag på 0,90 EUR i Strasbourg. Parlamentet anser emellertid med hänsyn till de genomsnittliga lönenivåerna och de höga priser som tillämpats under de senaste tre åren att dessa rabatter inte är tillräckliga för att ha ens en minimal inverkan på praktikanternas ekonomi. Parlamentet upprepar på nytt sin uppmaning till generalsekreteraren att bevilja prissänkningar i linje med praktikanternas inkomster.

96.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ”enheten för förhandskontroll och samordning av offentlig upphandling” 2017, och av en upphandlingstjänst inom varje direktorat. Parlamentet begär att ett särskilt avsnitt i den årliga verksamhetsrapporten ska ägnas åt den nya enhetens verksamhet.

Generaldirektoratet för tolkning och konferenser har blivit generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser

97.  Europaparlamentet noterar att det samlade genomsnittliga antalet timmar per vecka som de anställda tolkarna tillbringade i sina bås och utförde tolktjänster 2017 ökade till 14. Parlamentet noterar denna ökning jämfört med de 13 timmar och 25 minuter som tolkarna tillbringade i båset och utförde tolktjänster 2016. Parlamentet förstår att förändringarna i arbetsmönstren, som inleddes med de nya tjänsteföreskrifterna, kulminerade i en strejk som orsakade störningar i tillhandahållandet av tolkning till ledamöterna. Parlamentet lovordar arbetet med att upprätthålla de grundläggande tolktjänsterna för att hålla igång lagstiftningsarbetet.

98.  Europaparlamentet fördömer kraftigt upptrappningen av spänningarna, som kulminerade i ett 45-minuters avbrott i arbetet i kammaren i Strasbourg, och att inga märkbara insatser gjordes för att trappa ned situationen. Parlamentet välkomnar det avtal som initierats av generalsekreteraren och som ledde till ett återupprättande av den ordinarie tolkningsverksamheten.

99.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av ”strategin för modernisering av konferensförvaltningen” i parlamentet ledde till överföringen av konferensvaktmästare och inrättandet av ett nytt direktorat för konferensarrangemang inom generaldirektoratet. Parlamentet begär att ett särskilt avsnitt i den årliga verksamhetsrapporten ska ägnas åt den nya enhetens verksamhet som utöver generaldirektoratets ordinarie verksamhet även ska innehålla en verksamhetsbedömning med entydiga prestationsindikatorer.

Generaldirektoratet för ekonomi

100.  Europaparlamentet noterar att generalsekreteraren har beslutat att överföra flera funktioner som rör tjänster som tillhandahålls ackrediterade assistenter samt ledamöternas fortbildningsenhet från GD FINS till GD PERS. Parlamentet beklagar att dessa överföringar inte var tillräckliga för att komma till rätta med de negativa konsekvenserna för GD FINS av de personalminskningar som gjordes 2017. Parlamentet efterlyser en förenkling av ersättningarna för resekostnader för ledamöter, personal och ackrediterade assistenter, som utnyttjar system såsom portalen för elektroniska signaturer (DISP) och tvåstegsverifiering. Parlamentet medger att kontroller är nödvändiga men understryker att detta kan göras på ett mer effektivt och papperslöst sätt.

101.  Europaparlamentet rekommenderar en genomgripande översyn av de interna bestämmelserna om tjänsteresor för tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet och om tillämpningsföreskrifterna för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt i syfte att anpassa behandlingen av de ackrediterade assistenterna till behandlingen av tjänstemännen.

102.  Europaparlamentet noterar att parlamentets nya resetjänst, som redan tidigare hade arbetat tillsammans med parlamentet, inledde sin verksamhet igen den 1 januari 2019. Parlamentet välkomnar att det nya kontraktet innehåller skärpta villkor, särskilt med avseende på biljettpriser och ständig tillgång till resetjänstens callcenter, även under veckosluten. Parlamentet betonar på nytt vikten av en enkel och användarvänlig mekanism för klagomål för att snabbt uppmärksamma brister så att eventuella problem snabbt kan åtgärdas. Parlamentet betonar att uppmärksamhet måste ägnas åt ledamöternas särskilda krav och deras behov av skräddarsydda tjänster.

103.  Europaparlamentet uppmuntrar den nya resebyrån att sträva efter att uppnå så konkurrenskraftiga priser som möjligt för parlamentets arbetsrelaterade resor.

104.  Europaparlamentet efterlyser en förenkling av rekryteringsförfarandena och ersättningen av kostnader för tjänsteresor och resekostnader för lokala assistenter. Parlamentet beklagar att dessa processer ofta är komplicerade och långdragna och leder till stora förseningar. Parlamentet uppmanar GD FINS att prioritera denna fråga.

105.  Europaparlamentet noterar att de betalningsombud som ledamöterna är skyldiga att samarbeta med i det land där de valts inte är tillräckligt medvetna om parlamentets interna förfaranden. Parlamentet påpekar att eftersom dessa regler är så komplicerade leder detta ofta till att betalningsombuden begår misstag som får negativa effekter för ledamöterna. Parlamentet anser att betalningsombuden bör erbjudas utbildning eller en handbok.

Ersättning för allmänna utgifter

106.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet tidigare har röstat för ståndpunkten att ledamöterna bör behålla kvittona för sina utgifter, att de årligen bör offentliggöra en översikt över sina utgifter och att de bör återbetala de outnyttjade medlen om deras mandat upphör eller när deras mandattid löpt ut. Parlamentet påminner om presidiets beslut om att inrätta en tillfällig arbetsgrupp för att fastställa och offentliggöra bestämmelserna för användningen av ersättningen för allmänna utgifter enligt tidigare rekommendationer i samband med beviljandet av ansvarsfrihet. Parlamentet beklagar presidiets beslut om att bortse från arbetsgruppens förslag att införa kontroller av de separata räkenskaperna för ersättningen för allmänna utgifter av en extern revisor, vilket därmed förhindrar en meningsfull reform av ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar presidiet att omedelbart återuppta diskussionerna om ersättningen för allmänna utgifter och så snart som möjligt nå fram till en överenskommelse. Parlamentet anser att en sådan överenskommelse bör innehålla gemensamma bestämmelser för ökad transparens och ekonomisk ansvarighet, bland annat följande krav:

   ledamöterna ska spara alla kvitton som rör ersättningen för allmänna utgifter,
   att en oberoende revisor får ansvar för den årliga kontrollen av räkenskaperna och offentliggörandet av ett yttrande från revisorn,
   ledamöterna ska betala tillbaka den del av ersättningen för allmänna utgifter som inte använts vid slutet av deras mandat.

107.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck presidiet att så snart som möjligt genomföra den demokratiska vilja som plenarsammanträdet gett uttryck för när det gäller ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar dessutom med eftertryck presidiet att omedelbart sammankalla arbetsgruppen för att reformera ersättningen för allmänna utgifter genom att utarbeta nya regler som ökar transparensen och den ekonomiska ansvarigheten.

108.  Europaparlamentet uppmanar också presidiet att göra följande ytterligare ändringar av ersättningen för allmänna utgifter utöver dem som redan antagits av plenarsammanträdet:

   ett urval på 5 % av ersättningen för allmänna utgifter ska granskas av parlamentets internrevision, och slutresultatet och slutsatserna ska ingå i den årliga rapport om internrevisionen som parlamentet lägger fram,
   ledamöterna ska en gång om året offentliggöra en översikt över sina utgifter per kategori (kommunikationsutgifter, kontorshyra, kontorsmateriel osv.),
   godkännande av att en oberoende revisor får ansvar för den årliga kontrollen av räkenskaperna och offentliggörandet av ett yttrande från revisorn.

109.  Europaparlamentet påminner om artikel 62 i presidiets beslut av den 19 maj och den 9 juli 2008 och presidiets beslut av den 5 juli och den 18 oktober om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, där det anges att ”de belopp som betalats ut”, inklusive ersättningen för allmänna utgifter, ”är helt avsatta för finansiering av sådan verksamhet som har samband med ledamöternas utövande av sitt mandat och får inte täcka personliga utgifter eller finansiera bidrag eller gåvor av politiskt slag” och att ”ledamöterna ska till parlamentet återbetala belopp som inte använts”. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren och Europaparlamentets presidium att se till att dessa bestämmelser genomförs och efterlevs fullt ut.

110.  Europaparlamentet vill dessutom se att det införs ett krav på att ledamöterna ska få sin redovisning av ersättningen för allmänna utgifter kontrollerad av en extern revisor åtminstone i slutet av ledamöternas mandatperioder. Parlamentet vill dessutom att utgifterna ska offentliggöras genom att en länk till dessa uppgifter läggs ut på ledamöternas personliga sidor på Europaparlamentets webbplats.

Den frivilliga pensionsfonden

111.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet den 23 oktober 1997 uppmanade presidiet att begära att revisionsrätten skulle utreda parlamentets frivilliga pensionssystem, vilket ledde till yttrande nr 5/99 från revisionsrätten om pensionsfonden för ledamöter av Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar presidiet att begära att revisionsrätten under 2019 ska utarbeta ytterligare ett sådant yttrande om pensionssystemet och pensionsfonden.

112.  Europaparlamentet påminner om att parlamentets generalsekreterare i en not till presidiet av den 8 mars 2018 medgav att den pensionsfond som är kopplad till medlemmarnas frivilliga pensionssystem kommer att uttömma sitt kapital långt innan pensionsåtagandena upphör och eventuellt redan 2024. Parlamentet uppmanar därför generalsekreteraren och presidiet att snarast och med full respekt för ledamotsstadgan upprätta en tydlig plan som innebär att parlamentet tar på sig förpliktelserna och ansvaret för sina ledamöters frivilliga pensionssystem omedelbart efter valet 2019.

113.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden hade ett beräknat försäkringstekniskt underskott på 305,4 miljoner EUR vid utgången av 2017. Parlamentet noterar vidare att i slutet av 2017 uppgick de nettotillgångar som ska beaktas och det försäkringstekniska åtagandebeloppet till 137 miljoner EUR respektive 442,4 miljoner EUR. Parlamentet noterar att tillgångarna knappt täcker 30 % av det frivilliga pensionssystemets åtaganden.

114.  Europaparlamentet påminner om att dessa förväntade framtida förpliktelser sträcker sig över flera decennier men överstiger de tillgångar som för närvarande finns tillgängliga och konstaterar att det sammanlagda belopp som betalats ut under 2017 genom den frivilliga pensionsfonden uppgår till 17,2 miljoner EUR. Parlamentet noterar att fonden i slutet av 2017 omfattade 661 pensionstagare och 99 efterlevande.

115.  Europaparlamentet påpekar att detta ger anledning till oro när det gäller den sannolika förtida uttömningen av fonden, eftersom fonden har sålt fasta tillgångar i flera år för att uppfylla sina betalningsförpliktelser gentemot pensionstagarna eftersom fondens inkomster inte är tillräckliga för att täcka de ökade pensionsutbetalningarna. Parlamentet påminner om att avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser har beräknats utifrån en räntabilitet på 6,5 % per år, vilket redan från början var ohållbart.

116.  Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens förslag och överenskommelsen om att generalsekreteraren kommer att ompröva situationen under 2020 för att se om åtgärderna har minskat det försäkringstekniska underskottet i tillräcklig utsträckning. Parlamentet välkomnar att generalsekreteraren har samrått med rättstjänsten.

117.  Europaparlamentet noterar att presidiet på förslag av generalsekreteraren den 10 december 2018 antog två ändringar av bestämmelserna om det frivilliga pensionssystemet, där man godkände en höjning av pensionsåldern från 63 till 65 år och införandet av en avgift på 5 % för pensionsutbetalningar för framtida pensionärer. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till att presidiet utan dröjsmål vidtar alla juridiskt möjliga åtgärder för att förbättra fondens hållbarhet och förhindra att fonden drabbas av insolvens i förtid. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till att presidiet fattar ett beslut före den nuvarande valperiodens slut.

118.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka de rättsliga grunderna och de potentiella följderna av den frivilliga pensionsfonden, och särskilt huruvida det är rättsligt och ekonomiskt hållbart att Europaparlamentet är dess borgensman, eftersom den frivilliga pensionsfonden är en luxemburgisk investeringsfond och inte en ordinarie pensionsfond. Parlamentet understryker att denna undersökning bör utföras av en oberoende part.

119.  Europaparlamentet uppmanar såväl generalsekreteraren som presidiet att uttömma alla möjligheter för att begränsa parlamentets ansvar till ett minimum, eftersom skattebetalarnas pengar är involverade. Parlamentet påminner om att fonden inrättades 1990 för att förse ledamöterna med ett frivilligt kompletterande pensionssystem. Parlamentet påminner om att ledamöterna före ledamotsstadgan, som infördes 2009, redan hade rätt till en pension som motsvarade deras kollegers pensioner i de nationella parlamenten, med undantag av ledamöter från Italien, Frankrike och Luxemburg som därför kunde göra inbetalningar till ett särskilt pensionssystem för Europaparlamentet, som inrättades 1981 enbart för att tillgodose dessa tre nationaliteters behov. Parlamentet påminner därför om att den frivilliga pensionsfonden alltid har utgjort en rent kompletterande pension.

120.  Europaparlamentet påpekar att två tredjedelar av ledamöternas månatliga inbetalningar till den frivilliga pensionsfonden, ett belopp som uppgick till 2 236 EUR 2006, redan betalats från parlamentets budget för varje medlem i fonden. Parlamentet påminner om att endast två års bidrag till fonden ger upphov till en pensionsrätt livet ut när pensionsåldern har uppnåtts. Parlamentet noterar att den högsta pension som betalades ut 2018 från den frivilliga pensionsfonden uppgick till 6 262 EUR och att den genomsnittliga pensionen uppgick till 1 934 EUR. Parlamentet noterar att 71 aktiva ledamöter för närvarande (oktober 2018) är medlemmar i den frivilliga pensionsfonden. Parlamentet vädjar till styrelsens, presidiets och fondens medlemmars etiska och ekonomiska samvete och förnuft när det gäller att stödja alla åtgärder som syftar till att begränsa fondens underskott.

Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC)

121.  Europaparlamentet noterar att GD ITEC:s huvudindikator för 2017 är dess förmåga att på ett snabbt och effektivt sätt reagera på användarnas och partnernas krav inom alla verksamhetsområden. Parlamentet noterar att de övergripande resultaten när det gäller stödets närhet, it-välkomsttjänsten (IT Welcome Desk) och telefonsupporten är tillfredsställande, men att en extra ansträngning måste göras när det gäller den säkra fjärranslutningstjänsten, som är den näst viktigaste tjänsten för användarna. Parlamentet betonar att förmågan att reagera inte är liktydig med en snabb lösning av problem. Parlamentet påpekar att problem med it-system såsom at4am bör kategoriseras som ”prioritet 1” om detta inte redan är fallet.

122.  Europaparlamentet påminner om att en viktig strategisk pelare för parlamentet i en värld med öppen kommunikation är att stärka IKT-säkerheten, utan att hindra ledamöternas, personalens och de ackrediterade assistenternas parlamentariska arbete med till synes godtyckliga regler och krav. Parlamentet understryker att säkerhetsåtgärderna måste skräddarsys för att omfatta alla operativsystem – både iOS och Windows – utan att detta hindrar arbetet med något av operativsystemen. Parlamentet betonar att GD ITEC måste ta hänsyn till den ökade användningen av iOS och att alla fjärrtjänster för Windows-enheter utan ytterligare dröjsmål måste anpassas till iOS. Parlamentet välkomnar i detta avseende inrättandet av IKT-säkerhetsenheten i januari 2017. Parlamentet beklagar bristen på framstående experter på it-säkerhet som skulle vara intresserade av att söka jobb inom parlamentets administration, främst på grund av konkurrensen på marknaden.

123.  Europaparlamentet välkomnar de två nya projekt som har inletts under 2017 – From Tablet to Hybrid och Mainstreaming Innovation, som kommer att stärka den innovativa och digitala arbetsmiljön i parlamentet. Parlamentet vill se att det inom kort planeras och tillhandahålls it-säkerhetsutbildning för ledamöterna, de ackrediterade assistenterna och personalen, och att denna fokuseras på deras respektive behov.

124.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda generaldirektorat att arbeta för och uppnå ett papperslöst kontor genom att använda sig av alla digitala tjänster såsom e-signaturer och tvåstegsverifiering. Parlamentet understryker att e-blanketter endast sparar tid och resurser när de inte behöver skrivas ut, undertecknas och skickas till ett annat kontor eller till och med ett annat land, vilket är fallet med formulären för ersättning för tjänsteresor.

125.  Europaparlamentet understryker de kostnader, utsläpp samt hälso- och säkerhetsfrågor som de transportlådor som används i samband med sammanträdena i Strasbourg ger upphov till, och föreslår att de omedelbart avskaffas med tanke på tillgängliga it‑lösningar såsom utskrift på begäran, systemtänkande såsom papperslösa kontor och it‑utrustning såsom datorplattor och bärbara datorer.

126.  Europaparlamentet betonar att presidiet drar slutsatsen att en integrerad strategi för säkerhetsfrågor är nödvändig för att säkerställa en optimal samordning av alla relevanta tjänster vid hanteringen av nödsituationer, vilket gör det nära samarbetet mellan GD ITEC och generaldirektoratet för skydd och säkerhet (GD SAFE) ytterst viktigt. Parlamentet uppmuntrar generaldirektoraten att planera gemensamma aktiviteter på medellång och lång sikt.

127.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att i samarbete med GD ITEC ta fram riskreducerande åtgärder för att säkerställa att det parlamentariska arbetet fungerar smidigt vid systemskador eller strömavbrott. Parlamentet understryker vikten av att ha en förteckning över prioriterade tjänster för att fastställa i vilken ordning tjänsterna så snart som möjligt måste återupprättas för att se till att ett minimum av tjänster fortfarande fungerar vid ett it-angrepp. Parlamentet uppmanar presidiet att ta fram en beredskapsplan för långvariga systemsammanbrott. Parlamentet rekommenderar att datacentralerna diversifierar de platser där deras servrar finns för att öka säkerheten och kontinuiteten för parlamentets it-system.

128.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om inrättandet av ett snabbvarningssystem som gör det möjligt för GD ITEC att i samarbete med GD SAFE sända snabbmeddelanden med SMS till ledamöter och personal som godtar att deras kontaktuppgifter förs upp på en kommunikationslista som kan användas i särskilda nödsituationer.

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet

129.  Europaparlamentet välkomnar de betydande framsteg som gjorts under 2017 för att stärka parlamentets skydd och säkerhet. Parlamentet noterar att säkerhetssfärerna runt byggnaderna i Strasbourg och Bryssel har inrättats, att de belgiska myndigheterna gör en säkerhetsprövning av alla anställda hos utomstående företag som arbetar vid parlamentet, och att ett interinstitutionellt projekt för ett gemensamt lager har inletts tillsammans med rådet och kommissionen. Parlamentet välkomnar initiativet till ett gemensamt lager för att möjliggöra lämpliga säkerhetsskanningar och säkerhetskontroller av föremål innan de når parlamentets lokaler.

130.  Europaparlamentet påminner om att öppenhet gentemot allmänheten är ett kännetecken för parlamentet och att det även i fortsättningen måste finnas en lämplig balans i förhållande till nödvändiga förbättringar av säkerheten.

131.  Europaparlamentet är medvetet om att säkerhetsövningar, såsom evakueringen av plenisalen i Strasbourg 2018, är nödvändiga för att man ska kunna förbereda sig ordentligt inför nödsituationer. Parlamentet understryker behovet av en tydlig strategi där man utnyttjar tidigare erfarenheter för att undvika potentiellt farliga situationer, såsom att ledamöter, anställda och ackrediterade assistenter måste svepa sina passerkort under en utrymning.

132.  Europaparlamentet uppmanar GD SAFE:s säkerhetspersonal att i samband med evakueringar noggrant kontrollera hela den byggnad som de är ansvariga för i syfte att säkerställa att byggnaden har evakuerats och ge stöd till personer med hörselnedsättning eller som har någon annan form av funktionshinder, när människor måste evakueras. Parlamentet understryker att när det gäller säkerhet och nödsituationer bör ingen privilegierad behandling ges till ledamöterna, och det bör inte heller göras någon åtskillnad mellan någon typ av personal vid parlamentet.

133.  Europaparlamentet noterar bristen på kommunikation i nödsituationer såsom den som ägde rum i kammaren i Strasbourg i december 2018. Parlamentet drar slutsatsen att förfarandena kan och måste förbättras. Parlamentet begär att de befintliga säkerhetsbestämmelserna ska tillämpas till punkt och pricka i nödsituationer för att förhindra sådan osäkerhet i samband med framtida nödsituationer.

134.  Europaparlamentet begär ett förtydligande om att all personal med en ledande ställning inom generaldirektoratet för skydd och säkerhet har genomgått ett förfarande för säkerhetsprövning.

Skydd för visselblåsare

135.  Europaparlamentet är medvetet om att visselblåsning är avgörande för att avskräcka från olagliga handlingar och oegentligheter. Parlamentet noterar att det under 2017 inte förekom några fall av visselblåsning i parlamentet, och att det i alla de tre fall av visselblåsning som förekom under 2016 handlade om ackrediterade assistenter och att dessa blev uppsagda av sina respektive ledamöter. Parlamentet anser att parlamentet eventuellt inte inger förtroende i sin personal i allmänhet, och inte heller ger det rättsliga skydd, särskilt till de ackrediterade assistenterna, som är nödvändigt för dem som vill rapportera missförhållanden. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att omedelbart åtgärda detta.

136.  Europaparlamentet betonar den utsatta situationen för ackrediterade assistenter och praktikanter som är anställda av ledamöter med avseende på de interna reglerna för att skydda visselblåsare. Parlamentet noterar med stor oro generalsekreterarens erkännande att bestämmelserna om rapportering av missförhållanden är tillämpliga på ackrediterade assistenter, men att parlamentet inte kan erbjuda något anställningsskydd. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att vidta jämförbara åtgärder när det gäller visselblåsare som är ackrediterade assistenter och när det gäller ackrediterade assistenter som har utsatts för trakasserier, såsom förflyttning till en annan tjänst och lön fram till dess att deras kontrakt löper ut. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att omedelbart ta itu med denna situation och att uppfylla parlamentets rättsliga skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna för att skydda alla kategorier av EU-anställda som slår larm om missförhållanden.

137.  Europaparlamentet framhåller att transparens och informationsfrihet fastställs i stadgan om de grundläggande rättigheterna, där rätten till tillgång till handlingar från EU-institutionerna föreskrivs, och efterlyser en extern granskning av parlamentets olika nivåer för transparens med hjälp av centrala indikatorer för transparens inom förvaltningar, i syfte att öka de redan höga standarderna för transparens. Parlamentet påminner om att reformen av förordning (EG) nr 1049/2001 fortfarande pågår. Parlamentet uppmanar Europaparlamentets administration att regelbundet – i ett format som bygger på öppen källkod och som är maskinläsbart – offentliggöra resultatet av omröstningarna i utskotten och i plenum.

Ett miljövänligt parlament

138.  Europaparlamentet välkomnar parlamentets positiva bidrag till hållbar utveckling genom dess politiska roll och dess roll i lagstiftningsförfarandena. Parlamentet är medvetet om sin egen miljöpåverkan, som institutionen spårar och kontinuerligt förbättrar genom certifieringen enligt miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) och sin miljöpolitik.

139.  Inom ramen för unionens energi- och klimatpolitik för 2030 och framåt välkomnar Europaparlamentet ytterligare åtgärder för att kompensera för ofrånkomliga utsläpp. Parlamentet uppmanar parlamentet att utveckla ytterligare policyer för att kompensera koldioxidutsläppen.

140.  Europaparlamentet lovordar parlamentets åtagande om en miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet noterar att 40,71 % av kontrakten 2017 klassificerades som gröna, 10,96 % som ljusgröna och att 48,33 % inte hade någon miljömässig dimension. Parlamentet uppmuntrar parlamentet att ytterligare öka andelen miljöanpassade offentliga upphandlingsåtaganden.

141.  Europaparlamentet välkomnar pilotprojektet med elskotrar för arbetsrelaterade resor mellan EU-institutionernas byggnader, men också för pendling mellan hemmet och arbetsplatsen. Parlamentet noterar dock att fordonens prestanda är lägre än väntat. Parlamentet uppmanar parlamentet att se till att entreprenören förbättrar fordonens kapacitet, särskilt batterierna.

142.  Inom ramen för unionens energi- och klimatpolitik för 2030 och framåt välkomnar Europaparlamentet ytterligare åtgärder för att minska utsläppen och kompensera för ofrånkomliga utsläpp för att parlamentet ska bli en institution som är 100 % koldioxidneutral. Parlamentet uppmanar parlamentet att föregå med gott exempel och utveckla ytterligare policyer för att kompensera koldioxidutsläppen från parlamentets lokaler.

Årsrapporten om tilldelade kontrakt

143.  Europaparlamentet påminner om att i budgetförordningen och dess tillämpningsföreskrifter(5) fastställs den information som ska lämnas till budgetmyndigheten och allmänheten om institutionens tilldelning av kontrakt. Parlamentet noterar att budgetförordningen kräver offentliggörande av tilldelade kontrakt till ett värde som överstiger 15 000 EUR, vilket motsvarar det tröskelvärde över vilket en konkurrensutsatt upphandling blir obligatorisk.

144.  Europaparlamentet noterar att av 224 tilldelade kontrakt under 2017 baserades 79 på ett öppet eller selektivt förfarande till ett värde av 517 miljoner EUR, och att 145 baserades på förhandlade förfaranden, till ett totalt värde av 70 miljoner EUR. Parlamentet noterar att det totala antalet kontrakt som tilldelades genom förhandlade förfaranden minskade något i värde uttryckt i procent av de tilldelade kontraktens totala värde, från 14 % 2016 till 12 % 2017, men att de ökade volymmässigt med nästan 10 % mellan 2016 och 2017 (70,5 miljoner EUR 2017 jämfört med 64,28 miljoner EUR 2016).

145.  Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2017 och 2016 efter typ av förfarande som använts, inklusive fastighetskontrakt:

Typ av kontrakt

2017

2016

Antal

Procent

Antal

Procent

Tjänster

Leveranser

Bygg- och anläggningsarbeten

Byggnad

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

Totalt

224

100 %

220

100 %

Typ av kontrakt

2017

2016

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Tjänster

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Leveranser

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Bygg- och anläggningsarbeten

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Byggnad

0

0 %

1 583 213

1 %

Totalt

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2017, s. 6.)

146.  Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2017 och 2016 efter typ av förfarande som använts, vad gäller antal och värde:

Typ av förfarande

2017

2016

Antal

Procent

Antal

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Konkurrens

Undantag

78

1

145

35 %

1 %

64 %

-%

71

7

141(6)

1

32 %

3 %

64 %

1

Totalt

224

100 %

220

100 %

Typ av förfarande

2017

2016

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Konkurrens

Undantag

488 368 460

28 200 000

70 501 724

83 %

5 %

12 %

—  %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(7)

27 000

81,6 %

13 %

—  %

Totalt

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2017, s. 8.)

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

147.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2017 förts upp under budgetpunkt 4 0 0, som avser politiska grupper och grupplösa ledamöter, användes på följande sätt:

Grupp

2017

2016

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Europeiska folkpartiet (EPP)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

De gröna/Europeiska fria alliansen (Verts/ALE)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Europeiska enade vänstern – Nordisk grön vänster (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43  %

1 407

Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Nationernas och friheternas Europa (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Grupplösa ledamöter

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

Totalt

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

* Alla belopp i tusen EUR.

148.  Europaparlamentet välkomnar att den oberoende externa revisorn för de politiska grupperna endast utfärdade uttalanden utan reservation. Parlamentet betonar att detta är en positiv utveckling i motsats till förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för parlamentet för budgetåret 2016, där den oberoende externa revisorn utfärdade ett uttalande med reservation för en politisk grupp.

149.   Europaparlamentet vill se striktare kontroller och ett tydligt förbud mot privata företags finansiering och sponsring av europeiska politiska partier.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

150.  Europaparlamentet noterar att myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser inrättades 2016 med uppgiften att bedöma registreringsansökningar, registrera nya partier och stiftelser i unionen, övervaka deras finansiering och införa sanktioner om de underlåter att fullgöra sina skyldigheter. Parlamentet konstaterar att myndigheten blev fullt operativ 2017.

151.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2017 saknade resurser, särskilt personalresurser, för att utföra de uppgifter som den inrättats att utföra. Parlamentet noterar att kommissionen, rådet och parlamentet enades om att tillhandahålla ytterligare medel för myndigheten i budgeten för 2019. Parlamentet understryker att tillräckliga personalresurser borde ha tillhandahållits från början, på grund av vikten av myndighetens arbete.

152.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att presidiet i sju fall behövde fatta beslut om att införa riskreducerande åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen på grund av finansiell och administrativ instabilitet eller misstanke om allvarliga oegentligheter eller ett pågående förfarande på grund av bristande respekt för de principer som unionen bygger på.

153.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2017 förts upp under budgetpunkt 4 0 2 användes på följande sätt(8):

Parti

Förkortn.

Egna medel

Bidrag från parlamentet

Totala inkomster(9)

Bidrag från EP (% av stödberätti-gande utgifter (högst 85 %)

Inkomst-överskott (över-föring till reserver) eller förlust

Europeiska folkpartiet

EPP

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

Europeiska Socialdemokraters Parti

PSE

1 335 161

6 901 688

8 518 219

85 %

-84 178

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

693 618

2 449 108

3 586 785

85 %

159 481

Europeiska gröna partiet

EGP

1 006 971

1 865 999

3 064 646

73 %

150 000

Alliansen av europeiska konservativa och reformister

AECR

316 291

1 439 310

1 755 601

85 %

-565 789

Europeiska vänsterpartiet

EL

297 363

1 342 594

1 705 284

85 %

1 374

Europeiska demokratiska partiet

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

1

EU-Demokraterna

EUD

Europeiska fria alliansen

EFA

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Europeiska frihetsalliansen

EAF

Alliansen för europeiska nationella rörelser

AEMN

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Rörelsen för

frihetens och demokratins

Europa

MENL

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Alliansen för fred och frihet

APF

29 775

27 055

56 830

85 %

22 471

Coalition for Life and Family

CLF

Totalt

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

154.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2017 förts upp under budgetpunkt 4 0 3 användes på följande sätt(10):

Stiftelse

Förkortn.

Anslu-ten till parti

Egna medel

Slutligt bidrag från EP

Totala inkomster

Bidrag från EP (% av stödberätti-gande utgifter (högst 85 %)

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

EPP

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

European Liberal Forum

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Transform Europe

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

90 867

365 038

455 905

85 %

New Direction – Foundation for European Reform

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

–  

–  

–  

Christian Political Foundation for Europe

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

43 963

212 402

256 365

85 %

Foundation for a Europe of Nations and Freedom

FENL

MENL

77 400

447 972

525 372

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Fondation Pegasus

FP

CLF

Totalt

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

155.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över föreningar som subventioneras av Europaparlamentet och över det faktum att Europeiska parlamentariska föreningen, som egentligen inrättades för sociala aktiviteter och informationsverksamhet, ger ledamöterna rabatter i vissa butiker. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att ställa deras räkenskaper och verksamhetsrapporter till förfogande.

(1) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
(2) EUT C 436, 24.11.2016, s. 2.
(3) EUT C 436, 24.11.2016, s. 2.
(4) EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.
(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget – EUT L 362, 31.12.2012.
(6) Detta inbegriper koncessioner som tilldelats 2016 i avsaknad av en rättslig ram.
(7) Detta inbegriper koncessioner som tilldelats 2016 i avsaknad av en rättslig ram.
(8) Alla belopp i tusen EUR.
(9) Totala inkomster inkluderar föregående års överföringar i enlighet med artikel 125.6 i budgetförordningen.
(10) Alla belopp i tusen EUR.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy