Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2168(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0096/2019

Внесени текстове :

A8-0096/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0246

Приети текстове
PDF 150kWORD 54k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2018/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0096/2019),

1.  отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2018/2168(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0096/2019),

А.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да се отчитат напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени, в качеството им на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че откритостта и прозрачността на администрацията на Съюза и защитата на финансовите интереси на Съюза изискват провеждането на открита и прозрачна процедура по освобождаване от отговорност, при която всяка европейска институция отговаря за бюджета, който изпълнява;

В.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството си на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред гражданите на Съюза, тъй като получават средства от общия бюджет на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че ролята на Парламента при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и във Финансовия регламент;

1.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2017 г. Сметната палата констатира, че за Европейския съвет и Съвета не са установени съществени слабости при одитираните въпроси във връзка с човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки;

2.  отбелязва, че през 2017 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 561 576 000 EUR (спрямо 545 054 000 EUR през 2016 г.), с обща степен на изпълнение от 93,8% спрямо 93,5% през 2016 г.;

3.  приветства усилията за по-нататъшно подобряване на финансовото управление и резултатите от дейността, като например хармонизирането на бюджетното планиране на централно равнище чрез интегриране на многогодишното планиране на дейността и бюджета; отбелязва, че плановете за разходите и проектобюджетът се основават на дейности (проекти, програми и повтарящи се дейности);

4.  отбелязва увеличението от 16,5 милиона евро (3%) в бюджета на Европейския съвет и на Съвета през 2017 г., в сравнение с увеличението от 0,6% през 2016 г.;

5.  изразява отново своята загриженост във връзка с твърде голямата сума на бюджетните кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г., и по-специално сумите за обзавеждане, техническо оборудване, транспорт и компютърни системи; припомня на Съвета, че преносите са изключение от принципа за ежегодност и следва да отразяват действителни потребности;

6.  посочва отново, че бюджетът на Европейския съвет и бюджетът на Съвета следва да бъдат отделени, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши отчетността на двете институции;

7.  приветства факта, че през периода 2013—2017 г. броят на служителите беше намален с 5% в съответствие с изискванията на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(1); отбелязва усилията за рационализиране на организацията чрез промени в щатното разписание, като част от продължаващата модернизация на администрацията;

8.  отбелязва, че в Съвета са работели общо 1 629 жени и 1 141 мъже; отбелязва, че само 29% от висшите ръководни длъжности са били заети от жени; призовава Съвета да предприеме необходимите мерки за подобряване на баланса между половете при ръководните длъжности;

9.  отбелязва, че на интернет страниците на Съвета е публикуван преглед на човешките ресурси, групирани по пол и националност; призовава отново Съвета да предостави по-подробен преглед за служителите, групирани по вид на договора им, по степен, пол и националност, както и обобщение на тези данни в сравнение с предходната година;

10.  приветства информацията относно професионалните дейности на бивш висш служител на Генералния секретариат на Съвета, прекратил служебното си правоотношение през 2017 г.;

11.  приветства информацията относно стратегията за сградния фонд на Съвета, предоставена в окончателните финансови отчети от 2017 г.; отбелязва, че през юли 2017 г. белгийската държава и Генералният секретариат на Съвета приключиха преговорите за окончателната цена на сградата „Европа“, като се договориха за окончателна цена от 312 143 710, 53 EUR, както и за придобиването на четири допълнителни парцела земя около сградите на Съвета за сумата от 4 672 944 EUR; отбелязва, че се очакваше окончателното споразумение да бъде подписано през 2018 г.; отбелязва, че всички суми, свързани с окончателното уреждане на сделката за сградата „Европа“, са били платени или начислени през 2017 г.;

12.  приветства прехода към новата версия на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и ISO 14001 и публикуването на „Екологичната декларация за 2017 г.“, с която се определя системата за управление по околна среда на Съвета; приветства мерките на Съвета за подобряване на управлението на отпадъците, увеличаване на неговата енергийна ефективност и намаляване на въглеродния му отпечатък и го насърчава да продължи усилията си в тази насока;

13.  отбелязва, че на уебсайта на Съвета са публикувани вътрешни правила за докладването на сериозни нередности, както и ръководство за етика и поведение за служителите на Съвета; призовава Съвета да повиши осведомеността относно тези правила и да гарантира, че всички служители са надлежно информирани за своите права;

14.  отбелязва, че въпреки мандата за започване на преговори с Парламента и Комисията относно участието на Съвета в регистъра за прозрачност, приет на 6 декември 2017 г., Съветът все още не се е присъединил към регистъра за прозрачност; призовава Съвета да предприеме последващи действия във връзка с преговорите и да постигне добри резултати с представителите на Парламента и на Комисията, за да може Съветът най-накрая да се присъедини към регистъра за прозрачност;

Бъдещо сътрудничество между Съвета и Парламента

15.  изразява съжаление за това, че Съветът отново не успя да отговори на изпратените от Парламента въпроси с искане за писмен отговор и че генералният секретар на Съвета не присъства на изслушването, организирано на 27 ноември 2018 г. в контекста на годишното освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, което отново показва пълна липса на сътрудничество от страна на Съвета; подчертава, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции, и посочва, че основните елементи за извършването на подобна проверка са залегнали в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност от предходните години; посочва, че Парламентът е единствената институция, пряко избирана от гражданите на Съюза, и че неговата роля в процедурата по освобождаване от отговорност е пряко свързана с правото на гражданите да бъдат информирани за това как се изразходват публичните средства;

16.  подчертава, че съгласно Договорите Парламентът е единственият орган на Съюза, който освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че при пълно признаване на ролята на Съвета като институция, даваща препоръки в хода на процедурата по освобождаване от отговорност, трябва да се прави разграничение между различните роли на Парламента и на Съвета с цел прилагане на институционалната рамка, предвидена в Договорите и във Финансовия регламент;

17.  припомня често срещаните трудности при процедурите по освобождаване от отговорност поради липсата на сътрудничество от страна на Съвета, и припомня, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с финансовите години за периода 2009 – 2016 г.;

18.  отбелязва, че на 9 ноември 2018 г. Парламентът представи предложение за процедура на сътрудничество между двете институции; отбелязва, че на 2 май 2018 г. Съветът отговори на предложението на Парламента относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета, като представи изменено предложение, и че комисията по бюджетен контрол на Парламента изпрати своя отговор на измененото предложение на Съвета на 21 юли 2018 г.; настоятелно призовава Съвета да реагира бързо на последните предложения на комисията по бюджетен контрол с цел прилагане на новите договорености за процедурата по освобождаване от отговорност във възможно най-кратки срокове;

19.  приветства факта, че според Съвета проблемите при процедурата по освобождаване от отговорност трябва да бъдат решени и че той изразява готовност за постигане на споразумение с Парламента относно начините на сътрудничество в това отношение;

20.  припомня, че съгласно член 335 от ДФЕС „Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, и че в съответствие с това и предвид разпоредбите на член 55 от Финансовия регламент, всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет;

21.  подчертава правомощието на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно за освобождаване от отговорност за всеки бюджетен ред поотделно, с цел запазване на прозрачността и гарантиране на демократична отчетност пред данъкоплатците в Съюза;

22.  призовава Съвета да ускори своята процедура за даване на препоръки във връзка с освобождаването от отговорност, за да се гарантира освобождаване от отговорност за година n+1; призовава Съвета да изпълни своята специална роля и да даде препоръки във връзка с освобождаването от отговорност на другите институции на Съюза.

(1) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност