Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2168(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0096/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0096/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0246

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 42k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2018/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)(2),

–  ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2017 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(6) ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 262 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0096/2019),

1.  lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 51, 28.2.2017.
(2) EUVL C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (2018/2168(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0096/2019),

A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielinten olisi oltava avoimia ja täysin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

B.  katsoo, että sekä unionin hallinnon avoimuus että unionin taloudellisten etujen suojaaminen edellyttävät avointa vastuuvapauden myöntämismenettelyä, jossa unionin jokainen toimielin kantaa vastuun toteuttamastaan talousarviosta;

C.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston olisi unionin toimieliminä oltava demokraattisessa vastuussa unionin kansalaisille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saamiensa varojen käytöstä;

D.  toteaa, että parlamentin rooli vastuuvapausmenettelyssä on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja varainhoitoasetuksessa;

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2017 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  toteaa, että vuonna 2017 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokonaistalousarvio oli 561 576 000 euroa (545 054 000 euroa vuonna 2016) ja sen toteutusaste oli kokonaisuudessaan 93,8 prosenttia (93,5 prosenttia vuonna 2016);

3.  suhtautuu myönteisesti neuvoston toimiin, joilla on pyritty edelleen parantamaan sen varainhoitoa ja tuloksellisuutta ja joihin kuuluu esimerkiksi budjettisuunnittelun yhdenmukaistaminen keskustasolla ottamalla käyttöön monivuotinen toiminta- ja talousarviosuunnittelu (MABP); panee merkille, että menosuunnitelmat ja talousarvioesitys perustuvat toimintoihin (hankkeet, ohjelmat ja toistuvat toimet);

4.  panee merkille, että vuonna 2017 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvio kasvoi 16,5 miljoonaa euroa (3 prosenttia), kun vuonna 2016 kasvu oli 0,6 prosenttia;

5.  toistaa olevansa huolestunut siitä, että vuodelta 2017 siirrettiin vuodelle 2018 erittäin paljon määrärahoja, etenkin irtaimeen omaisuuteen, teknisiin laitteistoihin, kuljetuksiin ja tietojenkäsittelyyn kohdennettuja määrärahoja; muistuttaa neuvostoa siitä, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat poikkeuksia vuotuisuuden periaatteeseen ja niiden olisi vastattava todellisia tarpeita;

6.  toteaa jälleen, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot olisi erotettava toisistaan toimielinten varainhoidon avoimuuden lisäämiseksi ja kummankin toimielimen vastuuvelvollisuuden parantamiseksi;

7.  on tyytyväinen siihen, että 5 prosentin henkilöstövähennys vuosina 2013–2017 on saavutettu talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) mukaisesti; panee merkille toimet organisaation keventämiseksi tekemällä henkilöstötaulukkoon muutoksia osana hallinnon jatkuvaa nykyaikaistamista;

8.  toteaa, että neuvoston palveluksessa oli kaikkiaan 1 629 naista ja 1 141 miestä; toteaa, että ylemmän johdon toimissa naisia oli vain 29 prosenttia; kehottaa neuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin parantaakseen sukupuolten tasapainoa johtotehtävissä;

9.  panee merkille, että neuvoston verkkosivustolla on julkaistu sukupuolen ja kansallisuuden mukaan eritelty yleiskatsaus henkilöresursseihin; kehottaa jälleen neuvostoa antamaan yksityiskohtaisemman katsauksen sopimustyypin, palkkaluokan, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan eriteltynä sekä yhteenvedon näistä luvuista edelliseen vuoteen verrattuna;

10.  panee tyytyväisenä merkille tiedot, jotka koskevat tehtävänsä neuvoston pääsihteeristössä vuonna 2017 jättäneen entisen korkean virkamiehen ammatillista toimintaa;

11.  panee tyytyväisenä merkille vuoden 2017 lopullisessa tilinpäätöksessä annetut tiedot neuvoston kiinteistöstrategiasta; toteaa, että Belgian valtio ja neuvoston pääsihteeristö saivat heinäkuussa 2017 päätökseen neuvottelut Europa-rakennuksen lopullisesta hinnasta, joksi sovittiin 312 143 710,53 euroa, sekä neljän lisätontin hankkimisesta neuvoston rakennusten ympäriltä 4 672 944 eurolla; ottaa huomioon, että lopullinen sopimus oli määrä allekirjoittaa vuonna 2018; toteaa, että kaikki Europa-rakennusta koskevaan lopulliseen ratkaisuun liittyvät määrät maksettiin tai ne kertyivät vuonna 2017;

12.  panee tyytyväisenä merkille siirtymisen yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) uuteen versioon ja ISO 14001 -standardiin sekä vuoden 2017 ympäristöselonteon julkaisemisen ja toteaa, että selonteossa esitetään neuvoston ympäristöasioiden hallintajärjestelmä; suhtautuu myönteisesti neuvoston toimiin, joilla parannetaan sen jätehuoltoa, lisätään sen energiatehokkuutta ja pienennetään sen hiilijalanjälkeä, ja kannustaa sitä jatkamaan tämänsuuntaisia toimiaan;

13.  panee merkille, että neuvoston verkkosivustolla on julkaistu vakavista sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamista koskevat sisäiset säännöt sekä neuvoston henkilöstön ammattietiikka- ja käytösohjeet; kehottaa neuvostoa lisäämään tietoisuutta näistä säännöistä ja varmistamaan, että kaikki henkilöstön jäsenet saavat asianmukaisesti tietoa oikeuksistaan;

14.  panee merkille, että huolimatta 6. joulukuuta 2017 annetuista valtuuksista aloittaa neuvottelut parlamentin ja komission kanssa neuvoston osallistumisesta avoimuusrekisteriin, neuvosto ei vieläkään ole liittynyt avoimuusrekisteriin; kehottaa neuvostoa jatkamaan neuvotteluja ja tavoittelemaan parlamentin ja komission edustajien kanssa suotuisaa lopputulosta, jotta neuvosto voisi viimein liittyä avoimuusrekisteriin;

Neuvoston ja parlamentin tuleva yhteistyö

15.  pitää valitettavana, ettei neuvosto taaskaan vastannut parlamentin kirjallisiin kysymyksiin eikä neuvoston pääsihteeri osallistunut 27. marraskuuta 2018 vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, mikä osoittaa jälleen kerran, että neuvosto on täysin haluton tekemään yhteistyötä; vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja, ja toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin aikaisempina vuosina antamissa vastuuvapauspäätöslauselmissa; muistuttaa, että parlamentti on ainoa kansalaisten suoraan valitsema toimielin ja sen rooli vastuuvapausmenettelyssä on suoraan yhteydessä kansalaisten oikeuteen saada tietoa julkisten varojen käytöstä;

16.  korostaa, että perussopimusten nojalla parlamentti on unionin ainoa vastuuvapauden myöntävä viranomainen ja neuvoston rooli vastuuvapausmenettelyssä on antaa suosituksia, ja katsoo, että parlamentin ja neuvoston roolit on pidettävä erillään, jotta noudatettaisiin perussopimuksissa ja varainhoitoasetuksessa vahvistettuja institutionaalisia puitteita;

17.  palauttaa mieliin vastuuvapausmenettelyissä tähän mennessä toistuvasti kohdatut vaikeudet, jotka ovat johtuneet neuvoston yhteistyöhaluttomuudesta, ja muistuttaa, että parlamentti epäsi neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden varainhoitovuosilta 2009–2016;

18.  toteaa, että parlamentti toimitti ehdotuksen kahden toimielimen väliseksi yhteistyömenettelyksi 9. marraskuuta 2018; panee merkille, että neuvosto vastasi parlamentin ehdotukseen neuvostoa koskevasta vastuuvapausmenettelystä 2. toukokuuta 2018 muutetulla ehdotuksella ja että talousarvion valvontavaliokunta lähetti 21. heinäkuuta 2018 vastauksensa neuvoston muutettuun ehdotukseen; kehottaa neuvostoa reagoimaan pikaisesti talousarvion valvontavaliokunnan viimeisimpiin ehdotuksiin, jotta vastuuvapausmenettelyä koskevat uudet järjestelyt voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto pitää tarpeellisena käsitellä vastuuvapausmenettelyä ja on valmis pyrkimään parlamentin kanssa sopimukseen siitä, kuinka asiassa olisi tehtävä yhteistyötä;

20.  palauttaa mieliin, että SEUT 335 artiklan mukaan ”toimielinten toimintaan liittyvissä kysymyksissä unionia […] edustaa kukin toimielin itse hallinnollisen riippumattomuutensa puitteissa”, mikä varainhoitoasetuksen 55 artiklan säännösten perusteella tarkoittaa, että toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteutuksesta;

21.  korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus SEUT 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä eli myöntää vastuuvapaus kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja varmistaa demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

22.  kehottaa neuvostoa vauhdittamaan vastuuvapauden myöntämistä koskevien suositusten antamismenettelyään, jotta vastuuvapaus voidaan myöntää vuonna n+1; pyytää neuvostoa täyttämään erityisen tehtävänsä ja antamaan vastuuvapauden myöntämistä koskevat suositukset muille unionin toimielimille.

(1) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö