Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2168(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0096/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0096/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0246

Usvojeni tekstovi
PDF 144kWORD 52k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2018/2168(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Vijeća tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2019),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2018/2168(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2019),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da otvorenost i transparentnost administracije Unije i nužnost zaštite financijskih interesa Unije pretpostavljaju otvoren i transparentan postupak davanja razrješnice, pri čemu je svaka institucija Unije odgovorna za izvršenje svojeg proračuna;

C.  budući da bi Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg proračuna Europske unije, trebali imati demokratsku odgovornost prema građanima Unije;

D.  budući da je uloga Parlamenta u pogledu razrješnice za proračun utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u Financijskoj uredbi;

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2017. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi ozbiljni nedostaci u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europsko vijeće i Vijeće;

2.  napominje da je ukupni proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2017. iznosio 561 576 000 EUR (u usporedbi s 545 054 000 EUR 2016. godine) s ukupnom stopom izvršenja od 93,8 % u usporedbi s 93,5 % 2016. godine;

3.  pozdravlja napore za dodatno poboljšanje upravljanja financijama i uspješnosti poput usklađivanja planiranja proračuna na središnjoj razini integriranjem višegodišnjih aktivnosti i planiranja proračuna; prima na znanje da se planovi rashoda i nacrt proračuna temelje na aktivnostima (projektima, programima i aktivnostima koje se ponavljaju);

4.  primjećuje povećanje od 16,5 milijuna EUR (3 %) u proračunu Europskog vijeća i Vijeća 2017. u usporedbi s povećanjem od 0,6 % 2016. godine;

5.  ponovno ističe svoju zabrinutost zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2017. u 2018., posebno sredstava za namještaj, tehničku opremu, prijevoz i računalne sustave; podsjeća Vijeće da su prijenosi iznimke od načela jedne godine i da bi trebali odražavati stvarne potrebe;

6.  ponovno ističe da bi proračun Europskog vijeća i proračun Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja u institucijama i kako bi obje institucije u većoj mjeri preuzele odgovornost;

7.  pozdravlja činjenicu da je u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju ostvareno smanjenje broja zaposlenika od 5 % u razdoblju 2013. – 2017.(1); prima na znanje napore da se organizacija racionalizira putem promjena u planu radnih mjesta kao dio nastavka administrativne modernizacije;

8.  prima na znanje da su u Vijeću ukupno zaposleni 1 629 žena i 1 141 muškarac; napominje da su žene bile na samo 29 % rukovodećih radnih mjesta; poziva Vijeće da poduzme potrebne mjere kako bi se poboljšala rodna ravnoteža na rukovodećim položajima;

9.  napominje da se pregled ljudskih resursa raščlanjenih po rodu i nacionalnosti objavljuje na internetskim stranicama Vijeća; ponavlja svoj poziv Vijeću da dostavi detaljniji pregled, raščlanjen po vrsti ugovora, platnom razredu, rodu i državljanstvu te usporedbu tih rezultata s prethodnom godinom;

10.  pozdravlja informacije o profesionalnim aktivnostima bivših visokih dužnosnika Glavnog tajništva Vijeća koji su napustili službu tijekom 2017.;

11.  pozdravlja informacije o strategiji izgradnje Vijeća u završnoj računovodstvenoj dokumentaciji za 2017.; napominje da su u srpnju 2017. Belgija i Glavno tajništvo Vijeća zaključili pregovore o konačnoj cijeni za zgradu Europa te se dogovorili oko konačne cijene od 312 143 710,53 EUR, kao i o kupnji četiri dodatne parcele koje okružuju zgrade Vijeća za 4 672 944 EUR; napominje da se potpisivanje konačnog sporazuma očekivalo 2018. godine; napominje da su svi iznosi povezani s konačnom isplatom zgrade Europa bili plaćeni ili obračunani 2017. godine;

12.  pozdravlja prijelaz na novu verziju sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) i norme ISO 14001 te objavu izjave o okolišu za 2017. kojom se utvrđuje sustav Vijeća za upravljanje okolišem; pozdravlja mjere Vijeća za poboljšanje gospodarenja otpadom, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje ugljičnog otiska te ga potiče da nastavi ulagati napore u tom smjeru;

13.  napominje da su na internetskoj stranici Vijeća objavljena unutarnja pravila za prijavljivanje ozbiljnih nepravilnosti, zajedno s vodičem za etiku i ponašanje članova osoblja Vijeća; poziva Vijeće da podigne razinu osviještenosti o tim pravilima i da zajamči da su svi članovi osoblja na odgovarajući način obaviješteni o svojim pravima;

14.  prima na znanje da Vijeće još nije pristupilo registru transparentnosti unatoč mandatu za početak pregovora s Parlamentom i Komisijom o sudjelovanju Vijeća u registru transparentnosti koji je stupio na snagu 6. prosinca 2017.; poziva Vijeće da prati pregovore i postigne uspješan ishod s predstavnicima Parlamenta i Komisije kako bi se Vijeće konačno pridružilo registru transparentnosti;

Buduća suradnja između Vijeća i Parlamenta

15.  žali što Vijeće opet nije pružilo odgovore na pisana pitanja koja je poslao Parlament te što glavni tajnik Vijeća nije prisustvovao saslušanju koje je bilo organizirano 27. studenoga 2018. u vezi s godišnjim postupkom davanja razrješnice, što ponovno pokazuje potpuni manjak suradnje od strane Vijeća; naglašava da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te ističe da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio u proteklim godinama; ističe da je Parlament jedina institucija koju izravno biraju građani Unije i da je njegova uloga u postupku davanja razrješnice izravno povezana s pravom građana da budu informirani o tome kako se troši javni novac;

16.  naglašava da je u skladu s Ugovorima Parlament jedino tijelo Unije nadležno za davanje razrješnica i da se, uz potpuno poštovanje uloge Vijeća kao institucije koja daje preporuke u postupku davanja razrješnice, mora zadržati razlikovanje različitih uloga Parlamenta i Vijeća kako bi se poštovao institucijski okvir utvrđen u Ugovorima i u Financijskoj uredbi;

17.  podsjeća na poteškoće na koje se u više navrata nailazilo u postupku davanja razrješnice zbog nedostatka suradnje Vijeća i podsjeća da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine od 2009. do 2016.;

18.  napominje da je Parlament 9. studenoga 2018. podnio prijedlog za postupak suradnje između obje institucije; napominje da je Vijeće 2. svibnja 2018. odgovorilo na prijedlog Parlamenta o postupku davanja razrješnice Vijeću s izmijenjenim prijedlogom te da je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor 21. srpnja 2018. poslao svoj odgovor na izmijenjeni prijedlog Vijeća; odlučno poziva Vijeće da bez odgode reagira na najnovije prijedloge Odbora za proračunski nadzor kako bi se što prije primijenili novi aranžmani za postupak davanja razrješnice;

19.  pozdravlja činjenicu da Vijeće smatra potrebnim razmotriti pitanje postupka davanja razrješnice te je otvoreno za postizanje dogovora s Parlamentom o tome na koji način surađivati u tom pogledu;

20.  podsjeća da prema članku 335. UFEU-a „u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da su u skladu s tim, uzevši u obzir članak 55. Financijske uredbe, institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

21.  ističe ovlast Parlamenta da daje razrješnice prema člancima 316., 317. i 319. UFEU-a, u skladu s aktualnim tumačenjem i praksom, i to da daje razrješnicu za svaki naslov proračuna pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i osigurala demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije.

22.  poziva Vijeće da ubrza postupak davanja preporuka za razrješnicu s ciljem da se omogući davanje razrješnice u godini n+1; traži od Vijeća da ispuni svoju posebnu ulogu i da dade preporuke za davanje razrješnice drugim institucijama Unije.

(1) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti