Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0096/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0096/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0246

Elfogadott szövegek
PDF 153kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2018/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  tekintettel a Tanácsnak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszék a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0096/2019),

1.  elhalasztja a Tanács főtitkára számára az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2017.2.28.
(2) HL C 348., 2018.9.28., 1. o.
(3) HL C 357., 2018.10.4., 1. o.
(4) HL C 357., 2018.10.4., 9. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2018/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0096/2019),

A.  mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljes mértékben elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a nyílt és átlátható uniós adminisztráció és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme egyaránt megköveteli a nyílt és átlátható mentesítési eljárást, amelynek keretében valamennyi uniós intézmény elszámoltatható az általa végrehajtott költségvetés vonatkozásában;

C.  mivel az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak mint uniós intézményeknek demokratikusan elszámoltathatónak kell lenniük az uniós polgárok felé, tekintve, hogy az Európai Unió általános költségvetésének kedvezményezettjei;

D.  mivel a Parlamentnek a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) és a költségvetési rendelet határozza meg;

1.  tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 2017-ben összesen 561 576 000 EUR volt (2016-ban 545 054 000 EUR), 93,8 %-os globális végrehajtási aránnyal (szemben a 2016-os 93,5 %-os aránnyal);

3.  üdvözli a pénzügyi irányítás és teljesítmény további javítására irányuló olyan erőfeszítéseket, mint például a költségvetés tervezésének központi szintű harmonizálása a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés (MABP) integrálása révén; megjegyzi, hogy a kiadási tervek és a költségvetési tervezet tevékenységeken alapul (projektek, programok és ismétlődő tevékenységek);

4.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 16,5 millió EUR-val nőtt (3 %), szemben a 2016. évi 0,6 %-os növekedéssel;

5.  továbbra is aggódik a 2017-ről 2018-ra átvitt – különösen a bútorokhoz, műszaki berendezésekhez, szállítási és informatikai rendszerekhez kapcsolódó – előirányzatok nagyon magas összege miatt; emlékezteti a Tanácsot, hogy az átvitelek kivételt jelentenek az évenkéntiség elve alól, és azoknak a tényleges szükségleteket kell tükrözniük;

6.  megismétli, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és a két intézmény elszámoltathatóságának javítása érdekében;

7.  üdvözli, hogy a személyzet létszámát a 2013–2017 közötti időszakban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásnak(1) megfelelően 5 %-kal csökkentették; tudomásul veszi az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a létszámterv átalakítása révén észszerűsítsék a szervezetet a folyamatos igazgatási korszerűsítés részeként;

8.  megállapítja, hogy a Tanácsnál összesen 1 629 nőt és 1 141 férfit alkalmaztak; megállapítja, hogy a felsővezetői álláshelyeknek csak 29 %-át töltötték be nők; felhívja a Tanácsot, hogy tegye meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy javítsa a nemek egyensúlyát a vezetői pozíciók tekintetében;

9.  megjegyzi, hogy a Tanács honlapján közzéteszik a humán erőforrások áttekintését nemek és állampolgárság szerinti bontásban; megismétli a Tanácshoz intézett azon felhívását, hogy biztosítson részletesebb áttekintést szerződéstípusok, besorolási fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban, valamint áttekintést arról, hogy ezek a számok hogyan viszonyulnak az előző évi adatokhoz;

10.  üdvözli a Tanács Főtitkárságáról 2017-ben távozott, volt vezető tisztviselő szakmai tevékenységére vonatkozó információkat;

11.  üdvözli a 2017. évi végleges pénzügyi kimutatásokban szereplő, a Tanács épületekre vonatkozó stratégiájával kapcsolatban feltüntetett információkat; megjegyzi, hogy 2017 júliusában a belga állam és a Tanács Főtitkársága lezárta az Európa épület végső áráról folytatott tárgyalásokat, és 312 143 710,53 EUR összegű végső árban állapodtak meg, valamint megállapodás született a Tanács épületeit körülvevő négy további földterület 4 672 944 EUR összegért történő megvásárlásáról; megjegyzi, hogy a végleges megállapodás aláírását 2018-ra tervezték; megjegyzi, hogy az Európa épületre vonatkozó végleges elszámolással kapcsolatos valamennyi összeget vagy kifizették vagy elhatárolták 2017-ben;

12.  üdvözli a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) és az ISO 14001 új változatára történő átállást, valamint a Tanács környezetvédelmi irányítási rendszerét meghatározó „2017. évi környezetvédelmi nyilatkozat” közzétételét; üdvözli a Tanácsnak a hulladékgazdálkodása javítására, az energiahatékonysága növelésére és a karbonlábnyoma csökkentésére irányuló intézkedéseit, és ösztönzi, hogy e tekintetben tegyen további erőfeszítéseket;

13.  megjegyzi, hogy a Tanács honlapján közzétették a súlyos szabálytalanságok jelentésére vonatkozó belső szabályzatot, valamint a Tanács személyzetére vonatkozó etikai és magatartási kódexet; felhívja a Tanácsot, hogy hívja fel a személyzet figyelmét ezekre a szabályokra, valamint hogy biztosítsa, hogy a személyzet minden tagját megfelelően tájékoztassák jogairól;

14.  megállapítja, hogy annak ellenére, hogy 2017. december 6-án megbízást kapott arra, hogy a Parlamenttel és a Bizottsággal megkezdje az átláthatósági nyilvántartásban való részvételéről szóló tárgyalásokat, a Tanács még mindig nem csatlakozott az átláthatósági nyilvántartáshoz; felhívja a Tanácsot, hogy kövesse nyomon a tárgyalásokat, valamint sikeresen zárja le azokat a Parlament és a Bizottság képviselőivel annak érdekében, hogy a Tanács végül csatlakozzon az átláthatósági nyilvántartáshoz;

A Tanács és a Parlament közötti jövőbeli együttműködés

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács ismét nem adott választ a Parlament által hozzá intézett írásbeli kérdésekre, valamint hogy a Tanács főtitkára nem vett részt az éves mentesítéssel összefüggésben tartott 2018. november 27-i meghallgatáson, ami ismételten az együttműködés teljes hiányát mutatja a Tanács részéről; hangsúlyozza, hogy a Tanács kiadásait ugyanúgy ellenőrizni kell, mint a többi intézmény kiadásait, és rámutat, hogy az ellenőrzés alapvető elemeit rögzítették az elmúlt évek mentesítési állásfoglalásaiban; emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament az uniós polgárok által közvetlenül választott egyetlen intézmény, és hogy a mentesítési eljárásban betöltött szerepe közvetlenül kapcsolódik a polgárok azon jogához, hogy tájékoztatást kapjanak a közpénzek elköltéséről;

16.  kiemeli, hogy a Szerződések értelmében a Parlament az Unió egyetlen mentesítésért felelős hatósága, és hogy teljes mértékben elismerve a Tanács intézményként betöltött ajánlástevő szerepét a mentesítési eljárásban, fenn kell tartani a megkülönböztetést a Parlament és a Tanács eltérő szerepében, hogy be lehessen tartani a Szerződésekben és a költségvetési rendeletben lefektetett intézményi kereteket;

17.  emlékeztet az eddigi mentesítési eljárások során visszatérően tapasztalt nehézségekre, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott, valamint emlékeztet arra, hogy a Parlament a 2009–2016. évi pénzügyi évekre vonatkozóan megtagadta a mentesítés megadását a Tanács főtitkára számára;

18.  megjegyzi, hogy a Parlament 2018. november 9-én benyújtott egy javaslatot a két intézmény közötti együttműködési eljárásra vonatkozóan; megjegyzi, hogy a Parlamentnek a Tanács mentesítésére vonatkozó eljárásról szóló javaslatára a Tanács 2018. május 2-án egy módosított javaslattal válaszolt, valamint hogy a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 2018. július 21-én elküldte a Tanács módosított javaslatára adott válaszát; sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul reagáljon a Költségvetési Ellenőrző Bizottság legutóbbi javaslataira, hogy a mentesítésre vonatkozó új rendelkezéseket mielőbb alkalmazni lehessen;

19.  üdvözli, hogy a Tanács szükségesnek tartja, hogy foglalkozzon a mentesítési eljárással és nyitott arra, hogy megállapodást alakítson ki a Parlamenttel a kérdéssel kapcsolatos együttműködésről;

20.  emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 335. cikkének megfelelően „[...] igazgatási autonómiájuk alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk képviselik”, ami azt jelenti, hogy – figyelembe véve a költségvetési rendelet 55. cikkét – az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük végrehajtásáért;

21.  hangsúlyozza a Parlament azon előjogát, hogy az EUMSZ 316., 317. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság fenntartása és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan.

22.  felhívja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel a mentesítésre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatos eljárását, hogy lehetővé tegye a mentesítés n+1. évben történő megadását; kéri a Tanácsot, hogy töltse be sajátos szerepét, és adjon mentesítési ajánlásokat a többi uniós intézmény számára.

(1) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat