Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2168(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0096/2019

Pateikti tekstai :

A8-0096/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0246

Priimti tekstai
PDF 152kWORD 46k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2018/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2017 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0096/2019),

1.  patvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams, taip pat Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2017 2 28.
(2) OL C 348, 2018 9 28, p. 1.
(3) OL C 357, 2018 10 4, p. 1.
(4) OL C 357, 2018 10 4, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2018/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0096/2019),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi tiek atvirumas ir skaidrumas Sąjungos administracijoje, tiek Sąjungos finansinių interesų apsaugojimas reikalauja atviros ir skaidrios biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kurią taikydama kiekviena Sąjungos institucija atsiskaito už naudojamą biudžetą;

C.  kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba, kurios yra Sąjungos institucijos, turėtų būti demokratiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams, jei jos naudojasi Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis;

D.  kadangi Europos Parlamento vaidmuo vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimą yra nurodytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Finansiniame reglamente;

1.  pažymi, kad 2017 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nurodė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

2.  pažymi, kad bendras Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas 2017 m. buvo 561 576 000 EUR (palyginti su 545 054 000 EUR 2016 m.), o bendras biudžeto įvykdymo lygis – 93,8 % (palyginti su 93,5 % 2016 m.);

3.  palankai vertina pastangas toliau gerinti finansų valdymą ir veiklos rezultatus, pavyzdžiui biudžeto planavimo derinimą centriniu lygmeniu, integruojant daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP); pažymi, kad išlaidų planai ir biudžeto projektas yra pagrįsti veikla (projektais, programomis ir pasikartojančia veikla);

4.  pažymi, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2017 m. biudžetas buvo 16,5 mln. EUR (3 %) didesnis, palyginti su 0,6 % padidėjimu 2016 m.;

5.  primena savo susirūpinimą dėl labai didelio asignavimų, ypač tų, kurie buvo skirti baldams, techninei įrangai, transportui ir kompiuterių sistemoms, perkėlimų iš 2017 m. į 2018 m., skaičiaus; primena Tarybai, kad perkėlimai – tai metinio periodiškumo principo išimtys ir turėtų atspindėti realius poreikius;

6.  pakartoja, kad Europos Vadovų Tarybos biudžetas ir Tarybos biudžetas turėtų būti atskirti siekiant užtikrinti didesnį institucijų finansų valdymo skaidrumą ir pagerinti abiejų institucijų atskaitomybę;

7.  palankiai vertina tai, kad 2013–2017 m. laikotarpiu darbuotojų skaičių pavyko sumažinti 5 %, kaip numatyta pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(1); atkreipia dėmesį į pastangas paprastinti organizacinę struktūrą, vykdant etatų plano pakeitimus, kurie yra nuolatinio administracinio modernizavimo proceso dalis;

8.  pažymi, kad Taryboje įdarbinta iš viso 1 629 moterys ir 1 141 vyras; pažymi, kad tik 29 % vyresniosios vadovybės etatų užima moterys; ragina Tarybą imtis būtinų priemonių siekiant pagerinti lyčių pusiausvyrą vadovų pareigose;

9.  pažymi, kad Tarybos interneto svetainėse skelbiama žmogiškųjų išteklių apžvalga, kurioje duomenys suskirstyti pagal lytį ir pilietybę; dar kartą ragina Tarybą pateikti išsamesnę žmogiškųjų išteklių apžvalgą, ją suskirstant pagal sutarties tipą, pareigų lygį, lytį ir pilietybę, bei apžvalgą, kurioje šie duomenys lyginami su praėjusiais metais;

10.  džiaugiasi, kad pateikiama informacija apie buvusio Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) vyresniojo pareigūno, kuris paliko tarnybą 2017 m., veiklą;

11.  palankiai vertina 2017 m. galutinėse finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją apie Tarybos pastatų strategiją; pažymi, kad 2017 m. liepos mėn. Belgijos valstybė ir TGS užbaigė derybas dėl galutinės „Europos“ pastato kainos ir susitarė dėl galutinės 312 143 710,53 EUR kainos, taip pat dėl keturių papildomų žemės sklypų, esančių aplink Tarybos pastatus, įsigijimo už 4 672 944 EUR sumą; pažymi, kad galutinis susitarimas turėjo būti pasirašytas 2018 m.; pažymi, kad visos sumos, susijusios su galutiniu atsiskaitymu už „Europos“ pastatą, buvo išmokėtos arba sukauptos 2017 m.;

12.  palankiai vertina perėjimą prie naujos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) versijos ir ISO 14001 standarto, taip pat 2017 m. aplinkosaugos ataskaitos, kuria nustatoma Tarybos aplinkosaugos vadybos sistema, paskelbimą; palankiai vertina Tarybos priemones, kuriomis siekiama gerinti jos atliekų tvarkymą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti anglies pėdsaką, taip pat ragina Tarybą toliau dėti pastangas šioje srityje;

13.  pažymi, kad Tarybos interneto svetainėje skelbiamos vidaus taisyklės, taikomos pranešant apie rimtus pažeidimus, taip pat Tarybos darbuotojų etikos ir elgesio vadovas; ragina Tarybą didinti informuotumą apie tas taisykles ir užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuojami apie savo teises;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant įgaliojimų pradėti derybas su Parlamentu ir Komisija dėl Tarybos dalyvavimo Skaidrumo registre, prisiimtų 2017 m. gruodžio 6 d., Taryba vis dar nėra prisijungusi prie Skaidrumo registro; ragina Tarybą vykdyti tolesnius veiksmus dėl derybų ir užtikrinti sėkmingus rezultatus bendradarbiaujant su Parlamento ir Komisijos atstovais, kad Taryba pagaliau prisijungtų prie Skaidrumo registro;

Būsimas Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimas

15.  apgailestauja, kad Taryba vėl nepateikė atsakymų į Parlamento pateiktus klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, ir kad Tarybos generalinis sekretorius nedalyvavo klausyme, kuris buvo surengtas 2018 m. lapkričio 27 d. vykdant metinį biudžeto įvykdymo patvirtinimą, o tai vėl parodo, kad Taryba visiškai nebendradarbiauja; pabrėžia, kad Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat kaip kitų institucijų išlaidos, ir atkreipia dėmesį į tai, kad svarbiausi šio tikrinimo elementai išdėstyti praėjusių metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Parlamentas yra vienintelė institucija, kurią tiesiogiai renka Sąjungos piliečiai, ir kad jo vaidmuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje yra tiesiogiai susietas su piliečių teise būti informuotiems apie tai, kaip panaudojamos viešosios lėšos;

16.  pabrėžia, kad pagal Sutartis Parlamentas yra vienintelė Sąjungos biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija ir kad, visiškai pripažįstant Tarybos, kaip institucijos, teikiančios rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, vaidmenį, turi būti išlaikomas skirtumas tarp skirtingų Parlamento ir Tarybos vaidmenų, siekiant laikytis Sutartyse ir Finansiniame reglamente nustatytos institucinės struktūros;

17.  primena, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat kildavo sunkumų dėl Tarybos nebendradarbiavimo, taip pat primena, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009–2016 finansinių metų biudžetus;

18.  pažymi, kad 2018 m. lapkričio 9 d. Parlamentas pateikė pasiūlymą dėl abiejų institucijų bendradarbiavimo procedūros; pažymi, kad 2018 m. gegužės 2 d. Taryba atsakė į Parlamento pasiūlymą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, pateikdama iš dalies pakeistą pasiūlymą, ir kad Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas 2018 m. liepos 21 d. nusiuntė savo atsakymą į Tarybos iš dalies pakeistą pasiūlymą; primygtinai ragina Tarybą nedelsiant reaguoti į naujausius Biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymus, kad būtų galima kuo greičiau pradėti taikyti naują biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarką;

19.  palankiai vertina tai, kad Taryba mano, jog būtina spręsti biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimą, ir yra pasirengusi rasti Europos Parlamentui priimtiną sprendimą dėl bendradarbiavimo šiuo klausimu;

20.  primena, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 335 straipsnį „Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“ ir tai reiškia, kad atsižvelgiant į Finansinio reglamento 55 straipsnį institucijos yra individualiai atsakingos už savo biudžeto įgyvendinimą;

21.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, laikantis dabartinio interpretavimo ir praktikos, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams;

22.  ragina Tarybą paspartinti savo procedūrą dėl rekomendacijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kad būtų galima n + 1 metais patvirtinti, jog biudžetas įvykdytas; prašo Tarybos atlikti savo ypatingą vaidmenį ir pateikti rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo kitoms Sąjungos institucijoms.

(1) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika