Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2168(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0096/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0096/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0246

Pieņemtie teksti
PDF 149kWORD 52k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (2018/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2017. finanšu gadu (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  ņemot vērā Padomes gada ziņojumu par 2017. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2017. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(6), un jo īpaši tās 59., 118., 260., 261. un 262. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0096/2019),

1.  atliek lēmuma pieņemšanu attiecībā uz apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par Eiropadomes un Padomes 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 28.2.2017.
(2) OV C 348, 28.9.2018., 1. lpp.
(3) OV C 357, 4.10.2018., 1. lpp.
(4) OV C 357, 4.10.2018., 9. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (2018/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0096/2019),

A.  tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā atbildīgām Savienības pilsoņu priekšā par līdzekļiem, kas uzticēti tām kā Savienības iestādēm;

B.  tā kā atklātas un pārredzamas Savienības pārvaldes un Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā ir jāīsteno atklāta un pārredzama budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra, kurā katra Savienības iestāde ir atbildīga par sevis īstenoto budžetu;

C.  tā kā Eiropadomei un Padomei kā Savienības iestādēm vajadzētu būt demokrātiski pārskatatbildīgām Savienības pilsoņu priekšā, jo tās saņem Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļus,

D.  tā kā Parlamenta loma attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu ir noteikta Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Finanšu regulā,

1.  norāda, ka Revīzijas palāta savā 2017. gada pārskatā konstatē, ka nav atklāti nozīmīgi trūkumi attiecībā uz revidētajiem Eiropadomes un Padomes cilvēkresursu un iepirkuma aspektiem;

2.  norāda, ka 2017. gadā Eiropadomes un Padomes kopējais budžets bija 561 576 000 EUR (salīdzinājumā ar 545 054 000 EUR 2016. gadā) un vispārējais izpildes līmenis — 93,8 % salīdzinājumā ar 93,5 % 2016. gadā;

3.  atzinīgi vērtē centienus vēl vairāk uzlabot finanšu pārvaldību un sniegumu, piemēram, budžeta plānošanas centralizētu saskaņošanu, integrējot daudzgadu darbības un budžeta plānošanu; norāda, ka izdevumu plāni un budžeta projekts balstās uz darbībām (projektiem, programmām un regulārām darbībām);

4.  norāda uz Eiropadomes un Padomes budžeta palielinājumu par 16,5 miljoniem EUR (+3 %) 2017. gadā salīdzinājumā ar palielinājumu par 0,6 % 2016. gadā;

5.  atkārtoti pauž bažas par to, ka no 2017. uz 2018. gadu ir pārnests ļoti liels apropriāciju apmērs, jo īpaši attiecībā uz mēbelēm, tehnisko aprīkojumu, transportu un datorsistēmām; atgādina Padomei, ka, piemērojot gada pārskata principu, pārnešana uz nākamo gadu ir jāveic izņēmuma kārtā un tai būtu jāatspoguļo faktiskās vajadzības;

6.  atkārtoti norāda, ka Eiropadomes budžets būtu jānodala no Padomes budžeta, lai veicinātu iestāžu finanšu pārvaldības pārredzamību un uzlabotu abu iestāžu pārskatatbildību;

7.  atzinīgi vērtē to, ka laikposmā no 2013. gada līdz 2017. gadam ir panākts darbinieku skaita samazinājums par 5 % saskaņā ar 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un par pareizu budžeta pārvaldību(1); ņem vērā centienus racionalizēt organizāciju, pārveidojot štatu sarakstu saskaņā ar turpināto pārvaldes modernizēšanu;

8.  norāda, ka Padomē strādā kopumā 1629 sievietes un 1141 vīrietis; norāda, ka tikai 29 % augstākās vadības amatu ieņem sievietes; aicina Padomi veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru vadības amatu aizpildījumā;

9.  norāda, ka Padomes tīmekļa vietnēs ir publicēts pārskats par cilvēkresursiem, tos iedalot pēc dzimuma un valstspiederības; atkārtoti aicina Padomi sniegt sīkāk izstrādātu pārskatu, norādot iedalījumu pēc līguma veida, pakāpes, dzimuma un valstspiederības, un pārskatu par to, kā šie rādītāji ir salīdzināmi ar iepriekšējo gadu;

10.  atzinīgi vērtē informāciju par 2017. gadā dienestu atstājušās Padomes Ģenerālsekretariāta bijušās augstākā līmeņa amatpersonas profesionālo darbību;

11.  atzinīgi vērtē 2017. gada galīgajos finanšu pārskatos sniegto informāciju par Padomes ēku stratēģiju; norāda, ka 2017. gada jūlijā Beļģijas valsts un Padomes Ģenerālsekretariāts pabeidza sarunas par Europa ēkas galīgo cenu, vienojoties, ka tā ir 312 143 710,53 EUR, kā arī par četru papildu zemes gabalu iegādi tieši apkārt Padomes ēkām par 4 672 944 ; norāda, ka galīgo vienošanos bija paredzēts parakstīt 2018. gadā; norāda, ka visas summas saistībā ar galīgo norēķinu par Europa ēku tika samaksātas vai uzkrātas 2017. gadā;

12.  atzinīgi vērtē pāreju uz Kopienas Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) jauno versiju un ISO 14001 un to, ka ir publicēta 2017. gada vides deklarācija, kurā noteikta Padomes vides vadības sistēma; atzinīgi vērtē Padomes pasākumus ar mērķi uzlabot atkritumu apsaimniekošanu, palielināt energoefektivitāti un samazināt oglekļa pēdu un mudina Padomi turpināt šajā virzienā iesākto;

13.  norāda, ka Padomes tīmekļa vietnē ir publicēti iekšējie noteikumi par ziņošanu par nopietniem pārkāpumiem, kā arī rokasgrāmata ētikas jautājumos un rīcības kodekss Padomes darbiniekiem; aicina Padomi uzlabot informētību par šiem noteikumiem un nodrošināt, ka visi darbinieki ir pienācīgi informēti par savām tiesībām;

14.  pieņem zināšanai, ka, neraugoties uz 2017. gada 6. decembrī pieņemto pilnvarojumu sākt sarunas ar Parlamentu un Komisiju par Padomes dalību Pārredzamības reģistrā, Padome joprojām nav pievienojusies Pārredzamības reģistram; aicina Padomi veikt pasākumus saistībā ar sarunām un kopā ar Parlamenta un Komisijas pārstāvjiem panākt sekmīgu iznākumu, lai Padome beidzot pievienotos Pārredzamības reģistram;

Padomes un Parlamenta turpmākā sadarbība

15.  pauž nožēlu par to, ka Padome atkal nav sniegusi atbildes uz Parlamenta nosūtītajiem rakstiskajiem jautājumiem un ka Padomes ģenerālsekretārs neapmeklēja 2018. gada 27. novembrī rīkoto uzklausīšanu saistībā ar ikgadējo budžeta izpildes apstiprināšanu, un tas vēlreiz parāda Padomes pilnīgo nesadarbošanos; uzsver, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti citu iestāžu izdevumi, un norāda, ka šādas pārbaudes pamatelementi ir norādīti Parlamenta iepriekšējo gadu rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka Eiropas Parlaments ir vienīgā Savienības pilsoņu tieši ievēlētā institūcija un ka tā loma budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā ir tieši saistīta ar pilsoņu tiesībām būt informētiem par publisko līdzekļu izlietojumu;

16.  uzsver, ka saskaņā ar Līgumiem Parlaments ir vienīgā Savienības budžeta izpildes apstiprinātājiestāde un ka, pilnībā atzīstot Padomes lomu kā iestādei, kas sniedz ieteikumus saistībā ar budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru, ir jānošķir Parlamenta un Padomes dažādās funkcijas, lai nodrošinātu atbilstību Līgumos un Finanšu regulā noteiktajam institucionālajam satvaram;

17.  atgādina par sarežģījumiem, kas atkārtoti radušies līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās Padomes nesadarbošanās dēļ, un atgādina, ka Parlaments atteicās sniegt Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par budžeta izpildi attiecībā uz 2009.–2016. finanšu gadu;

18.  norāda, ka Parlaments 2018. gada 9. novembrī iesniedza Padomei priekšlikumu par abu iestāžu sadarbības procedūru; norāda, ka Padome 2018. gada 2. maijā atbildēja uz Parlamenta priekšlikumu par Padomes budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru, iesniedzot grozītu priekšlikumu, un ka Parlamenta Budžeta kontroles komiteja 2018. gada 21. jūlijā nosūtīja savu atbildi uz Padomes grozīto priekšlikumu; mudina Padomi ātri reaģēt uz jaunākajiem Budžeta kontroles komitejas priekšlikumiem, lai pēc iespējas drīzāk varētu piemērot jaunos noteikumus par budžeta izpildes apstiprināšanu;

19.  atzinīgi vērtē to, ka Padome uzskata, ka ir jāpievēršas budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrai, un ir gatava vienoties ar Parlamentu par to, kā sadarboties šajā jomā;

20.  atgādina, ka saskaņā ar LESD 335. pantu “jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju” un ka attiecīgi, ņemot vērā Finanšu regulas 55. pantu, iestādes pašas ir atbildīgas par savu budžetu izpildi;

21.  uzsver Parlamenta prerogatīvu sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un nodrošinātu demokrātisku atbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem.

22.  aicina Padomi paātrināt budžeta izpildes apstiprināšanas ieteikumu sniegšanas procedūru, lai budžeta izpildes apstiprinājumu varētu sniegt n+1 gadā; prasa Padomei pildīt tās īpašo lomu un sniegt budžeta izpildes apstiprināšanas ieteikumus citām Savienības iestādēm.

(1) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika