Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2168(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0096/2019

Teksty złożone :

A8-0096/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0246

Teksty przyjęte
PDF 153kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2018/2168(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0096/2019),

1.  odracza decyzję w sprawie udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(2) Dz.U. C 348 z 28.9.2018, s. 1.
(3) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.
(4) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2018/2168(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0096/2019),

A.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny działać w sposób przejrzysty i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii;

B.  mając na uwadze, że zarówno otwartość i przejrzystość w administracji Unii, jak i ochrona interesów finansowych Unii wymagają otwartej i przejrzystej procedury udzielania absolutorium, w ramach której każda instytucja Unii odpowiada za wykonywany przez siebie budżet;

C.  mając na uwadze, że Rada Europejska i Rada jako instytucje Unii powinny ponosić demokratyczną odpowiedzialność przed obywatelami Unii w takim stopniu, w jakim są one beneficjantami ogólnego budżetu Unii Europejskiej;

D.  mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i w rozporządzeniu finansowym;

1.  zauważa, że w sprawozdaniu za rok 2017 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Rady Europejskiej i Rady w odniesieniu do zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  odnotowuje, że w 2017 r. Rada Europejska i Rada dysponowały ogólnym budżetem w wysokości 561 576 000 EUR (545 054 000 EUR w 2016 r.), zaś ogólny wskaźnik wykonania wyniósł 93,8 % (93,5 % w 2016 r.);

3.  z zadowoleniem przyjmuje działania mające na celu dalszą poprawę zarządzania finansami i wykonania, takie jak harmonizacja planowania budżetowego na szczeblu centralnym dzięki uwzględnieniu wieloletniego planowania działalności i budżetu (MABP); zauważa, że plany wydatków i projekt budżetu opierają się na działalności (projekty, programy i powtarzające się działania);

4.  odnotowuje zwiększenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na rok 2017 o 16,5 mln EUR (3 %) (w 2016 r. wzrost wyniósł 0,6 %);

5.  jest nadal zaniepokojony bardzo wysoką kwotą środków przeniesionych z roku 2017 na rok 2018, w szczególności na umeblowanie, wyposażenie techniczne, transport i systemy komputerowe; przypomina Radzie, że przeniesienia są wyjątkami od zasady jednoroczności i powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby;

6.  powtarza, że należy oddzielić budżet Rady Europejskiej od budżetu Rady, aby zwiększyć przejrzystość zarządzania finansami instytucji i poprawić rozliczalność obu instytucji;

7.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(1) w okresie 2013–2017 nastąpiło zmniejszenie liczby personelu o 5 %; odnotowuje działania mające na celu usprawnienia organizacyjne dzięki przekształceniom w planie zatrudnienia jako części stałej modernizacji administracji;

8.  zauważa, że w Radzie było zatrudnionych ogółem 1629 kobiet i 1141 mężczyzn; zauważa, że jedynie 29 % stanowisk kierowniczych wyższego szczebla zajmowały kobiety; wzywa Radę do podjęcia wszystkich środków koniecznych do poprawy równowagi płci na stanowiskach kierowniczych;

9.  zauważa, że na stronach internetowych Rady publikuje się przegląd zasobów ludzkich w podziale na płeć i narodowość; ponownie wzywa Radę, aby sporządzała bardziej szczegółowy przegląd w podziale na rodzaj umowy, stopień, płeć i narodowość oraz porównanie tych liczb z poprzednim rokiem;

10.  z zadowoleniem przyjmuje informacje dotyczące działalności zawodowej byłego urzędnika wyższego szczebla Sekretariatu Generalnego Rady po zakończeniu pełnienia obowiązków w 2017 r.;

11.  z zadowoleniem przyjmuje informacje na temat strategii dotyczącej budynków Rady, zawarte w końcowym sprawozdaniu finansowym za 2017 r.; zauważa, że w lipcu 2017 r. Belgia i Sekretariat Generalny Rady zakończyły negocjacje dotyczące ostatecznej ceny za budynek Europa, uzgadniając końcową cenę na kwotę 312 143 710,53 EUR, a także nabycia czterech dodatkowych działek otaczających budynki Rady za kwotę 4 672 944 EUR; zauważa, że oczekiwano, iż ostateczna umowa zostanie podpisana w 2018 r.; zauważa, że wszystkie kwoty dotyczące ustaleń finansowych związanych z budynkiem Europa zostały zapłacone lub były należne w 2017 r.;

12.  z zadowoleniem przyjmuje przejście na nową wersję wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) i ISO 14001 oraz opublikowanie „Deklaracji środowiskowej 2017”, w której opisano system zarządzania środowiskiem w Radzie; z zadowoleniem przyjmuje przyjęte przez Radę środki mające na celu poprawę gospodarowania odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie śladu węglowego, a także zachęca Radę do kontynuowania działań w tym kierunku;

13.  zauważa, że na stronie internetowej Rady są opublikowane przepisy wewnętrzne dotyczące zgłaszania poważnych nieprawidłowości, a także przewodnik etyki i postępowania pracowników Rady; wzywa Radę do podniesienia poziomu świadomości na temat tych przepisów oraz do zadbania o to, by wszyscy pracownicy byli odpowiednio informowani o przysługujących im prawach;

14.  odnotowuje, że mimo mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem i Komisją w sprawie udziału Rady w rejestrze służącym przejrzystości, przyjętego dnia 6 grudnia 2017 r., Rada nadal nie przystąpiła do rejestru służącego przejrzystości; wzywa Radę do kontynuowania negocjacji i wypracowania pomyślnego wyniku z udziałem przedstawicieli Parlamentu i Komisji, tak aby Rada ostatecznie dołączyła do rejestru służącego przejrzystości;

Przyszła współpraca między Radą a Parlamentem

15.  ubolewa, że Rada ponownie nie udzieliła odpowiedzi na pisemne pytania skierowane przez Parlament oraz że sekretarz generalny Rady nie wziął udziału w wysłuchaniu zorganizowanym w dniu 27 listopada 2018 r. w kontekście procedury udzielania absolutorium, co ponownie dowodzi całkowitego braku współpracy ze strony Rady; podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach Parlamentu w sprawie udzielania absolutorium przyjętych w ostatnich latach; przypomina, że Parlament jest jedyną instytucją bezpośrednio wybieraną przez obywateli Unii oraz że jego rola w procedurze udzielania absolutorium jest bezpośrednio powiązana z prawem obywateli do otrzymywania informacji na temat sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy;

16.  podkreśla, że zgodnie z Traktatami Parlament jest jedynym unijnym organem udzielającym absolutorium oraz że – przy pełnym uznaniu roli Rady jako instytucji wydającej zalecenia w procedurze udzielania absolutorium – należy utrzymać różnicę między rolami Parlamentu i Rady w celu zachowania zgodności z ramami instytucjonalnymi określonymi w Traktatach oraz w rozporządzeniu finansowym;

17.  przypomina o powtarzających się trudnościach napotykanych dotychczas przy procedurach udzielania absolutorium i wynikających z braku współpracy ze strony Rady, a także przypomina, że Parlament odmówił udzielenia absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady za lata budżetowe 2009 i 2016;

18.  zauważa, że Parlament przedłożył w dniu 9 listopada 2018 r. wniosek w sprawie procedury współpracy między oboma instytucjami; zauważa, że Rada odpowiedziała na wniosek Parlamentu w sprawie procedury udzielania absolutorium Radzie w dniu 2 maja 2018 r. zmienionym wnioskiem, a Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu w dniu 21 lipca 2018 r. wysłała swoją odpowiedź na zmieniony wniosek Rady; wzywa Radę, by niezwłocznie odpowiedziała na ostatnie propozycje Komisji Kontroli Budżetowej, tak aby jak najszybciej można było zastosować nowe ustalenia dotyczące procedury udzielania absolutorium;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada uważa za konieczne, by zająć się procedurą udzielania absolutorium i jest otwarta na uzgodnienie z Parlamentem porozumienia w sprawie sposobu współpracy w tej kwestii;

20.  przypomina, że w myśl art. 335 TFUE „Unia jest (...) reprezentowana przez każdą z instytucji, z tytułu ich autonomii administracyjnej, w sprawach związanych z funkcjonowaniem każdej z nich”, co oznacza, przy uwzględnieniu art. 55 rozporządzenia finansowego, że każda z instytucji jest odpowiedzialna za wykonanie własnego budżetu;

21.  zwraca uwagę na uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie do udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i zapewnić demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii.

22.  wzywa Radę do przyspieszenia procedury wydawania zaleceń dotyczących absolutorium, tak aby umożliwić udzielenie absolutorium w roku n+1; apeluje do Rady, by wywiązała się ze swej szczególnej roli i przekazywała zalecenia dotyczące absolutorium innym instytucjom Unii.

(1) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności