Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2168(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0096/2019

Predložena besedila :

A8-0096/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0246

Sprejeta besedila
PDF 138kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet (2018/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2017,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(6) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2019),

1.  odloži podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 28.2.2017.
(2) UL C 348, 28.9.2018, str. 1.
(3) UL C 357, 4.10.2018, str. 1.
(4) UL C 357, 4.10.2018, str. 9.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(6) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet (2018/2168(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0096/2019),

A.  ker bi morale vse institucije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot institucijam Unije;

B.  ker odprto in pregledno upravljanje Unije ter zaščita njenih finančnih interesov zahtevata odprt in pregleden postopek razrešnice, pri čemer je vsaka institucija Unije odgovorna za proračun, ki ga izvršuje;

C.  ker bi morala biti Evropski svet in Svet kot instituciji Unije demokratično odgovorna državljanom Unije, saj prejemata sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije;

D.  ker je vloga Parlamenta v postopku razrešnice za izvrševanje proračuna opredeljena v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in finančni uredbi;

1.  je seznanjen, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2017 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega sveta in Sveta;

2.  ugotavlja, da je celotni proračun Evropskega sveta in Sveta v letu 2017 znašal 561.576.000 EUR (v primerjavi s 545.054.000 EUR v letu 2016) in da je bila skupna stopnja izvrševanja 93,8 % (v primerjavi s 93,5 % v letu 2016);

3.  pozdravlja prizadevanja za nadaljnje izboljšave finančnega poslovodenja in smotrnosti, na primer uskladitev proračunskega načrtovanja na osrednji ravni z vključitvijo večletnega načrtovanja dejavnosti in proračuna; ugotavlja, da so načrti odhodkov in predlog proračuna utemeljeni na dejavnostih (projektih, programih in ponavljajočih se dejavnostih);

4.  je seznanjen, da se je proračun Evropskega sveta in Sveta za leto 2017 glede na preteklo leto povečal za 16,5 milijona EUR (3 %), v letu 2016 pa le za 0,6 %;

5.  znova izraža zaskrbljenost zaradi zelo visokega zneska proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2017 v leto 2018, zlasti sredstev za pohištvo, tehnično opremo, prevoz in računalniške sisteme; opozarja Svet, da so prenosi izjeme od načela enoletnosti in da bi morali odražati dejanske potrebe;

6.  znova poudarja, da bi morala biti proračuna Evropskega sveta in Sveta ločena, da bi s tem zagotovili večjo preglednost njunega finančnega poslovodenja in večjo odgovornost obeh institucij;

7.  pozdravlja dejstvo, da je bilo v obdobju 2013–2017 doseženo 5-odstotno zmanjšanje števila uslužbencev v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(1); je seznanjen s prizadevanji za poenostavitev organizacije s preoblikovanjem kadrovskega načrta, ki je del stalne upravne modernizacije;

8.  ugotavlja, da je Svet zaposloval 1629 žensk in 1141 moških; ugotavlja pa tudi, da so ženske zasedale samo 29 % položajev v višjem vodstvu; poziva Svet, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi uravnotežil zastopanost spolov na vodstvenih položajih;

9.  ugotavlja, da Svet na svojem spletnem mestu objavlja pregled človeških virov, razčlenjen po spolu in narodnosti; znova ga poziva, naj pripravi podrobnejši pregled, razčlenjen po vrsti pogodbe, razredu, spolu in narodnosti, pa tudi primerjavo teh podatkov z letom poprej;

10.  pozdravlja informacije o poklicnih dejavnostih nekdanjih višjih uradnikov generalnega sekretariata Sveta, katerih funkcije so leta 2017 prenehale;

11.  pozdravlja informacije o nepremičninski strategiji Sveta v končnih računovodskih izkazih za leto 2017; ugotavlja, da sta belgijska država in generalni sekretariat Sveta julija 2017 dokončala pogajanja o končni ceni stavbe Evropa in se strinjala z zneskom 312.143.710,53 EUR, pa tudi o nakupu dodatnih štirih parcel okrog stavb Sveta za 4.672.944 EUR; ugotavlja, da naj bi bil dokončni sporazum podpisan leta 2018; ugotavlja, da so bili vsi zneski za poplačilo stroškov stavbe Evropa izplačani ali obračunani v letu 2017;

12.  pozdravlja prehod na novo različico sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) in standard ISO 14001 ter objavo okoljske izjave za leto 2017, v kateri je opredeljen sistem Sveta za okoljsko ravnanje; pozdravlja ukrepe Sveta za boljše ravnanje z odpadki, povečanje energijske učinkovitosti in zmanjšanje ogljičnega odtisa ter ga spodbuja, naj nadaljuje prizadevanja v tej smeri;

13.  ugotavlja, da je Svet na svojem spletnem mestu objavil notranja pravila za prijavljanje hudih nepravilnosti, skupaj s priročnikom za etiko in ravnanje svojih uslužbencev; poziva Svet, naj zaposlene ozavešča o teh pravilih in poskrbi, da bodo vsi ustrezno obveščeni o svojih pravicah;

14.  ugotavlja, da je Svet 6. decembra 2017 sicer dobil mandat za začetek pogajanj s Parlamentom in Komisijo o sodelovanju pri registru za preglednost, vendar se temu registru še ni pridružil; poziva ga, naj ta pogajanja nadaljuje ter s predstavniki Parlamenta in Komisije doseže zadovoljiv izid, da bo lahko končno začel sodelovati pri registru;

Prihodnje sodelovanje med Svetom in Parlamentom

15.  obžaluje, da Svet spet ni odgovoril na pisna vprašanja Parlamenta in da se njegov generalni sekretar ni udeležil predstavitve, ki je potekala 27. novembra 2018 v okviru letnega postopka razrešnice, kar je ponoven dokaz o popolni nepripravljenosti Sveta na sodelovanje; poudarja, da je treba odhodke Sveta pregledovati na enak način kot odhodke drugih institucij in da so bili temeljni elementi tega pregledovanja določeni v resolucijah o podelitvi razrešnice iz preteklih let; opozarja, da je Parlament edina institucija, ki jo neposredno volijo državljani Unije, in da je njegova vloga v postopku podelitve razrešnice neposredno povezana s pravico državljanov do obveščenosti o porabi javnega denarja;

16.  poudarja, da je Parlament v skladu z ustanovnima pogodbama edini organ Unije za podelitev razrešnice in da je treba ob polnem priznanju vloge Sveta kot institucije, ki daje priporočila v postopku podelitve razrešnice, ohraniti razliko med vlogama Parlamenta in Sveta, da bi spoštovali institucionalni okvir, ki je določen v pogodbah in finančni uredbi;

17.  opozarja na ponavljajoče se težave v postopku podelitve razrešnice, ki se pojavljajo zaradi nesodelovanja Sveta, in opominja, da Parlament generalnemu sekretarju Sveta ni podelil razrešnice za proračunska leta od 2009 do 2016;

18.  ugotavlja, da je Parlament 9. novembra 2018 predložil predlog o postopku sodelovanja med institucijama; ugotavlja, da se je Svet na predlog Parlamenta o postopku razrešnice za Svet 2. maja 2018 odzval s spremenjenim predlogom, parlamentarni Odbor za proračunski nadzor pa je odgovor na spremenjeni predlog Sveta posredoval 21. julija 2018; poziva Svet, naj se na zadnji predlog Odbora za proračunski nadzor odzove hitro, da bo mogoče čim prej uporabiti novo ureditev za postopek razrešnice;

19.  pozdravlja dejstvo, da se zdi Svetu postopek razrešnice potrebno obravnavati in da je pripravljen skupaj s Parlamentom poiskati sporazumno rešitev za sodelovanje v tej zadevi;

20.  znova opozarja, da v skladu s členom 335 PDEU „v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, Unijo zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije“, kar pomeni, da so ob upoštevanju člena 55 finančne uredbe institucije vsaka posebej odgovorne za izvrševanje svojega proračuna;

21.  poudarja pristojnost Parlamenta za podelitev razrešnice na podlagi členov 316, 317 in 319 PDEU, ki je v skladu s sedanjo razlago in prakso, namreč da razrešnico podeli za vsak proračunski naslov posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost davkoplačevalcem Unije;

22.  poziva Svet, naj pospeši svoj postopek za priporočila v zvezi z razrešnicami, da bi bilo mogoče razrešnice podeliti že v letu n+1; Svet poziva tudi, naj izpolni svojo posebno vlogo in priporočila v zvezi z razrešnicami da tudi drugim institucijam Unije.

(1) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov