Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2169(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0098/2019

Predkladané texty :

A8-0098/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.6

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0247

Prijaté texty
PDF 147kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
P8_TA(2019)0247A8-0098/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor (2018/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0321/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0098/2019),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru Európskej únie, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor (2018/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0098/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov,

1.  konštatuje s uspokojením, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2017 nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“) žiadne významné nedostatky;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií SDEÚ za rok končiaci sa 31. decembrom 2017 sa nevyskytli významné chyby;

3.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky predstavovali 399 344 000 EUR (380 002 000 EUR v roku 2016) a že v roku 2017 bola miera plnenia 98,69 % (98,23 % v roku 2016); berie na vedomie vysokú mieru plnenia rozpočtu v prípade hlavy 1 (osoby pracujúce v inštitúcii), ktorá predstavuje 98,6 % (98,1 % v roku 2016), i v prípade hlavy 2 (budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky), ktorá predstavuje 99,1 % (98,6 % v roku 2016);

4.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 predstavovali 22 240 120,22 EUR, z čoho 86,26 % (19 188 159,20 EUR) bolo použitých v roku 2017 (v roku 2016 to bolo 90 %);

5.  konštatuje, že stanovené nároky v rozpočtovom roku 2017 predstavovali 51 677 001 EUR a boli o 3,6 % nižšie ako odhadované príjmy presahujúce 53 595 000,00 EUR; konštatuje, že tento rozdiel je spôsobený najmä neskorou nomináciou troch z 19 nových sudcov v rámci reformy SDEÚ, čo malo za následok nižšie výdavky na zamestnancov, než sa očakávalo;

6.  berie na vedomie, že SDEÚ v roku 2017 pridelil 850 000 EUR na úhradu škody, ktorú priznal Všeobecný súd na základe neprijatia rozhodnutia v primeranej lehote v súvislosti s tromi prípadmi, ktoré uzavrel Všeobecný súd v rokoch 2011 a 2013;

7.  konštatuje, že SDEÚ v kapitole 14 Ostatní zamestnanci a externé služby nadhodnotil svoje záväzky v rôznych rozpočtových riadkoch, okrem iného na služobné cesty (rozpočtový riadok 162), na ktoré v roku 2017 vyčlenil 342 000 EUR, zatiaľ čo platby predstavovali iba 204 795,27 EUR, a nadhodnotil ďalšie vzdelávanie (rozpočtový riadok 1612), na ktoré vyčlenil 1 457 644,07 EUR, zatiaľ čo platby predstavovali len 579 000,04 EUR; konštatuje, že SDEÚ v reakcii na pripomienky Európskeho parlamentu v jeho správe o udelení absolutória za rok 2016 pri vypracúvaní svojich odhadov rozpočtu na rok 2019 znížil svoju žiadosť o rozpočtové prostriedky na služobné cesty sudcov na 299 750 EUR; vyzýva SDEÚ, aby pokračoval vo svojom úsilí o zabezpečenie správneho finančného riadenia s cieľom vyhnúť sa významným rozdielom medzi záväzkami a platbami;

8.  berie na vedomie, že miera čerpania konečných rozpočtových prostriedkov z kapitoly týkajúcej sa schôdzí a konferencií v roku 2017 bola 81,40 % v porovnaní s mierou 95,5 % v roku 2016; vyzýva SDEÚ, aby sa naďalej venoval tejto otázke s cieľom dosiahnuť mieru plnenia konečných rozpočtových prostriedkov pre túto kapitolu, ktorá by dosahovala aspoň takú úroveň, ako miera v roku 2016;

9.  konštatuje, že 8,72 milióna EUR bolo presunutých do rozpočtového riadku 2001 (lízing/nákup) na projekt piateho rozšírenia budov SDEÚ v prípade rozpočtového prebytku; konštatuje, že presun rozpočtových prostriedkov bol predmetom oznámenia rozpočtovému orgánu v súlade s ustanoveniami článku 25 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že zálohové platby vykonané so súhlasom rozpočtového orgánu od roku 2007 dodnes vo výške 57,3 milióna EUR umožnili výrazne znížiť rozpočtový vplyv platieb na lízing/nákup, ktoré sa majú vykonať do roku 2026;

10.  poznamenáva, že takmer 75 % rozpočtu SDEÚ bolo vyčlenených na výdavky na sudcov a zamestnancov (hlava 1) a takmer 25 % bolo vyčlenených na výdavky na infraštruktúru (hlava 2), najmä na budovy a informačné technológie; víta záväzok SDEÚ uplatňovať na príslušné časti svojho rozpočtu metodiku zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti; vyzýva SDEÚ, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o úspechoch súvisiacich s uplatňovaním zásad zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti;

11.  zdôrazňuje, že zavedenie koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti by sa nemalo uplatňovať iba na rozpočet SDEÚ ako celok, ale malo by zahŕňať stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených (SMART) cieľov pre jednotlivé útvary, oddelenia a ročné plány zamestnancov, ako aj relevantných ukazovateľov pre vypracovanie odhadov inštitúcie; vyzýva preto SDEÚ, aby zásadu pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti rozšíril do svojich každodenných operácií;

12.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že na rozdiel od súvisiacich pojmov, ako je legitímnosť, schopnosť reagovať alebo transparentnosť, zodpovednosť mala doteraz len nepatrný význam pri určovaní právomoci SDEÚ;

13.  víta zámer SDEÚ zefektívniť svoje postupy s cieľom uverejniť výročnú správu o činnosti do 31. marca 2019, aby sa optimalizoval a urýchlil postup udelenia absolutória;

14.  víta skutočnosť, že SDEÚ začal pracovať na vytvorení integrovaného systému správy prípadov, ktorý nahradí súbor aplikácií vyvinutých v priebehu posledných 25 rokov a ktorého súčasťou bude aj komponent digitalizácie ukazovateľov výkonnosti a nástrojov na podávanie správ;

15.  víta odporúčanie Dvora audítorov, že Súdny dvor by mal zvážiť prijatie aktívnejších postupov správy prípadov na základe individuálneho prístupu a realistických lehôt, pričom by mal pozorne sledovať využívanie ľudských zdrojov a prijímať ďalšie metódy administratívneho zlepšovania;

16.  poznamenáva, že len 4,8 % z celkového rozpočtu SDEÚ bolo vyčlenených na informačné technológie (IT) a telekomunikácie; zdôrazňuje, že v záujme rýchlej a efektívnej komunikácie je dôležité zaviesť bezpapierové toky informácií a dokumentácie a vyzýva SDEÚ, aby naďalej vykonával opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa; v tejto súvislosti víta zvýšené používanie aplikácie e-Curia a vyzýva SDEÚ, aby sa usiloval o to, aby sa v blízkej budúcnosti prostredníctvom tejto aplikácie predkladali všetky procesné dokumenty; víta skutočnosť, že v roku 2016 používali aplikáciu e-Curia všetky členské štáty, čo ukazuje, že sa podarilo zvýšiť povedomie verejnosti o existencii a výhodách tejto aplikácie;

17.  poznamenáva, že celkový počet sporov predložených SDEÚ v roku 2017 (1656 sporov) bol vyšší ako v roku 2016 (1604 sporov) a že počet sporov ukončených v roku 2017 zostal na vysokej úrovni (1594 sporov, pričom v roku 2016 to bolo 1628 sporov); konštatuje, že priemerný čas konaní sa znížil zo 16,7 mesiaca v roku 2016 na 16,3 mesiaca v roku 2017; víta zlepšenia v oblasti efektívnosti, ktoré viedli k zvýšeniu ročného počtu ukončených sporov o 29,6 % v období rokov 2010 – 2017, zatiaľ čo počet nových sporov stále rástol;

18.  dospel k záveru, že SDEÚ by mohol ešte viac podporiť tieto pozitívne výsledky, ak by zvážil presun k aktívnejšej správe jednotlivých prípadov využívaním prispôsobených lehôt a monitorovaním skutočného využívania vyčlenených ľudských zdrojov; zdôrazňuje, že meranie výkonnosti na tomto základe namiesto využívania orientačných časových rámcov, ktoré sa majú v priemere dodržiavať, by vedeniu poskytlo informácie o problematických konaniach aj prvkoch osvedčených postupov; zdôrazňuje, že tieto informácie by tiež mohli byť využité na zlepšenie predkladania správ o výkonnosti s cieľom zvýšiť zodpovednosť, poskytovať prehľad o náležitom fungovaní SDEÚ a využívaní dostupných zdrojov;

19.  oceňuje úsilie SDEÚ o zlepšenie efektívnosti pri riešení sporov v nadväznosti na odporúčania Dvora audítorov v jeho preskúmaní výkonnosti SDEÚ v oblasti správy prípadov(1); víta skutočnosť, že SDEÚ vytvoril časové rámce a monitorovacie nástroje, ktoré sú prispôsobené určitým druhom konaní; konštatuje, že dĺžka konaní je jedným z faktorov, ktoré sa musia zohľadniť pri hodnotení súdneho systému; vyzýva SDEÚ, aby pokračoval v zlepšovaní svojej výkonnosti tým, že sa bude riadiť odporúčaniami Dvora audítorov, a to bez toho, aby tým utrpela kvalita, efektívnosť a nezávislosť rozsudkov;

20.  upozorňuje, že SDEÚ musí zabezpečiť spravodlivosť nespornej kvality v primeranom čase, zatiaľ čo ako inštitúcia Únie tiež zabezpečuje, aby boli verejné finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii, využívané čo najefektívnejšie a najúčinnejšie a v súlade so zásadami správneho finančného riadenia;

21.  berie na vedomie vysvetlenia SDEÚ v nadväznosti na udelenie absolutória za rok 2016, že súdne prázdniny nezodpovedajú obdobiu prerušenia súdnej činnosti; konštatuje, že sudcovia a ich kabinety považujú biele týždne za príležitosť, keď môžu pracovať na vlastných prípadoch, t. j. prípadoch, v ktorých sú sudcom spravodajcom;

22.  víta iniciatívu na vytvorenie Súdnej siete Európskej únie zahŕňajúcej ústavné súdy a najvyššie súdy členských štátov s cieľom presadzovať judikatúru Únie a judikatúru členských štátov;

23.  víta úspechy, ktoré dosiahol SDEÚ v súvislosti s komunikačnými činnosťami zameranými na zvýšenie jeho viditeľnosti a prítomnosti v médiách, ako aj zvýšenie jeho dosahu na sociálne médiá a organizovanie informačných seminárov pre novinárov; nabáda SDEÚ, aby pokračoval v úsilí o čo najlepšie využitie rôznych komunikačných kanálov na zvýšenie informovanosti o svojej práci medzi občanmi;

24.  konštatuje, že zníženie počtu pracovných miest o 5 % (celkovo o 98 pracovných miest) počas obdobia 2013 – 2017 sa dosiahlo v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2); konštatuje, že medzitým bolo vzhľadom na väčší počet sudcov a generálnych advokátov vytvorených 130 nových pracovných miest, ako aj sedem nových pracovných miest na bezpečnostné opatrenia, 63 nových pracovných miest z dôvodu pristúpenia Chorvátska a deväť na preklad do írskeho jazyka;

25.  konštatuje, že znižovanie počtu zamestnancov vytvára značný tlak na niektoré podporné služby; vyjadruje znepokojenie najmä nad tým, že na jazykových oddeleniach bolo zrušených 64 pracovných miest, čo predstavuje približne 60 % celkového zníženia; konštatuje, že zrušenie pracovných miest ovplyvnilo kapacitu vnútornej jazykovej produkcie a viedlo k zvýšenej spolupráci s externými prekladateľmi;

26.  víta medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti presunu pomocných konferenčných tlmočníkov, ktorá sa však musela zrušiť v súvislosti so zmenami v prístupe SDEÚ ku konferenčnému tlmočeniu;

27.  víta vysokú mieru obsadenosti pracovných miest vo všetkých útvaroch (takmer 98 %); konštatuje však, že nízka úroveň základných platov pre začínajúce platové triedy a obmedzené možnosti rozvoja kariéry v Luxembursku z dôvodu nízkeho počtu inštitúcií, ktoré sa tam nachádzajú, majú priamy vplyv na postupy prijímania zamestnancov SDEÚ; víta, že v novembri 2017 bola vytvorená medziinštitucionálna pracovná skupina, ktorá vypracovala 24 odporúčaní týkajúcich sa lepších vyhliadok na kariérny postup a flexibility pri prijímaní do zamestnania, lepších podmienok usadenia sa v krajine, ako aj lepšej integrácie zamestnancov inštitúcie do miestnej komunity a lepšej komunikácie;

28.  upozorňuje, že pružnejšie prideľovanie existujúcich referendárov by mohlo mať pozitívny vplyv na celkovú efektívnosť Súdneho dvora;

29.  poukazuje na mierny nárast počtu žien na riadiacich pozíciách; v roku 2017 predstavoval tento podiel 36 % v porovnaní s 35 % v roku 2016; vyzýva SDEÚ, aby naďalej zlepšoval rodovú rovnováhu v pozíciách vyššieho manažmentu a riadiacich pozíciách; víta pilotný projekt rozvoja riadiacich zručností, ktorý je zameraný najmä na povzbudenie žien, aby sa uchádzali o riadiace pozície; nabáda SDEÚ, aby presadzoval opatrenia na vyváženie pracovného a súkromného života určené všetkým zamestnancom bez ohľadu na pohlavie;

30.  víta informácie poskytnuté všetkým zamestnancom pri nástupe do služby, ako aj informácie dostupné v príručke pre zamestnancov, ktoré ich informujú o existujúcich pružných formách organizácie práce; víta transparentnosť SDEÚ, pokiaľ ide o prípady zamestnancov trpiacich syndrómom vyhorenia, a nabáda SDEÚ, aby posúdil rozloženie pracovného zaťaženia v rámci organizácie a preveril, či úlohy zodpovedajú zdrojom;

31.  konštatuje, že disciplinárne konanie, ktoré sa začalo v roku 2016 s cieľom vyšetriť sťažnosť týkajúcu sa obťažovania, bolo ukončené v roku 2017; víta vytvorenie siete dôverných poradcov, na ktorých sa možno obrátiť so žiadosťou o radu alebo pomoc v prípade psychického alebo sexuálneho obťažovania; nabáda SDEÚ, aby dôsledne monitoroval efektívnosť svojej politiky v tomto smere, pokračoval vo zvyšovaní povedomia o obťažovaní na pracovisku a podporoval kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu;

32.  opätovne zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, t. j. rozdelenie zamestnancov podľa štátnej príslušnosti na základe podielu obyvateľstva daného členského štátu na celkovom počte obyvateľov Únie, najmä na riadiacich pozíciách, by sa mala dôkladne monitorovať; opakuje svoje znepokojenie, že len 15 z 56 vedúcich oddelení SDEÚ a 2 z 13 riaditeľov boli z členských štátov, ktoré vstúpili do Únie od mája 2004; konštatuje tiež, že 31 % zamestnancov SDEÚ pochádza z týchto členských štátov; nabáda SDEÚ, aby vypracoval politiku na zlepšenie geografickej nerovnováhy a aby o tom informoval orgán udeľujúci absolutórium;

33.  víta nárast platených stáží na SDEÚ z 57 v roku 2016 na 82 v roku 2017; okrem toho víta skutočnosť, že SDEÚ požiadal o dodatočnú sumu vo výške 550 000 EUR v rozpočte na rok 2019; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 215 stážistov pridelených kabinetu sudcu v roku 2017 ešte stále nebolo odmenených; vyzýva SDEÚ, aby všetkým stážistom zaručil vyplácanie primeraného príspevku s cieľom poskytnúť im dostatočnú odmenu za ich úsilie a neposilňovať diskrimináciu na základe hospodárskych dôvodov;

34.  konštatuje, že členovia SDEÚ môžu používať služobné vozidlá mimo výkonu svojich povinností a že náklady na takéto použitie v plnej miere znáša používateľ; konštatuje, že priemerné náklady členov Súdneho dvora na využívanie osobných automobilov mimo výkonu funkcie boli v roku 2017 vo výške 440 EUR na hlavu a že tieto náklady boli v plnej miere uhradené z ich odmien;

35.  konštatuje, že vodiči absolvovali osobným autom 26 ciest do krajín pôvodu členov SDEÚ bez toho, aby mali príslušného člena na palube a že v súvislosti s týmito cestami boli vodičom uhradené náklady za 53 nocľahov; okrem toho konštatuje, že pre vodičov bolo naplánovaných 22 letov, päť ciest vlakom a jedna cesta loďou, aby sa mohli zúčastniť služobnej cesty člena SDEÚ v jeho domovskej krajine; zdôrazňuje, že vodiči by mali sprevádzať členov SDEÚ v domovskej krajine len v riadne odôvodnených prípadoch;

36.  poznamenáva, že zoznam vonkajších činností členov SDEÚ bol uverejnený na internetovej stránke SDEÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento zoznam nie je konkrétny, pokiaľ ide o účel, dátum, miesto konania a cestovné náklady a náklady spojené s pobytom v súvislosti s uvedenými podujatiami a pokiaľ ide o to, či ich zaplatil SDEÚ alebo tretia strana; vyzýva SDEÚ, aby pokračoval v uverejňovaní zoznamu vonkajších činností svojich členov a aby bol konkrétnejší, pokiaľ ide o uvedené otázky;

37.  opakuje svoju výzvu adresovanú SDEÚ, aby na webovej stránke zverejnil životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých svojich členov; konštatuje, že na webovej stránke sú zverejnené krátke životopisy každého člena SDEÚ, ktoré však neobsahujú informácie o členstve v iných organizáciách; konštatuje, že v súlade s novým kódexom správania členov SDEÚ sú členovia pri nástupe do funkcie povinní predložiť vyhlásenie o svojich finančných záujmoch predsedovi súdu, ktorého sú členmi; vyzýva SDEÚ, aby tieto vyhlásenia zverejnil na svojej webovej stránke;

38.  víta revíziu kódexu správania členov SDEÚ, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2017 a stanovuje nové pravidlá predchádzania prípadom konfliktu záujmov a zabezpečenia nezávislosti členov Súdneho dvora;

39.  poznamenáva, že administratíva SDEÚ pripravuje pre zamestnancov nové pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí; opakuje svoju výzvu adresovanú SDEÚ, aby v tejto oblasti urýchlene stanovil a zaviedol prísne povinnosti;

40.  žiada SDEÚ, aby zaviedol jasné a spoľahlivé pravidlá sponzorstva, ktoré zaručia rovnaký prístup k udalostiam, keďže si všimol, že SDEÚ poprel vykonávanie akejkoľvek sponzorskej činnosti, hoci pre 18. kongres Medzinárodnej federácie európskeho práva (FIDE), ktorý sa konal v máji 2018 v Portugalsku zabezpečil 12 tlmočníkov, na ktorých vynaložil 10 859,05 EUR;

41.  konštatuje, že v roku 2017 neboli nahlásené žiadne prípady oznamovania protispoločenskej činnosti; víta prijatie nových vnútorných pravidiel ochrany oznamovateľov v roku 2017; vyzýva SDEÚ, aby zabezpečil, že všetci zamestnanci budú riadne informovaní o svojich právach, napríklad počas zaškolenia pri príchode nových zamestnancov;

42.  víta záväzok SDEÚ týkajúci sa ambicióznych cieľov v oblasti životného prostredia, najmä vzhľadom na jeho prebiehajúci projekt výstavby, a nabáda ho k včasnému dosiahnutiu týchto cieľov; víta skutočnosť, že v roku 2017 bol prekročený cieľ obmedziť výzvy na predloženie ponuky, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie; okrem toho víta vytvorenie medziinštitucionálnej asistenčnej služby pre zelené verejné obstarávanie; nabáda SDEÚ, aby pokračoval v zlepšovaní nakladania s odpadom, zvyšovaní svojej energetickej účinnosti a znižovaní svojej uhlíkovej stopy;

43.  poznamenáva, že britskí členovia SDEÚ a Všeobecného súdu prestanú vykonávať svoje funkcie, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie; konštatuje, že vzhľadom na právne problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dohody o vystúpení a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov Spojeného kráľovstva, by sa objem súdnych sporov mohol v krátkodobom a strednodobom horizonte zvýšiť;

44.  konštatuje, že jedného bývalého člena Súdu pre verejnú službu v súčasnosti zamestnáva SDEÚ ako osobitného poradcu, najmä vo veciach týkajúcich sa rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; berie na vedomie, že jeho vymenovanie bolo vykonané v súlade s článkom 123 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie;

45.  poznamenáva, že v roku 2017 mal SDEÚ 63 britských zamestnancov, z toho 36 úradníkov, 24 dočasných zamestnancov a troch zmluvných zamestnancov; víta zámer SDEÚ uplatniť individuálny prístup pri rozhodovaní o predĺžení zmlúv britských zmluvných a dočasných zamestnancov po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie; vyzýva SDEÚ, aby urýchlene vypracoval ucelenú stratégiu s cieľom poskytnúť príslušným osobám istotu.

(1) Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 14/2017: Preskúmanie výkonnosti správy prípadov na Súdnom dvore Európskej únie.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia