Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2169(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0098/2019

Predložena besedila :

A8-0098/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0247

Sprejeta besedila
PDF 136kWORD 58k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
P8_TA(2019)0247A8-0098/2019
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (2018/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521 – C8-0321/2018)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Sodišča Evropske unije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2017,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(6) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0098/2019),

1.  podeli razrešnico sodnemu tajniku Sodišča Evropske unije glede izvrševanja proračuna Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Sodišču Evropske unije, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 28.2.2017.
(2) UL C 348, 28.9.2018, str. 1.
(3) UL C 357, 4.10.2018, str. 1.
(4) UL C 357, 4.10.2018, str. 9.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(6) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (2018/2169(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0098/2019),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2017 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Sodišča Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sodišče);

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke sodišča za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, ni bilo pomembnih napak;

3.  ugotavlja, da so v letu 2017 odobrena sredstva znašala 399.344.000 EUR (380.002.000 EUR v letu 2016), stopnja izvrševanja pa 98,69 % (98,23 % v letu 2016); je seznanjen z visoko stopnjo izvrševanja proračuna v naslovu 1 (zaposleni v instituciji) in naslovu 2 (nepremičnine, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja), ki je znašala 98,6 % oziroma 99,1 % (v primerjavi z 98,1 % in 98,6 % v letu 2016);

4.  ugotavlja, da so odobrena sredstva, prenesena iz leta 2016 v leto 2017, znašala 22.240.120,22 EUR, v letu 2017 pa jih je bilo porabljenih 86,26 % (19.188.159,20 EUR), v primerjavi z 90 % v letu 2016;

5.  ugotavlja, da so uveljavljene pravice do prejemkov v proračunskem letu 2017 znašale 51.677.001 EUR, kar je 3,6 % manj kot presežni ocenjeni prihodki v višini 53.595.000,00 EUR; ugotavlja, da je to odstopanje predvsem posledica poznega imenovanja 3 izmed 19 novih sodnikov v okviru reforme sodišča, zaradi česar so bili odhodki za zaposlene nižji od pričakovanih;

6.  je seznanjen, da je sodišče v letu 2017 namenilo 850.000 EUR za plačilo odškodnin, ki jih je splošno sodišče prisodilo zaradi nespoštovanja razumnega roka sojenja v treh zadevah, ki jih je zaključilo v letih 2011 in 2013;

7.  ugotavlja, da je sodišče precenilo obveznosti v več proračunskih vrsticah v poglavju 14 – „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“, med drugim za misije (proračunska vrstica 162), saj je za leto 2017 prevzelo obveznosti v višini 342.000 EUR, medtem ko so plačila znašala samo 204.795,27 EUR, ter za nadaljnje usposabljanje (proračunska vrstica 1612), saj je prevzelo obveznosti v višini 1.457.644,07 EUR, plačila pa so znašala 579.000,04 EUR; ugotavlja, da je sodišče v odziv na ugotovitve Parlamenta iz poročila o razrešnici za leto 2016 v predlogu odhodkov za leto 2019 zmanjšalo zahtevana sredstva za misije članov na 299.750 EUR; poziva ga, naj si še naprej prizadeva za dobro finančno poslovodenje, da bi preprečilo velika odstopanja med obveznostmi in plačili;

8.  je seznanjen, da je stopnja izvrševanja končnih sredstev v poglavju za seje in konference v letu 2017 znašala 81,40 %, v primerjavi s 95,5 % v letu 2016; poziva sodišče, naj si še naprej prizadeva, da bi v tem poglavju znova doseglo vsaj enako stopnjo izvrševanja končnih sredstev kot v letu 2016;

9.  je seznanjen, da je bilo v proračunsko vrstico 2001 (najemnine/kupnine) zaradi proračunskega presežka prerazporejenih 8,72 milijona EUR za peto širitev stavb sodišča; ugotavlja, da je za to prerazporeditev v skladu z določbami člena 25(1) in (2) finančne uredbe veljala obveznost uradnega obveščanja proračunskega organa; ugotavlja, da so vnaprejšnja plačila v skupnem znesku 57,3 milijona EUR, opravljena v dogovoru s proračunskim organom od leta 2007, omogočila korenito zmanjšanje proračunskih posledic najemnin in kupnin, ki jih je treba plačati do leta 2026;

10.  ugotavlja, da je bilo skoraj 75 % proračuna sodišča namenjenih odhodkom za člane in zaposlene (naslov 1) in skoraj 25 % odhodkom za infrastrukturo (naslov 2), zlasti nepremičnine in informacijsko tehnologijo; pozdravlja zavezo sodišča, da bo metodologijo priprave proračuna glede na uspešnost uporabilo za ustrezne dele svojega proračuna; poziva ga, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o dosežkih v zvezi z uporabo načela priprave proračuna glede na uspešnost;

11.  poudarja, da se uvedba priprave proračuna glede na uspešnost ne bi smela uporabljati le za proračun sodišča kot celoto, temveč bi morala zajemati sklop posebnih, izmerljivih, dosegljivih, realnih in časovno določenih (SMART) ciljev v letnih načrtih za posamezne oddelke in enote ter zaposlene, prav tako pa bi bilo treba določiti ustrezne kazalnike za pripravo načrta prihodkov in odhodkov sodišča; v zvezi s tem sodišče poziva, naj načelo priprave proračuna glede na uspešnost uvede v svoje vsakodnevne dejavnosti;

12.  je zaskrbljen, ker odgovornost v nasprotju s sorodnimi pojmi, kot so legitimnost, odzivnost in preglednost, do zdaj pri opredeljevanju avtoritete sodišča ni igrala večje vloge;

13.  pozdravlja namero sodišča, da poenostavi svoje postopke, da bo lahko letno poročilo o dejavnostih objavilo do 31. marca 2019 in tako optimiziralo in pospešilo postopek razrešnice;

14.  pozdravlja dejstvo, da je sodišče začelo razvijati integrirani sistem za obdelavo zadev, ki bo nadomestil več aplikacij, razvitih v zadnjih 25 letih, in bo vseboval komponento za digitalizacijo kazalnikov uspešnosti in instrumentov za poročanje;

15.  pozdravlja priporočilo Računskega sodišča, da naj sodišče razmisli o uvedbi aktivnejših postopkov za vodenje zadev na osnovi individualnega pristopa in stvarnih rokov, ob tem pa tesno spremlja razporeditev kadrovskih virov in uporabi dodatne metode za upravno poenostavitev;

16.  ugotavlja, da je bilo informacijski tehnologiji in telekomunikacijam namenjenih samo 4,8 % celotnega proračuna sodišča; poudarja pomen uvedbe podatkovnih in dokumentacijskih tokov brez papirja, da se zagotovi hitra in učinkovita komunikacija, in poziva sodišče, naj si še naprej prizadeva sprejeti ukrepe, da bi doseglo ta cilj; v zvezi s tem poudarja obsežnejšo uporabo aplikacije e-Curia in poziva sodišče, naj si prizadeva, da jo bo v bližnji prihodnosti uporabljalo za evidentiranje vseh postopkovnih dokumentov; je zadovoljen, ker jo od leta 2016 uporabljajo vse države članice, kar je dokaz, da je bila javnost uspešno obveščena o njenem obstoju in uporabnosti;

17.  ugotavlja, da je bilo število zadev, vloženih na sodišče v letu 2017 (1656), večje kot v letu 2016 (1604) in da je število zaključenih zadev v letu 2017 ostalo visoko (1594 v primerjavi s 1628 v letu 2016); ugotavlja, da se je povprečno trajanje postopkov skrajšalo s 16,7 meseca v letu 2016 na 16,3 meseca v letu 2017; pozdravlja povečanje učinkovitosti, zaradi katerega se je letno število zaključenih zadev v obdobju 2010–2017 povečalo za 29,6 %, čeprav je število novih zadev stalno naraščalo;

18.  ugotavlja, da bi lahko sodišče te pozitivne rezultate dodatno izboljšalo, če bi razmislilo o uvedbi aktivnejšega individualnega vodenja zadev, pri čemer bi uporabilo prilagojene roke in spremljalo uporabljene kadrovske vire; poudarja, da bi takšno merjenje smotrnosti namesto uporabe okvirnih rokov, ki jih je treba upoštevati nasploh, poslovodstvu zagotovilo informacije o problematičnih zadevah in elementih dobre prakse; poudarja, da bi se lahko te informacije uporabljale tudi za izboljšanje poročanja o smotrnosti, s čimer bi se povečala odgovornost, saj bi omogočale uvid v pravilno delovanje sodišča in uporabo virov, ki jih ima na voljo;

19.  je seznanjen s prizadevanji sodišča, da bi na priporočilo Računskega sodišča iz revizije smotrnosti vodenja zadev na sodišču povečalo učinkovitost obravnave zadev(1); pozdravlja dejstvo, da je sodišče razvilo časovne okvire in orodja za spremljanje, ki so prilagojeni določeni vrsti postopkov; ugotavlja, da je dolžina postopkov le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri oceni sistema sodišča; poziva sodišče, naj še naprej povečuje smotrnost svojega delovanja z upoštevanjem priporočil Računskega sodišča, ne da bi ogrozilo kakovost, učinkovitost in neodvisnost odločanja;

20.  poudarja, da mora sodišče zagotoviti brezhibno kakovost pravosodja v razumnem času, pri tem pa mora kot institucija EU skrbeti tudi za to, da javna sredstva, ki so mu na voljo, porabi čim bolj učinkovito in uspešno ter v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja;

21.  je seznanjen s pojasnilom sodišča v zvezi z nadaljnjimi ukrepi na osnovi razrešnice za leto 2016, da se sodne dejavnosti med sodnimi počitnicami ne prekinejo; ugotavlja, da sodniki in njihovi kabineti bele tedne izkoristijo kot posebno priložnost, da se lahko posvetijo svojim zadevam, za katere so sodniki poročevalci;

22.  pozdravlja pobudo za ustanovitev sodne mreže Evropske unije, ki bo združevala ustavna in vrhovna sodišča držav članic ter promovirala sodno prakso Unije in držav članic;

23.  pozdravlja dosežke sodišča v smislu komunikacijskih dejavnosti, namenjenih povečanju prepoznavnosti in medijskega vpliva, vključno s povečanjem dosega v družbenih medijih in organizacijo informativnih seminarjev za novinarje; spodbuja sodišče, naj si še naprej prizadeva za najboljšo možno uporabo različnih komunikacijskih kanalov za ozaveščanje državljanov o svojem delu;

24.  je seznanjen, da je bilo 5-odstotno zmanjšanje števila uslužbencev v obdobju 2013–2017 doseženo ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), pri čemer se je število delovnih mest skupaj zmanjšalo za 98; ugotavlja, da je bilo medtem ustvarjenih 130 novih delovnih mest zaradi povečanja števila sodnikov in pravobranilcev, pa tudi sedem mest zaradi varnostnih ukrepov, 63 mest zaradi pristopa Hrvaške in devet mest zaradi prevajanja v irščino;

25.  je seznanjen, da je zmanjšanje števila zaposlenih ustvarilo hude pritiske na nekatere podporne službe; je še zlasti zaskrbljen, ker so jezikovne službe izgubile 64 delovnih mest, kar je približno 60 % celotnega zmanjšanja; ugotavlja, da je izguba delovnih mest škodovala interni produktivnosti teh služb in da je bilo zato potrebno obsežnejše sodelovanje z neodvisnimi prevajalci;

26.  pozdravlja medinstitucionalno sodelovanje pri ponovnem najemu pomožnih konferenčnih tolmačev, ki se jim je bilo treba odpovedati zaradi novega pristopa sodišča h konferenčnemu tolmačenju;

27.  pozdravlja visoko zasedenost delovnih mest v vseh službah (skoraj 98 %); kljub temu ugotavlja, da nizka raven osnovnih plač za začetne razrede in omejene možnosti poklicne poti v Luxembourgu zaradi majhnega števila institucij, ki imajo tam svoje prostore, neposreden vplivajo na zaposlovanje na sodišču; pozdravlja ustanovitev medinstitucionalne delovne skupine novembra 2017, ki je podala 24 priporočil v zvezi z boljšimi poklicnimi obeti in prožnostjo zaposlovanja, boljšimi pogoji sprejema in naselitve v državi, boljšo vključitvijo uslužbencev institucije v lokalno skupnost in izboljšano komunikacijo;

28.  poudarja, da bi lahko bolj fleksibilno dodeljevanje obstoječih strokovnih sodelavcev pozitivno vplivalo na splošno učinkovitost sodišča;

29.  je seznanjen z malenkostnim povečanjem števila žensk na vodilnih položajih, ki je v letu 2017 doseglo 36 % v primerjavi s 35 % v letu 2016; poziva sodišče, naj še naprej izboljšuje uravnoteženost spolov na visokih in vodstvenih položajih; pozdravlja pilotni projekt za razvoj vodstvenih in upravljavskih sposobnosti, s katerim naj bi predvsem ženske spodbudili, da kandidirajo za vodstvene položaje; spodbuja sodišče, naj se zavzema za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem z ukrepi za zaposlene obeh spolov;

30.  pozdravlja informacije o prožnih ureditvah dela za vse zaposlene ob nastopu službe, ki so na voljo tudi v vodniku za uslužbence; pozdravlja pregledno ravnanje sodišča v primerih izgorelosti in ga spodbuja, naj oceni prerazporeditev delovnih obremenitev v organizaciji in preveri, ali se naloge in viri ujemajo;

31.  ugotavlja, da je bil disciplinski postopek za preiskavo obtožbe o nadlegovanju, sprožen leta 2016, leta 2017 zaključen; pozdravlja imenovanje mreže zaupnih svetovalcev, na katere se lahko zaposleni obrnejo za nasvet ali pomoč v primeru duševnega ali spolnega nadlegovanja; spodbuja sodišče, naj pozorno spremlja učinkovitost svoje politike v zvezi s tem, še naprej ozavešča o problematiki nadlegovanja na delovnem mestu ter spodbuja politiko ničelne tolerance glede nadlegovanja;

32.  znova poudarja, da je treba pozorno spremljati geografsko uravnoteženost, tj. porazdelitev uslužbencev po državljanstvu na osnovi deleža prebivalstva posamezne države članice v prebivalstvu celotne Unije, zlasti na vodstvenih položajih; znova poudarja, da samo 15 izmed 56 vodij oddelkov na sodišču in 2 izmed njegovih 13 direktorjev prihaja iz držav članic, ki so se Uniji pridružile od maja 2004; ugotavlja tudi, da iz teh držav članic prihaja 31 % vseh uslužbencev sodišča; spodbuja sodišče, naj oblikuje politiko za izboljšanje geografske porazdelitve in o tem poroča organu za podelitev razrešnice;

33.  pozdravlja povečanje števila plačanih praktikantov na sodišču s 57 v letu 2016 na 82 v letu 2017; prav tako pozdravlja, da je sodišče v proračunu za leto 2019 zahtevalo dodaten znesek 550.000 EUR; obžaluje pa, da 215 praktikantov v kabinetih članov v letu 2017 ni prejemalo plačila; poziva sodišče, naj poskrbi, da bodo vsi praktikanti ustrezno plačani za svoj trud, da ne bo prihajajo do ekonomske diskriminacije;

34.  ugotavlja, da lahko člani sodišča uporabljajo službena vozila tudi v prostem času in da stroške te uporabe v celoti krijejo sami; ugotavlja, da so povprečni stroški uporabe službenega vozila za zasebne namene v letu 2017 znašali 440 EUR in da so bili v celoti odbiti od prejemkov članov;

35.  ugotavlja, da so morali šoferji opraviti 26 poti v domovino članov sodišča, ne da bi se z njimi peljali tudi zadevni člani, in da so jim bili za te poti kriti stroški 53 noči; ugotavlja tudi, da je bilo v okviru uradnih misij s člani sodišča v njihovih domovinah za šoferje rezerviranih 22 letov, pet potovanj z vlakom in eno potovanje z ladjo; poudarja, da bi smeli šoferji člane v njihovih domovinah spremljati samo v ustrezno utemeljenih primerih;

36.  je seznanjen, da je bil seznam zunanjih dejavnostih članov sodišča objavljen na spletnem mestu sodišča; obžaluje, da ta seznam ne navaja namena, datuma, prizorišča ter potnih stroškov in dnevnic naštetih dogodkov, pa tudi tega ne, ali je stroške krilo sodišče ali kdo drug; poziva sodišče, naj še naprej objavlja sezname zunanjih dejavnosti svojih članov, vendar naj vključi več podatkov o omenjenih vidikih;

37.  znova poziva sodišče, naj na spletnem mestu objavi življenjepise in izjave o interesih vseh svojih članov; je seznanjen, da so na spletnem mestu objavljeni kratki življenjepisi članov, ki pa ne vsebujejo podatkov o članstvu v drugih organizacijah; ugotavlja, da so člani v skladu s kodeksom ravnanja ob nastopu dolžnosti predsedniku sodišča, kateremu pripadajo, dolžni podati izjavo o finančnih interesih; sodišče poziva, naj te izjave objavi na svojem spletnem mestu;

38.  pozdravlja revidirani kodeks ravnanja za člane, ki je začel veljati 1. januarja 2017 in ki prinaša nova pravila za preprečevanje nasprotja interesov in zagotavljanje neodvisnosti sodnikov;

39.  ugotavlja, da uprava sodišča za zaposlene pripravlja nova pravila o izmeničnem zaposlovanju v javnem in zasebnem sektorju; znova poziva sodišče, naj hitro uvede in začne upoštevati stroge obveznosti v zvezi s tem;

40.  poziva sodišče, naj sprejme jasna in stroga pravila o sponzoriranju, da bodo vse prireditve obravnavane enako, in pri tem ugotavlja, da je sodišče zanikalo, da bi sploh izvajalo dejavnosti sponzoriranja, čeprav je na 18. kongres Mednarodnega združenja za evropsko pravo (FIDE), ki je potekal maja 2018 na Portugalskem, poslalo 12 tolmačev, kar je stalo 10.859,05 EUR;

41.  ugotavlja, da v letu 2017 ni bilo poročil o nasprotju interesov; pozdravlja nova interna pravila o zaščiti žvižgačev, sprejeta v letu 2017; poziva sodišče, naj zagotovi, da bodo vsi uslužbenci ustrezno obveščeni o svojih pravicah, na primer med uvajanjem novih sodelavcev;

42.  pozdravlja zavezanost sodišča velikopoteznim okoljskim ciljem, zlasti glede na gradnjo novega poslopja, in ga spodbuja, naj te cilje izpolni pravočasno; pozdravlja dejstvo, da je bil cilj, da se zmanjša število javnih naročil z občutnim okoljskim vplivom, leta 2017 presežen; pozdravlja tudi ustanovitev medinstitucionalne službe za pomoč uporabnikom pri zelenih javnih naročilih; spodbuja sodišče, naj še izboljšuje ravnanje z odpadki, povečuje energetsko učinkovitost in zmanjšuje ogljični odtis;

43.  ugotavlja, da bodo britanski sodniki sodišča in splošnega sodišča po izstopu Združenega kraljestva iz Unije prenehali opravljati svojo funkcijo; ugotavlja, da bi se lahko število tožb na kratki in srednji rok povečalo zaradi pravnih zapletov, ki jih utegnejo povzročiti sporazum o izstopu in ustrezajoče določbe prava Združenega kraljestva;

44.  ugotavlja, da je nekdanji sodnik sodišča za uslužbence trenutno zaposlen na sodišču kot posebni svetovalec, zlasti o zadevah, povezanih z odločitvijo Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije; ugotavlja, da je bil imenovan v skladu s členom 123(2) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev;

45.  ugotavlja, da je sodišče v letu 2017 zaposlovalo 63 britanskih uslužbencev, od tega 36 uradnikov, 24 začasnih uslužbencev in tri pogodbene uslužbence; pozdravlja namero sodišča, da bo pri odločanju, ali bo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije podaljšalo pogodbe britanskih začasnih in pogodbenih uslužbencev, obravnavalo vsak primer posebej; poziva ga, naj čim prej pripravi skladno strategijo, da ti posamezniki ne bi bili v negotovem položaju.

(1) Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 14/2017: Pregled smotrnosti vodenja zadev na Sodišču Evropske unije.
(2) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov