Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2171(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0097/2019

Внесени текстове :

A8-0097/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0248

Приети текстове
PDF 166kWORD 61k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
P8_TA(2019)0248A8-0097/2019
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата (2018/2171(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0322/2018)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0097/2019),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Сметната палата, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V – Сметна палата (2018/2171(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0097/2019),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурс;

1.  отбелязва, че годишните отчети на Сметната палата („Палатата“) са проверени от независим външен одитор с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които Палатата прилага спрямо одитираните от нея субекти; отбелязва становището на одитора, че финансовите отчети на Палатата дават точна и вярна представа за финансовото ѝ състояние;

2.  отбелязва, че през 2017 г. окончателните бюджетни кредити на Палатата възлизат на общо 141 240 000 EUR (спрямо 137 557 000 EUR през 2016 г.) и че общата степен на изпълнение на бюджета е 97,73% (спрямо 99% през 2016 г.);

3.  подчертава, че бюджетът на Палатата е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията (дял 1), и във връзка със сградите, обзавеждането, оборудването и различните оперативни разходи (дял 2); призовава Палатата да продължи да повишава степента на изпълнение на плащанията, по-специално във връзка с дял 2, където тя е 55,75% от окончателните бюджетни кредити и 57,13% от бюджетните кредити за поети задължения (спрямо съответно 52,8 и 53,8% през 2016 г.);

4.  отбелязва, че равнището на бюджетните кредити за командировки на служителите е 87,98% от окончателните бюджетни кредити (спрямо 93,76% през 2016 г.); приветства ангажимента на Палатата да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че бюджетните кредити за командировки се използват в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;

5.  приветства участието на Палатата в междуинституционалния проект за интегрирано финансово планиране и планиране на дейността, който е първа стъпка към прилагането на бюджетиране, основано на изпълнението, като част от инициативата за бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите; призовава Палатата да докладва на комисията по бюджетен контрол на Парламента относно напредъка в следващия годишен отчет за дейността;

6.  приветства пускането в действие на онлайн портала „Public Audit in the European Union“ (Публичен одит в Европейския съюз) с информация относно работата и ролята на 29-те върховни одитни институции и на държавите членки; призовава Палатата да публикува кратки доклади за дейността на онлайн портала с конкретни данни относно анализите на Палатата и на върховните одитни институции и относно конкретните резултати, включително анализи на разходите и ползите и събраните вземания;

7.  потвърждава факта, че Службата за вътрешен одит е разгледала изпълнението на стратегията на Палатата за 2013 – 2017 г. и оперативната структура на Дирекцията за председателството във връзка с въпроси като лицензи за софтуер и управление на риска; приветства факта, че според Службата за вътрешен одит въведените процедури за управление, управление на риска и вътрешен контрол предоставят достатъчна увереност по отношение на постигането на целите на Палатата;

8.  приветства факта, че Палатата публикува своите окончателни отчети преди 31 март 2018 г., както препоръча Парламентът при предишната си процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; насърчава Палатата да рационализира своите процедури, за да гарантира също така публикуването на своя годишен отчет за дейността до 31 март с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; предлага Палатата да разгледа в бъдещите си становища до каква степен предложените механизми ще създадат условия за съкращаване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  изразява съжаление, че от 2012 г. насам Палатата не е публикувала специален доклад относно управлението на конфликтите на интереси в избрани агенции на Съюза; настоятелно призовава Палатата да публикува годишен специален доклад относно управлението на конфликтите на интереси в агенциите на Съюза, които работят със субекти от секторите, като Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), Европейската агенция по химикали (ECHA), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата (EMA); отбелязва, че за агенциите на Съюза, които работят със субекти от секторите, рискът от конфликт на интереси е по-висок, отколкото в другите агенции на Съюза;

10.  високо оценява сътрудничеството между Палатата и комисията по бюджетен контрол на Парламента; приветства представянето на работната програма пред Съвета на председателите на комисии на Парламента с покана до всички постоянни парламентарни комисии да препоръчат евентуални задачи за одита; приветства факта, че около две трети от тези предложения ще имат отражение върху работата на Палатата; отбелязва направените в Парламента 60 представения и състоялите се множество двустранни срещи;

11.  отбелязва, че одитният риск в областта на административните разходи е нисък и че изчисленият процент на грешки е под нивото на същественост в продължение на няколко години; отбелязва, че Палатата счита следователно, че броят на проверените операции е достатъчен, за да се стигне до заключения за нейния одит; изразява при все това съжаление, че обхватът на съображенията в глава 10 от годишните доклади относно „Администрацията“ допуска само ограничен преглед на слабостите в административните разходи на всяка институция; изразява съжаление, че не е извършен анализ от страна на Палатата на напредъка, постигнат от Парламента и от Европейския икономически и социален комитет в сравнение с препоръките от 2014 г. относно „Администрацията“, тъй като одитът на Палатата за 2017 г. не съдържа проверка на административните разходи на тези институции; призовава Палатата да предприеме последващи действия във връзка с тези препоръки в кратък срок и да ускори последващите действия във връзка с препоръките по тази глава в бъдеще;

12.  приветства сътрудничеството на Палатата с други публични институции и заинтересовани лица; отбелязва със задоволство сътрудничеството между ръководителите на върховните одитни институции и приемането на съвместен работен план от 2018 г. нататък; подкрепя освен това партньорствата, договорени с различни университети в контекста на политиката на Палатата за разширяване на обхвата на обученията;

13.  приветства факта, че 92% от препоръките на Палатата от 2014 г. са изпълнени до края на 2017 г., както и 53% от отправените през 2017 г.;

14.  отбелязва, че съгласно Финансовия регламент Палатата гарантира изготвянето и приемането на специални доклади в рамките на подходящ срок, който по принцип не надхвърля 13 месеца; отбелязва, че през 2017 г. са били необходими средно 14,6 месеца от началото на одит до приемането на специален доклад, като и през предходната година целта за 13-месечен срок за изготвянето на специалните доклади не е била изпълнена; изразява съжаление, че само при осем от специалните доклади (29%), които бяха публикувани през 2017 г., е спазен целевият срок от 13 месеца; отбелязва, че до публикацията изминават средно 16 месеца, което е около два месеца по-малко спрямо 2016 г., и с оглед на това призовава Палатата да продължи да подобрява постиганите резултати, без обаче да прави отстъпки по отношение на качеството на специалните доклади и целенасочения характер на своите препоръки;

15.  отбелязва с интерес, че Палатата все по-често използва преводачи в основните си дейности, като по този начин поражда по-задълбочени полезни взаимодействия с авторите; отбелязва, че преводачите са съдействали на авторите при изготвянето на специалните доклади и на годишния доклад, както и при 38-те одитни посещения;

16.  приветства стратегията за комуникация на Палатата за изпращане на ясни послания към нейната аудитория, както и комуникационните дейности, насочени към повишаване на нейната видимост и медийното ѝ въздействие, включително разширяване на присъствието ѝ в социалните мрежи; приветства използването на задълбочен анализ на социалните мрежи за по-добро разбиране до каква степен се достига до целевите групи и дали медийните кампании са били успешни; насърчава Палатата да продължи да полага усилия за оптимално използване на различните комуникационни канали за повишаване на осведомеността относно своята работа сред гражданите;

17.  приветства подробния преглед на използването на служебни автомобили от страна на членовете на Палатата и на генералния секретар по потребители, пропътувано разстояние и платени разходи, предоставен от Палатата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година; отбелязва, че се прилагат различни схеми по отношение на пътуванията, за които има издадена командировъчна заповед, и пътуванията в изпълнение на служебни задължения, като се възстановяват разходи за до 10 000 км годишно; отбелязва освен това, че за всички други пътувания членовете и генералният секретар поемат всички свързани разходи; отбелязва, че в 17% от случаите служебните автомобили се използват за неслужебни цели; отбелязва, че на шофьорите, чиято задача е да возят членовете при официални командировки и протоколни пътувания, се възлага и изпълнението на различни административни задачи, както заявява Палатата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.; призовава Палатата да осъществи подробен анализ на пътуванията в категорията „Други пътувания, предприети при изпълнение на служебните задължения“;

18.  приветства факта, че Решение 81-2016, с което беше намален годишният лимит за възстановяване на разноски за пътувания, предприети в изпълнение на служебни задължения, от 15 000 на 10 000 км, доведе до икономии в размер приблизително на 15%; изразява въпреки това загриженост, че действащият режим все пак води до непропорционална тежест по отношение на администрацията и документацията; призовава Палатата да предприеме по-нататъшно опростяване, като едновременно с това повиши надеждността на системата за изпълнение на плащанията; предлага на членовете на Палатата да се изплаща месечна надбавка, изчислена пропорционално съобразно списъка на цените за предоставения им служебен автомобил, вместо да се прилага действащата система, която се основава на изминатото разстояние;

19.  отбелязва, че картите за покупка на гориво са за конкретни служебни автомобили и че лицето, което управлява съответния автомобил, може да ги използва, за да плаща за гориво и пътни такси при командировка; отбелязва, че членовете на Палатата и генералният секретар могат да изискат карти за покупка на гориво за личните си дипломатически автомобили, но плащат пълната действителна цена на горивото;

20.  отбелязва факта, че текущият проект на Палатата за повишаване на сигурността на институцията и служителите се изпълнява по план; отбелязва, че новият охранителен контролен център, центърът за външна акредитация и центърът за контрол на достъпа на служителите и посетителите вече са в експлоатация;

21.  приветства факта, че Палатата е била сертифицирана по Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS); приветства мерките на Палатата за подобряване на управлението на отпадъците, увеличаване на нейната енергийна ефективност и намаляване на въглеродния ѝ отпечатък и я насърчава да продължи да полага усилия в тази насока; приветства забележителното намаление на разходите за енергия;

22.  отбелязва, че през периода 2013 – 2017 г. броят на служителите е намален с 5% в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(1), като общо са съкратени 45 длъжности; отбелязва, че Палатата е съкратила една длъжност в повече спрямо целта за периода 2013 – 2017 г.; отбелязва, че броят на договорно наетите служители се е увеличил от 59 на 73 за същия период, което се дължи основно на засилването на мерките за сигурност в сградите на Палатата; отбелязва, че Палатата е рационализирала процедури чрез използването на ИТ инструменти и цифровизация и чрез възлагане на различни задачи на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Комисията с цел изпълнение на целите за намаление на броя на служителите;

23.  отбелязва, че Палатата, с цел да се съобрази с препоръките на Международната федерация на счетоводителите, цели да предоставя годишно средно 40 часа (пет дена) професионално обучение на своите одитори; отбелязва, че през 2017 г. целта е била превишена с 6,7 дена професионално обучение на одитор;

24.  изразява загриженост във връзка с увеличението на отпуските по болест на служителите от общо 8 636 дни (за 687 служители) през 2015 г. на 10 327 дена (за 677 служители) през 2017 г.; приветства прозрачността на Палатата по отношение на броя случаи на изтощение на служители през 2017 г.; призовава Палатата да признае тази обезпокоителна тенденция и да подготви план за действие за подобряване на благосъстоянието на служителите, като по този начин увеличи усилията си за подобряване на благосъстоянието на служителите и равновесието между професионалния и личния живот;

25.  отбелязва, че ниските основни заплати за длъжностите в най-ниските степени и ограничените възможности за професионално развитие в Люксембург поради малкия брой институции в страната имат пряко въздействие върху процедурите на Палатата за назначаване на служители; приветства създаването на междуинституционална работна група през ноември 2017 г., която отправи 24 препоръки относно по-добрите професионални перспективи и гъвкавостта при назначаване, по-добрите условия за приемане и установяване в страната, по-добрата интеграция на служителите на институцията в местното общество и подобрената комуникация;

26.  приветства факта, че през 2017 г. 43% от одиторите и администраторите са били жени и че е постигнато равновесие между половете при повишаване в длъжност в контекста на плана за действие за политиката на равните възможности за периода 2013 – 2017 г.; отбелязва, че делът на жените на ръководни длъжности в одитните състави се е увеличил от 7% през 2015 г. на почти 20% през 2017 г.; изразява при все това съжаление, че през 2017 г. само двама от 11-те директори и седем от 29-те ръководители на лични кабинети са били жени; приветства приемането на план за действие за равните възможности за 2018 – 2020 г. и призовава Палатата да продължи да полага усилия за насърчаване на равновесието между половете на равнище ръководни длъжности;

27.  изразява съжаление поради факта, че към 1 май 2018 г. само шестима от 28-те членове на Палатата са били жени; припомня, че Парламентът изтъкна проблема с равновесието между половете сред членовете на Палатата в своята резолюция от 4 февруари 2014 г., озаглавена „Бъдещата роля на Сметната палата. Процедурата за назначаване на членове на Сметната палата: консултация с Европейския парламент“(2) и настоятелно призовава държавите членки по-активно да насърчават жените да кандидатстват за бъдещи свободни длъжности; отново посочва, че Съветът следва да представя на Парламента поне двама кандидати, като единият от тях е жена, а другият – мъж, в рамките на процедурата за назначаване;

28.  отбелязва, че през 2017 г. не са докладвани, разследвани или приключвани случаи на тормоз; приветства факта, че Палатата предприема различни мерки за повишаване на осведомеността относно тормоза на работното място, включително обучение за новопостъпилите служители; отбелязва със задоволство, че са предвидени процедури и санкции във връзка с жалби срещу служители и членове на Палатата; насърчава Палатата да следи отблизо ефективността на своята политика в това отношение, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да поощрява култура на нулева толерантност към тормоза;

29.  отбелязва, че през 2017 г. не са регистрирани случаи на подаване на сигнали за нередности; отбелязва, че Правната служба на Палатата изпълнява функциите на орган за разкриване, консултиране и сезиране за лицата, сигнализиращи за нередности, във и извън институцията; отбелязва освен това, че съществува мрежа от съветници по етичните въпроси, която осигурява консултации относно предоставянето на информация в случаи на нередности, както е посочено в правилника на Палатата; подчертава, че всеки служител е длъжен да докладва за нередности, свързани или не с измама, на Правната служба на Палатата; призовава Палатата да защитава самоличността на служителите, които докладват за нередности, за да се осигурят условия за надлежно разследване; призовава Палатата да гарантира, че всички служители са надлежно информирани за своите права, например по време на официалното въвеждане в длъжност на новите служители; приветства становището на Палатата, публикувано през октомври 2018 г., след като Комисията внесе предложение за Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, публикувано на 23 април 2018 г.; подчертава значението на повишаването на осведомеността и на обучението на персонала като средства за насърчаване на позитивна среда, изпълнена с доверие, в която сигнализирането за нередности да се възприема като част от корпоративната култура;

30.  отбелязва, че през 2017 г. Палатата е съобщила на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за 13 случая със съмнения за измама, спрямо 11 през 2016 г., които са били установени по време на работата по изготвяне на декларацията за достоверност за финансовата 2016 и 2017 година и в рамките на други одитни задачи; приветства текущите преговори между Палатата и OLAF относно ново административно споразумение; изисква да бъде информиран за напредъка в отношенията с OLAF, както и относно подготовката за сътрудничество с бъдещата европейска прокуратура;

31.  изразява съжаление, че членовете на Палатата могат да отсъстват от Палатата без основание и без да е необходимо да поискат отпуск за един ден или повече; отбелязва със задоволство въведения от Палатата регистър на присъствието за записване на присъствието на членовете на заседания на Палатата, нейните състави и комисии; отбелязва, че Палатата публикува календар на всички тези заседания на своята уебстраница; призовава Палатата да установи процедури за регистриране на годишния отпуск, отпуска по болест и отсъствията по други причини на членовете, за да се осигури действителното отразяване на всички отпуски, ползвани от членовете; подчертава, че текущата практика би могла да подкопае доверието на гражданите и институциите на Съюза в Палатата;

32.  припомня, че съгласно член 285 от Договора за функционирането на Европейския съюз членовете на Палатата са напълно независими при изпълнението на своите служебни задължения и действат единствено в общ интерес на Съюза; изразява загриженост във връзка с настоящото самостоятелно деклариране на спазването на този критерий и настоятелно призовава Палатата да разработи по-строги проверки относно външните дейности на членовете и да гарантира, че те представят декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси; подчертава, че настоящите процедури, включително комисията по етичните въпроси, трябва да бъдат подсилени, за да не се допуска конфликт на интереси; приветства текущата външна партньорска проверка на етичната рамка на Палатата и изисква да бъде информиран относно резултатите от нея;

33.  изразява съжаление, че изискваната преди в заповедите за командировка информация е била недостатъчна и не е давала възможност на Палатата да оцени дали планираната от членовете на Палатата дейност е в сферата на интереси на Палатата; призовава Палатата да увеличи съответно количеството информация, която се изисква, за да предотврати възможни злоупотреби, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно внесените промени; отбелязва, че след като преразгледа правилата относно официалните командировки на членовете(3), Палатата публикува на всеки три месеца информация относно командировките на членовете;

34.  отбелязва с интерес обаче, че от октомври 2016 г. Палатата е започнала да укрепва вътрешния контрол и финансовите процедури във връзка с пътните разноски и управлението на служебните автомобили, като е приела нови правила за използването на служебните автомобили и шофьорите, които сега се управляват от централен екип(4), нови правила относно командировъчните разходи(5) и нови правила относно представителните разходи на членовете на Палатата(6), като генералният секретар е оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити за разходите във връзка с командировките на членовете на Палатата(7) и като се използва същата система, с която се управляват командировките на другите служители на институцията;

35.  отбелязва решението на Палатата да осъществи, по отношение на периода 2012 – 2018 г., цялостен вътрешен одит на разходите във връзка с командировките и на използването на служебните автомобили от страна на членовете на Палатата, на генералния секретар и на директорите с цел да се установят възможни нередности и да се съберат сумите, засегнати от подобни нередности; изисква да бъде информиран за резултата веднага след приключването на одита и призовава Палатата да предприеме бързо необходимите мерки за отстраняване на възможните слабости, установени в рамките на този процес; призовава освен това Палатата да представи годишен списък с предприетите командировки, включително, за всяка командировка, датите, пълния размер разходи и предназначението;

36.  припомня препоръчителните критерии за назначаването на нови членове на Палатата от държавите членки и от Съвета, подкрепени от Парламента в неговата резолюция от 4 февруари 2014 г.; подчертава, че високите стандарти за почтеност и морал са важен критерий и че кандидатите не следва да заемат изборна длъжност или да имат отговорности във връзка с политическа партия от деня на своето назначаване; счита, че процедурата на подбор следва допълнително да се промени, за да се гарантира, че кандидатите притежават необходимата квалификация и изпълняват приложимите условия; предлага процедурата на предварителен подбор за съдиите в Съда на Европейския съюз да послужи като модел за независима процедура на предварителен подбор за членовете на Палатата;

37.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз няма да има голямо въздействие върху структурата и човешките ресурси на Палатата; приветства факта, че Палатата е взела решение да прилага индивидуализиран подход при вземането на решения относно удължаването на срока на действие на договорите на британските срочно и договорно наети служители и да не ги уволнява единствено с основанието, че вече не са граждани на държава членка; призовава Палатата бързо да разработи съгласувана стратегия за предоставяне на сигурност на засегнатите лица; отбелязва освен това, че членът на Палатата от Обединеното кралство няма да заема тази длъжност считано от 1 април 2019 г. и че въздействието върху бюджета от неговото напускане осем месеца преди приключването на мандата ще възлезе на около 108 000 EUR.

(1) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 6.
(3) Решение № 61-2017 от 14 декември 2017 г. относно разходите за командировки на членовете на Палатата.
(4) Протокол от 218-ото заседание на Административния комитет, проведено на 6 октомври 2016 г., четвъртък, точка 7.
(5) Решение № 61-2017 от 14 декември 2017 г. относно разходите за командировки на членовете на Палатата.
(6) Решение № 60-2017 от 14 декември 2017 г. относно правилата за управление на представителните разходи на членовете.
(7) Решение № 58-2017 от 14 декември 2017 г. на Европейската сметна палата за определяне на вътрешните правила за изпълнение на бюджета; Решение 59-2017 от 14 декември 2017 г. на Сметната палата относно харта на задачите и отговорностите на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити и на вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност