Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2171(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0097/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0097/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0248

Usvojeni tekstovi
PDF 147kWORD 56k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
P8_TA(2019)0248A8-0097/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud (2018/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0322/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., kojemu su priloženi odgovori institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2019),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Revizorskog suda za izvršenje proračuna Revizorskog suda za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Revizorskom sudu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. – Revizorski sud (2018/2171(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. – Revizorski sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, i uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  napominje da godišnju računovodstvenu dokumentaciju Revizorskog suda (dalje u tekstu „Sud”) revidira nezavisni vanjski revizor kako bi se primjenjivala ista načela transparentnosti i odgovornosti koja Sud primjenjuje na subjekte svojih revizija; prima na znanje mišljenje revizora da financijski izvještaji istinito i vjerno prikazuju financijsko stanje Suda;

2.  napominje da je 2017. konačna razina odobrenih sredstava Suda ukupno iznosila 141 240 000 EUR (u odnosu na 137 557 000 EUR 2016. godine) te da je ukupna stopa izvršenja proračuna bila 97,73 % (99 % 2016.);

3.  naglašava da je proračun Suda u potpunosti administrativne naravi s obzirom na to da se velik dio rashoda izdvaja za osoblje te institucije (Glava 1.), dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i razne operativne rashode (Glava 2.); poziva Sud da nastavi poboljšavati stope izvršenja plaćanja, posebice u vezi s Glavom 2. u kojoj je stopa plaćanja iznosila 55,75 % konačne razine odobrenih sredstava i 57,13 % obveza (u usporedbi s 52,8 % i 53,8 % 2016.);

4.  napominje da je stopa odobrenih sredstava za službena putovanja osoblja iznosila 87,98 % konačne razine odobrenih sredstava (u usporedbi s 93,76 % 2016.); pozdravlja obvezu Suda da poduzme sve potrebne mjere kako bi zajamčio da se odobrena sredstva za službena putovanja upotrebljavaju u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;

5.  pozdravlja sudjelovanje Suda u projektu međuinstitucijskog Integriranog financijskog planiranja i planiranja aktivnosti, što je prvi korak prema izradi proračuna temeljenoj na uspješnosti kao dijela inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; poziva Sud da u sljedećem godišnjem izvješću o radu obavijesti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor o napretku;

6.  pozdravlja pokretanje internetskog portala „Javna revizija u Europskoj uniji” s informacijama o radu i ulozi 29 vrhovnih revizijskih institucija Unije i država članica; poziva Sud da na internetskom portalu objavi kratka izvješća o aktivnostima koja sadržavaju konkretne podatke o analizama Suda i vrhovnih revizijskih institucija te konkretne rezultate, uključujući analize troškova i koristi te iznose čiji je povrat osiguran;

7.  priznaje činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju ispitala provedbu strategije Suda za razdoblje 2013. – 2017. i operativnu strukturu Glavne uprave Predsjedništva u vezi s temama kao što su licencije za softver i upravljanje rizicima; pozdravlja činjenicu da Služba za unutarnju reviziju smatra da se postupcima upravljanja institucijom, upravljanja rizicima i unutarnje kontrole pruža razumno jamstvo u pogledu postizanja ciljeva Suda;

8.  pozdravlja činjenicu da je Sud objavio svoju konačnu računovodstvenu dokumentaciju do 31. ožujka 2018., kako je predložio Parlament u svojoj prethodnoj razrješnici; potiče Sud da pojednostavi svoje postupke kako bi također zajamčio objavljivanje svojeg godišnjeg izvješća o radu do 31. ožujka, u cilju optimizacije i ubrzanja postupka davanja razrješnice; predlaže da Sud u svojim sljedećim mišljenjima ispita mjeru u kojoj bi predložena rješenja omogućila skraćivanje postupka davanja razrješnice;

9.  žali zbog toga što od 2012. sud nije objavio nijedno tematsko izvješće o upravljanju sukobima interesa u odabranim agencijama Unije; potiče Sud da objavi godišnje tematsko izvješće o upravljanju sukobima interesa u agencijama Unije koje rade s industrijama, točnije Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA), Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) i Europskoj agenciji za lijekove (EMA); napominje da je rizik od sukoba interesa veći za agencije Unije koje posluju s industrijama nego za druge agencije Unije;

10.  cijeni suradnju između Suda i Odbora Parlamenta za proračunski nadzor; pozdravlja predstavljanje programa rada na Konferenciji predsjednika Odbora Parlamenta, uz poziv svim stalnim parlamentarnim odborima da predlože potencijalne zadaće revizije; pozdravlja činjenicu da će otprilike dvije trećine tih preporuka utjecati na rad Suda; napominje da je u Parlamentu održano 60 izlaganja te da su održani mnogi bilateralni sastanci;

11.  napominje da su rizici revizije u području administrativnih rashoda niski te da su procjene stope pogreške nekoliko godina ispod razine značajnosti; napominje da Sud stoga smatra da je broj ispitanih transakcija dovoljan za donošenje zaključaka njegove revizije; međutim, žali zbog toga što se opsegom razmatranja u Poglavlju 10. godišnjih izvješća o „administraciji” omogućuje samo vrlo ograničen pregled slabosti administrativnih rashoda u svakoj instituciji; žali zbog toga što analiza Suda o ostvarenom napretku Parlamenta i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u pogledu preporuka za administraciju iz 2014. nije provedena, s obzirom na to da revizija Suda za 2017. nije uključivala ispitivanje administrativnih rashoda za te institucije; poziva Sud da čim prije poduzme daljnje korake u vezi s tim preporukama te da u budućnosti ubrza daljnje postupanje u vezi s preporukama iz ovog poglavlja;

12.  pozdravlja suradnju Suda s drugim javnim institucijama i dionicima; sa zadovoljstvom primjećuje suradnju između voditelja vrhovnih revizijskih institucija i donošenje zajedničkog plana rada za godine od 2018. nadalje; osim toga, podupire partnerstva s različitim sveučilištima u kontekstu politike Suda da proširi svoj raspon osposobljavanja;

13.  pozdravlja činjenicu da je 92 % preporuka Suda izdano 2014. provedeno do kraja 2017., kao što je slučaj i s 53 % preporuka izdanih 2017.;

14.  napominje da, u skladu s Financijskom uredbom, Revizorski sud osigurava da se tematska izvješća sastave i donesu u primjerenom roku, koji u pravilu ne premašuje 13 mjeseci; napominje da je 2017. u prosjeku bilo potrebno 14,6 mjeseci od početka revizijskog zadatka do donošenja tematskog izvješća, a ni godinu ranije nije dostignut ciljni rok za izradu tematskih izvješća od 13 mjeseci; žali zbog toga što je samo osam izvješća (29 %) objavljenih 2017. bilo usklađeno s ciljanim rokom od 13 mjeseci; primjećuje da je vrijeme potrebno za objavu u prosjeku iznosilo 16 mjeseci, što je oko dva mjeseca manje nego 2016., te poziva Sud da nastavi poboljšavati svoj rad, ne ugrožavajući pritom kvalitetu tematskih izvješća i ciljanu prirodu svojih preporuka;

15.  sa zanimanjem napominje da Sud sve više uključuje prevoditelje u svoje temeljne aktivnosti, stvarajući tako dodatne sinergije s revizorima; napominje da su prevoditelji pružili potporu revizorima u pogledu izrade nacrta tematskih izvješća i godišnjeg izvješća, kao i u pogledu 38 revizijskih posjeta;

16.  pozdravlja komunikacijsku strategiju Suda „Jasno prenošenje poruke našoj publici” i komunikacijske aktivnosti namijenjene povećanju vidljivosti i utjecaja medija, uključujući povećanje djelovanja na društvenim medijima; pozdravlja uporabu opsežnih analiza društvenih medija radi boljeg razumijevanja toga u kojoj se mjeri dopire do ciljanih skupina i jesu li medijske kampanje bile uspješne; potiče Sud da nastavi težiti najboljoj uporabi različitih komunikacijskih kanala kako bi se podigla svijest o njegovu radu među građanima;

17.  pozdravlja detaljne podatke o pregledu uporabe članova Suda i Glavnog tajnika službenih automobila prema pojedinom korisniku, prijeđene udaljenosti i plaćenih troškova, koje je Sud dostavio u okviru postupka davanja razrješnice 2017.; primjećuje da se različiti sustavi primjenjuju na putovanja obuhvaćena putnim nalogom i druga putovanja pri obavljanju službenih dužnosti, do ograničenja povrata troškova od 10 000 km godišnje; osim toga, napominje da za sva ostala putovanja, članovi i Glavni tajnik snose sve druge povezane troškove; prima na znanje da su se službena vozila u 17 % slučajeva koristila u neslužbene svrhe; prima na znanje da vozači, koji su zaduženi za prijevoz dužnosnika tijekom službenih putovanja i protokolarnih putovanja, obavljaju i različite administrativne zadaće, kao što je izjavio Sud u okviru postupka davanja razrješnice za 2017.; poziva Sud da provede detaljnu analizu putovanja pod kategorijom „ostala putovanja u okviru službenih dužnosti”;

18.  pozdravlja činjenicu da je Odluka 81-2016 kojom se smanjuje godišnje ograničenje povrata troškova za putovanja pri obavljanju službenih dužnosti s 15 000 na 10 000 km rezultirala uštedama od otprilike 15 %; međutim, zabrinut je što trenutačni sustav i dalje za posljedicu ima nerazmjerno opterećenje u smislu administracije i dokumentacije; poziva Sud da uvede dodatna pojednostavljenja, istodobno poboljšavajući pouzdanost sustava za namiru; predlaže da se članovima Suda isplaćuje mjesečna naknada izračunana u odnosu na katalošku cijenu službenog vozila, umjesto trenutačnog sustava koji se temelji na prijeđenoj udaljenosti;

19.  napominje da se kartice za gorivo dodjeljuju za posebna službena vozila te da ih osoba koja upravlja takvim vozilom može upotrebljavati za plaćanje za gorivo i cestarinu tijekom službenih putovanja; napominje da članovi Suda i Glavni tajnik mogu zatražiti kartice za gorivo za vlastito diplomatsko vozilo, no ukupni stvarni trošak goriva snose sami;

20.  napominje činjenicu da je trenutačni projekt Suda namijenjen jačanju sigurnosti institucije i osoblja napredovao prema planu; napominje da su novi centar za sigurnosnu provjeru, vanjski akreditacijski centar i centar za kontrolu pristupa za osoblje i posjetitelje sada pušteni u uporabu;

21.  pozdravlja činjenicu da je Sud dobio certifikaciju u okviru Sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS); pozdravlja mjere Suda za poboljšanje gospodarenja otpadom, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje ugljičnog otiska te ga potiče da nastavi ulagati napore u tom smjeru; pozdravlja veliko smanjenje troškova u pogledu potrošnje energije;

22.  napominje da je smanjenje broja članova osoblja od 5 % tijekom razdoblja 2013. – 2017. postignuto u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(1), s ukupnim doprinosom od 45 mjesta; napominje da Sud za razdoblje od 2013. do 2017. godine ukinuo jedno radno mjesto više nego što je bilo predviđeno; napominje da se tijekom istog razdoblja broj članova ugovornog osoblja povećao s 59 na 73, što se dogodilo uglavnom zbog jačanja sigurnosnih mjera u prostorima Suda; napominje da je Sud pojednostavio postupke uporabom alata IT-a i digitalizacijom te eksternalizacijom različitih zadataka Uredu Komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu radi provedbe ciljeva za smanjenje broja članova osoblja;

23.  napominje da Sud, kako bi bio usklađen s preporukama koje je izdala Međunarodna federacija računovođa, nastoji svojim revizorima osigurati godišnji prosjek od 40 sati (pet dana) stručnog osposobljavanja; primjećuje da je 2017. taj cilj premašen za 6,7 dana stručnog osposobljavanja po revizoru;

24.  zabrinut je zbog povećanja broja dana bolovanja članova osoblja s ukupno 8 636 dana (za 687 članova osoblja) 2015. na 10 327 dana (za 677 članova osoblja) 2017.; pozdravlja transparentnost Suda u pogledu broja slučajeva sindroma izgaranja članova osoblja 2017. godine; poziva Sud da prizna taj zabrinjavajući trend te da izradi akcijski plan za poboljšanje dobrobiti članova osoblja, povećavajući time svoje napore u pogledu uspostave ravnoteže između njihova poslovnog i privatnog života;

25.  napominje da niske razine osnovnih plaća za početne stupnjeve i ograničene mogućnosti za razvoj karijere u Luxembourgu, zbog malog broja institucija koje su tamo smještene, imaju izravan učinak na postupke zapošljavanja Suda; pozdravlja osnivanje međuinstitucijske radne skupine u studenome 2017. koja je iznijela 24 preporuke koje se odnose na bolje izglede u karijeri i fleksibilnost zapošljavanja, bolje uvjete prihvata i smještaja u zemlji, bolju integraciju članova osoblja institucija u lokalno društvo i poboljšanu komunikaciju;

26.  pozdravlja činjenicu da su 43 % revizora i administratora 2017. činile žene te da je rodna ravnoteža u postupku promicanja postignuta u kontekstu Akcijskog plana za politiku jednakih mogućnosti za razdoblje 2013. – 2017.; napominje da se udio žena na upravljačkim položajima u revizorskim komorama povećao sa 7 % 2015. na gotovo 20 % 2017.; međutim, žali zbog toga što su samo dva od 11 direktora i sedam od 29 voditelja privatnog ureda 2017. bile žene; pozdravlja donošenje Akcijskog plana za jednake mogućnosti za razdoblje 2018. – 2020. i poziva Sud da nastavi ulagati napore za promicanje rodne ravnoteže na upravljačkim položajima;

27.  žali zbog činjenice da su od 1. svibnja 2018. samo šest od 28 članova Suda žene; podsjeća na to da je Parlament naglasio pitanje rodne neravnoteže među članovima Suda u Rezoluciji Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o budućoj ulozi Revizorskog suda: Postupak imenovanja članova Revizorskog suda: savjetovanje s Europskim parlamentom(2) te potiče države članice da aktivnije potaknu žene da se prijave za položaje u skladu s budućim slobodnim radnim mjestima; ponavlja da bi Vijeće tijekom postupka imenovanja trebalo Parlamentu predstaviti barem dva kandidata, jednu ženu i jednog muškarca;

28.  napominje da je 2017. nijedan slučaj uznemiravanja nije bio prijavljen, pod istragom ili zaključen. pozdravlja činjenicu da Sud poduzima različite mjere za podizanje svijesti u pogledu uznemiravanja u radnom okruženju, uključujući osposobljavanje za novopridošle osobe; sa zadovoljstvom napominje da se predviđaju postupci i kazne u pogledu pritužbi protiv članova osoblja, kao i članova Suda; potiče Sud da pažljivo prati učinkovitost svoje politike u tom pogledu, da nastavi podizati svijest o uznemiravanju na radnom mjestu te da prihvati kulturu nulte tolerancije prema uznemiravanju;

29.  napominje da 2017. nije zabilježen nijedan slučaj zviždača; napominje da pravna služba Suda djeluje kao tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje za unutarnje i vanjske zviždače; osim toga napominje da je mreža savjetnika za etiku osnovana radi savjetovanja o pružanju informacija u slučajevima teških nepravilnosti, kako je navedeno u Poslovniku Suda; ističe da je svaki član osoblja obvezan Pravnoj službi Suda prijaviti nepravilnosti koje se smatraju prijevarom i koje se ne smatraju prijevarom; poziva Sud da zaštiti identitet članova osoblja koji prijavljuju nepravilnosti kako bi omogućili odgovarajuće istrage; poziva Sud da zajamči da su svi članovi osoblja pravilno obaviješteni o svojim pravima, na primjer tijekom postupaka uvođenja za nove članove osoblja; pozdravlja mišljenje Suda objavljeno u listopadu 2018. nakon prijedloga Komisije o direktivi o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije objavljenog 23. travnja 2018.; ističe važnost podizanja svijesti i osposobljavanja osoblja kao načina za uspostavu pozitivnog ozračja povjerenja u kojem se zviždanje prihvaća kao dio poslovne kulture;

30.  napominje da je Sud 2017. izvijestio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) o 13 slučajeva sumnje na prijevaru, u usporedbi s 11 slučajeva 2016., koji su utvrđeni tijekom rada na izjavi o jamstvu za financijske godine 2016. i 2017. te u okviru drugih zadaća revizije; pozdravlja pregovore koji su u tijeku između Suda i OLAF-a o novom administrativnom sporazumu; zahtijeva da ga se obavješćuje o događajima u pogledu odnosa s OLAF-om, kao i o pripremama za suradnju s predloženim Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO);

31.  žali zbog toga što članovi Suda mogu biti odsutni sa Suda bez opravdanja i bez podnošenja zahtjeva za izostanak u trajanju od jednog ili više dana; pozdravlja činjenicu da je Sud uveo registar prisutnih radi bilježenja prisutnosti članova na sjednicama Revizorskog suda, njegovih komora i odbora; prima na znanje da Sud objavljuje raspored svih takvih sjednica na svojoj internetskoj stranici; poziva Sud da uspostavi postupke za vođenje registra godišnjih odmora, bolovanja i odsutnosti članova s posla iz drugih razloga kako bi se osiguralo da sva odsustva članova budu ispravno zabilježena; ističe da bi se trenutačnom praksom moglo ugroziti povjerenje građana i institucija Unije u Sud;

32.  podsjeća na to da su, u skladu s člankom 285. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članovi Suda potpuno neovisni u obavljanju svojih dužnosti i djeluju u općem interesu Unije; zabrinut je zbog trenutačne samodostatnosti u pogledu usklađenosti s tim kriterijem i potiče Sud da razvije snažnije kontrole vanjskih aktivnosti članova, kako bi se zajamčilo da podnesu izjave o sukobu interesa umjesto izjava o nepostojanju sukoba interesa; ističe da je potrebno poboljšati postojeće postupke, uključujući etički odbor kako bi se spriječio sukob interesa ; pozdravlja kontinuirani vanjski stručni pregled etičkog okvira Suda te traži da ga se obavijesti o ishodu;

33.  žali što su informacije koje se trenutačno zahtijevaju u sklopu putnih naloga nedovoljne te onemogućavaju Sudu da procijeni je li aktivnost koju planiraju članovi Suda obuhvaćena područjem interesa Suda; poziva Sud da na odgovarajući način poveća količinu traženih informacija kako bi se izbjegla moguća zlouporaba te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedenim promjenama; primjećuje da nakon revizije pravila o službenim putovanjima članova Suda(3), Sud na tromjesečnoj osnovi objavljuje informacije o službenim putovanjima članova Suda;

34.  međutim, sa zanimanjem primjećuje da je Sud od listopada 2016. započeo s jačanjem unutarnjih kontrola i financijskih postupaka u vezi s putnim troškovima i upravljanjem službenim vozilima donošenjem novih pravila o korištenju službenih vozila i vozača kojima sada upravlja centralizirani tim(4), novim pravilima o putnim troškovima(5) i novim pravilima o troškovima reprezentacije za članove Suda(6) , a Glavni tajnik sada je dužnosnik za ovjeravanje na temelju delegiranja za rashode koji se odnose na službena putovanja članova Suda(7) te korištenjem istog sustava koji se koristi za upravljanje službenim putovanjima drugih članova osoblja institucije;

35.  prima na znanje odluku Suda da u vezi s razdobljem 2012. – 2018. dovrši sveobuhvatnu internu reviziju troškova službenih putovanja i korištenja službenih vozila od strane članova Suda, Glavnog tajnika i direktora kako bi se utvrdile moguće nepravilnosti i nadoknadili iznosi povezani s tim nepravilnostima; traži da ga se bez odgode obavijesti o rezultatima prilikom završetka revizije i poziva Sud da što prije poduzme sve potrebne mjere za uklanjanje mogućih nedostataka utvrđenih u tom postupku; nadalje, poziva Sud da dostavi godišnji popis službenih putovanja, uključujući, za svako putovanje, datume, ukupne troškove i svrhu;

36.  podsjeća na predložene kriterije za imenovanje članova Suda koje su iznijeli države članice i Vijeće, a odobrio Parlament u svojoj Rezoluciji od 4. veljače 2014.; naglašava da su visoki standardi integriteta i morala bili važan kriterij te da kandidati od datuma svojeg imenovanja ne smiju biti na izabranoj dužnosti niti imati odgovornosti u vezi s političkim strankama; smatra da bi postupak odabira trebao biti dodatno prilagođen kako bi se zajamčilo da kandidati imaju relevantne kvalifikacije te da ispunjavaju relevantne uvjete; predlaže da postupak predodabira sudaca na Sudu Europske unije posluži kao model za neovisni postupak predodabira članova Revizorskog suda;

37.  napominje da odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije neće imati veliki utjecaj na strukturu i ljudske potencijale Suda; pozdravlja činjenicu da je Sud odlučio zasebno pristupati odlukama o produljenju ugovora za britansko ugovorno i privremeno osoblje te da ih neće otpustiti samo zato što više nisu državljani države članice; poziva Sud da brzo razvije usklađenu strategiju kako bi se dotičnim osobama pružila sigurnost; osim toga, napominje da član Suda iz Ujedinjene Kraljevine od 1. travnja 2019. neće biti na dužnosti te da će utjecaj njegova odlaska na proračun iznositi otprilike 108 000 EUR.

(1) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(2) SL C 93, 24.3.2017., str. 6.
(3) Odluka br. 61 - 2017 od 14. prosinca 2017. o troškovima službenih putovanja članova Suda.
(4) Zapisnik sa 218. sastanka Upravnog odbora održanog u četvrtak 6. listopada 2016., točka 7.
(5) Odluka br. 61 - 2017 od 14. prosinca 2017. o troškovima službenih putovanja članova Suda.
(6) Odluka br. 60 - 2017 od 14. prosinca 2017. o pravilima za upravljanje troškovima reprezentacije zastupnika.
(7) Odluka br. 58 - 2017 od 14. prosinca 2017. Europskog revizorskog suda kojom se utvrđuju unutarnja pravila za izvršenje proračuna; Odluka 59 - 2017 od 14. prosinca 2017. Revizorskog suda o opsegu zadaća i odgovornosti dužnosnika za ovjeravanje delegiranjem i dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti