Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2172(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0100/2019

Předložené texty :

A8-0100/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0249

Přijaté texty
PDF 146kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (2018/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0100/2019),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(2) Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2018/2172(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0100/2019),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2017 v oblasti správních a jiných výdajů Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále jen „výbor“) nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  s potěšením konstatuje, že ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu za rok 2017 (dále jen „výroční zprávě“) uvedl, že nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek výboru;

3.  konstatuje, že v roce 2017 dosahoval rozpočet výboru výše 133 807 338 EUR (ve srovnání s rokem 2016, kdy tato částka činila 130 586 475 EUR), s mírou plnění 96,5 % ve srovnání s rokem 2016, kdy činila 97,2 %; bere na vědomí, že míra čerpání prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017 činila 84,9 %, (7,4 milionu EUR) ve srovnání a rokem 2016, kdy byla nižší a představovala 65,7 % (6,8 milionu EUR);

4.  konstatuje, že rozpočet výboru je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami, budovami, nábytkem, zařízením a různými provozními výdaji;

5.  vítá závazek výboru rozšířit metodiku sestavování rozpočtu podle plánovaných výsledků na příslušné části svého rozpočtu; bere na vědomí pravidelný přezkum klíčových ukazatelů výkonnosti spolu s činnostmi a organizací sekretariátu v tomto kontextu; žádá, aby byl pravidelně informován o výsledcích souvisejících s uplatňováním zásad sestavování rozpočtu podle výkonnosti;

6.  nabádá výbor, aby svou výroční zprávu o činnosti a roční účetní závěrku zveřejnil do 31. března roku následujícího po daném účetním roce s cílem optimalizovat a urychlit postup udělování absolutoria;

7.  konstatuje, že konečné rozpočtové prostředky na výdaje na dopravu a pobyt členů se v roce 2017 zvýšily na 19 819 612 EUR (ve srovnání s 19 561 194 EUR v roce 2016); vítá podrobný seznam cest členů uvedený ve výroční zprávě o činnosti; vítá opatření, která přispívají k účinnému plánování schůzí a snižování nákladů na dopravu;

8.  konstatuje, že výbor snížil celkový počet míst v plánu pracovních míst o 59, a to z 727 v roce 2013 na 665 v roce 2017, především na základě provedení rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců o 5 % a provádění dohody o spolupráci, kterou v roce 2014 uzavřel s Parlamentem; konstatuje, že výbor upravil svou organizační strukturu, zejména prostřednictvím sloučení ředitelství pro lidské zdroje a ředitelství pro finance, k němuž došlo v květnu 2017;

9.  vítá interinstitucionální administrativní spolupráci s Parlamentem a hodnocení výsledků provádění dohody o spolupráci mezi EHSV a Výborem regionů v polovině období, které poukazuje na úspěšné provádění některých opatření; konstatuje, že v rámci přesunu pracovníků již výbor přesunul 16 míst z ředitelství pro překlad do svých vlastních služeb a že zbývající přesuny budou uskutečněny postupně; bere na vědomí výpočet rozpočtových úspor uskutečněný EHSV a Výborem regionů v rámci této interinstitucionální spolupráce, jako jsou například úspory nákladů na infrastrukturu, které činí 12,5 milionu EUR, nákladů na IT, které činí 5 milionů EUR, nebo nákladů na bezpečnostní zaměstnance, které činí 500 000 EUR; vyzývá EHSV a Výbor regionů, aby nadále tuto interinstitucionální spolupráci zlepšovaly s cílem dosáhnout dalších úspor;

10.  konstatuje, že výbor v roce 2017 přijal celkem 155 stanovisek a zpráv, včetně 13 průzkumných stanovisek na žádost předsednictví EU nebo Komise, 59 stanovisek na žádost Parlamentu a Rady a 45 stanovisek na žádost Komise;

11.  konstatuje, že v překladatelských službách nadále probíhá přechod na vyšší míru externalizace kvůli převodu pracovníků do Parlamentu na základě dohody o spolupráci (v roce 2016 bylo na externalizaci překladu využito 16,61 % rozpočtu, v roce 2017 pak 17,10 %); vyzývá výbor, aby sledoval oblasti související s řízením překladu, které vyžadují další pozornost vedení a na které upozornila služba vnitřního auditu, a přeje si být v tomto směru informován;

12.  konstatuje, že míra nevyužitých časových úseků pro tlumočnické služby činila v roce 2017 3,6 % (ve srovnání se 4 % v roce 2016); nabádá výbor, aby v tomto pozitivním trendu směrem k menšímu počtu zrušení pokračoval;

13.  zajímá se o práci ad-hoc skupiny pro budoucnost výboru zřízené jeho předsednictvem, jejímž cílem je vytvořit novou vizi pro výbor a jeho úlohu v měnící se Unii; konstatuje, že dotyčná skupina předložila v červenci 2017 zprávu s návrhy ohledně pracovních metod a vnitřní organizace; konstatuje, že myšlenky představené ve zprávě se postupně přemění na konkrétní činnosti, a žádá výbor, aby v příští výroční zprávě o činnosti poskytl více informací;

14.  zdůrazňuje, že v roce 2017 bylo ve výboru pouze 11 otevřených pracovních míst (souvisejících se stálými pracovními místy) ve srovnání s 62 otevřenými místy v roce 2015, a tento vývoj vítá;

15.  vítá posílení politického dialogu mezi výborem a Parlamentem i jinými orgány; bere na vědomí aktivní příspěvek výboru k interinstitucionální spolupráci na hodnocení politik a práva Unie v rámci dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT); nabádá výbor a Parlament, aby i nadále usilovaly o posílení politické spolupráce;

16.  vítá interinstitucionální administrativní spolupráci s Parlamentem; s uspokojením bere na vědomí spolupráci s Výzkumnou službou Evropského parlamentu (EPRS) a spolupráci odborů pro komunikaci; vítá rozpočtové úspory výboru vyplývající z interinstitucionální spolupráce, například úspory na nákladech pro zaměstnance ve výši 3,3 milionu EUR (úrovně platů z roku 2016) vyplývající z přesunutí 36 pracovních míst z výboru do EPRS;

17.  konstatuje, že v důsledku spolupráce s Parlamentem bylo přijato celkem 52 stanovisek na žádost Parlamentu; členové výboru uspořádali více než 60 setkání se zpravodaji a stínovými zpravodaji Parlamentu, jakož i s dalšími poslanci Parlamentu, a aktivně se zúčastnili více než 42 akcí v Parlamentu, přičemž poslanci Parlamentu se na oplátku aktivně zúčastnili 35 schůzí výboru týkajících se legislativní činnosti; nabádá výbor, aby nadále usiloval o zvýšení spolupráce s Parlamentem na legislativní činnosti;

18.  vzhledem k tomu, že interinstitucionální náklady, vynaložené v roce 2017 zejména na odbornou přípravu IT, byly ovlivněny nepřesnými orientačními cenami, vyzývá k tomu, aby s Komisí byla v této souvislosti vyjednána nová dohoda o úrovni služeb, která zabrání nejistotě vyplývající z využívání jediné celkové částky na veškerou odbornou přípravu;

19.  vítá výsledky, kterých výbor dosáhl v souvislosti s komunikační činností s cílem zvýšit svou viditelnost a mediální dopad, včetně zvýšení dosahu jeho působení na sociálních sítích; vítá zejména místní rozpravy pořádané ve 27 členských státech v kontextu úvah Komise o budoucnosti Evropy, jakož i další kulturní události a 221 činností v rámci iniciativy Going Local;

20.  vítá úsilí o dosažení účinnosti informačních systémů, infrastruktury IT a služeb uživatelské podpory; bere na vědomí příklady, jako je vývoj nové aplikace pro hodnocení zaměstnanců, online příručka pro zaměstnance, zlepšení využitelnosti hlavních operačních systémů a prostředí pro podávání zpráv; se znepokojením nicméně konstatuje, že výbor společně s Výborem regionů věnoval na IT méně než 3 % svého celkového rozpočtu, vzhledem k tomu, že projekty a vybavení IT jsou v posledních několika letech nedostatečně financovány; vyzývá výbor, aby vypracoval strategii v polovině období týkající se investic do svých projektů a vybavení IT a aby tuto strategii začlenil do své příští výroční zprávy o činnosti;

21.  bere na vědomí schválení strategie v oblasti nemovitostí předsednictvem výboru dne 17. října 2017 a předsednictvem Výboru regionů dne 29. listopadu 2017; konstatuje, že strategie v oblasti nemovitostí poskytuje rámec pro případné budoucí rozhodnutí v otázkách nemovitostí a obsahuje soubor pokynů v oblasti nemovitostí; konstatuje, že v zájmu přípravy politiky v oblasti nemovitostí po roce 2021 bylo vymezeno a posouzeno několik scénářů s tím, že přednost mají ty, jejichž součástí je další užívání budovy VMA; požaduje být pravidelně informován o probíhajících jednáních s Komisí v souvislosti s dalším užíváním budovy VMA; nabádá výbor, aby spolu s Výborem regionů posoudil případné potřeby renovace a vypracoval odhad nákladů na scénář, podle něhož by oba výbory využívaly společně celou budovu VMA;

22.  vyjadřuje politování nad nízkou účastí hospodářských subjektů na výběrových řízeních vyhlášených výborem; vyzývá výbor, aby zvýšil úsilí o zveřejňování a snížil počet výjimečných jednacích řízení s jediným kandidátem a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dosaženém pokroku;

23.  vítá výsledky, jichž bylo dosaženo v souvislosti se systémem environmentálního řízení díky spolupráci mezi EHSV a Výborem regionů; s uspokojením bere na vědomí výrazné úspory, kterých bylo v různých oblastech dosaženo, včetně snížení spotřeby elektrické energie o 11 %, spotřeby plynu o 15 %, snížení papíru o 11 % a snížení odpadu o 13 %; vítá skutečnost, že výbor společně s Výborem regionů získal značku „Good Food“, kterou mu udělil bruselský region a která osvědčuje, že jídelny výborů jsou řízeny udržitelným způsobem;

24.  vítá podnět výboru uspořádat ke konci roku 2016 průzkum mezi zaměstnanci o psychosociálních rizicích, který by umožnil sledovat, jak zaměstnanci vnímají stresové situace; vítá toto úzké sledování a činnosti na zvýšení povědomí na úrovni vedení a zaměstnanců, jako například Týden bezpečnosti a zdraví na pracovišti, které byly pořádány v říjnu 2017; žádá výbor, aby v tomto ohledu nadále vyvíjel úsilí, vzhledem k tomu, že počet absencí se od roku 2015 zvýšil ze 4 % na 5,5 % v roce 2017, a aby přijal veškerá nezbytná opatření k zajištění dobrých pracovních podmínek pro své zaměstnance; v této souvislosti konstatuje, že příležitostná práce na dálku se snížila z 62,5 % v roce 2016 na 47,6 % v roce 2017;

25.  bere na vědomí mírné zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích (z 37,5 % v roce 2016 na 41,4 % v roce 2017); vítá Akční plán pro rovné příležitosti a rozmanitost, v němž je navrženo přibližně 25 opatření; je znepokojen tím, že více než 80 % zaměstnanců požadujících pružné pracovní podmínky byly ženy; navrhuje výboru, aby svou politiku upravil tak, aby podpořil více mužů ve využívání těchto ujednání, zejména s cílem podpořit jejich zapojení do rodinného života;

26.  bere na vědomí úsilí, jehož bylo dosaženo v souvislosti s dosahováním zeměpisné vyvážeností, vezmeme-li v úvahu, že podíl vedoucích pracovníků z členských států, které vstoupily do Unie v roce či po roce 2004 (EU13), se v roce 2017 zvýšil na 16 % a nyní představuje 18,5 %; žádá výbor, aby i nadále vyvíjel úsilí o dosažení cíle 20 %, který odráží podíl populace EU13 ve srovnání s celkovou populací Unie;

27.  vítá skutečnost, že výbor jmenoval v červenci 2018 tým čtyř etických poradců, a to na základě rozhodnutí č. 053/2016 ze dne 2. března 2016 o postupu pro oznamování;

28.  zdůrazňuje úsilí výboru o dosažení konsolidace statutárních a vnitřních pravidel o etickém a respektujícím chování veřejné služby; vítá skutečnost, že se to týká aspektů, jako je využívání sociálních médií, systém IT a ochrana údajů; bere na vědomí úsilí vynaložené společně s protějšky z Výboru regionů o uplatnění pravidel pro zaměstnance uceleným způsobem, zejména pokud jde o kolegy ve společných službách; vyzývá výbor, aby pravidelně informoval o novém komplexním rámci pro etiku a integritu;

29.  vítá skutečnost, že výbor na svých internetových stránkách zveřejnil prohlášení předsedy a místopředsedy o zájmech na jejich individuálních profilech, jak bylo požadováno v poslední zprávě o udělení absolutoria;

30.  konstatuje, že v souladu s článkem 11 služebního řádu musí zaměstnanci rovněž vykázat své zapojení do vnějších činností; naléhavě vyzývá výbor, aby na základě rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv ve věci 1306/2014/OV urychleně vypracoval pokyny pro předcházení střetu zájmů pro všechny zaměstnance;

31.  konstatuje, že ředitel pro lidské zdroje a finance byl dne 14. listopadu 2018 jmenován na místo generálního tajemníka; konstatuje, že si zachoval svou bývalou funkci a že je v současné chvíli vybírán jeho nástupce; je znepokojen tím, že tyto dvě funkce nejsou kompatibilní, a naléhavě výbor vyzývá, aby urychleně jmenoval nového ředitele pro lidské zdroje a informoval o tom orgán příslušný k udělení absolutoria;

32.  konstatuje, že členové výboru mají různé profesní zkušenosti a mohou být využíváni v různých manažerských kulturách; konstatuje, že politická činnost členů rovněž zahrnuje některé manažerské úkoly, jelikož jejich práce se opírá o práci jejich vlastních zaměstnanců a sekretariátu; zdůrazňuje, že je třeba seznámit členy se zásadami správní kultury orgánů Unie s cílem zajistit důstojnost a úctu na pracovišti;

33.  vítá práci sítě důvěrných poradců při aktivním předcházením obtěžování na pracovišti a boji proti němu; konstatuje, že v roce 2017 obdrželo od sítě neformální poradenství 25 zaměstnanců; nabádá výbor, aby v tomto ohledu úzce sledoval účinnost své politiky a aby i nadále zvyšoval povědomí o obtěžování na pracovišti a podporoval kulturu nulové tolerance vůči obtěžování; bere na vědomí stávající úvahy o postupech a sankcích týkajících se členů zapojených do případů obtěžování a naléhavě vyzývá výbor, aby v tomto ohledu zavedl do příštího postupu udělování absolutoria příslušná pravidla a postupy;

34.  konstatuje, že Rada dosud nepřijala rozhodnutí o případné změně počtu členů výboru a delegátů v návaznosti na rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie; naléhavě výbor vyzývá, aby nejpozději při vypracovávání opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2017 poskytl informace o přímém rozpočtovém dopadu tohoto rozhodnutí; dále konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království nebude mít přímé důsledky pro zaměstnance výboru; vítá probíhající úvahy o budoucích vztazích se Spojeným královstvím po jeho odchodu a vůli výboru zachovat dobré vztahy s občanskou společností.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí