Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2172(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0100/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0100/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0249

Usvojeni tekstovi
PDF 136kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2018/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog gospodarskog i socijalnog odbora tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2019),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2018/2172(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. za administrativne i ostale rashode Europskog gospodarskog i socijalnog odbora („Odborˮ) ne sadrže značajne pogreške;

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sudu svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”), nije utvrdio nikakve znatne nedostatke u vezi s područjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Odbor;

3.  napominje da je 2017. proračun Odbora iznosio 133 807 338 EUR (u usporedbi s 130 586 475 EUR 2016.), uz stopu izvršenja od 96,5 % u odnosu na 97,2 % u 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2016. u 2017. bila viša nego 2016. te je iznosila 84,9 % (7,4 milijuna EUR) u usporedbi sa 65,7 % u 2016. (6,8 milijuna EUR);

4.  napominje da je proračun Odbora uglavnom administrativne naravi i da se velik iznos koristi za rashode povezane s osobama, zgradama, namještajem, opremom i raznim tekućim troškovima;

5.  pozdravlja predanost Odbora da metodologiju proračuna koja se temelji na uspješnosti proširi na relevantne dijelove svojeg proračuna; prima na znanje redovito preispitivanje ključnih pokazatelja uspješnosti zajedno s aktivnostima i organizacijom tajništva u tom kontekstu; traži da ga se redovito obavještava o postignućima koja se odnose na primjenu načela izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

6.  potiče Odbor da objavi svoje godišnje izvješće o radu i godišnje financijske izvještaje do 31. ožujka godine koja slijedi nakon predmetne računovodstvene godine u cilju optimiziranja i ubrzanja postupka davanja razrješnice;

7.  primjećuje da se ukupni iznos odobrenih sredstava za putne troškove i dnevnice zastupnika povećao na 19 819 612 EUR u 2017. (u usporedbi s 19 561 194 EUR u 2016.); pozdravlja detaljan popis putovanja zastupnika iz godišnjeg izvješća o radu; pozdravlja mjere kojima se pridonosi učinkovitom planiranju sastanaka i smanjenju troškova prijevoza;

8.  primjećuje da je Odbor smanjio ukupan broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 59 radnih mjesta, sa 727 u 2013. na 665 u 2017., uglavnom zbog provedbe odluke o smanjenju osoblja od 5 % i provedbe sporazuma o suradnji sklopljenog 2014. s Parlamentom; prima na znanje da je Odbor prilagodio svoju organizacijsku strukturu, posebno spajanjem Glavne uprave za ljudske resurse i Glavne uprave za financije u svibnju 2017.;

9.  pozdravlja međuinstitucijsku administrativnu suradnju s Parlamentom i evaluaciju u sredini razdoblja o provedbi sporazuma o suradnji između Odbora i Odbora regija u kojem se ističe uspješna provedba nekoliko mjera; napominje da je u okviru postupka preraspodjele Odbor već prenio 16 radnih mjesta iz uprave za prevođenje na svoje usluge i da će se postupno poduzeti preostali koraci; prima na znanje izračun proračunske uštede Odbora i Odbora regija u okviru te međuinstitucijske suradnje, kao što su, među ostalim, uštede troškova infrastrukture u iznosu od 12,5 milijuna EUR, IT-a u iznosu od 5 milijuna EUR ili troškova zaštitarskog osoblja u iznosu od 500 000 EUR; poziva Odbor i Odbor regija da nastave poboljšavati tu međuinstitucijsku suradnju kako bi se ostvarile dodatne uštede ;

10.  prima na znanje da je Odbor 2017. usvojio ukupno 155 mišljenja i izvješća, uključujući 13 razmatračkih mišljenja na zahtjev predsjedništava EU-a ili Komisije, 59 mišljenja na zahtjev Parlamenta i Vijeća te 45 mišljenja na zahtjev Komisije;

11.  napominje da se usluge prevođenja i dalje nalaze u tranziciji prema većoj razini korištenja uslugama vanjskih izvršitelja zbog prijenosa osoblja u Parlament u skladu sa sporazumom o suradnji (pri čemu se 16,61 % proračuna 2016., odnosno 17,10 % proračuna 2017. koristi za eksternalizaciju prijevoda); poziva Odbor da u vezi s upravljanjem prevođenjem poduzme mjere u područjima za koja je prema službi za unutarnju reviziju potrebna dodatna pozornost te želi da ga se o tome obavijesti;

12.  primjećuje da je stopa neiskorištenih usluga usmenog prevođenja 2017. iznosila 3,6 % (u usporedbi s 4 % 2016. godine); potiče Odbor da zadrži pozitivan trend prema manjem broju otkazivanja;

13.  iskazuje zanimanje za rad ad hoc skupine koju je osnovalo predsjedništvo Odbora o budućnosti Odbora čiji je cilj razviti novu viziju Odbora i njegove uloge u okviru promjena unutar Unije; napominje da je ta skupina u srpnju 2017. podnijela svoje izvješće s prijedlozima o metodama rada i unutarnjem ustrojstvu; napominje da će ideje predstavljene u izvješću postupno rezultirati u konkretnim mjerama i traži više informacija od Odbora u sljedećem godišnjem izvješću o radu;

14.  ističe da je u Odboru 2017. bilo otvoreno samo 11 radnih mjesta (u vezi sa stalnim radnim mjestima) u usporedbi sa 62 otvorena radna mjesta 2015. i pozdravlja taj razvoj;

15.  pozdravlja povećanje u političkom dijalogu između Odbora i Parlamenta te drugih institucija; prima na znanje aktivan doprinos Odbora međuinstitucijskoj suradnji u pogledu procjene politika i prava Unije u okviru sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva te Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT); potiče Odbor i Parlament da nastave ulagati napore u jačanje političke suradnje;

16.  pozdravlja međuinstitucijsku administrativnu suradnju s Parlamentom; sa zadovoljstvom primjećuje suradnju sa Službom Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) i suradnju odjelâ za komunikaciju; pozdravlja proračunske uštede Odbora koje proizlaze iz te međuinstitucijske suradnje, kao što su uštede troškova povezanih s osobljem u iznosu od 3,3 milijuna EUR (razina plaća iz 2016.) zbog prijenosa 36 radnih mjesta iz Odbora u EPRS;

17.  prima na znanje da je kao rezultat suradnje s Parlamentom usvojeno ukupno 52 mišljenja kao odgovor na zahtjeve Parlamenta; članovi Odbora imali su više od 60 sastanaka s izvjestiteljima Parlamenta i izvjestiteljima u sjeni, kao i s drugim zastupnicima u Parlamentu, te su aktivno sudjelovali u više od 42 događanja u Parlamentu, a istovremeno su zastupnici u Parlamentu aktivno sudjelovali na 35 sjednica zakonodavnog rada Odbora; potiče Odbor da nastavi raditi i poveća suradnju s Parlamentom u zakonodavnom radu;

18.  s obzirom na to da su međuinstitucijski troškovi informatičke izobrazbe, osobito tijekom 2017., bili pod utjecajem netočnih indikativnih cijena, poziva na novi sporazum o razini usluga s Komisijom u tom području kako bi se izbjegla pojava nesigurnosti zbog rada s jedinstvenim globalnim iznosom za sve osposobljavanje;

19.  pozdravlja postignuća Odbora u pogledu komunikacijskih aktivnosti, kojima se želi povećati vidljivost i utjecaj na medije, uključujući porast prisutnosti na društvenim mrežama; posebno pozdravlja lokalne rasprave organizirane u 27 država članica u kontekstu promišljanja Komisije o budućnosti Europe, kao i druga kulturna događanja i 221 aktivnost lokalnoga djelovanja („Going Local”);

20.  pozdravlja napore koji se ulažu u učinkovitost informacijskih sustava, informatičke infrastrukture i usluga podrške korisnicima; prima na znanje primjere kao što su razvoj nove aplikacije za ocjenjivanje osoblja, online popis zaposlenika, bolja upotrebljivost glavnih operativnih sustava i okruženja za izvješćivanje; ipak, sa zabrinutošću napominje da je Odbor, zajedno s Odborom regija, namijenio manje od 3 % svojih ukupnih proračunskih sredstava za IT, pri čemu su informatički projekti i oprema već nekoliko godina nedovoljno financirani; traži od Odbora da pripremi srednjoročnu strategiju za ulaganja u svoje informatičke projekte i informatičku opremu te da tu strategiju uključi u sljedeće godišnje izvješće o radu;

21.  prima na znanje činjenicu da je predsjedništvo Odbora 17. listopada 2017. odobrilo strategiju za upravljanje nekretninama, što je učinilo i predsjedništvo Odbora regija 29. studenoga 2017.; napominje da se tom strategijom pruža okvir za sve buduće odluke povezane s politikom upravljanja nekretninama koje treba donijeti i da ona sadrži skup vodećih načela na području nekretnina; napominje da je utvrđeno i da se istražuje nekoliko scenarija radi pripreme politike za upravljanje nekretninama za razdoblje nakon 2021., uz davanje prioriteta scenarijima koji uključuju trajno korištenje zgradom VMA; traži da ga se obavještava o tekućim pregovorima s Komisijom o daljnjem korištenju zgradom VMA; potiče Odbor da zajedno s Odborom regija provede procjenu potencijalnih potreba za obnovom i da procijeni troškove scenarija u kojem dva Odbora preuzimaju cijelu zgradu VMA;

22.  žali zbog slabog sudjelovanja gospodarskih subjekata u pozivima na podnošenje ponuda koje je pokrenuo Odbor; poziva Odbor da poveća napore u pogledu objavljivanja i smanji broj izvanrednih pregovaračkih postupaka s jednim kandidatom te da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postignutom napretku;

23.  pozdravlja postignute rezultate u vezi sa sustavom upravljanja okolišem kroz zajedničku suradnju između Odbora i Odbora regija; sa zadovoljstvom prima na znanje znatne uštede ostvarene u raznim područjima, uključujući smanjenje potrošnje električne energije za 11 %, potrošnje plina za 15 %, količine papira za 11 % te otpada za 13 %; pozdravlja činjenicu da je Odbor zajedno s Odborom regija dobio oznaku „dobra hrana”, kojom regija Bruxelles potvrđuje da se kantinama odborâ upravlja na održiv način;

24.  pozdravlja inicijativu Odbora o pokretanju ankete osoblja o psihosocijalnim rizicima na kraju 2016. u cilju praćenja percepcije osoblja o problemima povezanim sa stresom; pozdravlja to pomno praćenje i aktivnosti za podizanje svijesti na razini uprave i osoblja, kao što je Tjedan zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu iz listopada 2017.; poziva Odbor da u tom pogledu nastavi sa svojim naporima, uzimajući u obzir da je stopa odsutnosti u porastu od 2015. s 4 % na 5,5 % 2017. godine te da poduzme sve potrebne mjere kako bi osigurao dobrobit svojeg osoblja; u tom kontekstu primjećuje da je stopa povremenog rada na daljinu smanjena sa 62,5 % 2016. godine na 47,6 % u 2017.;

25.  primjećuje blagi porast postotka žena na rukovodećim položajima s 37,5 % u 2016. godini na 41,4 % u 2017.; pozdravlja Akcijski plan za jednake mogućnosti i raznolikost s oko 25 predloženih mjera; zabrinut je zbog toga što su više od 80 % članova osoblja koji traže fleksibilne radne uvjete bile žene; predlaže da Odbor prilagodi svoju politiku kako bi se više muškaraca potaknulo na korištenje tim uvjetima, osobito u cilju promicanja njihova sudjelovanja u obiteljskom životu;

26.  napominje da su uloženi napori u pogledu geografske ravnoteže, pri čemu se postotak rukovoditelja koji dolaze iz država članica koje su pristupile Uniji 2004. ili poslije (EU13) povećao na 16 % u 2017. godini te sada iznosi 18,5 %; poziva Odbor da nastavi ulagati napore kako bi se postigao cilj od 20 % koji odgovara udjelu stanovništva EU13 u odnosu na ukupno stanovništvo Unije;

27.  pozdravlja činjenicu da je Odbor u srpnju 2018. imenovao tim od četvero etičkih savjetnika, nakon donošenja Odluke br. 053/2016 od 2. ožujka 2016. o postupku za zviždače;

28.  ističe napore Odbora u vezi s radom na konsolidaciji statutarnih i internih pravila o etičnom ponašanju u javnim službama koje se temelji na poštovanju; pozdravlja to što su pokriveni aspekti poput korištenja društvenim medijima, IT sustava i zaštite podataka; prima na znanje napore koji su poduzeti zajedno s odgovarajućim tijelima u Odboru regija kako bi se pravila na usklađen način primijenila na osoblje, posebno kada je riječ o kolegama u zajedničkim službama; poziva Odbor da redovito obavještava o novom sveobuhvatnom okviru etičnosti i integriteta;

29.  pozdravlja činjenicu da je Odbor na svojoj internetskoj stranici objavio izjave o financijskim interesima predsjednika i potpredsjednika u okviru njihovih pojedinačnih profila, kao što je zatraženo u posljednjem izvješću o razrješnici;

30.  napominje da i članovi osoblja moraju prijaviti svoje sudjelovanje u vanjskim aktivnostima u skladu s člankom 11. Pravilnika o osoblju; potiče Odbor da žurno izradi smjernice o sprečavanju sukoba interesa koje će se pružiti svim članovima osoblja kao odgovor na Odluku Europskog ombudsmana u predmetu 1306/2014/OV;

31.  napominje da je direktor Uprave za ljudske resurse i financije 14. studenoga 2018. imenovan na dužnost glavnog tajnika; napominje da je zadržao svoj bivši položaj, dok traju dogovori o imenovanju nasljednika; zabrinut je da su te dvije funkcije neuskladive i apelira na Odbor da brzo imenuje novog direktora za ljudske resurse te da o tome izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

32.  napominje da članovi Odbora potječu iz različitih profesionalnih okruženja i da su možda naviknuti na različite upravljačke kulture; napominje da političke aktivnosti članova podrazumijevaju i određene zadaće upravljanja, s obzirom na to da njihov rad podržava njihovo osoblje i osoblje iz tajništva; naglašava da je potrebno upoznati članove s načelima administrativne kulture institucija Unije kako bi se osiguralo dostojanstvo i poštovanje na radu;

33.  pozdravlja rad mreže povjerljivih savjetnika za aktivno sprečavanje i suzbijanje uznemiravanja u radnom okruženju; napominje da je 2017. godine 25 članova osoblja primilo neslužbene savjete u okviru te mreže; potiče Odbor da pomno prati učinkovitost svoje politike u tom pogledu, da nastavi podizati razinu osviještenosti o uznemiravanju na radnom mjestu te da i dalje potiče kulturu politike nulte tolerancije prema uznemiravanju; prima na znanje trenutno promišljanje o postupcima i sankcijama u pogledu članova uključenih u slučajeve uznemiravanja te apelira na Odbor da do sljedećeg postupka davanja razrješnice uvede pravila i postupke u tom pogledu;

34.  napominje da Vijeće još nije donijelo odluku o bilo kakvoj promjeni u broju članova i izaslanika Odbora nakon odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije; traži od Odbora da pruži informacije o izravnom proračunskom učinku te odluke, najkasnije prilikom praćenja razrješnice za 2017.; nadalje, napominje da odluka Ujedinjene Kraljevine neće imati izravne posljedice na osoblje Odbora; pozdravlja trenutno promišljanje o budućim odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezina istupanja i spremnost Odbora da održava dobre odnose s civilnim društvom.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti