Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2172(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0100/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0100/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0249

Elfogadott szövegek
PDF 144kWORD 51k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2018/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL L 51., 2017.2.28.
(2) HL C 348., 2018.9.28., 1. o.
(3) HL C 357., 2018.10.4., 1. o.
(4) HL C 357., 2018.10.4., 9. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2018/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2019),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2017. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (az EGSZB) igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései lényegi hibától mentesek voltak;

2.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2017-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó éves jelentésében (a számvevőszéki jelentés) a Számvevőszék megállapította, hogy az EGSZB tekintetében nem tárt fel jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.  megjegyzi, hogy 2017-ben az EGSZB 133 807 338 EUR-s költségvetéssel rendelkezett (2016-ben ez az összeg 130 586 475 EUR volt), a felhasználási arány pedig 96,5%-os, 2016-ban pedig 97,2%-os volt; megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok végrehajtási szintje magasabb volt, mint 2016-ban: 2017-ben 84,9% (7,4 millió EUR), míg 2016-ban 65,7% volt (6,8 millió EUR);

4.  rámutat arra, hogy az EGSZB költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, melynek jelentős részét a személyzethez, az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó kiadások és egyéb fenntartási költségek teszik ki;

5.  üdvözli az EGSZB aziránti elkötelezettségét, hogy költségvetésének megfelelő részeiben alkalmazza a teljesítményalapú költségvetés-tervezés módszertanát; tudomásul veszi a fő teljesítménymutatók rendszeres felülvizsgálatát, valamint ezzel összefüggésben a titkárság tevékenységeit és szervezését; kéri, hogy rendszeresen tájékoztassák a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elveinek alkalmazásával kapcsolatos eredményekről;

6.  ösztönzi az EGSZB-t, hogy a mentesítési eljárás optimalizálása és felgyorsítása érdekében az adott pénzügyi évet követő év március 31-ig hozza nyilvánosságra éves tevékenységi jelentését és éves beszámolóját;

7.  megjegyzi, hogy a tagok utazási költségeire és napidíjaira szolgáló előirányzatok végleges összege 2017-ben 19 819 612 EUR-ra nőtt (míg 2016-ban 19 561 194 EUR volt); üdvözli a tagok utazásainak részletes listáját, amely az éves tevékenységi jelentésben szerepel; üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az ülések hatékony tervezéséhez és a közlekedési költségek csökkentéséhez;

8.  rámutat arra, hogy az EGSZB főként az 5%-os létszámcsökkentés és az Európai Parlamenttel 2014-ben kötött együttműködési megállapodás végrehajtása következtében 2013 és 2017 között 727-ről 665-re, azaz 59 hellyel csökkentette a létszámtervében szereplő álláshelyek számát; megjegyzi, hogy az EGSZB 2017 májusában átalakította szervezeti felépítését, különösen a humán erőforrások és a pénzügyi igazgatóságok összevonása révén;

9.  üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést, valamint az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli több intézkedés sikeres végrehajtását; tudomásul veszi, hogy az átcsoportosítási gyakorlat keretében az EGSZB már 16 álláshelyet áthelyezett a fordítási igazgatóságtól a saját szolgálataihoz, és hogy a hátralévő intézkedéseket fokozatosan teszik majd meg; tudomásul veszi, hogy az intézményközi együttműködés révén az EGSZB és a Régiók Bizottsága költségvetési megtakarításokat ért el, például 12,5 millió EUR összegben többek között az infrastruktúra, 5 millió EUR összegben az informatika, illetve 500 000 EUR összegben a biztonsági személyzet költségei terén; felhívja az EGSZB-t és a Régiók Bizottságát, hogy folytassák ezen intézményközi együttműködés javítását további megtakarítások elérése érdekében;

10.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB 2017-ben összesen 155 véleményt és jelentést fogadott el, köztük 13 feltáró véleményt az uniós elnökségek vagy a Bizottság felkérésére, 59 véleményt a Parlament és a Tanács felkérésére, 45 véleményt pedig a Bizottság felkérésére;

11.  megjegyzi, hogy a fordítási szolgáltatások terén még mindig tart az átmenet a nagyobb mértékű kiszervezés felé, mivel az együttműködési megállapodás értelmében személyzetet csoportosítottak át a Parlamentbe (2016-ban a költségvetés 16,61%-át, 2017-ben pedig 17,10%-át fordították kiszervezett fordításra); felhívja az EGSZB-t, hogy kövesse nyomon a fordításszervezéshez kapcsolódó azon területeket, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítania a belső ellenőrzési szolgálatnak, és ennek megfelelő tájékoztatást kér;

12.  megállapítja, hogy az igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya 3,6% volt 2017-ben (szemben a 2016. évi 4%-kal); arra ösztönzi az EGSZB-t, hogy tartsa fenn az igénybe nem vett szolgáltatások számának csökkenésében tapasztalható pozitív tendenciát;

13.  érdeklődését fejezi ki az EGSZB Elnöksége által létrehozott, a bizottság jövőjével foglalkozó ad hoc csoport munkája iránt, amelynek célja, hogy új jövőképet dolgozzon ki az EGSZB és annak a változó Unióban betöltött szerepe tekintetében; megjegyzi, hogy a csoport 2017 júliusában benyújtotta a munkamódszerekről és a belső szervezeti formáról szóló javaslatokat tartalmazó jelentését; megjegyzi, hogy a jelentésben szereplő elképzelések fokozatosan fognak konkrét intézkedéseket eredményezni, és a következő éves tevékenységi jelentésben további tájékoztatást kér a bizottságtól;

14.  kiemeli, hogy az EGSZB-nél 2017-ben csupán 11 betöltetlen álláshely volt (az állandó álláshelyekhez kapcsolódóan) a 2015. évi 62 betöltetlen álláshelyhez képest, és üdvözli a fejlődést;

15.  üdvözli az EGSZB és a Parlament, illetve más intézmények közötti politikai párbeszéd megerősödését; tudomásul veszi, hogy az EGSZB aktívan hozzájárult az uniós politikák és jogszabályok értékelése terén folytatott intézményközi együttműködéshez a jogalkotás minőségének javításáról szóló megállapodás, valamint a „Célravezető és hatásos szabályozás program” (REFIT) keretében; ösztönzi az EGSZB-t és a Parlamentet, hogy továbbra is törekedjenek a politikai együttműködés megerősítésére;

16.  üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést; elégedetten veszi tudomásul az Európai Parlament Kutatószolgálatával (EPRS) való együttműködést és a kommunikációs osztályok együttműködését; üdvözli, hogy az intézményközi együttműködés eredményképpen az EGSZB költségvetési megtakarításokat ért el, például 3,3 millió EUR összegben (2016. évi fizetési szintek) azáltal, hogy 36 állást helyeztek át az EPRS-hez;

17.  tudomásul veszi, hogy a Parlamenttel való együttműködés eredményeként összesen 52 véleményt fogadtak el a Parlamenttől érkező felkérésekre válaszul; az EGSZB tagjai több mint 60 ülést tartottak a Parlament előadóival és árnyékelőadóival, valamint más európai parlamenti képviselőkkel, és aktív szerepet vállaltak a Parlament több mint 42 rendezvényén, és ezzel párhuzamosan az európai parlamenti képviselők is aktívan részt vettek az EGSZB 35 jogalkotási munkával kapcsolatos ülésén; ösztönzi az EGSZB-t, hogy folytassa a munkát és fokozza az együttműködést a Parlamenttel a jogalkotási munkában;

18.  mivel az informatikai képzések intézményközi költségeit különösen 2017-ben pontatlan indikatív árak befolyásolták, e területen egy új, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötését kéri a Bizottsággal, hogy elkerülhető legyen a bizonytalanság azáltal, hogy egyetlen globális összeggel kell dolgozni minden képzésen;

19.  üdvözli az EGSZB által a láthatóság és a médiajelenlét növelését, többek között a közösségi médiában való jelenlét növelését célzó kommunikációs tevékenységek terén elért eredményeket; üdvözli a 27 tagállamban a Bizottság Európa jövőjéről szóló vitasorozatának keretében szervezett helyi vitákat, valamint egyéb kulturális eseményeket és a 221 „Going local” tevékenységet;

20.  üdvözli az információs rendszerek, az informatikai infrastruktúra és az ügyfélszolgálat hatékonysága érdekében tett erőfeszítéseket; tudomásul veszi például a személyzet értékelésére szolgáló új alkalmazás kifejlesztését, az online személyzeti útmutató kidolgozását, a fő operációs rendszerek és a jelentéstételi környezet használhatósága terén tett előrelépéseket; aggodalommal jegyzi meg azonban, hogy az EGSZB és a Régiók Bizottsága együtt költségvetésük kevesebb mint 3%-át fordították informatikai kiadásokra, noha az informatikai projektek és berendezések éveken keresztül alulfinanszírozottak voltak; kéri az EGSZB-t, hogy készítsen középtávú stratégiát az informatikai projektjeikbe és berendezéseikbe történő beruházásokra vonatkozóan, és építse be azt a bizottság következő éves tevékenységi jelentésébe;

21.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB Elnöksége 2017. október 17-én, a Régiók Bizottságának Elnöksége pedig 2017. november 29-én jóváhagyta az ingatlanstratégiát; megállapítja, hogy az ingatlanstratégia keretet biztosít az ingatlanpolitikával kapcsolatos minden jövőbeli döntéshez, és egy sor irányadó elvet tartalmaz az ingatlanok területén; megállapítja, hogy a 2021 utáni ingatlanpolitika előkészítése érdekében több forgatókönyvet azonosítottak és vizsgáltak meg, elsőbbséget biztosítva a VMA épület folytatódó használatával számoló forgatókönyveknek; kéri, hogy tájékoztassák a VMA épület folytatódó használatával kapcsolatban a Bizottsággal zajló tárgyalásokról; ösztönzi az EGSZB-t, hogy a Régiók Bizottságával együtt végezzék el a lehetséges felújítási szükségletek felmérését, és készítsenek költségbecslést egy olyan forgatókönyvre, amely szerint a két bizottság a teljes VMA épületet átveszi;

22.  sajnálja, hogy a gazdasági szereplők alacsony számban vettek részt a bizottság által kiírt ajánlati felhívásokban; felhívja az EGSZB-t, hogy fokozottabban törekedjen a közzétételre, és csökkentse a csak egy jelölt részvételével zajló, kivételes tárgyalásos eljárások számát, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért haladásról;

23.  üdvözli a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozásában az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti közös együttműködés révén elért eredményeket; elégedetten veszi tudomásul a különböző területeken elért jelentős megtakarításokat, beleértve a villamosenergia-fogyasztás 11%-os csökkentését, a gázfogyasztás 15%-os csökkentését, a papír 11%-os csökkentését és a hulladék 13%-os csökkentését; üdvözli, hogy az EGSZB a Régiók Bizottságával együtt elnyerte a Brüsszel Régió által kiadott „Good Food” minősítést, amely tanúsítja, hogy a két bizottság éttermét fenntartható módon irányítják;

24.  üdvözli az EGSZB arra irányuló kezdeményezését, hogy 2016 végén felmérést indít a személyzet körében a pszichoszociális kockázatokról annak nyomon követése érdekében, hogy személyzete hogyan érzékeli a stresszel összefüggő problémákat; üdvözli ennek a kérdésnek a nyomon követését és a vezetés, illetve a személyzet tudatosságának növelését célzó fellépéseket, így például a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó, 2017 októberében megrendezett egyhetes rendezvénysorozatot; felhívja az EGSZB-t, hogy folytassa e téren tett erőfeszítéseit, figyelembe véve, hogy a hiányzási arány a 2015-ös 4%-ról 5,5%-ra nőtt 2017-ben, és tegyen meg minden szükséges intézkedést személyzete jóllétének biztosítása érdekében; e tekintetben megjegyzi, hogy az alkalmi távmunka aránya a 2016-os 62,5%-ról 2017-ben 47,6%-ra csökkent;

25.  megállapítja, hogy a vezető beosztásban lévő nők aránya enyhén nőtt: 2016-ban 37,5%, míg 2017-ben 41,4% volt; üdvözli az esélyegyenlőségről és a sokszínűségről szóló cselekvési tervet, amely mintegy 25 javasolt intézkedést tartalmaz; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rugalmas munkafeltételeket kérő alkalmazottak több mint 80%-a nő volt; javasolja, hogy az EGSZB úgy alakítsa át politikáját, hogy több férfit ösztönözzön arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, különösen azzal a céllal, hogy előmozdítsák a családi életben való részvételüket;

26.  tudomásul veszi a földrajzi egyensúly terén tett erőfeszítéseket, melyek eredményeképpen az Unióhoz 2004-ben vagy azt követően csatlakozott tagállamokból (EU13) érkező vezetők aránya 2017-ben 16%-ra nőtt, és jelenleg 18,5%-on áll; felhívja az EGSZB-t, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elérjék a 20%-os célkitűzést, amely az EU13 lakosságának az uniós lakossághoz mért arányát tükrözi;

27.  üdvözli, hogy az EGSZB 2018 júliusában négy etikai tanácsadót nevezett ki a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárásról szóló, 2016. március 2-i 053/2016. sz. határozat elfogadását követően;

28.  kiemeli az EGSZB arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az etikai és a tiszteleten alapuló közszolgálati magatartás törvényi és belső szabályainak megszilárdítása érdekében munkálkodjon; üdvözli, hogy ez a törekvés kiterjed a közösségi média, az informatikai rendszer és az adatvédelem használatára is; tudomásul veszi a személyzeti szabályzat egységes alkalmazása érdekében a Régiók Bizottságán belül dolgozó kollégákkal közösen tett erőfeszítéseket, különösen a közös szolgálatoknál dolgozó munkatársak tekintetében; felhívja az EGSZB-t, hogy rendszeresen nyújtson tájékoztatást az új, átfogó etikai és feddhetetlenségi keretrendszerről;

29.  üdvözli, hogy az EGSZB – a legutóbbi mentesítési jelentésben kérteknek megfelelően – honlapján közzétette az elnök és az alelnök érdekeltségi nyilatkozatait, e tagok egyéni profilja alatt;

30.  megjegyzi, hogy a személyzet tagjainak a személyzeti szabályzat 11. cikkével összhangban nyilatkozniuk kell a külső tevékenységekben való részvételükről is; sürgeti az EGSZB-t, hogy az európai ombudsman 1306/2014/OV sz. ügyben hozott határozatára adott válaszként haladéktalanul dolgozzon ki iránymutatásokat az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozóan;

31.  megjegyzi, hogy 2018. november 14-én az Emberi Erőforrások és Pénzügyek igazgatóját nevezték ki a főtitkári pozícióra; megjegyzi, hogy az utódja kinevezésére irányuló intézkedések közben megtartotta korábbi állását; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a két funkció összeegyeztethetetlen, és sürgeti az EGSZB-t, hogy mielőbb nevezzen ki egy új humánerőforrás-igazgatót, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

32.  megjegyzi, hogy az EGSZB tagjai különböző szakmai háttérrel rendelkeznek, és különböző vezetési kultúrákhoz lehetnek hozzászokva; megjegyzi, hogy a tagok politikai tevékenységei is bizonyos vezetési feladatokat foglalnak magukban, mivel munkájukat saját személyzet és a titkárság személyzete támogatja; hangsúlyozza, hogy a tagokat meg kell ismertetni az uniós intézmények adminisztratív kultúrájának alapelveivel a munkahelyi méltóság és tisztelet biztosítása érdekében;

33.  üdvözli a bizalmi tanácsadók hálózatának munkáját, amelyet a munkahelyi zaklatás megelőzése és kezelése érdekében tesz; megjegyzi, hogy 2017-ben a hálózat 25 munkatársat látott el nem hivatalos tanácsokkal; ösztönzi az EGSZB-t, hogy e tekintetben szorosan kövesse nyomon politikájának hatékonyságát, hívja fel a figyelmet a munkahelyi zaklatásra, és mozdítsa elő a zéró tolerancia kultúráját a zaklatással szemben; tudomásul veszi a zaklatási ügyekben érintett képviselőkre vonatkozó eljárásokról és szankciókról folyó eszmecserét, és sürgeti az EGSZB-t, hogy a következő mentesítési eljárás során vezessen be erre vonatkozó szabályokat és eljárásokat;

34.  megjegyzi, hogy a Tanács még nem döntött arról, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére vonatkozó döntését követően megváltozna a bizottsági tagok és küldöttek száma; kéri az EGSZB-t, hogy nyújtson tájékoztatást a határozat közvetlen költségvetési hatásáról, legkésőbb a 2017. évi mentesítés nyomon követése során; megjegyzi továbbá, hogy az Egyesült Királyság döntésének nem lesz közvetlen következménye az EGSZB személyzetére nézve; üdvözli az Egyesült Királysággal az Unióból való kilépését követő jövőbeli kapcsolatokról jelenleg folyó eszmecserét, valamint az EGSZB azon szándékát, hogy jó kapcsolatokat tartson fenn a civil társadalommal.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat