Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2172(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0100/2019

Pateikti tekstai :

A8-0100/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0249

Priimti tekstai
PDF 144kWORD 49k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2018/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto metinę 2017 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0100/2019),

1.  patvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2017 2 28.
(2) OL C 348, 2018 9 28, p. 1.
(3) OL C 357, 2018 10 4, p. 1.
(4) OL C 357, 2018 10 4, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį (2018/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0100/2019),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, jog apskritai per 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) administracinėmis ir kitomis išlaidomis, reikšmingų klaidų nepadaryta;

2.  su pasitenkinimu pažymi, jog metinėje savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų biudžeto vykdymo (toliau – Audito Rūmų ataskaita) Audito Rūmai nenustatė jokių didelių trūkumų audituotose srityse, susijusiose su Komiteto žmogiškaisiais ištekliais ir vykdytais viešaisiais pirkimais;

3.  pažymi, kad 2017 m. Komiteto biudžetas siekė 133 807 338 EUR (palyginti su 130 586 475 EUR 2016 m.), o panaudojimo lygis buvo 96,5 proc., palyginti su 97,2 proc. 2016 m.; pažymi, kad iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų panaudojimo lygis buvo didesnis nei 2016 m. (84,9 proc., t. y. 7,4 mln. EUR), palyginti su 65,7 proc. 2016 m. (6,8 mln. EUR);

4.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra iš esmės administracinis ir didžioji dalis lėšų panaudojama su institucijoje dirbančiais asmenimis, pastatais, baldais, įranga susijusioms išlaidoms ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis padengti;

5.  palankiai vertina Komiteto įsipareigojimą atitinkamoms savo biudžeto dalims pradėti taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo metodą; atkreipia dėmesį į šiuo požiūriu atliekamą reguliarią pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR), taip pat sekretoriato veiklos ir organizavimo peržiūrą; prašo reguliariai teikti informaciją apie pasiekimus, susijusius su rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principų taikymu;

6.  ragina Komitetą iki metų, einančių po atitinkamų ataskaitinių metų, kovo 31 d. paskelbti savo metinę veiklos ataskaitą ir metines finansines ataskaitas siekiant optimizuoti ir paspartinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

7.  pažymi, kad galutinė asignavimų, skirtų Komiteto narių kelionėms ir dienpinigiams, suma 2017 m. padidėjo iki 19 819 612 EUR (palyginti su 19 561 194 EUR 2016 m.); palankiai vertina tai, kad metinėje veiklos ataskaitoje pateiktas išsamus Komiteto narių kelionių sąrašas; palankiai vertina priemones, kuriomis prisidedama prie veiksmingo posėdžių planavimo ir transporto išlaidų mažinimo;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komitetas savo etatų plane bendrą etatų skaičių sumažino 59 etatais – nuo 727 etatų 2013 m. iki 665 etatų 2017 m., daugiausia dėl sprendimo darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc. ir 2014 m. su Parlamentu sudaryto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo; pažymi, kad Komitetas pakoregavo savo organizacinę struktūrą, visų pirma 2017 m. gegužės mėn. sujungė žmogiškųjų išteklių ir finansų direktoratus;

9.  palankiai vertina tarpinstitucinį administracinį bendradarbiavimą su Parlamentu bei Komiteto ir Regionų komiteto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo rezultatus, kurie pabrėžia sėkmingą keleto priemonių įgyvendinimą; pažymi, kad vykdydamas darbuotojų perskirstymo procedūrą Komitetas 16 etatų jau perkėlė iš vertimo raštu direktorato į savo tarnybas ir kad likę perkėlimai bus atliekami palaipsniui; atkreipia dėmesį į apskaičiuotas sutaupytas biudžeto lėšas dėl Komiteto ir Regionų komiteto tarpinstitucinio bendradarbiavimo, pvz., inter alia, sutaupyta 12,5 mln. EUR infrastruktūros išlaidų, IT išlaidų, kurios sudaro 5 mln. EUR, arba išlaidų apsaugos darbuotojams, kurios siekia 500 000 EUR; ragina Komitetą ir Regionų komitetą toliau tobulinti šį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kad būtų galima toliau taupyti lėšas;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Komitetas iš viso priėmė 155 nuomones ir pranešimus, įskaitant 13 tiriamųjų nuomonių dėl ES pirmininkaujančių valstybių arba Komisijos prašymo pateikti nuomonę, 59 nuomones dėl Parlamento ir Tarybos prašymo pateikti nuomonę ir 45 nuomones dėl Komisijos prašymo pateikti nuomonę;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl pagal bendradarbiavimo susitarimą atlikto darbuotojų perkėlimo į Parlamentą vertimo raštu tarnyboms vis dar yra perėjimo prie didesnio užsakomųjų paslaugų kiekio laikotarpis (2016 m. užsakomosioms vertimo raštu paslaugoms buvo panaudota 16,61 proc. biudžeto, o 2017 m. – 17,10 proc.); ragina Komitetą toliau stebėti su vertimo raštu valdymu susijusias sritis, kurioms reikia skirti daugiau vadovybės dėmesio, kaip pabrėžė vidaus audito tarnyba, ir pageidauja būti apie tai informuotas;

12.  pažymi, kad 2017 m. nepanaudotos vertimo žodžiu paslaugos sudarė 3,6 proc. (palyginti su 4 proc. 2016 m.); ragina Komitetą išlaikyti teigiamą tendenciją siekiant mažinti atšaukiamas vertimo žodžiu paslaugas;

13.  domisi Komiteto biuro įsteigtos ad hoc grupės Komiteto ateities klausimu, kuri siekia sukurti naują Komiteto viziją ir jo vaidmenį besikeičiančioje Sąjungoje, darbu; pažymi, kad ši grupė 2017 m. liepos mėn. pateikė savo ataskaitą su pasiūlymais dėl darbo metodų ir vidinės struktūros; pažymi, kad ataskaitoje pateiktos idėjos laipsniškai taps konkrečiais veiksmais, ir prašo Komiteto kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti daugiau informacijos;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Komitete buvo laisvos tik 11 pareigybių (susijusių su nuolatiniais etatais), palyginti su 62 etatais 2015 m., ir palankiai vertina šį pokytį;

15.  palankiai vertina tai, kad suaktyvėjo Komiteto politinis dialogas su Parlamentu ir kitomis institucijomis; atkreipia dėmesį į aktyvų Komiteto indėlį į institucijų bendradarbiavimą vertinant Sąjungos politiką ir teisės aktus pagal susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT); ragina Komitetą ir Parlamentą toliau dėti pastangas stiprinant politinį bendradarbiavimą;

16.  palankiai vertina tarpinstitucinį administracinį bendradarbiavimą su Parlamentu; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į bendradarbiavimą su Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS) ir į komunikacijos padalinių bendradarbiavimą; palankiai vertina Komiteto biudžeto lėšų taupymą dėl šio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, pvz., sutaupyta 3,3 mln. EUR darbuotojų išlaidų (2016 m. darbo užmokesčio lygiai), nes 36 pareigybės iš Komiteto buvo perkeltos į EPRS;

17.  pažymi, kad bendradarbiaujant su Parlamentu iš viso buvo priimtos 52 nuomonės atsakant į Parlamento prašymus pateikti nuomonę; Komiteto nariai dalyvavo daugiau kaip 60 susitikimų su Parlamento pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, taip pat kitais Parlamento nariais ir aktyviai dalyvavo daugiau nei 42 renginiuose Parlamente bei tuo pat metu Parlamento nariai aktyviai dalyvavo 35 Komiteto posėdžiuose dėl teisėkūros darbo; ragina Komitetą toliau dirbti ir didinti bendradarbiavimą su Parlamentu vykdant teisėkūros darbą;

18.  kadangi IT srities mokymo tarpinstitucinėms sąnaudoms, ypač 2017 m., turėjo įtakos netikslios orientacinės kainos, ragina sudaryti naują šios srities paslaugų lygio susitarimą su Komisija, kad būtų išvengta netikrumo dirbant su visiems mokymams skirta viena bendra suma;

19.  palankiai vertina Komiteto laimėjimus komunikacijos veiklos srityje, siekiant didesnio matomumo ir žiniasklaidos dėmesio, įskaitant aktyvesnę informavimo veiklą socialinėje žiniasklaidoje; ypač palankiai vertina 27 valstybėse narėse surengtas vietos lygmens diskusijas, susijusias su Komisijos svarstymais dėl Europos ateities, taip pat kitus kultūros renginius ir 221 veiklos „Going local“ rūšį;

20.  palankiai vertina pastangas didinti informacinių sistemų, IT infrastruktūros ir paramos naudotojams paslaugų veiksmingumą; atkreipia dėmesį į tokius pavyzdžius kaip sukurta nauja darbuotojų vertinimo taikomoji programa, internetinis darbuotojų žinynas, geresnės naudojimosi pagrindinėmis operacinėmis sistemomis galimybės ir pranešimų teikimo aplinka; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad Komitetas kartu su Regionų komitetu IT skyrė mažiau nei 3 proc. viso savo biudžeto, nors IT projektams ir įrangai kelerius metus buvo skiriamas nepakankamas finansavimas; prašo Komiteto parengti investicijų į savo IT projektus ir įrangą laikotarpio vidurio strategiją ir įtraukti ją į kitą Komiteto metinę veiklos ataskaitą;

21.  atkreipia dėmesį į 2017 m. spalio 17 d. Komiteto biuro ir 2017 m. lapkričio 29 d. Regionų komiteto biuro patvirtintą pastatų strategiją; pažymi, kad pastatų strategija suteikia pagrindą bet kokiems būsimiems su pastatų politika susijusiems sprendimams priimti ir joje pateikiamas pagrindinių nekilnojamojo turto srities principų rinkinys; pažymi, kad nustatyti ir išnagrinėti keli scenarijai siekiant parengti pastatų politiką po 2021 m., pirmenybę teikiant scenarijams, apimantiems tolesnį VMA pastato naudojimą; prašo būti informuotas apie vykstančias derybas su Komisija dėl tolesnio VMA pastato naudojimo; ragina Komitetą kartu su Regionų komitetu atlikti galimų renovacijos poreikių vertinimą ir įvertinti išlaidas, kurios susidarytų tuo atveju, jei abu komitetai perimtų visą VMA pastatą;

22.  apgailestauja dėl menko ekonominės veiklos vykdytojų dalyvavimo Komiteto paskelbtuose kvietimuose teikti pasiūlymus; ragina Komitetą dėti daugiau pastangų skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus ir sumažinti išimtinių derybų procedūrų, kai esama tik vieno kandidato, skaičių bei informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą;

23.  palankiai vertina pasiektus rezultatus aplinkosaugos vadybos sistemos srityje, vykdant bendrą Komiteto ir Regionų komiteto bendradarbiavimą; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad įvairiose srityse buvo sutaupyta daug lėšų, įskaitant elektros energijos vartojimo sumažinimą 11 proc., dujų vartojimo sumažinimą 15 proc., popieriaus naudojimo sumažinimą 11 proc. ir atliekų sumažinimą 13 proc.; palankiai vertina tai, kad Komitetas kartu su Regionų komitetu gavo Briuselio regiono apdovanojimą „Label Good Food“, kuriuo patvirtinama, kad komitetų valgyklos valdomos tvariai;

24.  palankiai vertina Komiteto iniciatyvą 2016 m. pabaigoje pradėti darbuotojų apklausą apie psichosocialinę riziką, kad būtų galima stebėti, kaip jo darbuotojai suvokia su stresu susijusias problemas; palankiai vertina šią atidžią stebėseną ir veiksmus, kuriais siekiama didinti vadovų ir darbuotojų informuotumą, pvz., darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę, surengtą 2017 m. spalio mėn.; ragina Komitetą toliau dėti pastangas šioje srityje, atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų nebuvimo darbe rodiklis padidėjo nuo 4 proc. 2015 m. iki 5,5 proc. 2017 m., ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti savo darbuotojų gerovę; šiuo požiūriu pažymi, kad nenuolatinis nuotolinis darbas sumažėjo nuo 62,5 proc. 2016 m. iki 47,6 proc. 2017 m.;

25.  pažymi, kad vadovaujamas pareigas einančių moterų skaičius šiek tiek padidėjo nuo 37,5 proc. 2016 m. iki 41,4 proc. 2017 m.; palankiai vertina Lygių galimybių ir įvairovės veiksmų planą, kuriame siūlomos maždaug 25 priemonės; yra susirūpinęs dėl to, kad daugiau kaip 80 proc. lanksčių darbo sąlygų prašančių darbuotojų buvo moterys; siūlo Komitetui pritaikyti savo politiką siekiant paskatinti daugiau vyrų pasinaudoti šiomis priemonėmis, ypač norint propaguoti jų dalyvavimą šeimos gyvenime;

26.  atkreipia dėmesį į su geografine pusiausvyra susijusias pastangas, dėl kurių vadovų iš valstybių narių, įstojusių į Sąjungą 2004 m. ar vėliau (ES 13), procentinė dalis padidėjo iki 16 proc. 2017 m. ir šiuo metu siekia 18,5 proc.; ragina Komitetą toliau dėti pastangas siekiant 20 proc. tikslo, kuris atspindėtų ES 13 gyventojų dalį, palyginti su visu Sąjungos gyventojų skaičiumi;

27.  palankiai vertina tai, kad Komitetas 2018 m. liepos mėn. paskyrė keturis patarėjus etikos klausimais po to, kai buvo priimtas 2016 m. kovo 2 d. Sprendimas Nr. 053/2016 dėl informavimo apie pažeidimą procedūros;

28.  atkreipia dėmesį į Komiteto pastangas siekiant konsoliduoti teisės aktų nustatytas ir vidaus taisykles dėl etiško ir pagarbaus tarnautojų elgesio; džiaugiasi, kad tai apima tokius aspektus kaip socialinė žiniasklaida, IT sistema ir duomenų apsauga; pažymi, kad kartu su kolegomis Regionų komitete buvo dedamos pastangos nuosekliai taikyti taisykles darbuotojams, ypač kai tai susiję su kolegomis iš jungtinių tarnybų; ragina Komitetą reguliariai teikti naujausią informaciją apie naują visapusišką etikos ir sąžiningumo sistemą;

29.  palankiai vertina tai, kad Komitetas savo interneto svetainėje atskiruose pirmininko ir pirmininko pavaduotojo profiliuose paskelbė šių Komiteto narių interesų deklaracijas, kaip prašyta paskutiniame pranešime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

30.  pažymi, kad pagal Tarnybos nuostatų 11 straipsnį darbuotojai taip pat turi deklaruoti savo dalyvavimą išorės veikloje; primygtinai ragina Komitetą skubiai parengti interesų konfliktų prevencijos gaires, kurios, reaguojant į Europos ombudsmeno sprendimą byloje 1306/2014/OV, būtų pateiktos visiems darbuotojams;

31.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. lapkričio 14 d. Žmogiškųjų išteklių ir finansų departamento direktorius buvo paskirtas eiti generalinio sekretoriaus pareigas; pažymi, kad jis eina savo ankstesnes pareigas, kol vyksta procedūros dėl šių pareigų perėmėjo paskyrimo; yra susirūpinęs dėl to, kad šios dvi funkcijos yra nesuderinamos, ir primygtinai ragina Komitetą skubiai paskirti naują už žmogiškuosius išteklius atsakingą direktorių ir informuoti apie tai biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

32.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komiteto nariai turi skirtingą profesinę patirtį ir gali būti įpratę prie skirtingų vadovavimo kultūrų; pažymi, kad Komiteto narių politinė veikla taip pat susijusi su tam tikromis vadovavimo užduotimis, nes jiems dirbti padeda jų pačių darbuotojai ir sekretoriato darbuotojai; pabrėžia, kad Komiteto narius būtina supažindinti su Sąjungos institucijų administracinės kultūros principais, kad būtų užtikrintas orumas ir pagarba darbe;

33.  palankiai vertina konfidencialių patarėjų tinklo darbą siekiant aktyviai užkirsti kelią priekabiavimui darbo aplinkoje ir kovoti su juo; pažymi, kad 2017 m. tinklas suteikė neoficialius patarimus 25 darbuotojams; ragina Komitetą atidžiai stebėti savo politikos šioje srityje veiksmingumą, toliau didinti informuotumą apie priekabiavimą darbo vietoje ir toliau puoselėti priekabiavimo visiško netoleravimo politikos kultūrą; atkreipia dėmesį į vykstančius svarstymus dėl procedūrų ir sankcijų, taikomų su priekabiavimo atvejais susijusiems Komiteto nariams, ir primygtinai ragina Komitetą iki kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradėti taikyti šios srities taisykles ir procedūras;

34.  atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba dar nepriėmė sprendimo dėl Komiteto narių ir atstovų skaičiaus pasikeitimų, Jungtinei Karalystei priėmus sprendimą išstoti iš Sąjungos; prašo Komiteto pateikti informaciją apie tiesioginį sprendimo poveikį biudžetui ne vėliau kaip vykdant tolesnius veiksmus, susijusius su 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu; be to, pažymi, kad Jungtinės Karalystės sprendimas neturės tiesioginės įtakos Komiteto darbuotojams; palankiai vertina vykstančius svarstymus dėl būsimų santykių su Jungtine Karalyste po jos išstojimo ir Komiteto norą palaikyti gerus santykius su pilietine visuomene.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika