Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2172(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0100/2019

Texte depuse :

A8-0100/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.8

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0249

Texte adoptate
PDF 136kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2018/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Comitetului Economic și Social European către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2017,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0100/2019),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Economic și Social European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Economic și Social European aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Economic și Social European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 28.2.2017.
(2) JO C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) JO C 357, 4.10.2018, p. 1.
(4) JO C 357, 4.10.2018, p. 9.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2018/2172(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0100/2019),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1.  salută concluzia Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale Comitetului Economic și Social European („Comitetul”), aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  ia act cu satisfacție de faptul că, în raportul său anual referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea nu a constatat, în cazul Comitetului, nicio deficiență semnificativă în aspectele auditate legate de resursele umane și procedurile de achiziții;

3.  ia act de faptul că, în 2017, bugetul Comitetului s-a ridicat la 133 807 338 EUR (față de 130 586 475 EUR în 2016), cu o rată de execuție de 96,5 %, comparativ cu 97,2 % în 2016; constată că rata de execuție a creditelor reportate din 2016 în 2017 a fost mai mare decât în 2016, 84,9 % (7,4 milioane EUR) comparativ cu 65,7 % în 2016 (6,8 milioane EUR);

4.  subliniază că bugetul Comitetului este în majoritate administrativ, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor pentru personal, clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare;

5.  salută angajamentul Comitetului de a extinde metodologia bugetară bazată pe performanțe (PBB) la părți importante din bugetul său; ia act de revizuirea periodică a indicatorilor-cheie de performanță, precum și de activitățile și organizarea secretariatului în acest context; solicită să fie informat periodic cu privire la realizările legate de aplicarea principiilor întocmirii bugetului în funcție de performanțe;

6.  încurajează Comitetul să își publice raportul anual de activitate și conturile anuale până la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar în cauză, în vederea optimizării și a accelerării procedurii de descărcare de gestiune;

7.  constată că creditele finale pentru indemnizațiile de deplasare și de ședere ale membrilor au crescut la 19 819 612 EUR (față de 19 561 194 EUR în 2016); salută lista detaliată a deplasărilor efectuate de membri prezentată în raportul anual de activitate; salută măsurile care contribuie la planificarea eficientă a reuniunilor și la reducerea costurilor de transport;

8.  ia act de faptul că Comitetul a redus cu 59 numărul total de posturi din schema sa de personal, de la 727 în 2013 la 665 în 2017, în principal din cauza implementării deciziei de a reduce personalul cu 5 % și a aplicării unui acord de cooperare încheiat în 2014 cu Parlamentul; constată că Comitetul și-a adaptat structura organizatorică, în special prin fuziunea Direcției Resurse Umane și Direcției Finanțe în mai 2017;

9.  salută cooperarea administrativă interinstituțională cu Parlamentul și rezultatele evaluării la jumătatea perioadei a aplicării acordului de cooperare dintre Comitet și Comitetul Regiunilor, care evidențiază aplicarea reușită a mai multor măsuri; ia act de faptul că, în contextul unui exercițiu de redistribuire, Comitetul a transferat deja 16 posturi de la Direcția Traducere la propriile sale servicii și că următoarele transferuri vor avea loc în mod progresiv; ia act de calculul economiilor bugetare realizate de Comitet și de Comitetul Regiunilor prin această cooperare interinstituțională, cum ar fi economiile realizate, printre altele, în costurile de infrastructură în valoare de 12,5 milioane EUR, în costurile informatice, în valoare de 5 milioane EUR, sau în costurile cu personalul de securitate, în valoare de 500 000 EUR; invită Comitetul și Comitetul Regiunilor să îmbunătățească în continuare această cooperare interinstituțională cu scopul de a realiza economii suplimentare;

10.  ia act de faptul că, în 2017, Comitetul a adoptat în total 155 de avize și rapoarte, inclusiv 13 avize exploratorii elaborate la sesizarea Președinției UE sau a Comisiei, 59 de avize la sesizarea Parlamentului și a Consiliului și 45 de avize la sesizarea Comisiei;

11.  ia act de faptul că serviciile de traducere sunt încă în tranziție spre un grad mai ridicat de externalizare datorită transferului de personal către Parlament în cadrul acordului de cooperare (16,61 % din buget fiind utilizat pentru traducerile externalizate în 2016 și 17,10 % în 2017); invită Comitetul să asigure monitorizarea domeniilor legate de gestionarea traducerilor care necesită o atenție sporită din partea conducerii, astfel cum a evidențiat serviciul de audit intern, și dorește să fie informat în consecință;

12.  ia act de faptul că rata sloturilor neutilizate de serviciile de interpretare a fost de 3,6 % în 2017 (față de 4 % în 2016); încurajează Comitetul să mențină o tendință pozitivă în direcția reducerii numărului de anulări;

13.  este interesat de activitatea grupului ad-hoc privind viitorul Comitetului înființat de Biroul Comitetului, care își propune să dezvolte o nouă viziune a Comitetului și a rolului său într-o Uniune în schimbare; ia act de faptul că grupul și-a prezentat raportul în iulie 2017, prezentând propuneri privind metodele de lucru și organizarea internă; ia act de faptul că ideile prezentate în raport vor duce în mod progresiv la acțiuni concrete și solicită Comitetului să furnizeze informații suplimentare în următorul raport anual de activitate;

14.  subliniază că numai 11 posturi au fost deschise în cadrul Comitetului în 2017 (legate de posturi permanente) în comparație cu 62 de posturi vacante în 2015 și apreciază această evoluție;

15.  salută intensificarea dialogului politic dintre Comitet și Parlament, precum și cu alte instituții; ia act de contribuția activă a Comitetului la cooperarea interinstituțională pentru evaluarea politicilor și legislației Uniunii în cadrul acordului privind o mai bună legiferare și al Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT); încurajează Comisia și Parlamentul să își continue eforturile de consolidare a cooperării politice;

16.  salută cooperarea administrativă interinstituțională cu Parlamentul; ia act cu satisfacție de cooperarea cu Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și de cooperarea departamentelor de comunicare; salută economiile bugetare realizate de Comitet care rezultă din această cooperare interinstituțională, cum ar fi economiile de cheltuieli cu personalul în valoare de 3,3 milioane EUR (nivelurile salariilor din 2016) obținute în urma transferului a 36 de posturi de la Comitet la EPRS ;

17.  ia act de faptul că, în urma cooperării cu Parlamentul, au fost adoptate în total 52 de avize ca răspuns la sesizările din partea Parlamentului; constată că membrii Comitetului au organizat peste 60 de reuniuni cu raportorii și cu raportorii din umbră ai Parlamentului, precum și cu alți deputați europeni și au participat activ la peste 42 de manifestări din cadrul Parlamentului; în paralel, deputații europeni au participat activ la 35 de reuniuni de desfășurare a unor lucrări legislative ale Comitetului; încurajează Comitetul să continue să conlucreze cu Parlamentul și să intensifice cooperarea cu acesta în materie de lucrări legislative;

18.  deoarece costurile interinstituționale pentru cursurile de formare în domeniul TIC, mai ales în 2017, au fost influențate de prețuri indicative incorecte, solicită să se încheie un nou acord privind nivelul serviciilor cu Comisia în acest domeniu, în care să se lucreze, pentru a evita incertitudinile, cu un cuantum total unic pentru toate cursurile de formare;

19.  salută progresele realizate de Comitet în ceea ce privește activitățile de comunicare, pentru a-și crește vizibilitatea și impactul mediatic, inclusiv prezența crescută pe platformele de socializare; salută în special dezbaterile locale organizate în 27 de state membre în contextul procesului de reflecție a Comisiei privind viitorul Europei, precum și alte evenimente culturale și cele 221 de activități „Going Local” („Să acționăm la nivel local“);

20.  salută eforturile depuse în ceea ce privește eficiența sistemelor informatice, a infrastructurii informatice și a serviciilor de asistență pentru utilizatori; ia act de exemple precum elaborarea unei noi aplicații pentru evaluarea personalului, un vademecum al personalului online, îmbunătățirea capacității de utilizare a principalelor sisteme operaționale și a mediilor de raportare; cu toate acestea, ia act cu îngrijorare de faptul că Comitetul, împreună cu Comitetul Regiunilor, au dedicat mai puțin de 3 % din bugetul lor total pentru informatică, deși proiectele și echipamentele informatice au avut de suferit de pe urma finanțării insuficiente timp de mai mulți ani; solicită Comitetului să elaboreze o strategie pe termen mediu privind investițiile în proiectele și echipamentele sale informatice și să o includă în următorul raport anual de activitate al Comitetului;

21.  ia act de aprobarea unei strategii imobiliare de către Biroul Comitetului la 17 octombrie 2017 și de către Biroul Comitetului Regiunilor la 29 noiembrie 2017; remarcă faptul că această strategie imobiliară oferă un cadru pentru deciziile viitoare legate de politica imobiliară de adoptat și conține un set de principii directoare în domeniul imobiliar; ia act de faptul că au fost identificate și examinate mai multe scenarii pentru a pregăti politica imobiliară după 2021, acordând prioritate scenariilor care includ continuarea utilizării clădirii VMA; solicită să fie informat cu privire la negocierile în curs cu Comisia referitoare la utilizarea în continuare a clădirii VMA; încurajează Comitetul, împreună cu Comitetul Regiunilor, să realizeze o evaluare a eventualelor necesități de renovare și să facă o estimare a costurilor pentru eventualitatea în care cele două comitete preiau întreaga clădire VMA;

22.  regretă participarea scăzută a operatorilor economici la cererile de oferte lansate de Comitet; invită Comitetul să intensifice eforturile de publicare și să reducă numărul procedurilor negociate excepționale cu un singur candidat, precum și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

23.  salută rezultatele obținute în ceea ce privește sistemul de management de mediu, prin cooperarea comună dintre Comitet și Comitetul Regiunilor; constată cu satisfacție economiile semnificative realizate în diverse domenii, inclusiv reducerea cu 11 % a consumului de energie electrică, a consumului de gaz cu 15 %, reducerea hârtiei cu 11 % și reducerea deșeurilor cu 13 %; salută faptul că Comitetul, împreună cu Comitetul Regiunilor, au obținut eticheta „Good Food”, acordată de regiunea Bruxelles, pentru a certifica faptul că cantinele comitetelor sunt gestionate în mod sustenabil;

24.  salută inițiativa Comitetului de a lansa, la sfârșitul anului 2016, un sondaj în rândul personalului referitor la riscurile psihosociale pentru a monitoriza percepția problemelor legate de stres de către personalul său; salută această monitorizare atentă și acțiunile de sensibilizare la nivel de conducere și de personal, cum ar fi Săptămâna europeană a securității și sănătății în muncă, organizată în octombrie 2017; invită Comitetul să-și continue eforturile în acest sens, ținând seama de faptul că rata de absenteism a crescut de la 4 % în 2015 la 5,5 % în 2017, și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura bunăstarea personalului său; constată, în această privință, că munca la distanță ocazională a scăzut de la 62,5 % în 2016 la 47,6 % în 2017;

25.  observă o ușoară creștere a numărului de femei în posturi de conducere, de la 37,5% în 2016 la 41,4% în 2017; salută Planul de acțiune pentru egalitate de șanse și diversitate, însoțit de aproximativ 25 de propuneri de măsuri; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mai mult de 80 % din membrii personalului care au solicitat formule flexibile de lucru sunt femei; propune Comitetului să își adapteze politica pentru a încuraja un număr mai mare de bărbați să utilizeze aceste mecanisme, în special pentru a favoriza implicarea lor în viața de familie;

26.  ia act de eforturile depuse în ceea ce privește echilibrul geografic, procentul cadrelor de conducere care provin din statele membre ce au aderat la Uniune în 2004 sau după această dată (UE13) a crescut până la 16 % în 2017 și se situează în prezent la 18,5 %; solicită Comitetului să-și continue eforturile pentru a atinge obiectivul de 20%, care reflectă proporția populației din UE13 în comparație cu populația totală a Uniunii;

27.  salută numirea de către Comitet a unei echipe de patru consilieri de etică în iulie 2018, în urma adoptării Deciziei nr. 053/2016 din 2 martie 2016 privind o procedură de avertizare de integritate;

28.  subliniază eforturile depuse de Comitet pentru a acționa în direcția unei consolidări a normelor statutare și interne privind comportamentul etic și respectuos în serviciul public; salută faptul că sunt acoperite aspecte precum utilizarea platformelor de comunicare socială, sistemul informatic și protecția datelor; ia act de eforturile întreprinse împreună cu omologii săi din cadrul Comitetului Regiunilor pentru a aplica norme personalului în mod coerent, în special în ceea ce privește colegii din serviciile comune; invită Comitetul să furnizeze informații actualizate periodic cu privire la noul cadru global de etică și integritate;

29.  salută publicarea de către Comitet a declarațiilor de interese ale președintelui și ale vicepreședintelui în cadrul profilurilor individuale ale acestor membri pe site-ul de internet al Comitetului, astfel cum s-a solicitat în ultimul raport de descărcare de gestiune;

30.  ia act de faptul că membrii personalului trebuie, de asemenea, să își declare participarea la activități externe, în conformitate cu articolul 11 din Statutul funcționarilor; îndeamnă Comitetul să elaboreze rapid orientări referitoare la prevenirea conflictelor de interese pentru toți membrii personalului, ca răspuns la decizia Ombudsmanului European în cazul 1306/2014/OV;

31.  ia act de faptul că directorul Direcției Resurse Umane și Finanțe a fost numit în funcția de Secretar General la 14 noiembrie 2018; ia act de faptul că el și-a păstrat postul anterior, fiind luate în același timp măsuri pentru numirea unui succesor; este preocupat de faptul că cele două funcții sunt incompatibile și îndeamnă Comitetul să numească rapid un nou director al Direcției Resurse Umane și să informeze în acest sens autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

32.  ia act de faptul că membrii Comitetului provin din medii profesionale diferite și pot fi obișnuiți cu diferite culturi de gestionare; ia act de faptul că activitățile politice ale membrilor presupun, de asemenea, anumite sarcini de gestionare, întrucât activitatea lor este susținută de personalul propriu și de personalul secretariatului; subliniază necesitatea ca membrii să se familiarizeze cu principiile culturii administrative din instituțiile Uniunii pentru a asigura demnitatea și respectul la locul de muncă;

33.  salută activitatea rețelei de consilieri confidențiali pentru a preveni și a combate în mod activ hărțuirea la locul de muncă; ia act de faptul că, în 2017, 25 de membri ai personalului au primit consiliere informală din partea rețelei; încurajează Comitetul să monitorizeze îndeaproape eficiența politicii sale în această privință, să continue sensibilizarea cu privire la hărțuirea la locul de muncă și să continue să promoveze o cultură a politicii de toleranță zero față de hărțuire; ia act de procesul actual de reflecție cu privire la procedurile și sancțiunile aplicabile membrilor implicați în cazuri de hărțuire și îndeamnă Comitetul să introducă norme și proceduri în acest sens până la următoarea procedură de descărcare de gestiune;

34.  ia act de faptul că Consiliul nu a luat încă o decizie cu privire la o eventuală modificare a numărului de membri și delegați ai Comitetului ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune; invită Comitetul să furnizeze informații cu privire la impactul bugetar direct al deciziei, cel mai târziu în urma descărcării de gestiune pentru 2017; constată, în plus, că decizia Regatului Unit nu va avea nicio consecință directă asupra personalului Comitetului; salută procesul de reflecție în curs privind viitoarele relații cu Regatul Unit după retragerea sa și dorința Comitetului de a menține relații bune cu societatea civilă;

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate