Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2172(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2019

Predkladané texty :

A8-0100/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0249

Prijaté texty
PDF 143kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2018/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0100/2019),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2018/2172(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0100/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2017, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ďalej len „výbor“), sa nevyskytli významné chyby;

2.  konštatuje s uspokojením, že vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania výboru neboli zistené žiadne významné nedostatky;

3.  konštatuje, že v roku 2017 rozpočet výboru predstavoval 133 807 338 EUR (v porovnaní s 130 586 475 EUR v roku 2016), pričom miera plnenia dosiahla 96,5 % v porovnaní s 97,2 % v roku 2016; konštatuje, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bola vyššia ako v roku 2016, 84,9 % (7,4 milióna EUR) v porovnaní so 65,7 % v roku 2016 (6,8 milióna EUR);

4.  konštatuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov;

5.  víta záväzok výboru rozšíriť na príslušné časti svojho rozpočtu metodiku zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti; berie na vedomie pravidelné preskúmanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) spolu s činnosťami a organizáciou sekretariátu v tejto súvislosti; žiada, aby bol pravidelne informovaný o úspechoch, ktoré sa týkajú uplatňovania zásad zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti;

6.  nabáda výbor, aby do 31. marca roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom roku zverejnil svoju výročnú správu o činnosti a ročnú účtovnú závierku s cieľom optimalizovať a urýchliť postup udelenia absolutória;

7.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky na cestovné a denné príspevky pre členov sa zvýšili na 19 819 612 EUR v roku 2017 v porovnaní s 19 561 194 EUR v roku 2016; víta podrobný zoznam ciest členov uvedený vo výročnej správe o činnosti; víta opatrenia, ktoré prispievajú k efektívnemu plánovaniu zasadnutí a znižujú náklady na dopravu;

8.  konštatuje, že výbor znížil celkový počet pracovných miest vo svojom pláne pracovných miest o 59 zo 727 v roku 2013 na 665 v roku 2017, najmä z dôvodu zníženia počtu zamestnancov o 5 % a vykonávania dohody o spolupráci uzatvorenej s Európskym parlamentom v roku 2014; konštatuje, že výbor upravil svoju organizačnú štruktúru, najmä zlúčením riaditeľstva pre ľudské zdroje a riaditeľstva pre financie v máji 2017;

9.  víta medziinštitucionálnu administratívnu spoluprácu s Európskym parlamentom a výsledky hodnotenia v polovici trvania týkajúce sa vykonávania dohody o spolupráci medzi výborom a Výborom regiónov, v ktorých sa zdôrazňuje úspešné vykonávanie viacerých opatrení; konštatuje, že výbor už v súvislosti s prerozdelením presunul 16 pracovných miest z riaditeľstva pre preklad na svoje vlastné oddelenia a že sa budú postupne podnikať ďalšie kroky; berie na vedomie rozpočtové úspory dosiahnuté výborom a Výborom regiónov prostredníctvom tejto medziinštitucionálnej spolupráce, ako sú okrem iného úspory nákladov na infraštruktúru vo výške 12,5 milióna EUR, náklady na IT vo výške 5 miliónov EUR alebo náklady na zamestnancov v oblasti bezpečnostnej ochrany vo výške 500 000 EUR; vyzýva výbor a Výbor regiónov, aby pokračovali v zlepšovaní tejto medziinštitucionálnej spolupráce s cieľom dosiahnuť ďalšie úspory;

10.  berie na vedomie, že výbor prijal v roku 2017 spolu 155 stanovísk a správ vrátane 13 prieskumných stanovísk na žiadosť predsedníctiev EÚ alebo Komisie, 59 stanovísk na základe žiadosti Európskeho parlamentu a Rady a 45 stanovísk na žiadosť Komisie;

11.  konštatuje, že prekladateľské služby sú stále v procese prechodu k vyššej miere externalizácie z dôvodu presunu zamestnancov do Európskeho parlamentu v rámci dohody o spolupráci (pričom sa na externé preklady použilo 16,61 % rozpočtu v roku 2016 a 17,10 % v roku 2017); vyzýva výbor, aby sledoval oblasti súvisiace s riadením prekladov, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť riadenia, na ktoré poukazuje útvar pre vnútorný audit, a želá si, aby bol o tom informovaný;

12.  konštatuje, že miera nevyužitých prevádzkových intervalov tlmočníckych služieb bola v roku 2017 na úrovni 3,6 % (v porovnaní so 4 % v roku 2016); nabáda výbor, aby zachoval pozitívny trend smerom k menšiemu počtu zrušení;

13.  zaujíma sa o prácu skupiny ad hoc pre budúcnosť výboru, ktorú zriadilo predsedníctvo výboru a ktorej cieľom je vytvoriť novú víziu pre výbor a jeho úlohu v meniacej sa Únii; konštatuje, že skupina predložila svoju správu v júli 2017 spolu s návrhmi pracovných metód a vnútornej organizácie; konštatuje, že návrhy uvedené v správe postupne vyústia do konkrétnych opatrení a žiada výbor o ďalšie informácie v nasledujúcej výročnej správe o činnosti;

14.  zdôrazňuje, že vo výbore bolo v roku 2017 neobsadených len 11 pracovných miest (v súvislosti s trvalými pracovnými miestami) v porovnaní so 62 neobsadenými pracovnými miestami v roku 2015, a víta tento vývoj;

15.  víta posilnenie politického dialógu medzi výborom a Európskym parlamentom a ďalšími inštitúciami; berie na vedomie aktívny príspevok výboru k medziinštitucionálnej spolupráci pri posudzovaní politík a právnych predpisov Únie v rámci dohody o lepšej tvorbe práva a Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT); nabáda výbor a Európsky parlament, aby pokračovali vo svojom úsilí o posilnenie politickej spolupráce;

16.  víta medziinštitucionálnu administratívnu spoluprácu s Európskym parlamentom; s uspokojením berie na vedomie spoluprácu s výskumnou službou Európskeho parlamentu (EPRS) a spoluprácu s komunikačnými oddeleniami; víta rozpočtové úspory výboru vyplývajúce z tejto medziinštitucionálnej spolupráce, ako sú úspory nákladov na zamestnancov vo výške 3,3 milióna EUR (úroveň platov z roku 2016) v dôsledku prenosu 36 pracovných miest z výboru do EPRS;

17.  konštatuje, že v dôsledku spolupráce s Európskym parlamentom bolo v reakcii na žiadosti Európskeho parlamentu prijatých spolu 52 stanovísk; členovia výboru mali viac ako 60 schôdzí so spravodajcami a tieňovými spravodajcami Európskeho parlamentu, ako aj s ostatnými poslancami a zastávali aktívnu úlohu pri viac ako 42 podujatiach v Európskom parlamente a zároveň sa poslanci aktívne zúčastnili 35 schôdzí výboru venovaných legislatívnej činnosti; nabáda výbor, aby pokračoval v práci a zintenzívňoval spoluprácu s Európskym parlamentom v oblasti legislatívnej činnosti;

18.  keďže medziinštitucionálne náklady na školenia v oblasti IT, a to najmä v roku 2017, boli ovplyvnené nepresnými orientačnými cenami, žiada o uzatvorenie novej dohody na úrovni zodpovedných útvarov s Komisiou v tejto oblasti, aby sa zabránilo neistote tým, že sa bude pracovať s jednotnou celkovou sumou na všetky školenia;

19.  víta úspechy, ktoré výbor dosiahol v súvislosti s komunikačnými činnosťami zameranými na zvýšenie svojej viditeľnosti a prítomnosti v médiách, ako aj zvýšenie jeho dosahu na sociálne médiá; víta najmä diskusie na miestnej úrovni organizované v 27 členských štátoch v súvislosti s úvahami Komisie o budúcnosti Európy, ako aj iné kultúrne podujatia a 221 aktivít uskutočnených na miestnej úrovni v rámci iniciatívy Going Local;

20.  víta úsilie o zefektívnenie informačných systémov, IT infraštruktúry a služieb na podporu používateľov; berie na vedomie príklady, ako je vypracovanie novej žiadosti o hodnotenie zamestnancov, online príručka pre zamestnancov, lepšia využiteľnosť hlavných operačných systémov a prostredí, v ktorých sa podávajú správy; so znepokojením však konštatuje, že výbor spolu s Výborom regiónov vyčlenil na oblasť IT menej ako 3 % z ich celkového rozpočtu, pričom projekty a zariadenia IT už niekoľko rokov trpia nedostatočným financovaním; žiada výbor, aby vypracoval strednodobú stratégiu investovania do projektov a zariadení v oblasti IT a aby ju zahrnul do najbližšej výročnej správy o činnosti výboru;

21.  berie na vedomie schválenie stratégie v oblasti nehnuteľností predsedníctvom výboru 17. októbra 2017 a predsedníctvom Výboru regiónov 29. novembra 2017; konštatuje, že táto stratégia v oblasti nehnuteľností poskytuje rámec pre všetky budúce rozhodnutia týkajúce sa politiky v oblasti nehnuteľností, ktoré sa majú prijať, a obsahuje súbor hlavných zásad v oblasti nehnuteľností; konštatuje, že bolo identifikovaných a preskúmaných niekoľko scenárov s cieľom pripraviť politiku v oblasti nehnuteľností po roku 2021, pričom sa uprednostňujú scenáre, ktoré zahŕňajú ďalšie využívanie budovy VMA; žiada, aby bol informovaný o prebiehajúcich rokovaniach s Komisiou o ďalšom využívaní budovy VMA; nabáda výbor, aby spolu s Výborom regiónov vykonal posúdenie prípadných potrieb renovácie a odhadol náklady v prípade scenára, v rámci ktorého oba tieto výbory prevezmú celú budovu VMA;

22.  vyjadruje poľutovanie nad nízkou účasťou hospodárskych subjektov na výzvach na predkladanie ponúk, ktoré vyhlásil výbor; vyzýva výbor, aby zvýšil úsilie o zverejňovanie a znížil počet mimoriadnych rokovacích konaní s jedným kandidátom a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku;

23.  víta výsledky, ktoré sa dosiahli v súvislosti so systémom environmentálneho riadenia prostredníctvom spolupráce medzi výborom a Výborom regiónov; s uspokojením berie na vedomie významné úspory dosiahnuté v rôznych oblastiach vrátane zníženia spotreby elektrickej energie o 11 %, spotreby plynu o 15 %, zníženia množstva papiera o 11 % a zníženia množstva odpadu o 13 %; víta skutočnosť, že výbor spolu s Výborom regiónov získal ocenenie Label Good Food, ktoré udeľuje bruselský región a ktoré potvrdzuje, že jedálne výborov sú riadené udržateľným spôsobom;

24.  víta iniciatívu výboru začať koncom roka 2016 prieskum medzi zamestnancami o psychosociálnych rizikách s cieľom sledovať, ako zamestnanci vnímajú problémy súvisiace so stresom; víta toto dôkladné monitorovanie a opatrenia na zvýšenie informovanosti na riadiacej a personálnej úrovni, ako je napríklad Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa konal v októbri 2017; vyzýva výbor, aby v tejto súvislosti pokračoval vo svojom úsilí a zohľadnil skutočnosť, že miera absencií sa od roku 2015 zvýšila zo 4 % na 5,5 % v roku 2017, a aby prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dobrých podmienok pre svojich zamestnancov; v tejto súvislosti berie na vedomie pokles príležitostnej práce na diaľku zo 62,5 % v roku 2016 na 47,6 % v roku 2017;

25.  berie na vedomie mierny nárast počtu žien v riadiacich funkciách z 37,5 % v roku 2016 na 41,4 % v roku 2017; víta akčný plán pre rovnosť príležitostí a rozmanitosť s približne 25 navrhovanými opatreniami; vyjadruje znepokojenie nad tým, že viac ako 80 % zamestnancov, ktorí žiadali o pružné formy organizácie práce, boli ženy; navrhuje, aby výbor upravil svoju politiku s cieľom povzbudiť mužov, aby využívali tieto opatrenia, najmä s cieľom podporiť ich zapojenie do rodinného života;

26.  berie na vedomie úsilie vynaložené z hľadiska geografickej rovnováhy, keď sa percentuálny podiel riadiacich pracovníkov pochádzajúcich z členských štátov, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004 alebo po ňom (EÚ13), zvýšil na 16 % v roku 2017, pričom v súčasnosti je na úrovni 18,5 %; vyzýva výbor, aby ďalej pokračoval vo svojom úsilí v záujme dosiahnutia cieľovej úrovne 20 %, ktorá odráža podiel obyvateľstva EÚ13 v porovnaní s celkovým obyvateľstvom Únie;

27.  víta vymenovanie skupiny štyroch etických poradcov zo strany výboru v júli 2018 po prijatí rozhodnutia č. 053/2016 z 2. marca 2016 o postupe oznamovania protispoločenskej činnosti;

28.  vyzdvihuje úsilie výboru o konsolidáciu právnych predpisov a vnútorných predpisov týkajúcich sa etického a úctivého správania zamestnancov verejnej správy; víta skutočnosť, že ide o aspekty ako využívanie sociálnych médií, systému IT a ochranu údajov; berie na vedomie úsilie vyvinuté spolu jeho partnermi vo Výbore regiónov, pokiaľ ide o jednotné uplatňovanie pravidiel pre zamestnancov, najmä v súvislosti s kolegami v spoločných oddeleniach; vyzýva výbor, aby pravidelne informoval o novom komplexnom rámci etiky a integrity;

29.  víta skutočnosť, že výbor zverejnil vyhlásenia o záujmoch predsedu a podpredsedu v rámci jednotlivých profilov týchto členov na internetovej stránke výboru, ako sa požadovalo v poslednej správe o udelení absolutória;

30.  poznamenáva, že zamestnanci musia takisto deklarovať, že sú zapojení do externých činností v súlade s článkom 11 služobného poriadku; naliehavo vyzýva výbor, aby urýchlene vypracoval usmernenia o predchádzaní konfliktu záujmov, ktoré by sa mali poskytnúť všetkým zamestnancom v reakcii na rozhodnutie európskeho ombudsmana vo veci 1306/2014/OV;

31.  konštatuje, že riaditeľ pre ľudské zdroje a financie bol vymenovaný do funkcie generálneho tajomníka 14. novembra 2018; konštatuje, že naďalej zastáva svoju predchádzajúcu funkciu, zatiaľ čo sa prijímajú opatrenia na vymenovanie nástupcu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto dve funkcie nie sú zlučiteľné, a naliehavo vyzýva výbor, aby urýchlene vymenoval nového riaditeľa pre ľudské zdroje a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium;

32.  konštatuje, že členovia výboru majú rozdielne profesijné skúsenosti a môžu byť zvyknutí na rôznu kultúru riadenia; konštatuje, že politické aktivity poslancov súvisia aj s určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia, keďže ich prácu podporujú ich pracovníci a zamestnanci sekretariátu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa členovia oboznámili so zásadami administratívnej kultúry inštitúcií Únie, aby sa zabezpečila dôstojnosť a rešpekt pri práci;

33.  víta prácu siete dôverných poradcov na aktívnom predchádzaní obťažovaniu v pracovnom prostredí a boji proti nemu; konštatuje, že v roku 2017 sieť poskytla neformálne poradenstvo 25 zamestnancom; nabáda výbor, aby v tomto smere dôsledne monitoroval účinnosť svojej politiky, aby naďalej zvyšoval informovanosť o obťažovaní na pracovisku a aby naďalej upevňoval kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu; berie na vedomie prebiehajúce úvahy o postupoch a sankciách týkajúcich sa poslancov zapojených do prípadov obťažovania a naliehavo vyzýva výbor, aby v rámci ďalšieho postupu udeľovania absolutória v tejto súvislosti zaviedol pravidlá a postupy;

34.  konštatuje, že Rada zatiaľ neprijala rozhodnutie o žiadnej zmene počtu členov a delegátov výboru na základe rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z Únie; žiada výbor, aby najneskôr pri následných krokoch v súvislosti s absolutóriom za rok 2017 predložil informácie o priamom vplyve rozhodnutia na rozpočet; okrem toho konštatuje, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva nebude mať žiadny priamy dôsledok na zamestnancov výboru; víta prebiehajúce úvahy o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po jeho odchode a ochotu výboru udržiavať dobré vzťahy s občianskou spoločnosťou.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia