Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2173(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0101/2019

Předložené texty :

A8-0101/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.9

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0250

Přijaté texty
PDF 151kWORD 53k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů (2018/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Výboru regionů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0101/2019),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2017

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Výboru regionů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(2) Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů (2018/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0101/2019),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o provádění rozpočtu za rozpočtový rok 2017 uvedl, že u Výboru regionů (dále jen „výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2017 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že schválený rozpočet výboru v roce 2017 činil 93 295 000 EUR (v porovnání s 90 500 000 EUR v roce 2016), z toho 91,5 milionu EUR (oproti 89,4 milionu EUR v roce 2016) tvořily prostředky na závazky s mírou čerpání 98,0 % (98,7 % v roce 2016) a 83,9 milionu EUR prostředky na platby s mírou čerpání 89,9 %;

4.  konstatuje, že rozpočet výboru je z větší části správní povahy, přičemž velká částka se používá na výdaje týkající se osob, budov, nábytku, zařízení a různé provozní náklady;

5.  vyzývá výbor, aby rozšířil metodiku sestavování rozpočtu podle plánovaných výsledků na příslušné části svého rozpočtu; žádá, aby byl pravidelně informován o výsledcích souvisejících s uplatňováním zásad sestavování rozpočtu podle výkonnosti;

6.  konstatuje, že na konci prosince 2017 činila celková míra plnění plateb 89,9 %; bere na vědomí, že konečná míra plnění plateb bude na konci rozpočtového cyklu (po zaplacení přenesených prostředků) vyšší a měla by se v ideálním případě blížit míře závazků;

7.  konstatuje, že analytický nástroj pro sledování plnění rozpočtu, tzv. Budget Watch, se používá k centrálnímu monitorování plnění závazků a plateb všech rozpočtových položek, což přispívá k optimalizaci plnění rozpočtu prostřednictvím lepší přípravy na přerozdělení prostředků; vyzývá výbor, aby posílil své úsilí v oblasti míry plnění plateb, zejména u rozpočtové hlavy 2 týkající se budov, zařízení a různých provozních výdajů, kde míra plnění plateb činila 77,1 %;

8.  vybízí výbor, aby svou výroční zprávu o činnosti a své roční účetní závěrky zveřejnil do 31. března roku následujícího po příslušném účetním období s cílem optimalizovat a zrychlit postup udělování absolutoria;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že opatření přijatá v návaznosti na usnesení o udělení absolutoria za rok 2016 poskytují pouze nepřímé odpovědi na připomínky Parlamentu formou odkazu na výroční zprávu o činnosti v několika bodech; zdůrazňuje, že následná zpráva je pro parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu nezbytná k určení toho, zda výbor provedl doporučení Parlamentu; vyzývá výbor, aby do své příští následné zprávy zařadil všechny nezbytné odpovědi a vysvětlení týkající se provádění doporučení Parlamentu;

10.  bere na vědomí, že výbor v letech 2013 až 2017 snížil celkový počet pracovních míst ve svém plánu pracovních míst o 48 (z 537 na 489), a to zejména z důvodu snížení počtu zaměstnanců o 5 % a provádění dohody o spolupráci uzavřené v roce 2014 s Evropským parlamentem; vítá skutečnost, že i přes snižování počtu zaměstnanců se výboru podařilo posílit svou politickou práci přerozdělením více lidských zdrojů z podpůrných služeb do hlavních oblastí činnosti souvisejících s politickými a legislativními činnostmi; žádá výbor, aby byl informován o mapování rozložení pracovní zátěže v rámci organizace a mohl tak ověřit soulad mezi úkoly a zdroji;

11.  konstatuje, že počet smluvních zaměstnanců se zvýšil z 34 pracovních míst v roce 2013 na 54 v roce 2017, zatímco počet dočasných zaměstnanců vzrostl z 64 pracovních míst v roce 2013 na 71 v roce 2017; pozorňuje, že nárůst počtu dočasných a smluvních zaměstnanců souvisí zejména s bezpečnostními otázkami, které vyvolala situace v Bruselu; je znepokojen tím, že část tohoto nárůstu vyplývá z nutnosti kompenzovat celkové snížení počtu zaměstnanců a může mít negativní dopad na rozložení pracovní zátěže a dlouhodobý organizační rozvoj instituce;

12.  vítá závazek stanovit jasné politické cíle pro posílení účasti výboru na politickém a legislativním cyklu politik Unie posílením účinných partnerství s ostatními orgány Unie; zdůrazňuje důležitost podpory zapojení regionálních a místních orgánů vzhledem k jejich úloze při provádění politik Unie; žádá Výbor regionů, aby lépe koordinoval činnosti na souvisejících dokumentech s Komisí, Evropským parlamentem a Radou, a to tím, že uvede svá stanoviska do souladu s harmonogramy těchto institucí, aby se tak zajistila větší efektivita;

13.  vítá dialog na politické úrovni mezi výborem a Parlamentem; s uznáním bere na vědomí výměny mezi komisemi výboru a výbory Parlamentu nebo spolupráci s Výzkumnou službou Evropského parlamentu (EPRS); vybízí výbor a Parlament, aby vypracovaly systematičtější přístup k této spolupráci;

14.  vítá interinstitucionální správní spolupráci s Parlamentem a výsledky hodnocení v polovině období týkající se provádění dohody o spolupráci mezi výborem a Evropským hospodářským a sociálním výborem, které upozorňují na úspěšné provádění několika opatření; konstatuje, že v souvislosti s přemístěním bylo 70 překladatelů převedeno do jiných útvarů, včetně EPRS;

15.  vítá skutečnost, že s Komisí bylo sjednáno a podepsáno několik dohod o úrovni služeb;

16.  vítá výsledky hodnocení provádění dohody o spolupráci mezi výborem a Evropským hospodářským a sociálním výborem v polovině období, které zdůrazňuje, že byla úspěšně zjednodušena řídicí a správní struktura; vítá skutečnost, že dobře funguje spolupráce mezi vlastními a společnými útvary, která zahrnuje například oblasti IT, systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) nebo správu zasedacích místností; konstatuje, že úspory dosažené v těchto provozních oblastech značně převažují nad prostředky vynaloženými na koordinaci;

17.  vítá pozitivní výsledky předběžného hodnocení pilotního projektu společného řízení překladatelských oddělení; vybízí výbor, aby tuto spolupráci dále rozvíjel s cílem vytvořit další synergie;

18.  konstatuje, že v roce 2017 nebylo dosaženo cíle snížit výstup překladů o 5 až 10 %, a to navzdory poklesu o 4,6 % oproti roku 2016; vítá závazek výboru podniknout v roce 2018 další kroky s cílem dosáhnout zvládnutelné úrovně překladatelských výstupů a vyzývá výbor, aby provedl další racionalizační opatření včetně potřebného vývoje informačních technologií;

19.  bere na vědomí nízkou míru plnění rozpočtu pro položku 1420 (doplňkové služby pro překladatelskou službu), jmenovitě 55 % pro závazky a 45 % pro platby; bere na vědomí, že celkové náklady na překlady pro výbor v roce 2017 činily 27 231 105 EUR, z toho 2 376 591 EUR za externí překlady; konstatuje, že v roce 2017 připadlo na externí zajištění služeb 17,1 % celkových nákladů na překlady; vybízí výbor, aby dokončil úpravu svých překladatelských oddělení s cílem brzy dosáhnout toho, že nejméně 20 % jeho činnosti bude prováděno prostřednictvím externího zajišťování služeb;

20.  konstatuje, že částka vyhrazená na cestovní výdaje členů výboru v roce 2017 činila 8 882 955 EUR;

21.  bere na vědomí seznam událostí, kterých se členové výboru zúčastnili, uvedený ve výroční zprávě o činnosti za rok 2017; vyjadřuje politování nad tím, že uvedený seznam je méně podrobný než seznam uvedený v odpovědi na dotazník pro účely udělení absolutoria za rok 2016; vyzývá výbor, aby v rámci opatření přijatých v návaznosti na toto udělení absolutoria poskytl podrobnější seznam včetně konkrétnějších informací o zúčastněných členech výboru, názvu akce, místě, datu a nákladech; vyzývá výbor, aby takový seznam za rok 2018 začlenil do příští výroční zprávy o činnosti;

22.  konstatuje, že Výbor měl za cíl zveřejnit v roce 2017 i v roce 2018 patnáct zadaných publikací a studií, a se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 bylo publikací devět, zatímco v roce 2016 dvanáct; vyzývá Výbor, aby vyvinul nutné úsilí za účelem splnění cílů v oblasti publikací, a požaduje, aby se informace o tom, jak byla tato situace řešena, objevily v dokumentu navazujícím na udělení absolutoria za rok 2017;

23.  vítá úspěchy, kterých výbor dosáhl v oblasti komunikačních činností s cílem zvýšit svou viditelnost a mediální dopad, včetně zvýšení jeho přítomnosti v sociálních médiích; zejména vítá iniciativu „Úvahy o Evropě“, která má podpořit zapojení občanů do probíhající debaty o budoucnosti Unie a do souvisejících 180 dialogů s občany; vybízí výbor, aby v rámci společných komunikačních kampaní a dalších iniciativ zlepšil svou spolupráci s ostatními orgány Unie;

24.  konstatuje, že v návaznosti na zásadní přezkum regulačního rámce pro lidské zdroje byla v roce 2017 aktualizována některá ustanovení o pružné pracovní době, rodičovské dovolené a ročních cestovních výdajích; bere na vědomí, že v březnu 2017 byl v bezpečnostním útvaru zaveden systém pro pracovní pohotovost a práci na směny; vítá snahy o další zjednodušení procesů v oblasti lidských zdrojů, zejména prostřednictvím nových rozhodovacích pracovních postupů; konstatuje, že byla zveřejněna první vnitřní výroční zpráva o lidských zdrojích;

25.  vítá komplexní politiku týkající se životní pohody, zdravotní péče a řízení absencí, která byla dále upevněna v rámci spolupráce útvarů pro zdravotní péči a pracovní podmínky; konstatuje, že míry absencí jsou pečlivě sledovány a pozornost se zaměřuje na prevenci, ověřování a úspěšné znovuzačlenění po dlouhodobé pracovní neschopnosti; konstatuje, že míra absencí se v průběhu let snížila (z 4,86 % v roce 2015 na 4,60 % v roce 2016 a 4,50 % v roce 2017); vítá transparentnost výboru, pokud jde o zaměstnance trpící tzv. syndromem vyhoření, a vítá hodnocení pracovního zatížení, které výbor zahájil v roce 2018 s cílem zmapovat rozložení pracovní zátěže v rámci organizace a ověřit soulad mezi úkoly a zdroji; žádá, aby byl o výsledcích tohoto hodnocení informován;

26.  lituje skutečnosti, že podíl žen na středních vedoucích pozicích se v roce 2017 výrazně nezlepšil a činil přibližně 38 % (ve srovnání s 37 % v roce 2015 a 33 % v roce 2016); vyjadřuje hluboké politování nad tím, že podíl žen na vyšších vedoucích pozicích se dále snížil z 33 % v roce 2016 na přibližně 25 % v roce 2017 v důsledku odchodu ženy, která takovou pozici zastávala, v roce 2017; vítá komplexní opatření, která výbor podnikl s cílem zlepšit tuto situaci, včetně vytvoření nového systému funkčního řízení, který je navržen tak, aby mimo jiné zvýšil počet žen, které usilují o výkon formálních řídících funkcí; vybízí výbor, aby své výsledky v tomto ohledu výrazně zlepšil a podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o dosaženém pokroku;

27.  konstatuje, že 13,3 % vedoucích pozic zastávali státní příslušníci členských států, které k Unii přistoupily po roce 2004 (EU-13); vyzývá výbor, aby dále usiloval o zlepšení geografické rovnováhy na vedoucích pozicích, aby bylo dosaženo cíle ve výši 20 %, který odráží podíl obyvatelstva EU-13 na celkovém počtu obyvatel Unie;

28.  vítá opatření, která výbor přijal, aby aktivně předcházel obtěžování v pracovním prostředí, například pravidelné školení v oblasti politiky boje proti obtěžování a práce důvěrných poradců; vybízí výbor, aby pečlivě sledoval efektivnost své politiky v této oblasti, dále zvyšoval povědomí o obtěžování na pracovišti a podporoval kulturu nulové tolerance vůči obtěžování; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že výbor nemá žádný vnitřní mechanismus podávání stížností nebo sankcí v případech obtěžování týkajících se jeho členů; vyzývá výbor, aby v tomto ohledu aktualizoval svůj kodex chování pro členy a vnitřní jednací řád a podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o provedených opatřeních;

29.  vítá dlouhodobou strategii v oblasti budov, kterou výbor a Evropský hospodářský a sociální výbor schválily v roce 2017; konstatuje, že tato strategie v oblasti budov poskytuje rámec pro jakékoli budoucí rozhodnutí týkající se politiky v oblasti budov, které má být přijato, a obsahuje soubor hlavních zásad týkajících se nemovitostí; bere na vědomí, že pro vypracování politiky v oblasti budov po roce 2021 bylo určeno a přezkoumáno několik scénářů, přičemž přednost měly scénáře zahrnující další užívání budovy VMA; žádá, aby byl průběžně informován o probíhajících jednáních s Komisí ohledně dalšího využívání budovy VMA; vybízí výbor, aby společně s Evropským hospodářským a sociálním výborem provedl posouzení potenciálních potřeb v oblasti renovace a odhadl náklady na scénář, podle kterého by oba výbory převzaly celou budovu VMA;

30.  s uspokojením bere na vědomí, že po malém zájmu v roce 2016, jenž byl způsoben teroristickými útoky spáchanými v Bruselu, stoupl počet účastníků zapsaných do on-line kurzu Výboru pro regionální a místní orgány (MOOC) o 5 % a míra aktivity se zvýšila o 5 procentních bodů; dále bere s uspokojením na vědomí, že počet návštěvníků se v roce 2017 zvýšil o 14 %;

31.  vítá dobré výsledky dosažené u systému environmentálního řízení prostřednictvím spolupráce mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů; vítá opatření ke zlepšení spotřeby energie ve výboru a začlenění ekologických kritérií do většiny výběrových řízení; konstatuje, že útvar systému EMAS byl konzultován ve věci environmentálních kritérií v případě 27 zadávacích řízení; vítá skutečnost, že výbor společně s Evropským hospodářským a sociálním výborem získal značku Good Food Label, kterou uděluje bruselský region jako potvrzení toho, že jídelny výborů jsou řízeny udržitelným způsobem;

32.  konstatuje, že výbor stále čeká na závěrečnou zprávu úřadu OLAF týkající se případu whistleblowingu oznámeného úřadu OLAF v říjnu 2016; žádá výbor, aby v plném rozsahu respektoval závěry a výsledky této zprávy a aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o výsledku a následných přijatých opatřeních;

33.  bere na vědomí rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) ze dne 23. října 2018(1) ve věci žaloby, kterou proti výboru podal bývalý interní auditor; bere na vědomí, že tento rozsudek zrušuje rozhodnutí výboru ze dne 2. prosince 2014, kterým byly potvrzeny závěry druhého výboru pro otázky invalidity, který dospěl k závěru, že invalidita bývalého interního auditora nemá původ v povolání; bere na vědomí, že Soudní dvůr ve svém rozsudku konstatoval, že posouzení výboru pro invaliditu nebylo dostatečně odůvodněné a obsahovalo chybu v metodice hodnocení; bere na vědomí, že Soudní dvůr odsoudil výbor k zaplacení náhrady ve výši 5 000 EUR, zamítl však požadavek bývalého interního auditora na dodatečnou náhradu ve výši 20 000 EUR;

34.  naléhavě vyzývá výbor, aby rozsudek Soudního dvora urychleně dodržel a přijal veškerá nezbytná opatření v návaznosti na jeho rozhodnutí; vybízí výbor, aby zvážil nalezení smírného urovnání s bývalým interním auditorem v zájmu obou stran, a žádá, aby byl o tom průběžně informován;

35.  bere na vědomí, že dne 31. ledna 2018 podal bývalý interní auditor podle čl. 90 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie žádost, aby byl výborem formálně uznán jako oznamovatel jednající v dobré víře podle článku 22a služebního řádu; dále konstatuje, že bývalý interní auditor podal stížnost k orgánu oprávněnému ke jmenování podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu, jež byla podána dne 23. srpna 2018 v návaznosti na rozhodnutí výboru ze dne 24. května 2018, kterým bylo zamítnuto jeho uznání jakožto oznamovatele jednajícího v dobré víře;

36.  bere na vědomí, že Výbor žádost analyzoval a dospěl k závěru, že neexistuje právní základ pro to, aby byl bývalý interní auditor uznán jako oznamovatel jednající v dobré víře; vyjadřuje politování nad tím, že tento závěr je v rozporu s postojem Parlamentu, podle kterého interní auditor je oznamovatelem jednajícím v dobré víře a který byl potvrzen v usnesení Parlamentu ze dne 13. ledna 2004 o sdělení Komise: „The operating framework for the European regulatory agencies“ (Provozní rámec pro evropské regulační agentury)(2); vybízí výbor, aby zvážil symbolické uznání statusu interního auditora, přestože v době skutkových okolností chyběl odpovídající právní základ;

37.  vyzývá k mediaci mezi výborem a jeho bývalým interním auditorem s cílem dosáhnout smírného řešení pokračujícího sporu, který je v zájmu obou stran; upozorňuje na skutečnost, že tato mediace by se měla zabývat i tím, že dotčený bývalý interní auditor má status oznamovatele jednajícího v dobré víře (jak jej Parlament uznal ve svém usnesení v roce 2004) a že jeho nahlášení protiprávního jednání unijním orgánům bylo v zájmu EU;

38.  bere na vědomí, že výbor odhaduje, že finanční dopad rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie bude v roce 2019 činit 373 666 EUR a v roce 2020 pak 576 559 EUR, a to v důsledku snížení počtu členů o 24 míst, která jsou v současné době přidělena Spojenému království; vítá založení skupiny, která se bude zabývat udržováním blízkých vztahů s regionálními a místními orgány ve Spojeném království po jeho odchodu z Unie.

(1) Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 23. října 2018, Robert McCoy v. Výbor regionů, věc T-567/16 ECLI:EU:T:2018:708.
(2) Úř. věst. C 92 E, 16.4.2004, s. 119.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí