Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2173(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0101/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0101/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0250

Usvojeni tekstovi
PDF 143kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija (2018/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Odbora regija tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0101/2019),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Odbora regija za izvršenje proračuna Odbora regija za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Odboru regija, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija (2018/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0101/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u vezi s područjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Odbor regija („Odbor”);

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. nije bilo značajnih grešaka;

3.  primjećuje da je 2017. odobreni proračun Odbora iznosio 93 295 000 EUR (u usporedbi s 90 500 000 milijuna EUR 2016.), od čega su 91,5 milijuna EUR (u usporedbi s 89,4 milijuna EUR 2016.) bila odobrena sredstava za preuzimanje obveza sa stopom izvršenja od 98,0 % (98,7 % 2016.), a 83,9 milijuna EUR odobrena sredstva za plaćanja sa stopom izvršenja od 89,9 %;

4.  napominje da je proračun Odbora uglavnom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama, zgradama, namještajem, opremom i raznim tekućim troškovima;

5.  poziva Odbor da metodologiju izrade proračuna koja se temelji na uspješnosti proširi na relevantne dijelove svojeg proračuna; traži da ga se redovito obavještava o postignućima koja se odnose na primjenu načela izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

6.  napominje da je ukupna stopa izvršenja plaćanja krajem prosinca 2017. iznosila 89,9 %; napominje da će konačna stopa izvršenja plaćanja na kraju proračunskog ciklusa (nakon plaćanja prijenosa) biti veća i da bi u idealnom slučaju trebala biti blizu stope preuzetih obveza;

7.  napominje da je analitički alat za praćenje izvršenja proračuna Budget Watch korišten za praćenje izvršenja obveza i plaćanja svih proračunskih linija na središnjoj razini, čime se doprinosi optimizaciji izvršenja proračuna boljom pripremom za preraspodjelu resursa; poziva Odbor da uloži više napora u vezi sa stopama izvršenja plaćanja, posebno za proračunsku glavu II. koja se odnosi na zgrade, opremu i razne troškove poslovanja i za koju je stopa izvršenja plaćanja iznosila 77,1 %;

8.  potiče Odbor da objavi svoje godišnje izvješće o radu i svoju godišnju računovodstvenu dokumentaciju do 31. ožujka godine koja slijedi predmetnu obračunsku godinu radi optimizacije i ubrzanja postupka davanja razrješnice;

9.  izražava žaljenje zbog toga što se u izvješću o daljnjim mjerama Odbora poduzetim u vezi s rezolucijom o razrješnici za 2016. pružaju samo neizravni odgovori na primjedbe Parlamenta upućivanjem na nekoliko točaka u godišnjem izvješću o radu; naglašava da je izvješće o daljnjim mjerama od ključne važnosti za Odbor za proračunski nadzor EP-a kako bi utvrdio je li Odbor proveo preporuke Parlamenta; poziva Odbor da u sljedeće izvješće o daljnjim mjerama uključi sve potrebne odgovore i objašnjenja o provedbi preporuka Parlamenta;

10.  napominje da je od 2013. do 2017. Odbor smanjio ukupan broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 48 radna mjesta (s 537 na 489), uglavnom zbog smanjenja broja osoblja od 5 % i provedbe sporazuma o suradnji sklopljenog 2014. s Parlamentom; pozdravlja činjenicu da je unatoč smanjenju broja osoblja Odbor uspio ojačati svoj politički rad preraspodjelom više ljudskih resursa iz pomoćnih usluga u ključna područja rada koja se odnose na političke i zakonodavne aktivnosti; traži da se Odbor obavijesti o utvrđivanju raspodjele radnog opterećenja unutar organizacije kako bi se provjerila usklađenost između zadataka i resursa;

11.  primjećuje da se broj članova ugovornog osoblja povećao s 34 radna mjesta 2013. na 54 radna mjesta 2017., dok se privremeno osoblje povećalo s 64 radna mjesta 2013. na 71 radno mjesto 2017. godine; napominje da se povećanje privremenog i ugovornog osoblja uglavnom odnosi na sigurnosna pitanja potaknuta stanjem u Bruxellesu; zabrinut je zbog toga što je dio tog povećanja posljedica potrebe da se kompenzira ukupno smanjenje broja zaposlenih, što može biti štetno za raspodjelu radnog opterećenja i dugoročni organizacijski razvoj tog ureda;

12.  pozdravlja predanost određivanju jasnih političkih ciljeva za jačanje sudjelovanja Odbora u političkom i zakonodavnom ciklusu politika Unije jačanjem učinkovitih partnerstava s drugim institucijama Unije; naglašava važnost promicanja uključivanja regionalnih i lokalnih tijela s obzirom na njihovu ulogu u provedbi politika Unije; poziva Odbor regija da bolje se koordinira s radom na povezanim predmetima u Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću usklađivanjem svojih mišljenja s rokovima tih institucija kako bi se postigla veća učinkovitost;

13.  pozdravlja dijalog na političkoj razini između Odbora i Parlamenta; sa zadovoljstvom primjećuje razmjene između povjerenstava Odbora i odborâ Parlamenta te suradnju s Europskom službom za parlamentarna istraživanja (EPRS); potiče Odbor i Parlament da razviju sustavniji pristup toj suradnji;

14.  pozdravlja međuinstitucijsku administrativnu suradnju s Parlamentom i evaluaciju u sredini razdoblja o provedbi sporazuma o suradnji između Odbora i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, što naglašava uspješnu provedbu nekoliko mjera; napominje da je u kontekstu postupka preraspodjele 70 prevoditelja prešlo u druge službe, uključujući Službu Europskog parlamenta za istraživanja;

15.  pozdravlja činjenicu da je s Komisijom sklopljeno i potpisano nekoliko sporazuma na razini službe;

16.  pozdravlja rezultate evaluacije u sredini provedbenog razdoblja o provedbi sporazuma o suradnji između Odbora i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u kojoj se ističe da je upravljačka i administrativna struktura uspješno pojednostavnjena; pozdravlja činjenicu da suradnja između vlastitih i zajedničkih službi koje obuhvaćaju područja kao što su na primjer informatika, sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) ili upravljanje dvoranama za sastanke dobro funkcionira; napominje da su uštede ostvarene na tim operativnim područjima mnogo veće od sredstava koja se troše na koordinaciju;

17.  pozdravlja pozitivne rezultate preliminarne procjene pilot-projekta o zajedničkom upravljanju prevoditeljskim odjelima; potiče Odbor da dodatno razvije tu suradnju u cilju stvaranja više sinergija;

18.  napominje da 2017. nije postignut cilj smanjenja količine prijevoda za 5 do 10 %, unatoč smanjenju od 4,6 % u odnosu na 2016.; pozdravlja predanost Odbora da 2018. poduzme daljnje korake kako bi se ostvarila prihvatljiva količina prijevoda te potiče Odbor da provede dodatne mjere racionalizacije, uključujući potreban informatički razvoj;

19.  primjećuje nisku stopu izvršenja proračuna za liniju 1420 (dodatne usluge za prevođenje), to jest 55 % za obveze i 45 % za plaćanja; napominje da je 2017. ukupan trošak prijevoda za Odbor iznosio 27 231 105 EUR, od čega je 2 376 591 EUR bilo namijenjeno za eksternalizirane prijevode; napominje da je 2017. eksternalizacija vanjskih usluga iznosila 17,1 % ukupnih troškova prijevoda; potiče Odbor da dovrši prilagodbu svojih prevoditeljskih odjela radi skorog postizanja cilja izdvajanja najmanje 20 % ukupnih troškova prijevoda za eksternalizaciju;

20.  napominje da su 2017. putni troškovi zastupnika iznosili 8 882 955 EUR;

21.  prima na znanje popis događaja na kojima su sudjelovali članovi u godišnjem izvješću o radu za 2017.; izražava žaljenje zbog toga što je taj popis manje detaljan od popisa iz odgovora na upitnik za razrješnicu za 2016.; poziva Odbor da pruži detaljniji popis, uključujući konkretnije informacije o članovima koji sudjeluju, nazivu događanja, mjestu, datumu i troškovima u izvješću o daljnjim mjerama u vezi s ovom razrješnicom; poziva Odbor da uvrsti takav popis za 2018. godinu u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu;

22.  primjećuje da je za razdoblje 2017. – 2018. cilj Odbora za objave predmeta i studija iznosio 15 za svaku godinu te sa zabrinutošću primjećuje da je 2017. objavljeno 9, a 2016. 12 publikacija; poziva Odbor da poduzme potrebne napore kako bi se postigli ciljevi u pogledu publikacija te traži praćenje stanja u popratnom dokumentu uz razrješnicu za 2017.;

23.  pozdravlja postignuća Odbora u pogledu komunikacijskih aktivnosti kojima se želi povećati vidljivost i utjecaj na medije, uključujući porast prisutnosti na društvenim mrežama; posebno pozdravlja inicijativu „Promišljanje o Europi” za promicanje uključenosti građana u aktualnu raspravu o budućnosti Unije i dijalog sa 180 građana koji se vodi u tom kontekstu; potiče Odbor da poboljša suradnju s drugim institucijama Unije u okviru zajedničkih komunikacijskih kampanja i drugih inicijativa;

24.  napominje da su nakon opsežne revizije regulatornog okvira ljudskih resursa 2017. godine ažurirane neke odredbe o fleksibilnom radnom vremenu, roditeljskom dopustu i godišnjim putnim troškovima; napominje da je program pripravnosti i rada u smjenama u službi sigurnosti uveden u ožujku 2017. godine; pozdravlja to što se ulažu napori u daljnje pojednostavljenje postupaka u vezi s ljudskim resursima, posebno novim radnim postupcima donošenja odluka; prima na znanje da je objavljeno prvo interno godišnje izvješće o ljudskim resursima;

25.  pozdravlja sveobuhvatnu politiku o dobrobiti, zdravlju i upravljanju izostancima, koja je dodatno konsolidirana u suradnji sa zdravstvenom službom i službom za radne uvjete; napominje da se stope izostajanja s posla pomno prate, s naglaskom na prevenciji, provjeri i uspješnoj reintegraciji nakon dugotrajnog bolovanja; primjećuje da se stopa izostajanja s posla smanjila tijekom godina (od 4,86 % 2015. preko 4,60 % 2016. do 4,50 % 2017.); pozdravlja transparentnost Odbora u pogledu osoblja koje boluje od kronične iscrpljenosti („burnout”) i pozdravlja postupak procjene radnog opterećenja koji je Odbor započeo 2018. kako bi utvrdio raspodjelu radnog opterećenja unutar organizacije i provjerio podudaranje između zadataka i resursa; traži da ga se obavijesti o rezultatima te procjene;

26.  žali zbog toga što se udio žena na srednjim rukovodećim položajima 2017. nije značajnije poboljšao te je iznosio oko 38 % (u usporedbi s 37 % 2015. i 33 % 2016.); izražava duboko žaljenje zbog toga što se udio žena na višim rukovodećim položajima smanjio s 33 % 2016. na oko 25 % 2017., što je posljedica odlaska žena na višim rukovodećim položajima 2017. godine; pozdravlja sveobuhvatne mjere koje je poduzeo Odbor kako bi poboljšao situaciju, uključujući stvaranje novog funkcionalnog sustava upravljanja koji je osmišljen kako bi se, među ostalim, povećao broj žena koje žele obavljati službene dužnosti upravljanja; potiče Odbor da u tom pogledu znatno poboljša svoje rezultate te da o svojem napretku izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

27.  napominje da su 13,3 % upravljačkih položaja držali državljani država članica koje su pristupile Uniji nakon 2004. (EU13); poziva Odbor da nastavi ulagati napore u poboljšanje geografske ravnoteže na vodećim položajima u cilju postizanja cilja od 20 % koji odražava udio stanovništva tih 13 država članica u ukupnom stanovništvu Unije;

28.  pozdravlja mjere koje je Odbor poduzeo za aktivno sprečavanje uznemiravanja u radnom okruženju, kao što je redovito osposobljavanje u pogledu politike protiv uznemiravanja i rad povjerljivih savjetnika; potiče Odbor da pomno prati učinkovitost svoje politike, da nastavi podizati razinu osviještenosti o uznemiravanju na radnom mjestu i da potiče kulturu nulte tolerancije prema uznemiravanju; međutim, izražava zabrinutost zbog toga što Odbor nema interni mehanizam za podnošenje pritužbi ili sankcije predviđene za slučajeve uznemiravanja koji uključuju njegove članove; poziva Odbor da u tom pogledu ažuriran svoj kodeksa ponašanja za članove i internih pravila o postupcima te da o tome izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

29.  pozdravlja dugoročnu strategiju za upravljanje nekretninama koju su 2017. odobrili Odbor te Europski gospodarski i socijalni odbor; napominje da se tom strategijom za zgrade pruža okvir za sve buduće odluke povezane s politikom upravljanja nekretninama koje treba donijeti te da ona sadrži skup vodećih načela na području nekretnina; napominje da je utvrđeno i da se istražuje nekoliko scenarija radi pripreme politike za upravljanje nekretninama za razdoblje nakon 2021. te da se prednost daje scenarijima koji uključuju daljnje korištenje zgrade VMA; traži da ga se obavještava o tekućim pregovorima s Komisijom o daljnjem korištenju zgrade VMA; potiče Odbor da zajedno s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom provede procjenu mogućih potreba za obnovom i da procijeni troškove scenarija u kojem dva odbora preuzimaju cijelu zgradu VMA;

30.  primjećuje sa zadovoljstvom da je broj polaznika internetskog tečaja za regionalne i lokalne vlasti (MOOC) Odbora porastao za 5 %, dok je stopa aktivnosti porasla za 5 postotnih bodova, što je uslijedilo nakon slabih rezultata 2016. zbog terorističkih napada u Bruxellesu;sa zadovoljstvom primjećuje da se broj posjetitelja 2017. povećao za 14 %;

31.  pozdravlja dobre rezultate postignute u pogledu sustava upravljanja okolišem kroz zajedničku suradnju Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora; pozdravlja mjere za poboljšanje potrošnje energije Odbora i uvođenje ekoloških kriterija u većinu poziva na podnošenje ponuda; napominje da je provedeno savjetovanje s EMAS-om o 27 postupaka javne nabave u pogledu ekoloških kriterija; pozdravlja činjenicu da je Odbor zajedno s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom dobio oznaku „Dobra hrana” koju je dodijelila regija Bruxellesa kako bi potvrdila da se kantinama odborâ upravlja na održiv način;

32.  napominje da Odbor još uvijek čeka konačno izvješće OLAF-a o slučaju u vezi sa zviždačima o kojem je OLAF obaviješten u listopadu 2016.; traži od Odbora da u potpunosti poštuje zaključke i rezultate izvješća te da o rezultatima i poduzetim mjerama izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

33.  prima na znanje presudu Suda Europske unije („Sud”) od 23. listopada 2018.(1) o predmetu koji je protiv Odbora podnio bivši unutarnji revizor; napominje da se tom presudom poništava odluka Odbora od 2. prosinca 2014. kojom se potvrđuju zaključci drugog odbora za utvrđivanje invalidnosti, koji je zaključio da invalidnost bivšeg unutarnjeg revizora nije bila profesionalnog podrijetla; primjećuje da Sud u svojoj presudi smatra da ocjena odbora za utvrđivanje invalidnosti nije bila dovoljno obrazložena i da je sadržavala pogrešku u svojoj metodologiji ocjenjivanja; primjećuje da je Sud donio presudu da Odbor mora platiti naknadu u iznosu od 5 000 EUR, ali je odbacio zahtjev bivšeg unutarnjeg revizora na dodatnom naknadom u iznosu od 20 000 EUR;

34.  snažno potiče Odbor da brzo postupi u skladu s presudom Suda i da poduzme sve potrebne daljnje mjere; potiče Odbor da razmotri pronalaženje sporazumnog rješenja s bivšim unutarnjim revizorom koje je u interesu obiju strana i traži da ga se redovito obavještava;

35.  napominje da je 31. siječnja 2018. bivši unutarnji revizor podnio zahtjev na temelju članka 90. stavka 1. Pravilnika o osoblju da ga Odbor službeno prizna kao bona fide zviždača na temelju članka 22.a Pravilnika o osoblju; nadalje napominje da je bivši unutarnji revizor 23. kolovoza 2018. podnio pritužbu tijelu za imenovanje na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju nakon odluke Odbora od 24. svibnja 2018. da ga odbije priznati kao bona fide zviždača;

36.  napominje da je Odbor analizirao zahtjev i zaključio da ne postoji pravna osnova za priznavanje bivšeg unutarnjeg revizora kao bona fide zviždača; žali što je taj zaključak u suprotnosti sa stajalištem Parlamenta da je unutarnji revizor bona fide zviždač, koje je potvrđeno u njegovoj rezoluciji od 13. siječnja 2004. o komunikaciji Komisije naslovljenoj „Operativni okvir za europske regulatorne agencije”(2); potiče Odbor da razmotri simboličko priznavanje statusa unutarnjeg revizora unatoč nepostojanju odgovarajuće pravne osnove u vrijeme nastanka činjenica;

37.  poziva na posredovanje između bivšeg unutarnjeg revizora Odbora i Odbora u cilju mirnog rješavanja spora u interesu obiju strana; ističe da bi takvim posredovanjem trebalo uzeti u obzir i status bona fide zviždača bivšeg unutarnjeg revizora (koji je Parlament prepoznao u svojoj rezoluciji iz 2004.) te činjenicu da je djelovao u interesu Unije priopćavanjem nepravilnosti institucijama Unije;

38.  napominje da Odbor procjenjuje da financijski učinak odluke Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Unije iznosi 373 666 EUR 2019. i 576 559 EUR 2020. godine zbog smanjenja njezina članstva za 24 mjesta koja su trenutačno dodijeljena Ujedinjenoj Kraljevini; pozdravlja osnivanje skupine za razmatranje održavanja bliskih odnosa s regionalnim i lokalnim vlastima u Ujedinjenoj Kraljevini nakon njezina izlaska iz Unije.

(1) Presuda Općeg suda Europske unije (drugo vijeće) od 23. listopada 2018., Robert McCoy / Odbor regija Europske unije (predmet T-567/16 ECLI:EU:T:2018:708.)
(2) SL C 92 E, 16.4.2004., str. 119.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti