Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2173(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0101/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0101/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0250

Elfogadott szövegek
PDF 148kWORD 52k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2018/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszék a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0101/2019),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Régiók Bizottságának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2017.2.28.
(2) HL C 348., 2018.9.28., 1. o.
(3) HL C 357., 2018.10.4., 1. o.
(4) HL C 357., 2018.10.4., 9. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2018/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0101/2019),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó éves jelentésében (a számvevőszéki jelentés) a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében nem tárt fel jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

2.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2017. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben a Régiók Bizottsága 93 295 000 EUR jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2016-ban ez az összeg 90 500 000 EUR volt), amelyből 91,5 millió EUR (2016-ban 89,4 millió EUR) kötelezettségvállalási előirányzat volt 98,0%-os végrehajtási aránnyal (2016-ban 98,7%), 83,9 millió EUR pedig kifizetési előirányzat, 89,9%-os végrehajtási aránnyal;

4.  rámutat arra, hogy a Régiók Bizottságának költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, melynek jelentős részét a személyzethez, az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó kiadások és egyéb fenntartási költségek teszik ki;

5.  felhívja a Régiók Bizottságát, hogy költségvetésének megfelelő részeiben alkalmazza a teljesítményalapú költségvetés-tervezés módszertanát; kéri, hogy rendszeresen tájékoztassák a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elveinek alkalmazásával kapcsolatos eredményekről;

6.  tudomásul veszi, hogy a kifizetések végrehajtási aránya 2017 decemberében összességében 89,9% volt; rámutat arra, hogy a kifizetések végleges végrehajtási aránya a költségvetési ciklus végén (az átvitt összegek kifizetése után) magasabb lesz, és ideális esetben meg kell közelítenie a kötelezettségvállalások végrehajtási arányát;

7.  rámutat arra, hogy a költségvetés végrehajtásának nyomon követésére használt analitikai eszköz, a Budget Watch segítségével központilag nyomon követik valamennyi költségvetési sor kötelezettségvállalásainak és kifizetéseinek végrehajtását, ami a források átcsoportosításának jobb előkészítése révén hozzájárul a költségvetés végrehajtásának optimalizálásához; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy fokozza a kifizetési előirányzatok végrehajtási arányával összefüggő erőfeszítéseit, különösen az épületekkel, bútorokkal, berendezésekkel és egyéb működési költségekkel kapcsolatos 2. cím tekintetében, ahol a kifizetések végrehajtási aránya 77,1% volt;

8.  ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy a mentesítési eljárás optimalizálása és felgyorsítása érdekében az adott pénzügyi évet követő év március 31-ig hozza nyilvánosságra éves tevékenységi jelentését és éves beszámolóját;

9.  sajnálja, hogy a 2016. évi mentesítésről szóló állásfoglalás nyomon követése során a Régiók Bizottsága több pontnál az éves tevékenységi jelentésre hivatkozva csak közvetett válaszokat adott a Parlament észrevételeire; hangsúlyozza, hogy a nyomon követési jelentés alapvető fontosságú eszköz a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára annak megállapításához, hogy a Régiók Bizottsága végrehajtotta-e a Parlament ajánlásait; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy a következő nyomonkövetési jelentésbe foglalja bele a Parlament ajánlásainak végrehajtásával kapcsolatos összes szükséges választ és magyarázatot;

10.  rámutat arra, hogy a Régiók Bizottsága 2013 és 2017 között főként az 5%-os létszámcsökkentés és a Parlamenttel kötött együttműködési megállapodás végrehajtása következtében 48-cal, 537-ről 489-re csökkentette a létszámtervében szereplő álláshelyek számát; üdvözli, hogy a létszámcsökkentés ellenére a Régiók Bizottságnak sikerült megerősítenie politikai munkáját azáltal, hogy több emberi erőforrást csoportosított át a támogató szolgáltatásoktól a politikai és jogalkotási tevékenységekhez kapcsolódó fő tevékenységi területekre; kéri a Régiók Bizottságát, hogy adjon tájékoztatást a munkaterhelés elosztásának szervezeten belüli feltérképezéséről a feladatok és az erőforrások közötti megfelelés ellenőrzése céljából;

11.  rámutat arra, hogy a szerződéses személyzet létszáma a 2013-as 34-ről 54-re nőtt 2017-ben, míg az ideiglenes személyzet által betöltött álláshelyek száma 2013-hoz képest 2017-re 64-ről 71-re növekedett; megállapítja, hogy az ideiglenes és szerződéses személyzet létszámának növekedése főként a brüsszeli helyzet miatti biztonsági kérdésekkel függ össze; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy e növekedés részben az általános létszámcsökkentés kompenzálásának szükségességéből fakad, ami káros hatást gyakorolhat a munkaterhelés eloszlására és az intézmény hosszú távú szervezeti fejlődésére;

12.  üdvözli a világos politikai célok meghatározása iránti kötelezettségvállalást annak érdekében, hogy a többi uniós intézménnyel meglévő eredményes partnerségek megerősítése révén fokozódjon a Régiók Bizottsága szerepvállalása az uniós szakpolitikák politikai és jogalkotási ciklusaiban; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy előmozdítsák a regionális és helyi hatóságok bevonását, tekintettel az uniós szakpolitikák végrehajtásában betöltött szerepükre; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy a nagyobb eredményesség elérése érdekében javítsa a koordinációt a Bizottságnál, az Európai Parlamentben és a Tanácsnál a kapcsolódó ügyekben végzett munkával azáltal, hogy véleményeit az említett intézmények menetrendjéhez igazítja;

13.  üdvözli a Régiók Bizottsága és a Parlament között politikai szinten folyó párbeszédet; megelégedéssel veszi tudomásul a Régiók Bizottsága szakbizottságai és a parlamenti bizottságok közötti párbeszédet, illetve az Európai Parlament Kutatószolgálatával folytatott együttműködést; ösztönzi a Régiók Bizottságát és a Parlamentet, hogy alakítsanak ki szisztematikusabb megközelítést ezen együttműködés tekintetében;

14.  üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli több intézkedés sikeres végrehajtását; tudomásul veszi, hogy átcsoportosítás keretében 70 fordítót helyeztek át más szervezeti egységekhez, többek között az Európai Parlament Kutatószolgálatához;

15.  üdvözli, hogy több szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megtárgyalására és aláírására került sor a Bizottsággal;

16.  üdvözli a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli, hogy sikeresen egyszerűsítették az irányítási és igazgatási struktúrát; üdvözli, hogy jól működik az együttműködés a saját és a közös szervezeti egységek között például az informatikai szolgáltatások, az EMAS vagy az üléstermek használata területén; tudomásul veszi, hogy ezeken a működési területeken a megtakarítások messze meghaladják a koordinációra fordított forrásokat;

17.  üdvözli a fordítóosztályok közös irányításával kapcsolatos kísérleti projekt előzetes értékelésének pozitív eredményeit; bátorítja a Régiók Bizottságát, hogy fejlessze tovább ezt az együttműködést újabb szinergiák kialakítása céljából;

18.  megállapítja, hogy a fordítási mennyiség 5–10%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés a 2016-ban elért 4,6%-os csökkenés ellenére nem teljesült 2017-ben; üdvözli a Régiók Bizottságának kötelezettségvállalását arra, hogy 2018-ban további lépéseket tesz a fordítási mennyiség kezelhető szintjének elérésére, és arra buzdítja a Régiók Bizottságát, hogy hajtson végre további racionalizálási intézkedéseket, köztük informatikai fejlesztéseket;

19.  rámutat az 1420. jogcím (a fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások) alacsony költségvetési végrehajtási arányára, amely a kötelezettségvállalások tekintetében 55%, kifizetések terén pedig 45%; rámutat arra, hogy a Régiók Bizottsága számára a fordítási költségek összesen 27 231 105 EUR-t tettek ki, amelyből 2 376 591 EUR-t fordítottak kiszervezett fordításokra; megállapítja, hogy 2017-ben a kiszervezés a teljes fordítási költség 17,1%-át tette ki; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy fejezze be fordítóosztályai átalakítását a legalább 20%-os kiszervezési arányra vonatkozó célkitűzés mielőbbi elérése érdekében;

20.  rámutat arra, hogy tagok utazási kiadásaira fordított összeg 2017-ben 8 882 955 EUR volt;

21.  tudomásul veszi a tagok által meglátogatott események 2017. évi éves tevékenységi jelentésben szereplő felsorolását; sajnálja, hogy ez a felsorolás a 2016. évi mentesítéshez készült kérdőív megválaszolása során átadott felsorolásnál kevésbé részletes; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy e mentesítés nyomon követése során bocsásson rendelkezésre egy részletesebb felsorolást, amely konkrétabb tájékoztatást tartalmaz a részt vevő tagokról, az események címéről, helyszínéről, időpontjáról és költségeiről; felszólítja a Régiók Bizottságát, hogy következő éves tevékenységi jelentésébe iktasson be egy ilyen felsorolást 2018. vonatkozásában;

22.  tudomásul veszi, hogy a 2017–2018 közötti időszakra a Régiók Bizottsága évente 15 akta és tanulmány megjelentetését határozta meg célként, és aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben a kiadványok száma 9 volt, míg 2016-ban 12; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegye meg a szükséges erőfeszítéseket a kiadványokkal kapcsolatos célkitűzések teljesítése érdekében, és kéri a helyzet nyomon követését a 2017. évi mentesítés nyomon követési dokumentumában;

23.  üdvözli a Régiók Bizottsága által a láthatóság és a médiajelenlét növelését, többek között a közösségi médiában való jelenlét növelését célzó kommunikációs tevékenységek terén elért eredményeket; különösen üdvözli a polgárok Unió jövőjéről zajló vitában való szerepvállalásának előmozdítására irányuló „Gondolkodjunk Európáról!” kezdeményezést, valamint az ezzel összefüggésben megvalósult 180 civil párbeszédet; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy javítsa együttműködését a többi uniós intézménnyel a közös kommunikációs kampányokban és más kezdeményezésekben;

24.  tudomásul veszi, hogy az emberi erőforrásokra vonatkozó szabályozói keret nagyszabású felülvizsgálatát követően aktualizáltak egyes rendelkezéseket a rugalmas munkaidő, a szülői szabadság és az éves utazási költségek vonatkozásában; tudomásul veszi, hogy 2017 márciusában készenléti szolgálatra és váltott műszakokra vonatkozó rendszert vezettek be; üdvözli, hogy különösen új döntéshozatali munkafolyamatok révén erőfeszítésekre került sor az emberi erőforrásokkal kapcsolatos folyamatok további egyszerűsítése érdekében; tudomásul veszi az első emberi erőforrásokról szóló éves belső jelentés közzétételét;

25.  üdvözli a jóllétre, az egészségre és a hiányzások kezelésére vonatkozó átfogó politikát, amelyet az orvosi szolgálattal és a munkakörülményekkel foglalkozó szolgálattal együttműködésben tovább konszolidáltak; megállapítja, hogy a hiányzási arányt szorosan nyomon követik, a megelőzésre, az ellenőrzésre, valamint a tartós betegszabadságot követő sikeres reintegrációra összpontosítva; megállapítja, hogy az évek során csökkent a hiányzási arány (a 2015-ös 4,86%-ról 2016-ban 4,60%-ra, 2017-ben pedig 4,50%-ra); üdvözli a Régiók Bizottsága átláthatóságát a személyzet „kiégésben” szenvedő tagjai tekintetében, és üdvözli a Régiók Bizottsága által 2018-ban kezdeményezett munkateher-értékelést, amely feltérképezi a munkateher eloszlását a szervezeten belül, és ellenőrzi a feladatok és az erőforrások közötti megfelelést; tájékoztatást kér ezen értékelés eredményeiről;

26.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nők aránya nem javult jelentős mértékben a középvezetők körében 2017-ben, és körülbelül 38%-ot tett ki (a 2015-ös 37%-hoz és a 2016-os 33%-hoz képest); határozottan sajnálja, hogy egy felső vezetői pozíciót betöltő nő 2017-es távozásával a felső vezetői pozíciókban a 2016-os 33%-ról 2017-re 25%-ra tovább csökkent a nők aránya; üdvözli a Régiók Bizottsága által a helyzet javítására hozott átfogó intézkedéseket, többek között egy új funkcionális irányítási rendszer létrehozását, amelynek célja többek között, hogy növelje a formális vezetői feladatok elvégzésére törekvő nők számát; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy jelentős mértékben javítsa teljesítményét e tekintetben, és számoljon be a mentesítési hatóságnak az eredményekről;

27.  megállapítja, hogy a vezetői pozíciók 13,3%-át töltötték be olyan állampolgárok, akik az Unióhoz 2004 után csatlakozott tagállamokból érkeztek (EU13); felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a földrajzi kiegyensúlyozottság javítására a vezetői pozíciók tekintetében, hogy elérjék a 20%-os célkitűzést, amely az EU13 lakosságának az uniós lakossághoz mért arányát tükrözi;

28.  üdvözli a Régiók Bizottsága által a munkahelyi környezetben való zaklatás aktív megelőzésére hozott intézkedéseket, például a zaklatásellenes politikáról tartott rendszeres képzést, valamint a bizalmas tanácsadók munkáját; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy e tekintetben szorosan kövesse nyomon politikájának hatékonyságát, továbbra is hívja fel a figyelmet a munkahelyi zaklatásra, és mozdítsa elő a zéró tolerancia kultúráját a zaklatással szemben; aggodalmát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a Régiók Bizottsága nem rendelkezik a tagjait érintő zaklatási ügyekre vonatkozó belső panasztételi mechanizmussal és szankciókkal; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy végezze el a tagokra vonatkozó magatartási kódex és a belső eljárási szabályzat e tekintetben történő aktualizálását, és erről tegyen jelentést a mentesítési hatóságnak;

29.  üdvözli a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által 2017-ben elfogadott hosszú távú ingatlanstratégiát; megállapítja, hogy az ingatlanstratégia keretet biztosít az ingatlanpolitikával kapcsolatos bármilyen jövőbeli döntéshez, és egy sor irányadó elvet tartalmaz az ingatlanok területén; megállapítja, hogy a 2021 utáni ingatlanpolitika előkészítése érdekében több forgatókönyvet azonosítottak és vizsgáltak meg, elsőbbséget biztosítva a VMA épület folytatódó használatával számoló forgatókönyveknek; kéri, hogy tájékoztassák a VMA épület folytatódó használatával kapcsolatban a Bizottsággal zajló tárgyalásokról; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt végezzék el a lehetséges felújítási szükségletek felmérését, és készítsenek költségbecslést egy olyan forgatókönyvre, amely szerint a két bizottság a teljes VMA épületet átveszi;

30.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Régiók Bizottsága regionális és helyi hatóságok számára szervezett online képzése (MOOC) előfizetőinek száma 5%-kal, aktivitási aránya pedig 5 százalékponttal nőtt a brüsszeli terrortámadások miatti 2016-os alacsony adatokhoz képest; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a látogatók száma 2017-ben 14%-kal nőtt;

31.  üdvözli a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozásában a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti közös együttműködés révén elért jó eredményeket; üdvözli a Régiók Bizottsága energiafogyasztásának javítását célzó intézkedéseket, valamint a környezetvédelmi kritériumok beillesztését a pályázati felhívások többségébe; tudomásul veszi, hogy az EMAS-szolgálattal 27 környezetvédelmi kritériumokhoz kapcsolódó pályázati eljárás esetén konzultáltak; üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt elnyerte a Brüsszel Régió által kiadott „Good Food” minősítést, amely tanúsítja, hogy a két bizottság éttermét fenntartható módon irányítják;

32.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága továbbra is várja az OLAF végleges jelentését arról a visszaélés bejelentésével kapcsolatos ügyről, amelyet 2016 októberében jeleztek az OLAF-nak; kéri a Régiók Bizottságát, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a jelentés megállapításait és kimenetelét, és számoljon be a mentesítési hatóságnak az ügy kimeneteléről és a nyomon követési intézkedésekről;

33.  tudomásul veszi az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) 2018. október 23-i ítéletét egy korábbi belső ellenőr által a Régiók Bizottsága ellen indított ügyben; tudomásul veszi, hogy az ítélet megsemmisíti a Régiók Bizottsága 2014. december 2-i határozatát, amely jóváhagyta a második rokkantsági bizottság megállapítását, amely szerint a volt belső ellenőr rokkantsága nem foglalkozási eredetű volt; tudomásul veszi, hogy a Bíróság ítéletében úgy vélte, hogy a rokkantsági bizottság értékelésének indokolása elégtelen volt, és értékelési módszertana hibát tartalmazott; tudomásul veszi, hogy a Bíróság 5000 EUR összegű kártérítés megfizetésére kötelezte a Régiók Bizottságát, elutasította azonban a volt belső ellenőr további 20 000 EUR kártérítés iránti kérelmét;

34.  sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy mielőbb tegyen eleget a Bíróság ítéletének, és hozza meg a határozat nyomán szükséges valamennyi intézkedést; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy mindkét fél érdekében vizsgálja meg az ügy egyezség útján való rendezésének lehetőségét a volt belső ellenőrrel, és kéri, hogy a Parlament kapjon rendszeresen tájékoztatást erről az ügyről;

35.  tudomásul veszi, hogy 2018. január 31-én a volt belső ellenőr a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a Régiók Bizottsága a személyzeti szabályzat 22. cikkének b) pontja szerint hivatalosan elismerje őt jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyként; tudomásul veszi továbbá, hogy a volt belső ellenőr a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2018. augusztus 23-i keltezéssel panaszt nyújtott be a kinevezésre jogosult hatósághoz, miután a Régiók Bizottsága 2018. május 24-én elutasította jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyként való elismerését;

36.  megállapítja, hogy a Régiók Bizottsága megvizsgálta a kérelmet, és arra a következtetésre jutott, hogy nincs jogalap a volt belső ellenőr jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyként való elismerésére; sajnálattal állapítja meg, hogy ez a következtetés ellentétes a Parlamentnek az európai szabályozási ügynökségek keretszabályára vonatkozó bizottsági közleményről szóló 2004. január 13-i állásfoglalásában is megerősített álláspontjával, amely szerint a volt belső ellenőr jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személy; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy a tényállás szerinti időpontban rendelkezésre álló megfelelő jogalap hiánya ellenére fontolja meg a belső ellenőr jogállásának szimbolikus elismerését;

37.  közvetítést szorgalmaz a Régiók Bizottsága volt belső ellenőre és a Régiók Bizottsága között a folyamatban lévő jogvita mindkét fél érdekében, egyezség útján történő rendezése céljából; rámutat arra, hogy a közvetítésnek foglalkoznia kell a volt belső ellenőr mint jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személy jogállásának kérdésével (amit a Parlament 2004-es állásfoglalásában elismert), továbbá azzal, hogy az EU érdekében járt el azzal, hogy a visszaéléseket jelentette az uniós intézményeknek;

38.  tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésről szóló döntésének pénzügyi hatása a tagságnak az Egyesült Királyság számára biztosított 24 hellyel való csökkenése miatt a Régiók Bizottsága becslése szerint 2019-ben 373 666 EUR, 2020-ban pedig 576 559 EUR lesz; üdvözli egy olyan csoport felállítását, amelynek feladata, hogy gondolkodjon az Egyesült Királyság regionális és helyi hatóságaival való szoros kapcsolat fenntartásán az ország Unióból való kilépését követően.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat