Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2173(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0101/2019

Predkladané texty :

A8-0101/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0250

Prijaté texty
PDF 147kWORD 51k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (2018/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0101/2019),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (2018/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0101/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, a vykonávaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania Výboru regiónov (ďalej len „výbor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2017, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že v roku 2017 mal výbor schválený rozpočet vo výške 93 295 000 EUR (v porovnaní s 90 500 000 EUR v roku 2016), z čoho 91,5 milióna EUR (v porovnaní s 89,4 milióna EUR v roku 2016) boli viazané rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 98,0 % (98,7 % v roku 2016) a z čoho 83,9 milióna EUR predstavovali platobné rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 89,9 %;

4.  konštatuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov;

5.  vyzýva výbor, aby rozšíril na príslušné časti svojho rozpočtu metodiku zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti; žiada, aby bol pravidelne informovaný o výsledkoch, ktoré sa týkajú uplatňovania zásad zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti;

6.  berie na vedomie, že celková miera plnenia platieb na konci decembra 2017 bola 89,9 %; konštatuje, že konečná miera realizácie platieb na konci rozpočtového cyklu (po úhrade prenosov) bude vyššia a v ideálnom prípade by sa mala blížiť k miere záväzkov;

7.  konštatuje, že analytický nástroj na monitorovanie plnenia rozpočtu Budget Watch sa používa na monitorovanie plnenia záväzkov a platieb v rámci všetkých rozpočtových riadkov centrálne, čo prispieva k optimalizácii plnenia rozpočtu prostredníctvom lepšej prípravy na prerozdelenie zdrojov; vyzýva výbor, aby posilnil svoje úsilie v súvislosti s mierami plnenia platieb, najmä pokiaľ ide o rozpočtovú hlavu 2 týkajúcu sa budov, vybavenia a rôznych operačných výdavkov, kde miera plnenia platieb dosiahla 77,1 %;

8.  nabáda výbor, aby do 31. marca roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom roku zverejnil výročnú správu o činnosti a ročnú účtovnú závierku s cieľom optimalizovať a urýchliť postup udelenia absolutória;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že opatrenia výboru v nadväznosti na uznesenie o udelení absolutória za rok 2016 predstavujú len nepriame odpovede na pripomienky Európskeho parlamentu tým, že vo viacerých bodoch odkazujú na výročnú správu o činnosti; zdôrazňuje, že správa o nadväzných opatreniach má zásadný význam pre Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, aby mohol určiť, či výbor vykonal odporúčania Európskeho parlamentu; vyzýva výbor, aby do svojej najbližšej správy o následných opatreniach zahrnul všetky potrebné odpovede a vysvetlenia k vykonávaniu odporúčaní Európskeho parlamentu;

10.  poznamenáva, že výbor v období 2013 až 2017 znížil celkový počet pracovných miest vo svojom pláne pracovných miest o 48 z 537 na 489, najmä z dôvodu zníženia počtu zamestnancov o 5 % a vykonávania dohody o spolupráci uzatvorenej v roku 2014 s Európskym parlamentom; víta skutočnosť, že napriek zníženiu počtu zamestnancov sa výboru podarilo posilniť svoju politickú činnosť, a to prerozdelením väčšieho objemu ľudských zdrojov z podporných útvarov do hlavných oblastí činnosti súvisiacich s politickými a legislatívnymi činnosťami; žiada výbor, aby bol informovaný o mapovaní rozdelenia pracovného zaťaženia v rámci organizácie s cieľom overiť súlad medzi úlohami a zdrojmi;

11.  konštatuje, že počet zmluvných zamestnancov sa zvýšil z 34 v roku 2013 na 54 v roku 2017, zatiaľ čo počet dočasných zamestnancov sa zvýšil zo 64 v roku 2013 na 71 v roku 2017; konštatuje, že zvýšenie počtu dočasných a zmluvných zamestnancov súvisí najmä s bezpečnostnými otázkami, ktoré súvisia so situáciou v Bruseli; vyjadruje znepokojenie nad tým, že časť tohto zvýšenia je dôsledkom potreby kompenzovať celkové zníženie počtu zamestnancov a môže byť na úkor rozdelenia pracovného zaťaženia a dlhodobého organizačného rozvoja inštitúcie;

12.  víta záväzok stanoviť jasné politické ciele s cieľom posilniť účasť výboru na politickom a legislatívnom cykle politík Únie posilnením účinných partnerstiev s ostatnými inštitúciami Únie; zdôrazňuje význam podpory zapojenia regionálnych a miestnych orgánov vzhľadom na ich úlohu pri vykonávaní politík Únie; vyzýva výbor, aby sa lepšie skoordinoval s prácou na súvisiacich spisoch v Komisii, Európskom parlamente a Rade zosúladením svojich stanovísk s harmonogramami týchto inštitúcií s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť;

13.  víta dialóg na politickej úrovni medzi výborom a Európskym parlamentom; s uznaním berie na vedomie výmenu medzi komisiami výboru a parlamentnými výbormi alebo spoluprácu s výskumnou službou Európskeho parlamentu (ďalej len „EPRS“); nabáda výbor a Európsky parlament, aby vypracovali systematickejší prístup k tejto spolupráci;

14.  víta medziinštitucionálnu administratívnu spoluprácu s Európskym parlamentom a výsledky hodnotenia v polovici trvania týkajúce sa vykonávania dohody o spolupráci medzi výborom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, v ktorých sa zdôrazňuje úspešné vykonávanie viacerých opatrení; konštatuje, že v súvislosti s presunom bolo 70 prekladateľov presunutých do iných útvarov vrátane EPRS;

15.  víta skutočnosť, že s Komisiou bolo prerokovaných a podpísaných niekoľko dohôd o úrovni poskytovaných služieb;

16.  víta výsledky hodnotenia v polovici trvania týkajúce sa vykonávania dohody o spolupráci medzi výborom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, v ktorých sa zdôrazňuje, že riadenie a administratívna štruktúra boli úspešne zjednodušené; víta skutočnosť, že spolupráca medzi vlastnými a spoločnými útvarmi, ktoré sa vzťahujú na oblasti ako IT, EMAS alebo správa zasadacích miestností, funguje dobre; konštatuje, že úspory dosiahnuté v týchto operačných oblastiach vo veľkej miere prevažujú nad zdrojmi vynaloženými na koordináciu;

17.  víta pozitívne výsledky predbežného hodnotenia pilotného projektu týkajúceho sa spoločného riadenia prekladateľských oddelení; nabáda výbor, aby ďalej rozvíjal túto spoluprácu s cieľom vytvoriť viac synergií;

18.  konštatuje, že cieľ znížiť prekladateľské výstupy o 5 % na 10 % nebol v roku 2017 dosiahnutý napriek poklesu o 4,6 % v porovnaní s rokom 2016; víta záväzok výboru uskutočniť v roku 2018 ďalšie kroky s cieľom dosiahnuť zvládnuteľnú úroveň prekladateľských výstupov a nabáda výbor, aby vykonal ďalšie racionalizačné opatrenia vrátane potrebného rozvoja informačných technológií;

19.  berie na vedomie nízku mieru plnenia rozpočtu v riadku 1420 (Doplnkové služby pre prekladateľské služby), konkrétne 55 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 45 % v platbách; konštatuje, že celkové náklady výboru na preklad v roku 2017 predstavovali 27 231 105 EUR, z čoho 2 376 591 EUR bolo určených na externé preklady; konštatuje, že v roku 2017 outsourcing predstavoval 17,1 % celkových nákladov na preklad; nabáda výbor, aby dokončil úpravu svojich prekladateľských oddelení s cieľom čoskoro dosiahnuť cieľ úrovne outsourcingu aspoň 20 %;

20.  poznamenáva, že suma vyčlenená na cestovné výdavky členov bola v roku 2017 na úrovni 8 882 955 EUR;

21.  berie na vedomie zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia, uvedený vo výročnej správe o činnosti za rok 2017; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zoznam je menej podrobný ako zoznam poskytnutý v odpovedi na dotazník pre absolutórium za rok 2016; vyzýva výbor, aby v nadväznosti na toto udelenie absolutória predložil podrobnejší zoznam obsahujúci konkrétnejšie informácie o zúčastnených členoch, názve podujatia, mieste, dátume a nákladoch; vyzýva výbor, aby takýto zoznam na rok 2018 zahrnul do svojej ďalšej výročnej správy o činnosti;

22.  berie na vedomie, že na obdobie 2017 – 2018 mal výbor cieľ každý rok publikovať 15 spisov a realizovaných štúdií, a so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 ich bolo 9, zatiaľ čo v roku 2016 ich bolo 12; vyzýva výbor, aby vyvinul potrebné úsilie s cieľom dosiahnuť ciele týkajúce sa publikácií a žiada o informácie v súvislosti s vývojom situácie v dokumente v nadväznosti na udelenie absolutória za rok 2017;

23.  víta úspechy, ktoré výbor dosiahol v súvislosti s komunikačnými činnosťami zameranými na zvýšenie svojej viditeľnosti a prítomnosti v médiách, ako aj zvýšenie svojho dosahu na sociálne médiá; víta najmä iniciatívu Úvahy o Európe s cieľom podporiť zapojenie občanov do prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Únie a 180 dialógov s občanmi, ktoré sa uskutočnili v tejto súvislosti; nabáda výbor, aby zlepšil spoluprácu s ostatnými inštitúciami Únie v rámci spoločných komunikačných kampaní a ďalších iniciatív;

24.  konštatuje, že po rozsiahlej revízii regulačného rámca pre ľudské zdroje boli v roku 2017 aktualizované niektoré ustanovenia týkajúce sa pružného pracovného času, rodičovskej dovolenky a ročných cestovných výdavkov; konštatuje, že v marci 2017 bol zavedený systém pracovnej pohotovosti a práce na zmeny v bezpečnostnej službe; víta vyvíjané úsilie o ďalšie zjednodušenie procesov ľudských zdrojov, najmä prostredníctvom nových rozhodovacích pracovných postupov; konštatuje, že bola uverejnená prvá interná výročná správa o ľudských zdrojoch;

25.  víta komplexnú politiku v oblasti dobrých podmienok na pracovisku, zdravia a riadenia absencií, ktorá sa ďalej upevnila v spolupráci medzi lekárskou službou a útvarom pre pracovné podmienky; konštatuje, že miery absencie sa pozorne sledujú so zameraním na prevenciu, overovanie a úspešné opätovné začlenenie po dlhodobej práceneschopnosti; konštatuje, že miera absencie sa v priebehu rokov znížila (zo 4,86 % v roku 2015 na 4,60 % v roku 2016 a 4,50 % v roku 2017); víta transparentnosť výboru, pokiaľ ide o členov personálu, ktorí trpia syndrómom vyhorenia, a víta posúdenie pracovného zaťaženia, ktoré výbor inicioval v roku 2018 s cieľom zmapovať rozdelenie pracovného zaťaženia v rámci organizácie a overiť súlad medzi úlohami a zdrojmi; požaduje informácie o výsledkoch tohto posúdenia;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podiel žien v strednom manažmente zostal v roku 2017 stabilný, a to približne na úrovni 38 % (v porovnaní s 37 % v roku 2015 a 33 % v roku 2016); vyjadruje však veľké poľutovanie nad tým, že podiel žien na vyšších riadiacich pozíciách sa znížil z 33 % v roku 2016 na približne 25 % v roku 2017, a to z dôvodu odchodu jednej ženy vo vyššej riadiacej funkcii v roku 2017; víta komplexné opatrenia, ktoré výbor prijal na zlepšenie situácie, vrátane vytvorenia nového systému funkčného riadenia, ktorého cieľom je okrem iného zvýšiť počet žien, ktoré sa usilujú o vykonávanie formálnych riadiacich úloh; nabáda výbor, aby výrazne zlepšil svoje výsledky v tejto oblasti a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutom pokroku;

27.  konštatuje, že 13,3 % riadiacich pozícií zastávali štátni príslušníci členských štátov, ktoré pristúpili k Únii po roku 2004 (EÚ13); vyzýva výbor, aby ďalej pokračoval vo svojom úsilí o zlepšenie geografickej rovnováhy v pozíciách riadiacich pracovníkov v záujme dosiahnutia cieľa 20 %, ktorý odráža podiel obyvateľstva EÚ13 v porovnaní s celkovým obyvateľstvom Únie;

28.  víta opatrenia prijaté výborom s cieľom aktívne predchádzať obťažovaniu v pracovnom prostredí, ako je pravidelná odborná príprava v oblasti politiky boja proti obťažovaniu a práca dôverných poradcov; nabáda výbor, aby v tomto smere dôsledne monitoroval účinnosť svojej politiky, aby naďalej zvyšoval informovanosť o obťažovaní na pracovisku a aby upevňoval kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že výbor nemá žiadny vnútorný mechanizmus vybavovania sťažností ani sankcie, ktoré by boli stanovené v prípadoch obťažovania týkajúcich sa jeho členov; vyzýva výbor, aby v tejto súvislosti aktualizoval svoj kódex správania členov a vnútorný rokovací poriadok a informoval o tom orgán udeľujúci absolutórium;

29.  víta dlhodobú stratégiu v oblasti nehnuteľností, ktorú schválil výbor a Európsky hospodársky a sociálny výbor v roku 2017; konštatuje, že táto stratégia v oblasti nehnuteľností poskytuje rámec pre všetky budúce rozhodnutia týkajúce sa politiky v oblasti budov, ktoré sa majú prijať, a obsahuje súbor hlavných zásad v oblasti nehnuteľností; konštatuje, že bolo identifikovaných a preskúmaných niekoľko scenárov s cieľom pripraviť politiku v oblasti nehnuteľností po roku 2021, pričom sa uprednostňujú scenáre, ktoré zahŕňajú ďalšie využívanie budovy VMA; žiada, aby bol informovaný o prebiehajúcich rokovaniach s Komisiou o ďalšom využívaní budovy VMA; nabáda výbor, aby spolu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom vykonal posúdenie prípadných potrieb renovácie a odhadol náklady v prípade scenára, v rámci ktorého oba tieto výbory prevezmú celú budovu VMA;

30.  s uspokojením konštatuje, že počet účastníkov a miera aktivity online kurzov výboru pre regionálne a miestne orgány (MOOC) sa zvýšili o 5 % respektíve 5 percentuálnych bodov po znížení v roku 2016 v dôsledku teroristických útokov, ku ktorým došlo v Bruseli, s uspokojením konštatuje, že počet návštevníkov sa v roku 2017 zvýšil o 14 %;

31.  víta dobré výsledky, ktoré sa dosiahli v súvislosti so systémom environmentálneho riadenia prostredníctvom spolupráce s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom; víta opatrenia na zlepšenie energetickej spotreby výboru a zaradenie environmentálnych kritérií do väčšiny výziev na predkladanie ponúk; konštatuje, že so službou EMAS sa uskutočnili konzultácie o 27 postupoch verejného obstarávania v súvislosti s environmentálnymi kritériami; víta skutočnosť, že výbor spolu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom získal ocenenie „Label Good Food“, ktoré udelil bruselský región, aby potvrdil, že jedálne týchto výborov sú riadené udržateľným spôsobom;

32.  konštatuje, že výbor stále čaká na záverečnú správu úradu OLAF v súvislosti s prípadom oznamovania protispoločenskej činnosti, ktorý bol oznámený úradu OLAF v októbri 2016; žiada výbor, aby v plnej miere rešpektoval zistenia a výsledky správy a informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku a prijatých následných opatreniach;

33.  berie na vedomie rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) z 23. októbra 2018(1) vo veci proti výboru, ktorú podal bývalý vnútorný audítor; konštatuje, že týmto rozsudkom sa zrušuje rozhodnutie výboru z 2. decembra 2014, v ktorom sa schvaľujú zistenia druhého výboru pre invaliditu, v ktorých sa dospelo k záveru, že invalidita bývalého vnútorného audítora nevyplývala z pracovného vzťahu; konštatuje, že Súdny dvor vo svojom rozsudku dospel k záveru, že posúdenie výboru pre invaliditu nebolo dostatočne odôvodnené a obsahovalo chybu v metodike posudzovania; berie na vedomie, že Súdny dvor odsúdil výbor na zaplatenie náhrady vo výške 5 000 EUR, ale zamietol požiadavku bývalého vnútorného audítora o dodatočnú náhradu vo výške 20 000 EUR;

34.  naliehavo výbor vyzýva, aby urýchlene konal v súlade s rozsudkom Súdneho dvora a prijal všetky potrebné opatrenia na splnenie jeho rozhodnutia; nabáda výbor, aby zvážil urovnanie formou zmieru s bývalým vnútorným audítorom v záujme oboch strán, a žiada, aby bol Európsky parlament o tom riadne informovaný;

35.  konštatuje, že bývalý vnútorný audítor predložil 31. januára 2018 na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku žiadosť, aby ho výbor formálne uznal za oznamovateľa bona fide na základe článku 22a služobného poriadku; ďalej konštatuje, že bývalý vnútorný audítor predložil menovaciemu orgánu na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku sťažnosť, ktorá bola podaná 23. augusta 2018 po rozhodnutí výboru z 24. mája 2018 o odmietnutí uznať ho za oznamovateľa bona fide;

36.  poznamenáva, že výbor túto žiadosť analyzoval a dospel k záveru, že neexistuje právny základ na uznanie bývalého vnútorného audítora za oznamovateľa bona fide; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento záver je v rozpore s pozíciou Európskeho parlamentu, že vnútorný audítor je oznamovateľom bona fide, ktorú potvrdil vo svojom uznesení z 13. januára 2004 o oznámení Komisie: Operačný rámec pre európske regulačné agentúry(2); nabáda výbor, aby zvážil symbolické uznanie statusu vnútorného audítora napriek tomu, že v čase skutkových okolností neexistoval vhodný právny základ;

37.  vyzýva na mediáciu medzi bývalým vnútorným audítorom výboru a výborom s cieľom dosiahnuť zmier v prebiehajúcom spore v záujme oboch strán; poukazuje na to, že takáto mediácia by mala riešiť aj štatút bývalého vnútorného audítora ako oznamovateľa bona fide (ako uznal Európsky parlament vo svojom uznesení z roku 2004) a skutočnosť, že konal v záujme Únie oznamovaním protiprávneho konania inštitúciám Únie;

38.  poznamenáva, že výbor odhaduje, že finančný vplyv rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie dosiahne 373 666 EUR v roku 2019 a 576 559 EUR v roku 2020 v dôsledku zníženia počtu jeho členov o 24 kresiel, ktoré sú v súčasnosti pridelené Spojenému kráľovstvu; víta zriadenie skupiny s cieľom zamyslieť sa nad zachovaním úzkych vzťahov s regionálnymi a miestnymi orgánmi v Spojenom kráľovstve po jeho vystúpení z Únie.

(1) Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. októbra 2018, Robert McCoy/Výbor regiónov, vec T-567/16 ECLI:EU:T:2018:708.
(2) Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 119.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia