Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2176(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0109/2019

Внесени текстове :

A8-0109/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0251

Приети текстове
PDF 160kWORD 62k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност (2018/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0327/2018)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99 и 164 – 167 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118 и 260 — 263 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0109/2019),

1.  освобождава от отговорност върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за външна дейност за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейската служба за външна дейност, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Съда на Европейския съюз, Европейския омбудсман, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните, и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност (2018/2176(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по външни работи (A8-0109/2019),

1.  приветства факта, че според доклада на Сметната палата („Палатата“) общото ниво на грешки по функция 5 на МФР (Администрация), включително и бюджета на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), продължава да бъде относително ниско, като се оценява на 0,5% за 2017 г.;

2.  отбелязва, че Палатата не е установила съществени нива на грешки в годишния отчет за дейността на ЕСВД;

3.  отбелязва също, че всички специфични въпроси, свързани с ЕСВД, са били докладвани от Палатата, за разлика от предходни години;

4.  отбелязва със задоволство, че предишните препоръки, направени във връзка с подобряването на системата за мониторинг за своевременно актуализиране на личното положение и данните на служителите, с потенциално въздействие върху изчисляването на семейните надбавки, са изпълнени в голяма степен; счита обаче, че проверките на съответствието във връзка с управлението на семейните надбавки изискват постоянно внимание;

5.  приветства усилията на ЕСВД да подобри процедурите за възлагане на обществени поръчки в делегациите, включително въвеждането на инструмент за управление на обществените поръчки, създаването на план за възлагане на обществени поръчки за договори с ниска и средна стойност и разработването на образци за тръжни документи и обучения; счита, че слабостите, установени в миналото в областта на обществените поръчки и управлението на службите за сигурност, продължават да изискват постоянно внимание и наблюдение;

6.  изисква от ЕСВД да информира Парламента относно резултатите, постигнати чрез горепосочените усилия за подобряване на процедурите за възлагане на обществени поръчки в делегациите, по-специално чрез системата за управление на обществените поръчки (PPMT) и процедурите за електронни обществени поръчки и електронни търгове;

7.  отбелязва, че причините за грешки, установени от предварителните проверки както по отношение на поетите задължения, така и на плащанията, са от едно и също естество, а именно липсата на оправдателни документи, както през предходните години; отбелязва, че последващият контрол на ЕСВД за първи път включва разходите от края на годината (ноември – декември 2016 г.);

8.  отбелязва със задоволство, че през 2017 г. общите постоянни разходи на всички офиси на делегациите (наем, сигурност, почистване и други постоянни разходи), включително делегациите на Европейския фонд за развитие (ЕФР), се финансират изцяло от бюджетните редове на ЕСВД за втора поредна година;

9.  отбелязва, че преносите на бюджетни кредити са се увеличили през 2017 г. и възлизат на 85 911 000 EUR (в сравнение със 77 450 000 EUR през 2016 г.); припомня, че при строги условия по изключение могат да се осъществяват операции по пренос към следващата година;

10.  отбелязва, че общият бюджет на ЕСВД за 2017 г. възлиза на 660 милиона евро, което представлява увеличение с 3,75% в сравнение с 2016 г.;

11.  отбелязва, че от ЕФР и доверителните фондове също са получени 54,9 милиона евро. С допълнителните постъпления от преноси и отменени бюджетни кредити сумата достига общо 59,7 милиона евро (включително целевите приходи за финансовата година); отбелязва, че в края на 2017 г. изпълнението на бюджетните кредити за поети задължения достигна 52,6 милиона евро (88,1%), а за плащанията – 46,5 милиона евро (78,0%); отбелязва, че кредитите от ЕФР, за които не са поети задължения, се пренасят за следващата година като външни целеви приходи и че няма загуба на бюджетни кредити;

12.  отбелязва, че бюджетът на централата възлиза на 236,7 милиона евро, от които 153,8 милиона евро (или 64,6%) са били предназначени за изплащането на възнаграждения и други права на щатния персонал и външните служители, 32,2 милиона евро (или 14%) са били за сгради и свързани с тях разходи, а 33 милиона евро (т.е. 14%) са били за информационни системи, оборудване и обзавеждане;

13.  изисква политиката за сградите на ЕСВД да бъде приложена към годишния отчет за дейността, особено с оглед на факта, че е важно разходите за нея да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни; настоятелно призовава ЕСВД да предостави на органа по освобождаване от отговорност списък на договорите за недвижими имоти, сключени през 2017 г., включително подробности за договорите, държавата, в която са сключени, и тяхната продължителност, както това е направено в годишния отчет за дейността за 2011 г.; изисква от ЕСВД да предостави същата информация относно договорите за недвижими имоти в своя годишен отчет за дейността за 2018 г.;

14.  отбелязва, че бюджетът на делегациите, възлизащ на 423,3 милиона евро, беше разделен по следния начин: 116,1 милиона евро (т.е. 27,4%) за възнаграждения на щатния персонал, 165,6 милиона евро (39,1%) за сгради и свързани с тях разходи, 68,5 милиона евро (или 16,2%) за външни служители и външни услуги, 27,9 милиона евро (6,6%) за други разходи, свързани с персонала, и 45 милиона евро (10,6%) за други административни разходи; отбелязва също, че 196,4 милиона евро (в сравнение със 185,6 милиона евро през 2016 г. и 204,7 милиона евро през 2015 г.) са получени от Комисията за административните разходи на персонала на Комисията, работещ в делегациите на Съюза, и са разпределени между функция V на Комисията (49,6 милиона евро), административните бюджетни редове на оперативните програми (91,8 милиона евро), както и ЕФР и доверителните фондове (55 милиона евро, в сравнение с 45,4 милиона евро през 2016 г.); отбелязва, че през 2017 г. доверителните фондове за първи път допринесоха за тези административни разходи;

15.  отчита, че броят на бюджетните редове, използвани за финансиране на операциите, свързани с персонала на Комисията в делегациите (34 различни реда, по различни функции на бюджета на Комисията плюс фондовете на ЕФР), увеличава сложността на управлението на бюджета; припомня, че тази тема беше разгледана в резолюцията му от 18 април 2018 г.(1) относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. и отбелязва сложният характер на опростяването чрез намаляване на бюджетните редове; поради това насърчава ЕСВД да продължи да работи с Комисията за опростяване на бюджетните редове, когато това е възможно, за да се намали сложността на управлението на бюджета;

16.  отбелязва, че през 2017 г. ръководителите на делегации представиха декларации за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции; отбелязва, че всички ръководители на делегации, с изключение на ръководителя на делегацията в Сирия, са представили декларациите без резерви; отчита, че делегацията в Сирия понастоящем е евакуирана и че делегацията е представила план за действие за облекчаване на проблемите, свързани с факта, че трябва да функционира в зона на военни действия; отбелязва, че резервата се счита за несъществена по отношение на сумите за целия бюджет на ЕСВД;

17.  отбелязва, че степента на изпълнение на окончателния бюджет на ЕСВД от 660 милиона евро за 2017 г. е 99,7% (както през 2016 г.) за бюджетните кредити за поети задължения и 86,7% (87,5% през 2016 г.) за бюджетните кредити за плащания към края на годината;

18.  отбелязва, че стойността на всички трансфери, извършени в рамките на административния бюджет на ЕСВД, възлиза на 14,4 милиона евро, от които най-голямата сума е по предварителен договор, свързан със сигурността в Афганистан; отбелязва също така, че трансферите намаляват бюджета за централата на ЕСВД с 5,1 милиона евро и увеличават бюджета на делегациите със съответната сума;

19.  отбелязва, че 1,3% от увеличението на бюджета през 2017 г. са били предназначени за инвестиции в областта на сигурността в контекста на изпълнението на пакета за сигурността, което включва укрепването на мрежата от служители на регионалната сигурност и придобиванията на бронирани превозни средства в съответствие със задължението на ЕСВД за полагане на грижа и полева сигурност, стратегията за киберсигурност и непрекъснатото обучение в областта на сигурността на персонала в отговор на потенциални заплахи и кризисни ситуации в делегациите и в централата; приветства постигнатите до момента подобрения, но насърчава по-специално ЕСВД да се справи с различните оставащи предизвикателства, като например необходимостта от актуализиране на инструментите за информационна сигурност; освен това призовава ЕСВД да работи съвместно с държавите членки с оглед на разработването на общ подход и да подобри взаимното свързване на системите за сигурност с други институции и държави членки;

20.  приветства създаването на механизъм за годишен преглед, посветен на анализа на ресурсите на ЕСВД и тяхната ефективна заетост, в очакване на предстоящото преразпределение на персонала, наложено от новите оперативни или политически приоритети или други допълнителни предизвикателства;

21.  отбелязва, че годишната самооценка на системата за вътрешен контрол за 2017 г. предоставя разумна увереност за ръководството на ЕСВД по отношение на равнището на спазване на повечето вътрешни проверки; отбелязва обаче, че следните три стандарта за вътрешен контрол – „разпределяне и мобилност на персонала“, „непрекъснатост на дейността“ и „управление на документи“ – остават най-слабите компоненти на системата на ЕСВД за вътрешен контрол; отбелязва със загриженост, че „непрекъснатостта на дейността“ продължава да бъде проблем от няколко години, както по отношение на съответствието, така и по отношение на ефективността, и е от особено значение в рамките на делегациите;

22.  приветства продължаващото намаляване на броя на делегациите, които превишават максималната площ от 35 м² на човек от 83 през 2016 г. на 73 през 2017 г. в съответствие с препоръката на Палатата от 2016 г.; приветства стартирането на инструмента за управление на недвижимите имоти IMMOGEST и придобиването на вътрешен и външен експертен опит в подкрепа на управлението на сградите, по-специално по отношение на делегациите; призовава ЕСВД да продължи да изпълнява, когато това е възможно, разумно и ефикасно за бюджета на Съюза, препоръките на Палатата от специалния ѝ доклад относно управлението от страна на ЕСВД на нейните сгради по света(2) и редовно да информира Парламента за подобренията;

23.  приветства факта, че ЕСВД е установила 7 нови проекта за съвместно ползване на обекти с 6 различни държави членки, и отбелязва нарастващия интерес към схеми за съвместно ползване на обекти с 14 нови споразумения, подписани съвместно, не само с държавите членки, но и с FRONTEX или EASO; отбелязва, че договореностите за съвместно ползване на обекти са допринесли за намаляване на средното пространство на сградите, за да се доближи до предвидените 35 м² на човек; счита, че съвместното ползване на обекти е икономически ефективно, и приветства факта, че то допринася за съвместното представителство на Съюза и неговите държави членки по отношение на трети държави; приканва ЕСВД, като част от контрола на разходите, да разшири обхвата на този вид меморандуми за разбирателство, като включи в тях други структури на Съюза, например мисии на ОПСО; приканва ЕСВД да въведе ефективно управление на събирането на разходите в случай на съвместно ползване на обекти;

24.  признава предпочитанията на ЕСВД по-скоро да закупува сгради, отколкото да наема сгради за своите делегации; изисква от ЕСВД редовно да го информира за извършването на цялостен анализ на всички делегации на Съюза, за да се определи в кои държави би било по-ефективно от гледна точка на разходите делегациите да купят сгради за офиси или жилища, вместо да ги наемат; отбелязва, че през 2017 г. делът на притежаваните сгради е 18%;

25.  припомня, че е важно да се предоставя ориентирана към резултати подкрепа за делегациите във всички области, и изисква от ЕСВД да докладва относно опита на регионалния център „Европа“ и оценката на възможностите за разширяване на обхвата на тази рамка, така че да включи и други географски области; приветства предприемането на повече усилия в подкрепа на делегациите, по-специално чрез новото звено за хоризонтално координиране, които спомагат за повишаване на общото равнище на увереност за задачите, изпълнявани от делегациите, особено тези, свързани с възлагането на обществени поръчки с висока стойност;

26.  счита, че е от съществено значение редовно да се припомня на ръководителите на делегации, по време на етапа преди командироване, на ad hoc семинари или на годишната конференция на посланиците, тяхната основна роля за консолидирането на веригата за получаване на увереност на ЕСВД и тяхната обща отговорност и отчетност за управлението на административните разходи и портфейлите от проекти в допълнение към техните политически функции; счита, че опитът в институция на Съюза следва да се счита за предимство при подбора на ръководителите на делегации;

27.  приветства новия подход към инспекциите, въведен през 2017 г., който предлага обещаващ подход за осигуряване на подкрепа за управлението на делегациите, както и за насърчаване на по-голяма съгласуваност и опростяване на работата на делегациите;

28.  признава трудния аспект, свързан с управлението и разпределянето на ресурсите за човешките ресурси в контекста на „трите източника“ за набиране на персонал в ЕСВД и управлението на длъжностите в делегациите; освен това отбелязва, че ЕСВД намали персонала си с 5% за периода 2013 – 2017 г. в съответствие с междуинституционалното споразумение, което представлява намаление с 16 длъжности за 2017 г. в централата и общо намаление с 84 длъжности през последните пет години; изразява загриженост, че увеличаването на средното работно натоварване и засилването на въпросите, свързани с недостига на персонал, може да имат вредни последици за здравето и качеството на живот на членовете на персонала, както и за дългосрочното организационно развитие на институцията;

29.  отбелязва със задоволство, че по отношение на общия брой на заетите длъжности е постигнат почти пълен баланс между половете, като 49,6% от длъжностите се заемат от жени; изразява съжаление обаче, че броят на жените на ръководни длъжности продължава да е недостатъчен както за ръководителите на отдели, така и за ръководителите на делегации, като 57 от общо 219 длъжности (26%) или едва 18% от висшите ръководни длъжности (9 от общо 50 длъжности) са заемани от жени; изтъква, че подобен дисбаланс съществува сред администраторите, от които 33% са жени, и сред командированите национални експерти, от които 23% са жени;

30.  приканва ЕСВД, в сътрудничество с дипломатическите служби на държавите членки, да продължи да подобрява, доколкото е възможно, баланса между половете на висше и средно управленско равнище; отбелязва, че едва 18,28% от кандидатите за ръководни длъжности в последната ротация са били жени; отбелязва, че за другите длъжности, публикувани от ЕСВД, процентът на жените сред кандидатите също е намалял от 39% през 2016 г. на 31,7% през 2017 г.;

31.  счита, че в това отношение е необходим напредък и поради това приканва ЕСВД да определи и да разгледа причините за този дисбаланс и впоследствие евентуално да усъвършенства своите условия и политики за набиране на персонал с цел привличане на всички полове по еднакъв начин за ръководните длъжности; насърчава ЕСВД да си сътрудничи с националните университети, които предлагат курсове, посветени на дипломатическа кариера, с цел популяризиране на европейската дипломатическа служба на ранен етап;

32.  призовава за създаването на институт за подготовка на бъдещи европейски дипломати и предлага съответните органи да проучат възможността за използване на помещенията на Европейския парламент в Страсбург за този дипломатически институт;

33.  приветства създаването на работните групи по „Професионално развитие, свързани с пола въпроси и равни възможности“, както и приемането на „Рамка за обучение и развитие“ и създаването на мрежата „Жените и ЕСВД“ и „Програмата за наставничество на жените на ръководни длъжности“ като важни стъпки за подобряване на равните възможности в ЕСВД; отбелязва пътната карта за изпълнението, която беше приета след публикуването на окончателните доклади на двете работни групи, и изисква да бъде редовно информиран относно напредъка в изпълнението;

34.  отбелязва, че тъй като 32,83% от служителите на ЕСВД със степен AD идват от държавите членки към края на 2017 г., ЕСВД е в съответствие с формулата за персонала, определена в решението на Съвета за създаване на ЕСВД, а именно съотношение, при което една трета от персонала идва от държавите членки, а останалата част – от институциите на Съюза;

35.  отбелязва, че делът на дипломатите от държавите членки представлява 32,83% от всички служители на ЕСВД със степен AD (т.е. 307 лица) в сравнение с 33,8% през 2014 г.; подчертава, че броят на дипломатите от държавите членки, назначени като ръководители на делегации, е намалял от 46% на 43,8% от общия брой; отбелязва лекото увеличение (на 21,9%) на дела на жените сред ръководителите на делегации; отбелязва, че едва 10 от 60-те ръководители на делегации от държавите членки вече са работили на позиция в Брюксел;

36.  отново заявява, че географският баланс следва да се наблюдава внимателно, по-специално в случаите на недостатъчно представителство, за да се гарантира пропорционално представителство на всяка държава членка сред състава на персонала; отбелязва, че от осем случая, при които делът на служителите е бил под дела на населението на тяхната страна в цялото население на Съюза, пет са били от държави членки, присъединили се към Съюза през 2004 г.;

37.  отбелязва, че броят на командированите национални експерти от държавите членки леко се е увеличил през 2017 г. и е достигнал 449 (като 387 са били командировани в централата и 62 в делегациите); отбелязва, че 55% от тази категория служители, разположени в Брюксел (или 214), са получавали заплащане от техните национални администрации; признава необходимостта от командировани национални експерти в различни конкретни области, които се занимават с въпроси на отбраната и сигурността, както и със стратегическа комуникация; при все това призовава ЕСВД, в контекста на своята стратегия за командированите национални експерти или чрез новосъздадения механизъм за годишен преглед, да предостави по-подробна прогноза за своите предстоящи потребности и свързаните с тях необходими умения с цел предвидимост, по-добро управление на потенциалните конфликти на интереси, избягване на постоянното нарастване на тези договори и увеличаване на вътрешния експертен опит; счита, че броят на командированите национални експерти не следва да надвишава определен дял от общия брой на персонала на ЕСВД, за да се запази силен и устойчив колективен дух, и изисква от ЕСВД да определи такъв праг;

38.  приветства прилагането на платени стажове в делегациите като положителни последващи действия, предприети във връзка с резолюцията относно освобождаването от отговорност на ЕСВД във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.; отбелязва, че ЕСВД ще продължи да предлага стажове в рамките на различни схеми, като например тези, които се отнасят до задължителни стажове за студенти или държавни служители в срок на изпитване като част от задължителното им обучение; отбелязва, че средната финансова външна подкрепа възлиза на 885 EUR за стажанти в различни схеми, което е значително по-малко от месечната стипендия в размер на 1 200 EUR по схемата на ЕСВД; призовава ЕСВД да гарантира подходящ размер на стипендията за всички стажанти в ЕСВД, за да се осигури достатъчно заплащане за труда, положен от стажантите, и да се избегне засилването на дискриминацията по икономически причини;

39.  отбелязва междуведомствената консултация с Комисията и консултациите с профсъюзите с цел модернизиране и подобряване на рамковите правила и свързаните с тях схеми за социално осигуряване на местните служители; призовава ЕСВД да гарантира подходяща медицинска застраховка след пенсиониране, по-специално в случай на инвалидност, чрез процеса на преразглеждане; настоятелно призовава ЕСВД да гарантира влизането в сила през 2018 г. на установените мерки за реформи и да подобри участието на местните служители и използването на техния експертен опит;

40.  отбелязва със загриженост, че през 2017 г. са регистрирани 171 случая на медиация (което представлява увеличение с 16% в сравнение с 2016 г.), от които 60% са били в делегациите и че 32 от тези случаи са останали неприключени в края на годината; отбелязва също така със загриженост, че в проучването на удовлетвореността на персонала едва 10,2% от служителите не са съгласни, а 6,21% от служителите са изразили леко несъгласие с твърдението „Не съм бил(а) подложен(а) на тормоз в ЕСВД“; признава обаче, че непрекъснатото увеличаване на докладваните случаи изглежда отразява засилване на готовността да се даде гласност, а не увеличаване на конфликтите на работното място; подчертава, че е важно да се насърчава култура на нулева толерантност към тормоза и надлежно да се предприемат последващи действия във връзка с докладваните случаи;

41.  приветства разширяването на мрежата от доверителни съветници до 13 обучени съветници на доброволни начала през 2017 г.; изразява загриженост, че едва пет от тринадесетте съветници са били командировани в 140 делегации; призовава ЕСВД да продължава да увеличава присъствието на доверени съветници в делегациите и да продължава да повишава осведомеността относно тормоза и психо-социалните рискове, както и относно това как те да бъдат намалени и как да се реагира спрямо тях;

42.  отбелязва, че ЕСВД е актуализирала своите административни договорености с OLAF и е засилила сътрудничеството си по въпроси, свързани с измамите, с генералните дирекции, действащи в областта на външната политика, като Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI), ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ през 2017 г.; отбелязва, че има три текущи разследвания от страна на OLAF, свързани с потенциален конфликт на интереси в ЕСВД, и изисква да бъде редовно информиран относно хода на тези разследвания;

43.  приветства публикуването на данни относно разходите за командировки на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, които вече са напълно достъпни на страницата ѝ на уебсайта на Комисията и се актуализират на всеки два месеца в съответствие с актуализирания Кодекс за поведение, приет на 31 януари 2018 г.;

44.  отбелязва, че през 2017 г. за ЕСВД са разпределени 1,1 милиона евро за разработване на нейното действие „Стратегически комуникации плюс“ за борба с дезинформацията и за разгласяване на положителното въздействие на политиките на Съюза; подчертава също така, че е важно гражданите да бъдат информирани за работата на ЕСВД, и изисква от ЕСВД да предостави повече информация относно своите дейности в това отношение в следващия си годишен отчет за дейността;

45.  счита ЕСВД за изключително важен участник в международното сътрудничество в областта на мира, сигурността и човешкото развитие; подчертава следователно значението на разумното използване на ограничените налични ресурси и на постоянното подобряване на последователността и съгласуваността на външните и вътрешните действия на Съюза, както и необходимостта от стремеж към постигане на общи позиции и координирани отговори, за да може Съюзът да бъде ефективен в тази си роля; подчертава значението на публичната дипломация и стратегическите комуникации като неразделна част от външните отношения на Съюза, не само като средство за комуникиране на неговите ценности и интереси и засилване на видимото му присъствие, но и като инструмент за противодействие на чуждестранното влияние в Западните Балкани и съседните на Съюза региони и на стратегическата пропаганда срещу Съюза и неговите държави членки; подчертава продължаващата и нарастваща необходимост от разобличаване на дезинформацията и от мобилизиране на свързан с контекста анализ с цел противодействие на насочена срещу Съюза пропаганда; изразява твърдото си убеждение, че Съюзът следва да увеличи усилията си за разработване на ефективни стратегии за публична дипломация; призовава ЕСВД да продължи усилията си за модернизиране на подхода си и да инвестира в нови умения и способности; счита работата на оперативната група за стратегическа комуникация на ЕСВД за необходима и ценна и призовава да ѝ бъдат предоставени подходящи финансови и човешки ресурси;

46.  отбелязва, че ЕСВД е извършила оценка на въздействието на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз по отношение на човешките ресурси (т.е. 122 служители с британска националност) и оперативните корекции, необходими в централата и делегациите; приветства намерението на ЕСВД да прилага индивидуализиран подход при вземането на решения относно удължаването на срока на действие на договорите на британските договорно и срочно наети служители; призовава ЕСВД бързо да разработи съгласувана стратегия за предоставяне на сигурност на засегнатите лица;

47.  отбелязва първоначалната оценка на равнището на административните разходи от 6,7 милиона евро за разходи за персонал и инфраструктура за период от девет месеца, свързани с откриването на делегация в Лондон, с оглед на факта, че Обединеното кралство ще стане трета държава;

48.  изисква от ЕСВД да представи доклад за последващи действия във връзка с освобождаването от отговорност за 2017 г. в съответствие с член 262 от Финансовия регламент в рамките на подготовката за процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2018 година.

(1) OJ L 248, 3.10.2018 г., стр. 128.
(2) Сметна палата, Специален доклад № 7/2016: Управление на Европейската служба за външна дейност на нейните сгради по света.

Последно осъвременяване: 1 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност