Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2176(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0109/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0109/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0251

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 162kWORD 59k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2018/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0327/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99 και 164 έως 167,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118 και 260 έως 263,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(2) ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2018/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2019),

1.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο («το Ελεγκτικό Συνέδριο»), το συνολικό επίπεδο σφάλματος στον τομέα 5 (Διοίκηση) του ΠΔΠ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλό, εκτιμώμενο στο 0,5 % το 2017·

2.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικά επίπεδα σφάλματος στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΥΕΔ·

3.  σημειώνει επίσης ότι τυχόν ειδικά ζητήματα για την ΕΥΕΔ αναφέρθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προηγούμενες συστάσεις που διατυπώθηκαν σε σχέση με τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης για την έγκαιρη επικαιροποίηση της προσωπικής κατάστασης και των δεδομένων των μελών του προσωπικού, με πιθανό αντίκτυπο στον υπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων, έχουν υλοποιηθεί ως επί το πλείστον· θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση όσον αφορά τους ελέγχους συνέπειας σε σχέση με τη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ να βελτιώσει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στις αντιπροσωπείες, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη του εργαλείου διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων, τη θέσπιση ενός σχεδίου δημόσιων συμβάσεων για τις χαμηλής και τη μεσαίας αξίας συμβάσεις και την ανάπτυξη υποδειγμάτων για τα έγγραφα διαγωνισμών και την κατάρτιση· θεωρεί ότι οι προηγούμενες αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις δημόσιες συμβάσεις και τη διαχείριση των υπηρεσιών ασφαλείας εξακολουθούν να απαιτούν συνεχή προσοχή και παρακολούθηση·

6.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω των προαναφερόμενων προσπαθειών για τη βελτίωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στις αντιπροσωπείες, ιδίως μέσω του συστήματος PPMT (εργαλείο διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων) και των διαδικασιών eProcurement και eTendering·

7.  παρατηρεί ότι τα αίτια των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές είναι της ίδιας φύσης, δηλαδή η έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων, όπως και τα προηγούμενα έτη· σημειώνει ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος της ΕΥΕΔ περιλάμβανε για πρώτη φορά τις δαπάνες στο τέλος του έτους (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016)·

8.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, το 2017, τα κοινά γενικά έξοδα όλων των γραφείων των αντιπροσωπειών (έξοδα για μισθώματα, ασφάλεια, καθαριότητα και άλλα γενικά έξοδα), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τις γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, για δεύτερο συνεχόμενο έτος·

9.  σημειώνει ότι οι μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος αυξήθηκαν το 2017 και ανήλθαν σε 85 911 000 EUR (σε σύγκριση με τα 77 450 000 EUR το 2016)· υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος μπορούν να πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση, υπό αυστηρούς όρους·

10.  σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ για το 2017 ανήλθε σε 660 εκατομμύρια EUR με αύξηση κατά 3,75 % σε σύγκριση με το 2016·

11.  σημειώνει ότι χορηγήθηκε επίσης συνεισφορά ύψους 54,9 εκατομμυρίων EUR από το ΕΤΑ και τα καταπιστευματικά ταμεία. Οι πρόσθετες μεταφορές πιστώσεων και οι πιστώσεις που έγιναν διαθέσιμες από αποδεσμεύσεις έφεραν το συνολικό ποσό στα 59,7 εκατομμύρια EUR (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους)· σημειώνει ότι στο τέλος του 2017 η εκτέλεση των αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθε σε 52,6 εκατομμύρια EUR (88,1 %) και των πληρωμών σε 46,5 εκατομμύρια EUR (78,0 %)· σημειώνει ότι οι πιστώσεις του ΕΤΑ που δεν έχουν δεσμευθεί μεταφέρονται στο επόμενο έτος ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό και δεν υφίσταται απώλεια πιστώσεων·

12.  παρατηρεί ότι ο προϋπολογισμός της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΥΕΔ ανήλθε σε 236,7 εκατομμύρια EUR, από τα οποία 153,8 εκατομμύρια EUR (δηλαδή το 64,6 %) αφορούσαν την καταβολή των μισθών και επιδομάτων του μόνιμου και του εξωτερικού προσωπικού, 32,2 εκατομμύρια EUR (δηλαδή το 14 %) αφορούσαν κτίρια και 33 εκατομμύρια EUR (δηλαδή το 14 %) αφορούσαν συστήματα ΤΠ, εξοπλισμό και επίπλωση·

13.  ζητεί η πολιτική για τα κτίρια της ΕΥΕΔ να προσαρτάται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, ιδίως δεδομένου ότι είναι σημαντικό να εξορθολογίζεται δεόντως το κόστος της και να μην είναι υπερβολικό· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον κατάλογο των συμβάσεων για ακίνητα που συνήφθησαν το 2017, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των συμβάσεων, της χώρας σύναψής τους και της διάρκειάς τους, όπως στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2011· ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ακινήτων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2018·

14.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός των αντιπροσωπειών, ύψους 423,3 εκατομμυρίων EUR, διαιρέθηκε σε 116,1 εκατομμύρια EUR (27,4 %) για αμοιβές του μόνιμου προσωπικού, 165,6 εκατομμύρια EUR (39,1 %) για κτίρια και σχετικές δαπάνες, 68,5 εκατομμύρια EUR (16,2 %) για το εξωτερικό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες, 27,9 εκατομμύρια EUR (6,6 %) για άλλες δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και 45 εκατομμύρια EUR (10,6 %) για άλλες διοικητικές δαπάνες· σημειώνει επίσης ότι 196,4 εκατομμύρια EUR (σε σύγκριση με 185,6 εκατομμύρια EUR το 2016 και 204,7 εκατομμύρια EUR το 2015) προήλθαν από την Επιτροπή για τις διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της Επιτροπής που είναι αποσπασμένο στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, και κατανεμήθηκαν μεταξύ του τομέα V της Επιτροπής με 49,6 εκατομμύρια EUR, των διοικητικών γραμμών των επιχειρησιακών προγραμμάτων με 91,8 εκατομμύρια EUR και του ΕΤΑ και των καταπιστευματικών ταμείων με 55 εκατομμύρια EUR (45,4 εκατομμύρια το 2016)· σημειώνει ότι, το 2017, τα καταπιστευματικά ταμεία συνέβαλαν για πρώτη φορά σε αυτές τις διοικητικές δαπάνες·

15.  αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των θέσεων του προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δράσεων οι οποίες σχετίζονται με το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες (34 διαφορετικές θέσεις από διάφορους τομείς του προϋπολογισμού της Επιτροπής, συν τα ΕΤΑ) αυξάνει την πολυπλοκότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης· υπενθυμίζει ότι το θέμα αυτό εξετάστηκε στην έκθεση της 18ης Απριλίου 2018(1) για την απαλλαγή για το 2016 και σημειώνει την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η μείωση των θέσεων του προϋπολογισμού· ενθαρρύνει, συνεπώς, την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή για την απλούστευση των θέσεων του προϋπολογισμού, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης·

16.  σημειώνει ότι το 2017 οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών παρείχαν δήλωση αξιοπιστίας· παρατηρεί ότι όλοι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών, εκτός από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Συρία, έχουν υποβάλει δήλωση χωρίς επιφυλάξεις· αναγνωρίζει ότι η αντιπροσωπεία στη Συρία έχει εκκενωθεί και ότι η αντιπροσωπεία έχει αναφέρει ένα σχέδιο δράσης για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει για να λειτουργήσει σε εμπόλεμη ζώνη· σημειώνει ότι η επιφύλαξη θεωρείται επουσιώδης όσον αφορά τα ποσά για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ·

17.  παρατηρεί ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ για το 2017, ο οποίος ανήλθε σε 660 εκατομμύρια EUR, εκτελέστηκε κατά 99,7 % στις αναλήψεις υποχρεώσεων και κατά 86,7 % (87,5 % το 2016) στις πληρωμές, στο τέλος του οικονομικού έτους·

18.  σημειώνει ότι η αξία όλων των μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ ανήλθε σε 14,4 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αφορούσε μια σύμβαση σχετικά με την ασφάλεια στο Αφγανιστάν· σημειώνει επίσης ότι οι μεταφορές μείωσαν τον προϋπολογισμό της έδρας της ΕΥΕΔ κατά 5,1 εκατομμύρια EUR και αύξησαν τον προϋπολογισμό των αντιπροσωπειών κατά αντίστοιχο ποσό·

19.  σημειώνει ότι το 1,3 % της αύξησης του προϋπολογισμού το 2017 αφιερώθηκε σε επενδύσεις για την ασφάλεια στο πλαίσιο της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια, η οποία περιλάμβανε την ενίσχυση του δικτύου των περιφερειακών υπευθύνων ασφάλειας και των αγορών θωρακισμένων οχημάτων σύμφωνα με την υποχρέωση παροχής φροντίδας και ασφάλειας του πεδίου της ΕΥΕΔ, τη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη συνεχή κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας του προσωπικού λόγω πιθανών απειλών και καταστάσεων κρίσης στις αντιπροσωπείες και στα κεντρικά γραφεία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, αλλά ενθαρρύνει, ειδικότερα, την ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως η ανάγκη επικαιροποίησης των εργαλείων ασφάλειας ΤΠ· καλεί επιπλέον την ΕΥΕΔ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης και τη βελτίωση της διασύνδεσης των συστημάτων ασφάλειας με άλλα θεσμικά όργανα και κράτη μέλη·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ετήσιας επανεξέτασης αφιερωμένου στην ανάλυση των πόρων της ΕΥΕΔ και την αποτελεσματική τους χρήση, εν όψει της επικείμενης αναδιάταξης του προσωπικού που απαιτείται από νέες επιχειρησιακές ή πολιτικές προτεραιότητες ή άλλες πρόσθετες προκλήσεις·

21.  σημειώνει ότι η ετήσια αυτοαξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για το 2017 παρέσχε εύλογη βεβαιότητα στη διοίκηση της ΕΥΕΔ όσον αφορά το επίπεδο της συμμόρφωσης με την πλειονότητα των εσωτερικών ελέγχων· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα τρία ακόλουθα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου «Κατανομή και κινητικότητα του προσωπικού», «Επιχειρησιακή συνέχεια» και «Διαχείριση εγγράφων» παραμένουν οι πιο αδύναμες συνιστώσες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της ΕΥΕΔ· σημειώνει με ανησυχία ότι η «Επιχειρησιακή συνέχεια» εξακολουθεί να είναι προβληματική εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο από άποψη συμμόρφωσης όσο και από άποψη αποτελεσματικότητας, και έχει ιδιαίτερη σημασία στις αντιπροσωπείες·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των αντιπροσωπειών που υπερβαίνουν τον μέγιστο χώρο των 35 τ.μ. ανά άτομο, από 83 το 2016 σε 73 το 2017, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2016· χαιρετίζει την έναρξη του εργαλείου διαχείρισης ακίνητης περιουσίας IMMOGEST και την απόκτηση εσωτερικής και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη της διαχείρισης των κτιρίων, ιδίως όσον αφορά τις αντιπροσωπείες· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να εφαρμόζει, όταν αυτό είναι εφικτό, εύλογο και αποδοτικό για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΥΕΔ διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο(2) και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σε σχέση με τυχόν βελτιώσεις·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ έχει δημιουργήσει 7 νέα σχέδια συστέγασης με 6 διαφορετικά κράτη μέλη και παρατηρεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα καθεστώτα συστέγασης με 14 νέες συμφωνίες που συνυπογράφηκαν, όχι μόνο με κράτη μέλη αλλά και με τον FRONTEX ή την EASO· επισημαίνει ότι οι συμφωνίες συστέγασης συνέβαλαν στη μείωση του μέσου εμβαδού στα κτίρια προκειμένου να προσεγγίσει τα προβλεπόμενα 35 τ.μ./άτομο· είναι της άποψης ότι οι συστεγάσεις είναι οικονομικά αποδοτικές και επικροτεί το γεγονός ότι συμβάλλουν στην κοινή εκπροσώπηση της Ένωσης και των κρατών μελών της έναντι τρίτων χωρών· καλεί την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της παρακολούθησης του κόστους, να επεκτείνει αυτά τα μνημόνια συνεννόησης σε άλλες οντότητες της Ένωσης, όπως οι αποστολές ΚΠΑΑ· καλεί την ΕΥΕΔ να θέσει σε εφαρμογή μια αποτελεσματική διαχείριση της ανάκτησης του κόστους στην περίπτωση συστέγασης·

24.  αναγνωρίζει την προτίμηση της ΕΥΕΔ να αγοράζει μάλλον αντί να ενοικιάζει κτίρια για τις αντιπροσωπείες της· προτείνει να προβεί η ΕΥΕΔ σε διεξοδική ανάλυση όλων των αντιπροσωπειών της Ένωσης με σκοπό να προσδιοριστεί σε ποιες χώρες θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερο για τις αντιπροσωπείες να αγοράζουν αντί να ενοικιάζουν κτίρια γραφείων ή κατοικίας· σημειώνει ότι το μερίδιο των ιδιόκτητων κτιρίων ανήλθε σε 18 % το 2017·

25.  υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής προσανατολισμένης στα αποτελέσματα στήριξης στις αντιπροσωπείες σε όλους τους τομείς και ζητεί από την ΕΥΕΔ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εμπειρία του περιφερειακού κέντρου Ευρώπης και την αξιολόγησή της όσον αφορά τη δυνατότητα επέκτασης του πλαισίου αυτού σε άλλες γεωγραφικές περιοχές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξημένες προσπάθειες που καταβάλλονται για την υποστήριξη των αντιπροσωπειών, ιδίως μέσω του νέου οριζόντιου τμήματος συντονισμού, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του γενικού επιπέδου διασφάλισης των καθηκόντων που εκτελούν οι αντιπροσωπείες, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις υψηλής αξίας·

26.  θεωρεί σημαντικό να υπενθυμίζεται στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών τακτικά, κατά τη διάρκεια της φάσης που προηγείται της απόσπασης, των ad hoc σεμιναρίων ή της ετήσιας διάσκεψης των Πρέσβεων, ο ουσιαστικός τους ρόλος στην εδραίωση της αλυσίδας διασφάλισης της ΕΥΕΔ, καθώς και η γενική ευθύνη και λογοδοσία τους για τη διαχείριση των διοικητικών δαπανών και των χαρτοφυλακίων έργων, επιπλέον των πολιτικών τους καθηκόντων· θεωρεί ότι η πείρα σε θεσμικό όργανο της Ένωσης θα πρέπει να θεωρείται ως πλεονέκτημα κατά την επιλογή των επικεφαλής των αντιπροσωπειών·

27.  επικροτεί τη νέα προσέγγιση όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, που θεσπίστηκε το 2017, η οποία προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή στήριξης στη διαχείριση των αντιπροσωπειών, καθώς και όσον αφορά την προώθηση μεγαλύτερης συνοχής και την απλούστευση των εργασιών των αντιπροσωπειών·

28.  αναγνωρίζει το δύσκολο χαρακτηριστικό της διαχείρισης και διάθεσης ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο των «τριών πηγών» προσλήψεων της ΕΥΕΔ, και της διαχείρισης των θέσεων στις αντιπροσωπείες· σημειώνει, επιπλέον, ότι η ΕΥΕΔ μείωσε το προσωπικό της κατά 5 % κατά την περίοδο 2013-2017, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία, ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 16 θέσεις για το 2017 στην έδρα της και συνολική μείωση 84 θέσεων κατά την τελευταία πενταετία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αύξηση του μέσου φόρτου εργασίας και η έλλειψη προσωπικού θα μπορούσαν να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των μελών του προσωπικού, καθώς και στη μακροπρόθεσμη οργανωτική ανάπτυξη του οργάνου·

29.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων σχεδόν επιτεύχθηκε, όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των θέσεων, που καταλαμβάνουν κατά 49,6 % γυναίκες· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις παρέμεινε ανεπαρκής, τόσο για τους επικεφαλής των τμημάτων όσο και για τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, όπου 57 από τις 219 θέσεις (26 %) ή μόνο το 18 % των ανώτερων διοικητικών θέσεων (9 από τις 50 θέσεις) κατέχονται από γυναίκες· επισημαίνει μια παρόμοια ανισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων διοίκησης, εκ των οποίων το 33 % ήταν γυναίκες, και μεταξύ των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων (ΑΕΕ), το 23 % των οποίων ήταν γυναίκες·

30.  καλεί την ΕΥΕΔ, σε συνεργασία με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών, να συνεχίσει να βελτιώνει όσο το δυνατόν περισσότερο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων και των μεσαίων στελεχών· σημειώνει ότι μόνο το 18,28 % των υποψηφίων για θέσεις στελεχών κατά την τελευταία εκ περιτροπής άσκηση ήταν γυναίκες· παρατηρεί ότι, για τις άλλες θέσεις που δημοσιεύθηκαν από την ΕΥΕΔ, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των αιτούντων μειώθηκε από 39 % το 2016 σε 31,7 % το 2017·

31.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το πλαίσιο και, ως εκ τούτου, καλεί την ΕΥΕΔ να προσδιορίσει και να εξετάσει τους λόγους για αυτή την ανισορροπία και, στη συνέχεια, να βελτιώσει ενδεχομένως τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές προσλήψεων προκειμένου να προσελκύσει ισότιμα όλα τα φύλα σε διευθυντικές θέσεις· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεργαστεί με εθνικά πανεπιστήμια που προσφέρουν μαθήματα αφιερωμένα σε διπλωματικές σταδιοδρομίες με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας σε πρώιμο στάδιο·

32.  ζητεί τη δημιουργία ενός ινστιτούτου για την εκπαίδευση των μελλοντικών ευρωπαίων διπλωματών και προτείνει να μελετηθεί από τις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για να φιλοξενηθεί το διπλωματικό αυτό ινστιτούτο·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία των ειδικών ομάδων εργασίας για «Σταδιοδρομία, ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες», καθώς και την έγκριση ενός «πλαισίου μάθησης και ανάπτυξης» (LEAD) και για τη δημιουργία του δικτύου «Γυναίκες και ΕΥΕΔ» και του «Προγράμματος καθοδήγησης των γυναικών ως διευθυντικών στελεχών», που αποτελούν σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της ισότητας των ευκαιριών στην ΕΥΕΔ· σημειώνει τον οδικό χάρτη εφαρμογής που εγκρίθηκε μετά τη δημοσίευση των τελικών εκθέσεων των δύο ομάδων εργασίας και ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του·

34.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2017, το 32,83 % των υπαλλήλων κατηγορίας AD της ΕΥΕΔ προερχόταν από τα κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι η ΕΥΕΔ ευθυγραμμίζεται με τη φόρμουλα στελέχωσης, όπως ορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου για την ίδρυση της ΕΥΕΔ, δηλαδή το ένα τρίτο του προσωπικού να προέρχεται από τα κράτη μέλη και το υπόλοιπο από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

35.  σημειώνει ότι το ποσοστό των διπλωματών των κρατών μελών ανερχόταν σε 32,83 % του συνολικού προσωπικού κατηγορίας AD της ΕΥΕΔ (δηλαδή 307 άτομα), σε σύγκριση με το 33,8 % του 2014· τονίζει ότι ο αριθμός των διπλωματών των κρατών μελών που αποσπώνται ως επικεφαλής αντιπροσωπειών μειώθηκε από 46 % σε 43,8 % του συνόλου· σημειώνει την ελαφρά αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των επικεφαλής αντιπροσωπειών, στο 21,9 %· σημειώνει ότι μόνο 10 από τους 60 επικεφαλής αντιπροσωπειών από κράτη μέλη είχαν ήδη εργαστεί σε θέση που εδρεύει στις Βρυξέλλες·

36.  επαναλαμβάνει ότι η γεωγραφική ισορροπία θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, ιδίως σε περιπτώσεις υποεκπροσώπησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογική εκπροσώπηση κάθε κράτους μέλους στον πληθυσμό του προσωπικού· σημειώνει ότι, σε οκτώ περιπτώσεις όπου το ποσοστό του προσωπικού ήταν κάτω από το μερίδιο του πληθυσμού της χώρας τους στον συνολικό πληθυσμό της Ένωσης, οι πέντε αφορούσαν κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004·

37.  παρατηρεί ότι ο αριθμός των ΑΕΕ των κρατών μελών αυξήθηκε ελαφρά το 2017, φθάνοντας τους 449 (387 αποσπασμένοι στην έδρα και 62 στις αντιπροσωπείες)· σημειώνει ότι το 55 % αυτής της κατηγορίας προσωπικού που βρίσκονται στις Βρυξέλλες (214 άτομα) πληρώθηκαν από τις εθνικές διοικήσεις τους· αναγνωρίζει την ανάγκη για ΑΕΕ σε διάφορους ειδικούς τομείς που αφορούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, καθώς και στρατηγική επικοινωνία· καλεί, ωστόσο, την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τους ΑΕΕ ή μέσω του νεοσύστατου ετήσιου μηχανισμού επανεξέτασης, να παράσχει μια πιο λεπτομερή προβολή των επικείμενων αναγκών της και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για το σκοπό της προβλεψιμότητας, την καλύτερη διαχείριση των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, την αποφυγή της σταθερής αύξησης των εν λόγω συμβάσεων και την ενίσχυση της εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης· είναι της γνώμης ότι ο αριθμός των ΑΕΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό του συνολικού προσωπικού της ΕΥΕΔ, προκειμένου να διατηρηθεί ένα ισχυρό και βιώσιμο ομαδικό πνεύμα και ζητεί από την ΕΥΕΔ να καθορίσει ένα τέτοιο όριο·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στις αντιπροσωπείες ως θετική συνέχεια του ψηφίσματος για την απαλλαγή της ΕΥΕΔ για το 2016· σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ θα συνεχίσει να προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, όπως αυτά που σχετίζονται με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση για σπουδαστές ή ασκούμενους δημοσίους υπαλλήλους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής τους κατάρτισης· σημειώνει ότι η μέση χρηματοοικονομική εξωτερική στήριξη ανήλθε σε 885 EUR για τους ασκούμενους σε διαφορετικά καθεστώτα, ποσό το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μηνιαίο επίδομα ύψους 1 200 EUR στο πλαίσιο του συστήματος της ΕΥΕΔ· καλεί την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσει την καταβολή επαρκούς επιδόματος σε όλους τους ασκουμένους της, για να ανταμείβονται επαρκώς οι προσπάθειες των ασκούμενων και να μην ενισχύονται οι διακρίσεις λόγω οικονομικής κατάστασης·

39.  σημειώνει τη διυπηρεσιακή διαβούλευση με την Επιτροπή και τις διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των κανόνων πλαισίου και των συναφών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους τοπικούς υπαλλήλους· καλεί την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσει κατάλληλη ιατρική ασφάλιση μετά τη συνταξιοδότηση, ιδίως σε περίπτωση αναπηρίας, μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης· παροτρύνει σθεναρά την ΕΥΕΔ να μεριμνήσει για τη θέση σε ισχύ των προσδιορισθέντων μεταρρυθμιστικών μέτρων το 2018, να βελτιώσει τη συμμετοχή του τοπικού προσωπικού της και να επωφεληθεί από την εμπειρογνωσία τους·

40.  σημειώνει με ανησυχία ότι το 2017 καταγράφηκαν 171 υποθέσεις διαμεσολάβησης (που αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 16 % από το 2016), εκ των οποίων το 60 % ήταν στις αντιπροσωπείες, και ότι 32 από αυτές παρέμεναν ανοικτές στο τέλος του έτους· σημειώνει επίσης με ανησυχία ότι, κατά την έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού, μόνο το 10,2 % των μελών του προσωπικού διαφώνησαν και το 6,21 % του προσωπικού διαφώνησε ελαφρώς με την πρόταση «Δεν βίωσα παρενόχληση στην ΕΥΕΔ»· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η συνεχής αύξηση των αναφερόμενων υποθέσεων φαίνεται να αντικατοπτρίζει την αυξημένη θέληση γνωστοποίησης και όχι την αύξηση των συγκρούσεων στην εργασία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης και να δίνεται η δέουσα συνέχεια σε υποθέσεις που έχουν αναφερθεί·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του δικτύου έμπιστων συμβούλων σε 13 καταρτισμένους εθελοντές συμβούλους το 2017· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο πέντε από τους δεκατρείς συμβούλους τοποθετήθηκαν, σε 140 αντιπροσωπείες· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να αυξάνει την παρουσία έμπιστων συμβούλων σε αντιπροσωπείες και να συνεχίσει να αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παρενόχληση και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και σχετικά με τους τρόπους μετριασμού και αντιμετώπισής τους·

42.  παρατηρεί ότι, το 2017, η ΕΥΕΔ επικαιροποίησε τη διοικητική της συμφωνία με την OLAF και ενίσχυσε τη συνεργασία της, για θέματα σχετικά με την απάτη, με τις Γενικές Διευθύνσεις που ενεργούν στις εξωτερικές υποθέσεις, όπως η FPI, η ΓΔ NEAR και η ΓΔ DEVCO· σημειώνει ότι υπάρχουν τρεις εν εξελίξει έρευνες της OLAF σχετικά με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων στην ΕΥΕΔ και ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με την πρόοδο των ερευνών αυτών·

43.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση δεδομένων σχετικά με το κόστος των αποστολών της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα οποία είναι πλέον πλήρως διαθέσιμα στη σελίδα της στον ιστότοπο της Επιτροπής και επικαιροποιούνται κάθε δύο μήνες, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κώδικα δεοντολογίας που εγκρίθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018·

44.  σημειώνει ότι το 2017 διατέθηκαν στην ΕΥΕΔ 1,1 εκατομμύρια EUR για την ανάπτυξη της ενέργειας «Στρατηγική επικοινωνία +», με στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τη γνωστοποίηση του θετικού αντικτύπου των πολιτικών της Ένωσης· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προβολής του έργου της ΕΥΕΔ στους πολίτες και ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο, αυτό στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

45.  θεωρεί ότι η ΕΥΕΔ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανθρώπινη ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, ότι είναι σημαντική η συνετή χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων και η συνεχής βελτίωση της συνέπειας και της συνοχής της εξωτερικής και εσωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και ότι είναι αναγκαία η επιδίωξη κοινών θέσεων και συντονισμένων απαντήσεων ώστε η Ένωση να είναι αποτελεσματική σε αυτόν τον ρόλο· υπογραμμίζει τη σημασία της δημόσιας διπλωματίας και των στρατηγικών επικοινωνιών, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, όχι μόνο ως μέσου γνωστοποίησης των αξιών και των συμφερόντων και αύξησης της προβολής της Ένωσης, αλλά επίσης ως μέσου για την καταπολέμηση της ξένης επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια και τις γειτονικές περιοχές μας και της στρατηγικής προπαγάνδας κατά της Ένωσης και των κρατών μελών της· τονίζει την διαρκή και αυξανόμενη ανάγκη για αποκάλυψη της παραπληροφόρησης και κινητοποίηση μιας ανάλυσης συγκεκριμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας κατά της Ένωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι η Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών δημόσιας διπλωματίας· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό των προσεγγίσεών της και να επενδύσει σε νέες δεξιότητες και ικανότητες· θεωρεί ότι το έργο της Ειδικής Ομάδας Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΕΥΕΔ είναι απαραίτητο και πολύτιμο και ζητεί να της παρασχεθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι·

46.  σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ προέβη σε αξιολόγηση των επιπτώσεων της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους (122 βρετανοί υπάλληλοι) και την επιχειρησιακή προσαρμογή που απαιτείται στα κεντρικά γραφεία και στις αντιπροσωπείες· χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΥΕΔ να ακολουθήσει μια κατά περίπτωση προσέγγιση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση των συμβάσεων για τους Βρετανούς συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους· καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει ταχέως μια συνεκτική στρατηγική για την προσφορά βεβαιότητας στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα·

47.  σημειώνει ότι η αρχική εκτίμηση του επιπέδου των διοικητικών δαπανών, ύψους 6,7 εκατομμυρίων EUR, για δαπάνες προσωπικού και υποδομών για περίοδο εννέα μηνών αφορούσε το άνοιγμα αντιπροσωπείας στο Λονδίνο, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα·

48.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να υποβάλει έκθεση παρακολούθησης της απαλλαγής για το 2017, σύμφωνα με το άρθρο 262 του δημοσιονομικού κανονισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διαδικασίας απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2018.

(1) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 128.
(2) Ελεγκτικό Συνέδριο: ειδική έκθεση αριθ. 7/2016: «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο».

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου