Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2176(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0109/2019

Teksty złożone :

A8-0109/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0251

Teksty przyjęte
PDF 160kWORD 58k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2018/2176(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0327/2018)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99 i 164–167,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118 i 260–263,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8‑0109/2019),

1.  udziela wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak również Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(2) Dz.U. C 348 z 28.9.2018, s.1.
(3) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.
(4) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (2018/2176(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8‑0109/2019),

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) ogólny poziom błędu w dziale 5 WRF (Administracja), włącznie z budżetem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), nadal jest stosunkowo niski (szacowany na poziomie 0,5 % w 2017 r.);

2.  odnotowuje, że Trybunał nie stwierdził istotnych poziomów błędu w rocznym sprawozdaniu z działalności ESDZ;

3.  zauważa również, że w przeciwieństwie do lat poprzednich wszelkie szczególne kwestie dotyczące ESDZ zostały zgłoszone przez Trybunał;

4.  odnotowuje z uznaniem, że poprzednie zalecenia dotyczące udoskonalenia systemu monitorowania w celu terminowej aktualizacji osobistej sytuacji i danych osobowych pracowników, które mogą mieć wpływ na obliczanie dodatków rodzinnych, zostały wdrożone w przeważającej mierze; uważa jednak, że kontrole spójności związane z zarządzaniem dodatkami rodzinnymi wymagają stałej uwagi;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki ESDZ zmierzające do poprawy procedur udzielania zamówień w delegaturach, w tym wprowadzenie narzędzia zarządzania zamówieniami publicznymi, ustanowienie planu zamówień dla umów o niskiej i średniej wartości oraz opracowanie wzorów dokumentów przetargowych i wprowadzenie szkoleń; uważa, że wcześniej wykazane niedociągnięcia w zamówieniach publicznych i zarządzaniu służbami ochrony nadal wymagają stałej uwagi i monitorowania;

6.  zwraca się do ESDZ, aby informowała na bieżąco Parlament o wynikach osiągniętych dzięki wspomnianym wysiłkom na rzecz poprawy procedur udzielania zamówień w delegaturach, w szczególności za pośrednictwem systemu PPMT (narzędzia zarządzania zamówieniami publicznymi) oraz procedur elektronicznych zamówień publicznych i elektronicznych przetargów;

7.  zauważa, że przyczyny błędów zidentyfikowanych w ramach kontroli ex ante zarówno w odniesieniu do zobowiązań, jak i płatności mają taki sam charakter, jak w poprzednich latach, a mianowicie charakteryzuje je brak dokumentów potwierdzających; zauważa, że w kontroli ex post ESDZ po raz pierwszy uwzględniono wydatki z końca roku (listopad–grudzień 2016 r.);

8.  z zadowoleniem zauważa, że w 2017 r. wspólne koszty ogólne wszystkich biur delegatur (wynajem, zabezpieczenia, sprzątanie i inne koszty ogólne), w tym delegatur Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), zostały drugi rok z rzędu w całości sfinansowane z linii budżetowych przeznaczonych na ESDZ;

9.  zauważa, że w 2017 r. wzrósł poziomu przeniesień środków, który wyniósł 85 911 000 EUR (w porównaniu z 77 450 000 EUR w 2016 r.); przypomina, że operacje przeniesienia na kolejny rok mogą w drodze wyjątku zostać zrealizowane w ściśle określonych warunkach;

10.  odnotowuje, że całkowity budżet ESDZ na rok 2017 wyniósł 660 mln EUR, i zanotował wzrost w stosunku do roku 2016 o 3,75 %;

11.  odnotowuje, że otrzymano również wkład z EFR i funduszy powierniczych w wysokości 54,9 mln EUR; dodatkowe przeniesienia i uwolnione środki budżetowe pochodzące z umorzeń wyniosły łącznie 59,7 mln EUR (w tym również dochody przeznaczone na określony cel w danym roku budżetowym); zauważa, że na koniec 2017 r. wykonanie zobowiązań wyniosło 52,6 mln EUR (88,1 %), a płatności 46,5 mln EUR (78,0 %); zauważa, że środki EFR, które nie zostały rozdysponowane, są przenoszone na następny rok jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel i nie dochodzi do utraty środków budżetowych;

12.  zauważa, że budżet siedziby wyniósł 236,7 mln EUR, z czego 153,8 mln EUR (tj. 64,6 %) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i innych należności dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym i pracowników zewnętrznych, 32,2 mln EUR (tj. 14 %) na budynki i związane z nimi koszty, a 33 mln EUR (tj. 14 %) na systemy informatyczne, sprzęt i umeblowanie;

13.  wymaga, aby polityka ESDZ w zakresie nieruchomości była załączana do rocznego sprawozdania z działalności, w szczególności ze względu na fakt, że ważne jest, aby jej koszty były odpowiednio zracjonalizowane i nie były nadmierne; wzywa ESDZ do przekazania organowi udzielającemu absolutorium wykazu umów dotyczących nieruchomości zawartych w 2017 r., w tym szczegółowych informacji na temat umów, kraju, w którym zostały one zawarte, oraz czasu ich trwania, tak jak w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2011 r.; zwraca się do ESDZ, aby w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2018 r. podała te same informacje na temat umów dotyczących nieruchomości;

14.  zauważa, że na budżet delegatur wynoszący 423,3 mln EUR składało się 116,1 mln EUR (tj. 27,4 %) na wynagrodzenia dla pracowników objętych regulaminem pracowniczym, 165,6 mln EUR (39,1 %) na budynki i koszty powiązane, 68,5 mln EUR (tj. 16,2 %) na pracowników zewnętrznych i usługi zewnętrzne, 27,9 mln EUR (6,6 %) na inne wydatki dotyczące pracowników, a 45 mln EUR (10,6 %) na pozostałe wydatki administracyjne; zauważa również, że Komisja przekazała 196,4 mln EUR (w 2016 r. kwota ta wyniosła 185,6 mln EUR, a w 2015 r. 204,7 mln EUR) na pokrycie kosztów administracyjnych personelu Komisji oddelegowanego do delegatur Unii; podział tej kwoty przedstawia się następująco: dział V Komisji – 49,6 mln EUR, linie administracyjne programów operacyjnych – 91,8 mln EUR, EFR i fundusze powiernicze – 55 mln EUR (45,4 mln EUR w 2016 r.); zauważa, że w 2017 r. do tych kosztów administracyjnych po raz pierwszy swój wkład wniosły fundusze powiernicze;

15.  przyznaje, że liczba linii budżetowych wykorzystywanych do finansowania operacji związanych z personelem Komisji w delegaturach (34 różne linie pochodzące z różnych działów budżetu Komisji, plus fundusze EFR) zwiększa złożoność zarządzania budżetem; przypomina, że temat ten został poruszony w sprawozdaniu z dnia 18 kwietnia 2018 r.(1) w sprawie absolutorium za rok 2016 i zwraca uwagę na złożoność procesu upraszczania zmniejszania liczby linii budżetowych; zachęca zatem ESDZ do kontynuowania współpracy z Komisją w celu uproszczenia linii budżetowych w miarę możliwości, aby zmniejszyć złożoność zarządzania budżetem;

16.  zauważa, że w 2017 r. szefowie delegatur przedstawili poświadczenie wiarygodności; zauważa, że wszyscy szefowie delegatur, z wyjątkiem szefa delegatury w Syrii, złożyli oświadczenie bez zastrzeżeń; przyznaje, że delegatura w Syrii jest obecnie ewakuowana i że wskazała ona plan działania mający na celu złagodzenie problemów wynikających z konieczności działania w strefie wojny; zauważa, że zastrzeżenie to jest postrzegane jako nieistotne pod względem kwot dla całkowitego budżetu ESDZ;

17.  zwraca uwagę, że na koniec roku ostateczny budżet ESDZ w wysokości 660 mln EUR na rok 2017 został wykonany w 99,7 % (podobnie jak w przypadku 2016 r.) w środkach na zobowiązania i 86,7 % (87,5 % w 2016 r.) w środkach na płatności;

18.  zauważa, że wartość wszystkich przesunięć dokonanych w ramach budżetu administracyjnego ESDZ wyniosła 14,4 mln EUR, z czego największa kwota była związana z umową zaliczkową dotyczącą bezpieczeństwa w Afganistanie; zauważa również, że przesunięcia zmniejszyły budżet siedziby ESDZ o 5,1 mln EUR i zwiększyły budżet delegatur o odpowiednią kwotę;

19.  zauważa, że 1,3 % wzrostu budżetu w 2017 r. przeznaczono na inwestycje w ochronę w kontekście wdrażania pakietu bezpieczeństwa, który obejmował wzmocnienie sieci regionalnych urzędników ds. ochrony oraz zakup pojazdów opancerzonych zgodnie z obowiązkiem ESDZ dochowania należytej staranności i zapewnienia bezpieczeństwa w terenie, strategię bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ustawiczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia i sytuacje kryzysowe w delegaturach i siedzibie głównej; z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte do tej pory postępy, ale zachęca ESDZ, aby w szczególności odniosła się do różnych pozostałych wyzwań, takich jak konieczność aktualizacji narzędzi bezpieczeństwa informatycznego; wzywa ponadto ESDZ do współpracy z państwami członkowskimi w celu wypracowania wspólnego podejścia i poprawy wzajemnych połączeń między systemami bezpieczeństwa a innymi instytucjami i państwami członkowskimi;

20.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie mechanizmu corocznych przeglądów poświęconego analizie zasobów ESDZ i ich skutecznemu wykorzystaniu, w oczekiwaniu na zbliżające się przesunięcia kadrowe niezbędne ze względu na nowe priorytety operacyjne lub polityczne bądź inne dodatkowe wyzwania;

21.  odnotowuje, że coroczna własna ocena systemu kontroli wewnętrznej ESDZ z 2017 r. daje wystarczającą pewność jej zarządowi co do poziomu zgodności większości kontroli wewnętrznych; zauważa jednak, że trzy następujące standardy kontroli wewnętrznej „Przydział pracowników i mobilność”, „Ciągłość działania” i „Zarządzanie dokumentami” pozostają najsłabszymi elementami systemu kontroli wewnętrznej ESDZ; zauważa z zaniepokojeniem, że „Ciągłość działania” od kilku lat stanowi problem zarówno pod względem zgodności, jak i skuteczności, oraz że ma ona szczególne znaczenie dla delegatur;

22.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze ograniczanie liczby delegatur, których maksymalna powierzchnia przekracza 35 m² na osobę, z 83 w 2016 r. do 73 w 2017 r. zgodnie z zaleceniem Trybunału z 2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie instrumentu zarządzania nieruchomościami IMMOGEST oraz pozyskanie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy eksperckiej w celu wsparcia zarządzania budynkami, w szczególności w odniesieniu do delegatur; wzywa ESDZ do dalszej realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego dotyczącym zarządzania przez ESDZ należącymi do niej budynkami na całym świecie(2) w przypadku gdy jest to możliwe, uzasadnione i efektywne z punktu widzenia budżetu Unii oraz do informowania Parlamentu o dalszym rozwoju sytuacji w tym zakresie;

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ESDZ ustanowiła 7 nowych projektów współdzielenia przestrzeni biurowych z 6 różnymi państwami członkowskimi i zauważa rosnące zainteresowanie takimi systemami współdzielenia biur znajdujące wyraz w 14 nowych wspólnie podpisanych porozumieniach, nie tylko z państwami członkowskimi, lecz także z Fronteksem lub EASO; zauważa, że ustalenia dotyczące współdzielenia biur zaowocowały zmniejszeniem średniej powierzchni budynków, co pozwoli zbliżyć się do zaleconej powierzchni 35 m²/osobę; jest zdania, że współdzielenie biur jest opłacalne i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wnosi ono wkład we wspólną reprezentację Unii i jej państw członkowskich w państwach trzecich; apeluje do ESDZ, by w ramach monitorowania kosztów rozszerzyła takie porozumienia na inne podmioty Unii, np. na misje w dziedzinie WPBiO; zwraca się do ESDZ o wprowadzenie skutecznego zarządzania zwrotami kosztów w przypadku współdzielenia biur;

24.  przyjmuje do wiadomości, że ESDZ preferuje zakup budynków dla swoich delegatur niż ich wynajem; apeluje do ESDZ o przekazywanie Parlamentowi informacji o kompleksowej analizie obejmującej wszystkie delegatury Unii w celu ustalenia, w których krajach rozwiązaniem bardziej opłacalnym byłby zakup budynków biurowych lub rezydencji zamiast wynajmu; zauważa, że w 2017 r. udział budynków stanowiących własność wyniósł 18 %;

25.  przypomina o znaczeniu zapewnienia delegaturom we wszystkich obszarach wsparcia ukierunkowanego na wyniki i zwraca się do ESDZ o przedstawienie sprawozdania na temat doświadczeń Centrum Regionalnego Europa i oceny możliwości rozszerzenia tych ram na inne obszary geograficzne; z zadowoleniem przyjmuje wzmożone wysiłki podejmowane w celu wsparcia delegatur, w szczególności za pośrednictwem nowego działu ds. horyzontalnej koordynacji, które przyczyniają się do wzmocnienia ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do zadań realizowanych przez delegatury, zwłaszcza tych związanych z zamówieniami publicznymi o wysokiej wartości;

26.  uważa za konieczne przeprowadzanie regularnych szkoleń dla szefów delegatur oraz przypominanie im – podczas seminariów ad hoc przed objęciem stanowiska lub w ramach dorocznej konferencji ambasadorów – że oprócz wypełniania obowiązków politycznych pełnią też kluczową rolę w konsolidacji systemu zapewniającego wiarygodność wydatków ESDZ oraz ponoszą ogólną odpowiedzialność za zarządzanie wydatkami administracyjnymi i portfelami projektów; uważa, że doświadczenie zdobyte w instytucji unijnej należy uznać za atut przy wyborze szefów delegatur;

27.  z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście do kontroli wprowadzone w 2017 r., które oferuje obiecujące podejście do zapewnienia wsparcia w zarządzaniu delegaturami, jak również do promowania większej spójności i uproszczenia pracy delegatur;

28.  odnotowuje trudności w zarządzaniu zasobami ludzkimi i ich przydzielaniu w kontekście „trzech źródeł” rekrutacji do ESDZ i zarządzania stanowiskami w delegaturach; zauważa ponadto, że ESDZ zmniejszyła liczbę swoich pracowników o 5 % w latach 2013–2017 zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym, co oznacza redukcję 16 stanowisk w siedzibie głównej w 2017 r. i ogólną redukcję 84 stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat; wyraża zaniepokojenie, że rosnące średnie obciążenie pracą i niedobory kadrowe mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia pracowników, a także na długoterminowy rozwój organizacyjny instytucji;

29.  zauważa z uznaniem, że równowaga płci osiągnęła niemalże parytet w ogólnej liczbie zajmowanych stanowisk, przy czym 49,6 % stanowisk zajmują kobiety; wyraża jednak ubolewanie, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych pozostała niewystarczająca, zarówno w przypadku szefów działów, jak i szefów delegatur, przy czym 57 z 219 stanowisk (26 %) lub zaledwie 18 % stanowisk kierowniczych wyższego szczebla (9 z 50 stanowisk) zajmują kobiety; podkreśla podobną nierównowagę wśród administratorów, z których 33 % to kobiety, oraz wśród oddelegowanych ekspertów krajowych, z których 23 % stanowiły kobiety;

30.  zwraca się do ESDZ, aby we współpracy ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich nadal w jak największym stopniu poprawiała równowagę płci wśród kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla; zauważa, że przy ostatniej rotacji stanowisk jedynie 18,28 % kandydatów na stanowiska kierownicze stanowiły kobiety; zauważa, że odsetek kobiet wśród kandydatów na inne stanowiska opublikowane przez ESDZ również się zmniejszył: z 39 % w 2016 r. do 31,7 % w 2017 r;

31.  jest zdania, że konieczne są postępy w tym zakresie i w związku z tym wzywa ESDZ do zidentyfikowania przyczyn tej nierównowagi i zastanowienia się nad nimi, a następnie do dopracowania, w stosownych przypadkach, warunków i polityki rekrutacyjnej w celu przyciągnięcia na stanowiska kierownicze wszystkich płci w równym stopniu; zachęca ESDZ do współpracy z krajowymi uniwersytetami oferującymi kursy poświęcone karierze dyplomatycznej w celu promowania europejskiej służby dyplomatycznej na wczesnym etapie;

32.  wzywa do utworzenia instytutu zajmującego się edukacją przyszłych europejskich dyplomatów i sugeruje zbadanie możliwości wykorzystania przez odpowiednie organy obiektów Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na potrzeby siedziby przedmiotowego instytutu dyplomatycznego;

33.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie grup zadaniowych do spraw „rozwoju kariery, równouprawnienia płci i równości szans” oraz „ram kształcenia i rozwoju”, a także utworzenie sieci „Kobiety w ESDZ” oraz „programu mentorskiego dla kobiet na stanowiskach kierowniczych”, które stanowią istotny krok w kierunku poprawy równych szans w ESDZ; odnotowuje plan działania dotyczący wdrażania przyjęty po opublikowaniu sprawozdań końcowych obu grup zadaniowych i zwraca się o informowanie go o postępach we wdrażaniu;

34.  zauważa, że z końcem 2017 r. 32,83 % personelu ESDZ w kategorii AD pochodziło z państw członkowskich, co jest zgodne z metodą obsady etatów określoną w decyzji Rady ustanawiającej ESDZ, a mianowicie z zasadą, że jedna trzecia personelu pochodzi z państw członkowskich, a reszta z instytucji Unii;

35.  zauważa, że dyplomaci państw członkowskich stanowili 32,83 % ogółu pracowników ESDZ na szczeblu AD (tj. 307 osób) w porównaniu do 33,8 % w 2014 r.; podkreśla, że liczba dyplomatów z państw członkowskich oddelegowanych na stanowiska szefów delegatur zmniejszyła się z 46 % do 43,8 %; odnotowuje nieznaczny wzrost udziału kobiet wśród szefów delegatur do 21,9 %; odnotowuje, że tylko 10 z 60 szefów delegatur pochodzących z państw członkowskich pracowało już na stanowisku w Brukseli;

36.  ponownie podkreśla, że należy dokładnie monitorować równowagę geograficzną, w szczególności w przypadkach niedostatecznej reprezentacji, w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału każdego państwa członkowskiego wśród pracowników; zauważa, że w ośmiu przypadkach, w których udział pracowników był niższy od udziału ludności danego kraju w ogólnej liczbie ludności Unii, dotyczyło to pięciu państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w 2004 r;

37.  zauważa, że liczba oddelegowanych ekspertów krajowych z państw członkowskich nieznacznie wzrosła w 2017 r. i osiągnęła poziom 449 (387 oddelegowanych do siedziby głównej i 62 do delegatur); zauważa, że 55 % tej kategorii pracowników zlokalizowanych w Brukseli (lub 214) było opłacanych przez ich administracje krajowe; uznaje potrzebę obecności oddelegowanych ekspertów krajowych w różnych konkretnych dziedzinach zajmujących się kwestiami obronności i bezpieczeństwa, jak również komunikacją strategiczną; wzywa jednak ESDZ, w kontekście jej strategii dotyczącej ekspertów krajowych lub poprzez nowo utworzony mechanizm corocznego przeglądu, do przedstawienia bardziej szczegółowej prognozy przyszłych potrzeb ESDZ i związanych z nimi wymaganych umiejętności w celu zapewnienia przewidywalności, lepszego zarządzania potencjalnym konfliktem interesów, unikania stałego wzrostu tych umów oraz wzmocnienia wiedzy fachowej na miejscu; jest zdania, że liczba oddelegowanych ekspertów krajowych nie powinna przekraczać pewnej części całego personelu ESDZ w celu zachowania silnego i trwałego ducha zespołu i zwraca się do ESDZ o ustalenie takiego progu;

38.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie płatnych staży w delegaturach jako pozytywne działanie następcze rezolucji w sprawie absolutorium dla ESDZ za rok 2016; zauważa, że ESDZ będzie nadal oferować staże w ramach różnych systemów, takich jak te dotyczące obowiązkowych staży dla studentów lub stażystów służby cywilnej w ramach ich obowiązkowych szkoleń; zauważa, że średnie zewnętrzne wsparcie finansowe dla stażystów w różnych systemach wyniosło 885 EUR, czyli znacznie mniej niż miesięczny dodatek w wysokości 1 200 EUR w ramach systemu ESDZ; wzywa ESDZ do zagwarantowania wszystkim stażystom stosownego wynagrodzenia, aby zapewnić stażystom wystarczający zwrot kosztów za ich wysiłki i zapobiec nasileniu dyskryminacji ze względów ekonomicznych;

39.  odnotowuje konsultacje międzyresortowe z Komisją i konsultacje ze związkami zawodowymi mające na celu unowocześnienie i ulepszenie przepisów ramowych i związanych z nimi systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników lokalnych; wzywa ESDZ do zapewnienia, w ramach przeglądu, odpowiedniego ubezpieczenia medycznego dostępnego po przejściu na emeryturę, w szczególności w przypadku inwalidztwa; zdecydowanie wzywa ESDZ do dopilnowania, by określone reformy weszły w życie w 2018 r., oraz do zwiększenia zaangażowania jej personelu lokalnego i wykorzystania jego wiedzy fachowej;

40.  zauważa z zaniepokojeniem, że w 2017 r. zarejestrowano 171 postępowań mediacyjnych (co stanowi wzrost o 16 % od 2016 r.), z czego 60 % dotyczyło delegatur, a 32 z tych postepowań pozostało nierozstrzygniętych na koniec roku; zauważa również z zaniepokojeniem, że w badaniu poziomu zadowolenia personelu jedynie 10,2 % pracowników nie zgodziło się, a 6,21 % pracowników nieznacznie nie zgodziło się z twierdzeniem: „Nie doświadczyłem molestowania w ESDZ”; przyznaje jednak, że ciągły wzrost liczby zgłaszanych przypadków wydaje się raczej odzwierciedlać zwiększoną skłonność do wypowiadania się niż wzrost liczby konfliktów w pracy; podkreśla znaczenie propagowania kultury zerowej tolerancji wobec molestowania i należytego monitorowania zgłaszanych przypadków;

41.  z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie w 2017 r. sieci zaufanych doradców do 13 przeszkolonych dobrowolnych doradców; wyraża zaniepokojenie faktem, że tylko pięciu z trzynastu doradców zostało oddelegowanych do 140 delegatur; wzywa ESDZ do dalszego zwiększania obecności zaufanych doradców w delegaturach oraz do dalszego podnoszenia świadomości na temat molestowania i zagrożeń psychospołecznych oraz sposobów ich łagodzenia i reagowania na nie;

42.  zauważa, że w 2017 r. ESDZ zaktualizowała swoje ustalenia administracyjne z OLAF-em i zacieśniła współpracę w kwestiach związanych z nadużyciami finansowymi z tymi dyrekcjami generalnymi, których działania związane są ze sprawami zewnętrznymi, takimi jak FPI, DG NEAR i DG DEVCO; zauważa, że OLAF prowadzi trzy dochodzenia związane z potencjalnym konfliktem interesów w ESDZ i zwraca się o informowanie go o postępach w tych dochodzeniach;

43.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa danych dotyczących kosztów misji, które są obecnie w pełni dostępne na jej stronie internetowej na portalu Komisji i aktualizowane co dwa miesiące, zgodnie z uaktualnionym kodeksem postępowania przyjętym w dniu 31 stycznia 2018 r;

44.  zauważa, że w 2017 r. ESDZ przyznano 1,1 mln EUR na rozwój jej działania „Strategiczna komunikacja plus” w celu zwalczania dezinformacji i informowania o pozytywnym wpływie polityki Unii; podkreśla również znaczenie informowania obywateli o działaniach ESDZ i zwraca się do ESDZ o dostarczenie większej ilości informacji na temat jej działalności w tym zakresie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności;

45.  uważa, że ESDZ jest bardzo ważnym podmiotem międzynarodowej współpracy na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju społecznego; w związku z tym podkreśla znaczenie przemyślanego wykorzystania ograniczonych zasobów i stałej poprawy spójności działań zewnętrznych i wewnętrznych Unii, a także potrzebę dążenia do wspólnych stanowisk i skoordynowanych reakcji, tak by Unia skutecznie odgrywała swoją rolę; podkreśla znaczenie dyplomacji publicznej i komunikacji strategicznej jako integralnego aspektu stosunków zewnętrznych Unii, nie tylko jako instrumentu informowania o unijnych wartościach i interesach oraz umacniania widoczności Unii, ale również jako narzędzia służącego przeciwdziałaniu zagranicznym wpływom na Bałkanach Zachodnich i w naszym sąsiedztwie oraz strategicznym działaniom propagandowym wymierzonym w Unię i jej państwa członkowskie; podkreśla ciągłą i rosnącą potrzebę ujawniania dezinformacji i stosowania analizy kontekstowej, aby przeciwdziałać propagandzie wymierzonej w Unię; wyraża głębokie przekonanie, że Unią powinna zintensyfikować wysiłki na rzecz opracowania skutecznych strategii w zakresie dyplomacji publicznej; wzywa ESDZ do kontynuowania wysiłków na rzecz modernizacji jej podejść oraz inwestowania w nowe umiejętności i zdolności; uważa, że prace grupy zadaniowej ds. komunikacji strategicznej ESDZ są niezbędne i wartościowe, oraz wzywa do zapewnienia jej odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych;

46.  zauważa, że ESDZ przeprowadziła ocenę wpływu na zasoby ludzkie (tj. 122 brytyjskich pracowników krajowych) decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej oraz dostosowania operacyjnego wymaganego w siedzibie głównej i delegaturach; z zadowoleniem przyjmuje zamiar realizowania przez ESDZ podejścia indywidualnego przy podejmowaniu decyzji w sprawie przedłużenia umów brytyjskich pracowników kontraktowych i pracowników zatrudnionych na czas określony; wzywa ESDZ do szybkiego opracowania spójnej strategii zapewniającej zainteresowanym osobom pewność prawa;

47.  zauważa, że wstępna ocena poziomu wydatków administracyjnych w wysokości 6,7 mln EUR na wydatki na personel i infrastrukturę w okresie dziewięciu miesięcy dotyczyła otwarcia delegatury w Londynie, biorąc pod uwagę fakt, że Zjednoczone Królestwo stanie się krajem trzecim;

48.  zwraca się do ESDZ o przedstawienie sprawozdania z działań następczych związanych z absolutorium za 2017 r. zgodnie z art. 262 rozporządzenia finansowego w ramach przygotowań do procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2018.

(1) Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 128.
(2) Trybunał Obrachunkowy: Sprawozdanie specjalne nr 07/2016: Zarządzanie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych należącymi do niej budynkami na całym świecie.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności