Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2176(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0109/2019

Predkladané texty :

A8-0109/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0251

Prijaté texty
PDF 154kWORD 52k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2018/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0327/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99 a 164 až 167,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59 a 118 a články 260 až 263,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0109/2019),

1.  udeľuje vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Súdnemu dvoru Európskej únie, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2018/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0109/2019),

1.  konštatuje, že podľa Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) je celková miera chýb v okruhu 5 VFR (Administratíva), ktorý zahŕňa rozpočet Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), stále relatívne nízka a za rok 2017 sa odhaduje na 0,5 %;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov nezistil významné úrovne chýb vo výročnej správe o činnosti ESVČ;

3.  konštatuje tiež, že na rozdiel od minulých rokov Dvor audítorov v správe uviedol všetky osobitné otázky týkajúce sa ESVČ;

4.  s uspokojením konštatuje, že predchádzajúce odporúčania, ktoré boli prijaté v súvislosti so zlepšením monitorovacieho systému pre včasnú aktualizáciu osobnej situácie a údajov zamestnancov, ktoré môžu mať vplyv na výpočet rodinných prídavkov, boli vykonané vo väčšine ohľadov; domnieva sa však, že kontroly súladu v súvislosti s riadením rodinných prídavkov si vyžadujú neustálu pozornosť;

5.  víta úsilie ESVČ o zlepšenie postupov verejného obstarávania v delegáciách vrátane zavedenia nástroja pre riadenie verejného obstarávania, vypracovania plánu verejného obstarávania pre zákazky s nízkou a strednou hodnotou a vypracovania vzorov pre súťažné podklady a školenia; domnieva sa, že nedostatky zistené v minulosti pri verejnom obstarávaní a riadení bezpečnostných služieb si stále zasluhujú neustálu pozornosť a monitorovanie;

6.  žiada ESVČ, aby Európsky parlament informovala o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom uvedeného úsilia o zlepšenie postupov verejného obstarávania v delegáciách, najmä prostredníctvom systému PPMT (nástroj riadenia verejného obstarávania) a postupov elektronického obstarávania a elektronického predkladania ponúk;

7.  konštatuje, že príčiny chýb zistených kontrolami ex ante, pokiaľ ide o záväzky aj platby, majú tak ako v predchádzajúcich rokoch rovnakú povahu, a to chýbajúce podporné dokumenty; berie na vedomie, že kontrola ESVČ ex post po prvýkrát zahŕňala výdavky na konci roka (november – december 2016);

8.  s uznaním konštatuje, že v roku 2017 spoločné režijné náklady týkajúce sa všetkých kancelárií delegácií (nájomné, bezpečnosť, upratovanie a iné režijné náklady) vrátane delegácií Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“) boli už druhý rok po sebe v plnej miere financované z rozpočtových riadkov ESVČ;

9.  poznamenáva, že prenosy rozpočtových prostriedkov sa v roku 2017 zvýšili a dosiahli 85 911 000 EUR (v porovnaní so sumou 77 450 000 EUR v roku 2016); pripomína, že operácie prenosu do nasledujúceho roka sa môžu realizovať výnimočne a za prísnych podmienok;

10.  konštatuje, že celkový rozpočet ESVČ na rok 2017 predstavoval 660 miliónov EUR, pričom v porovnaní s rokom 2016 to bolo zvýšenie o 3,75 %;

11.  konštatuje, že príspevok vo výške 54,9 milióna EUR bol prijatý aj z ERF a trustových fondov; dodatočné prenosy a rozpočtové prostriedky uvoľnené zo zrušenia viazanosti viedli k celkovej sume 59,7 milióna EUR (vrátane pripísaných príjmov za rozpočtový rok); konštatuje, že na konci roka 2017 dosiahlo plnenie záväzkov 52,6 milióna EUR (88,1 %) a platieb 46,5 milióna EUR (78,0 %); konštatuje, že prostriedky ERF, ktoré neboli viazané, boli prenesené do nasledujúceho roka ako vonkajšie pripísané príjmy a že nedošlo k strate rozpočtových prostriedkov;

12.  konštatuje, že rozpočet ústredia ESVČ predstavoval 236,7 milióna EUR, z čoho bolo 153,8 milióna EUR (čiže 64,6 %) vynaložených na výplatu miezd a ďalších nárokov stálych i externých zamestnancov, 32,2 miliónov EUR (čiže 14 %) na budovy a súvisiace náklady a 33 miliónov EUR (čiže 14 %) na počítačové systémy, vybavenie a nábytok;

13.  požaduje, aby sa politika ESVČ v oblasti budov pripojila k výročnej správe o činnosti, najmä vzhľadom na skutočnosť, že je dôležité, aby boli jej náklady riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné; naliehavo vyzýva ESVČ, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla zoznam zákaziek na nehnuteľnosti udelených v roku 2017 vrátane podrobných údajov o zmluvách, krajine, v ktorej boli uzatvorené, a o ich trvaní, ako je uvedené v jej výročnej správe o činnosti za rok 2011; žiada ESVČ, aby vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2018 poskytla rovnaké informácie o zákazkách na nehnuteľnosti;

14.  konštatuje, že rozpočet delegácií vo výške 423,3 milióna EUR zahŕňa sumu 116,1 milióna EUR (čiže 27,4 %) určenú na platy stálych zamestnancov, 165,6 milióna EUR (čiže 39,1 %) na budovy a súvisiace náklady, 68,5 milióna EUR (čiže 16,2 %) na externých zamestnancov a externé služby, 27,9 milióna EUR (čiže 6,6 %) na ďalšie výdavky súvisiace so zamestnancami a 45 miliónov EUR (čiže 10,6 %) na ostatné administratívne náklady; konštatuje tiež, že od Komisie bolo prijatých 196,4 milióna EUR (v porovnaní so 185,6 milióna EUR v roku 2016 a 204,7 milióna EUR v roku 2015) na administratívne náklady zamestnancov Komisie vyslaných do delegácií Únie a že táto suma bola rozdelená medzi okruh V Komisie vo výške 49,6 milióna EUR, rozpočtové riadky na administratívne náklady operačných programov vo výške 91,8 milióna EUR a ERF a trustové fondy vo výške 55 miliónov EUR (45,4 milióna v roku 2016); konštatuje, že v roku 2017 trustové fondy po prvýkrát prispeli k týmto administratívnym nákladom;

15.  uznáva, že počet rozpočtových riadkov používaných na financovanie operácií súvisiacich so zamestnancami Komisie v delegáciách (34 rôznych riadkov, ktoré pochádzajú z rôznych okruhov rozpočtu Komisie, plus ERF) zvyšuje zložitosť rozpočtového riadenia; pripomína, že táto téma bola spracovaná v jeho uznesení z 18. apríla 2018(1) o správe o absolutóriu za rok 2016, a berie na vedomie zložitosť zjednodušenia a zníženia počtu rozpočtových riadkov; nabáda preto ESVČ, aby naďalej spolupracovala s Komisiou na zjednodušení rozpočtových riadkov, ak je to možné, s cieľom znížiť zložitosť rozpočtového riadenia;

16.  poznamenáva, že v roku 2017 vedúci delegácií poskytli vyhlásenie o vierohodnosti; konštatuje, že všetci vedúci delegácií okrem vedúceho delegácie v Sýrii predložili vyhlásenie bez výhrad; berie na vedomie, že delegácia v Sýrii je v súčasnosti evakuovaná a že delegácia naznačila akčný plán na zmiernenie problémov, ktoré súvisia s fungovaním vo vojnovej zóne; konštatuje, že výhrada sa nepovažuje za významnú z hľadiska súm za celý rozpočet ESVČ;

17.  poznamenáva, že konečný rozpočet ESVČ na rok 2017 vo výške 660 miliónov EUR bol na konci roka splnený na úrovni 99,7 % (tak ako v roku 2016) v prípade záväzkov a na úrovni 86,7 % (87,5 % v roku 2016) v prípade platieb;

18.  poznamenáva, že hodnota všetkých presunov vykonaných v rámci administratívneho rozpočtu ESVČ dosiahla 14,4 milióna EUR, pričom najväčšia časť tejto sumy sa týkala predbežnej zmluvy týkajúcej sa bezpečnosti Afganistanu; konštatuje tiež, že presuny znížili rozpočet ústredia ESVČ o 5,1 milióna EUR a zvýšili rozpočet delegácií o zodpovedajúcu sumu;

19.  poznamenáva, že zvýšenie rozpočtu o 1,3 % v roku 2017 bolo venované na investície do bezpečnosti v súvislosti s vykonávaním balíka bezpečnostných opatrení, ktorý zahŕňal posilnenie siete regionálnych bezpečnostných úradníkov a obstarávanie obrnených vozidiel v súlade s povinnosťou ESVČ, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť a bezpečnosť v teréne, stratégiu kybernetickej bezpečnosti a priebežnú odbornú prípravu zamestnancov v oblasti bezpečnosti v reakcii na možné hrozby a krízové situácie v delegáciách a v ústredí; víta doteraz dosiahnuté zlepšenia, ale nabáda ESVČ, aby riešila najmä rôzne zostávajúce problémy, ako je potreba aktualizovať nástroje v oblasti bezpečnosti informačných technológií; okrem toho vyzýva ESVČ, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom vypracovať spoločný prístup a zlepšiť prepojenie bezpečnostných systémov s ostatnými inštitúciami a členskými štátmi;

20.  víta vytvorenie mechanizmu ročného preskúmania zameraného na analýzu zdrojov ESVČ a ich efektívne využitie v očakávaní nadchádzajúceho prerozdelenia zamestnancov, ktoré si vyžadujú nové operačné alebo politické priority alebo iné dodatočné výzvy;

21.  konštatuje, že ročné sebahodnotenie systému vnútornej kontroly za rok 2017 poskytlo vedeniu ESVČ primeranú istotu, pokiaľ ide o úroveň súladu s väčšinou vnútorných kontrol; konštatuje však, že tri štandardy vnútornej kontroly – prideľovanie zamestnancov a mobilita, kontinuita činností a správa dokumentov – sú aj naďalej najslabšími zložkami systému vnútornej kontroly ESVČ; so znepokojením konštatuje, že kontinuita činností zostáva už niekoľko rokov problematická, a to pokiaľ ide o súlad aj účinnosť, a je mimoriadne dôležitá v delegáciách;

22.  víta, že v súlade s odporúčaním Dvora audítorov z roku 2016 pokračuje znižovanie počtu delegácií, ktoré presahujú maximálny priestor 35 m² na osobu, a to z 83 v roku 2016 na 73 v roku 2017; víta spustenie nástroja na riadenie nehnuteľností IMMOGEST a nadobudnutie interného a externého know-how na podporu správy budov, najmä pokiaľ ide o delegácie; vyzýva ESVČ, aby pokračovala vo vykonávaní odporúčaní Dvora audítorov uvedených v jeho osobitnej správe o správe budov ESVČ vo svete(2), ak je to možné, rozumné a efektívne z hľadiska rozpočtu Únie, a aby informovala Európsky parlament o zlepšeniach;

23.  víta skutočnosť, že ESVČ vytvorila sedem nových projektov spoločného využívania priestorov so šiestimi rôznymi členskými štátmi, a berie na vedomie rastúci záujem o systémy spoločného využívania priestorov, pretože bolo podpísaných 14 nových dohôd, a to nielen s členskými štátmi, ale aj s agentúrou FRONTEX alebo úradom EASO; konštatuje, že dohody o spoločnom využívaní priestorov prispeli k zníženiu priemerného priestoru budov s cieľom priblížiť sa k stanoveným 35 m² na osobu; zastáva názor, že spoločné využívanie priestorov je nákladovo efektívne, a víta skutočnosť, že to prispieva k spoločnému zastúpeniu Únie a jej členských štátov vo vzťahu k tretím krajinám; vyzýva ESVČ, aby v rámci monitorovania nákladov rozšírila takéto memorandá o porozumení aj na ďalšie subjekty Únie, napríklad na misie SBOP; vyzýva ESVČ, aby v prípade spoločného využívania priestorov zaviedla účinné riadenie úhrady nákladov;

24.  berie na vedomie, že ESVČ uprednostňuje nákup budov pre svoje delegácie pred prenájmom; požaduje, aby ho ESVČ informovala o podrobnej analýze všetkých delegácií Únie s cieľom zistiť, v ktorých krajinách je pre delegácie nákladovo efektívnejšie kupovať kancelárske alebo obytné budovy a nie si ich prenajímať; konštatuje, že v roku 2017 podiel budov vo vlastníctve predstavoval 18 %;

25.  pripomína, že je dôležité poskytovať delegáciám podporu orientovanú na výsledky vo všetkých oblastiach, a žiada ESVČ, aby podala správu o skúsenostiach Regionálneho centra Európa a svoje hodnotenie možností rozšírenia tohto rámca na iné zemepisné oblasti; víta zvýšené úsilie vynaložené na podporu delegácií, najmä prostredníctvom nového oddelenia pre horizontálnu koordináciu, ktoré pomáha posilniť všeobecnú úroveň vierohodnosti pre úlohy vykonávané delegáciami, najmä úlohy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania s vysokou hodnotou;

26.  považuje za nevyhnutné, aby sa vedúcim delegácií pred vyslaním a počas ad hoc seminárov alebo každoročnej konferencie veľvyslancov popri ich politických funkciách pravidelne pripomínala ich zásadná úloha pri upevňovaní reťazca vierohodnosti ESVČ a ich celková zodpovednosť za riadenie administratívnych výdavkov a projektových portfólií; domnieva sa, že pri výbere vedúcich delegácií by sa skúsenosti z inštitúcií Únie mali považovať za výhodu;

27.  víta nový prístup k inšpekciám zavedený v roku 2017, ktorý predstavuje sľubný prístup k poskytovaniu podpory pre riadenie delegácií, ako aj k podpore väčšej súdržnosti a zjednodušeniu práce delegácií;

28.  uznáva zložitý charakter riadenia ľudských zdrojov a ich prideľovania v súvislosti s tzv. troma zdrojmi náboru ESVČ a riadením pracovných miest v delegáciách; okrem toho konštatuje, že v súlade s medziinštitucionálnou dohodou ESVČ v období rokov 2013 – 2017 znížila počet svojich zamestnancov o 5 %, čo predstavuje zníženie o 16 pracovných miest v ústredí v roku 2017 a celkové zníženie o 84 pracovných miest za posledných päť rokov; je znepokojený tým, že zvyšovanie priemerného pracovného zaťaženia a nedostatok zamestnancov by mohli mať škodlivé účinky na zdravie a kvalitu života zamestnancov, ako aj na dlhodobý organizačný rozvoj inštitúcie;

29.  s uznaním konštatuje, že v celkovom počte obsadených pracovných miest sa takmer dosiahla rodová rovnováha, keď ženy predstavujú 49,6 % zamestnancov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že počet žien na riadiacich pozíciách je naďalej nedostatočný, a to tak v prípade vedúcich oddelení, ako aj vedúcich delegácií, keď 57 z 219 pracovných miest (26 %) alebo len 18 % pozícií vyššieho manažmentu (9 z 50 pracovných miest) zastávajú ženy; poukazuje na podobnú nerovnováhu medzi administrátormi (podiel žien je 33 %) a medzi vyslanými národnými expertmi (podiel žien je 23 %);

30.  vyzýva ESVČ, aby v spolupráci s diplomatickými službami členských štátov naďalej čo najviac zlepšovala rodovú rovnováhu vo vyššom a strednom manažmente; poznamenáva, že pri poslednej rotácii len 18,28 % uchádzačov o riadiace pozície tvorili ženy; konštatuje, že v prípade ostatných pracovných miest, ktoré uverejnila ESVČ, tiež klesol percentuálny podiel žien medzi uchádzačmi z 39 % v roku 2016 na 31,7 % v roku 2017;

31.  zastáva názor, že v tejto súvislosti je nutné dosiahnuť pokrok, a preto vyzýva ESVČ, aby určila a skúmala dôvody tejto nerovnováhy a následne prípadne zlepšila svoje podmienky a náborové politiky s cieľom prilákať na riadiace pozície rovnako mužov i ženy; nabáda ESVČ, aby spolupracovala s národnými univerzitami, ktoré ponúkajú kurzy zamerané na diplomatickú kariéru, s cieľom podporiť európsku diplomatickú službu v ranom štádiu;

32.  vyzýva na vytvorenie inštitútu zameraného na vzdelávanie budúcich európskych diplomatov a navrhuje, aby príslušné orgány preskúmali možnosť, aby sa na umiestnenie tohto diplomatického inštitútu využili zariadenia Európskeho parlamentu v Štrasburgu;

33.  víta vytvorenie pracovných skupín pre kariérny rast a rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti, ako aj prijatie rámca pre učenie sa a rozvoj (LEAD) a vytvorenie siete s názvom Ženy a ESVČ a mentorského programu pre ženy v riadiacich pozíciách, ako dôležitý krok pri zlepšovaní rovnakých príležitostí v ESVČ; berie na vedomie plán vykonávania, ktorý bol prijatý po uverejnení záverečných správ obidvoch pracovných skupín, a žiada, aby bol informovaný o pokroku vo vykonávaní;

34.  poznamenáva, že vďaka tomu, že ku koncu roka 2017 pochádzalo 32,83 % zamestnancov-administrátorov ESVČ z členských štátov, ESVČ dodržiava zásadu obsadzovania pracovných miest stanovenú rozhodnutím Rady, ktorým sa zriaďuje ESVČ, podľa ktorej má jedna tretina zamestnancov pochádzať z členských štátov a zvyšok z inštitúcií Únie;

35.  konštatuje, že podiel diplomatov z členských štátov tvoril 32,83 % všetkých administrátorov ESVČ (t. j. 307 osôb), zatiaľ čo v roku 2014 to bolo 33,8 %; zdôrazňuje, že podiel diplomatov z členských štátov vyslaných ako vedúcich delegácií sa znížil zo 46 % na 43,8 %; berie na vedomie mierne zvýšenie podielu žien medzi vedúcimi delegácií, a to na 21,9 %; konštatuje, že len 10 zo 60 vedúcich delegácií pochádzajúcich z členských štátov už pracovalo na pozícii v Bruseli;

36.  opätovne zdôrazňuje, že geografická vyváženosť by sa mala pozorne monitorovať, najmä v prípadoch nedostatočného zastúpenia, aby sa zabezpečilo pomerné zastúpenie každého členského štátu medzi zamestnancami; poznamenáva, že z ôsmich prípadov, keď bol podiel zamestnancov nižší ako podiel obyvateľstva ich krajiny na celkovom počte obyvateľov Únie, sa päť týkalo členských štátov, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004;

37.  konštatuje, že počet vyslaných národných expertov z členských štátov sa v roku 2017 mierne zvýšil na 449 (387 vyslaných do ústredia a 62 do delegácií); konštatuje, že 55 % tejto kategórie zamestnancov v Bruseli (čiže 214 osôb) platili ich štátne správy; uznáva, že vyslaní národní experti sú potrební v rôznych osobitných oblastiach, ktoré sa zaoberajú otázkami obrany a bezpečnosti, ako aj strategickou komunikáciou; vyzýva však ESVČ, aby v súvislosti so svojou stratégiou týkajúcou sa vyslaných národných expertov alebo prostredníctvom novovytvoreného mechanizmu každoročného preskúmania poskytla podrobnejšiu prognózu svojich budúcich potrieb a súvisiacich požadovaných zručností na účely predvídateľnosti, lepšieho riadenia potenciálneho konfliktu záujmov, zabránenia neustálemu zvyšovaniu počtu týchto zmlúv a posilnenia interného know-how; zastáva názor, že počet vyslaných národných expertov by nemal prekročiť určitý podiel celkového počtu zamestnancov ESVČ, aby sa zachoval silný a udržateľný kolektívny duch, a žiada ESVČ, aby stanovila túto prahovú hodnotu;

38.  víta zavedenie platených stáží v delegáciách ako pozitívny krok v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu ESVČ za rok 2016; konštatuje, že ESVČ bude naďalej ponúkať stáže v rámci rôznych programov, ako sú programy týkajúce sa povinných stáží pre študentov alebo štátnych zamestnancov-stážistov, ktoré sú súčasťou ich povinnej odbornej prípravy; konštatuje, že priemerná externá finančná podpora pre stážistov v rôznych programoch predstavovala 885 EUR, čo je podstatne menej než mesačný príspevok vo výške 1 200 EUR v rámci programu ESVČ; vyzýva ESVČ, aby všetkým stážistom ESVČ zaručila primeraný príspevok s cieľom poskytnúť stážistom dostatočnú odmenu za ich prácu a zabrániť posilňovaniu diskriminácie z hospodárskych dôvodov;

39.  berie na vedomie medziútvarové konzultácie s Komisiou a konzultácie s odborovými zväzmi s cieľom modernizovať a zlepšiť rámcové pravidlá a súvisiace systémy sociálneho zabezpečenia pre miestnych zamestnancov; vyzýva ESVČ, aby postupom preskúmania zabezpečila primerané zdravotné poistenie po odchode do dôchodku, najmä v prípade invalidity; naliehavo vyzýva ESVČ, aby zabezpečila, že stanovené reformné opatrenia nadobudnú účinnosť v roku 2018, a aby zlepšila zapojenie svojich miestnych zamestnancov a využitie ich odborných znalostí;

40.  so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 bolo zaregistrovaných 171 prípadov mediácie (čo predstavuje nárast o 16 % od roku 2016), z čoho 60 % bolo v delegáciách, a že 32 z týchto prípadov zostalo na konci roka otvorených; takisto so znepokojením konštatuje, že v rámci prieskumu spokojnosti zamestnancov len 10,2 % zamestnancov nesúhlasilo a 6,21 % zamestnancov mierne nesúhlasilo s tvrdením „V ESVČ som nezažil(-a) obťažovanie.“; uznáva však, že neustály nárast oznámených prípadov skôr svedčí o väčšej pripravenosti prehovoriť, a nie o náraste konfliktov v práci; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu a riadne sledovať vývoj nahlásených prípadov;

41.  víta, že v roku 2017 sa sieť dôverných poradcov rozšírila na 13 vyškolených dobrovoľných poradcov; je znepokojený tým, že len päť z 13 poradcov bolo vyslaných v jednej zo 140 delegácií; vyzýva ESVČ, aby naďalej zvyšovala prítomnosť dôverných poradcov v delegáciách a naďalej zvyšovala povedomie o obťažovaní a psychosociálnych rizikách a o spôsoboch, ako ich zmierniť a reagovať na ne;

42.  konštatuje, že ESVČ v roku 2017 aktualizovala svoju administratívnu dohodu s úradom OLAF a posilnila spoluprácu v otázkach súvisiacich s podvodmi s generálnymi riaditeľstvami pôsobiacimi v oblasti vonkajších záležitostí, ako sú FPI, GR NEAR a GR DEVCO; konštatuje, že v súvislosti s potenciálnym konfliktom záujmov v ESVČ prebiehajú tri vyšetrovania, ktoré vykonáva úrad OLAF, a žiada, aby bol informovaný o priebehu týchto vyšetrovaní;

43.  víta zverejnenie údajov týkajúcich sa nákladov na služobné cesty podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktoré sú teraz plne dostupné na jej stránke na webovom sídle Komisie a ktoré sa aktualizujú každé dva mesiace v súlade s aktualizovaným kódexom správania, ktorý bol prijatý 31. januára 2018;

44.  konštatuje, že v roku 2017 bola ESVČ pridelená suma 1,1 milióna EUR na rozvoj jej činnosti „Strategická komunikácia plus“ s cieľom bojovať proti dezinformáciám a informovať o pozitívnom vplyve politík Únie; zdôrazňuje tiež, že je dôležité informovať občanov o práci ESVČ, a žiada ESVČ, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti poskytla viac informácií o svojej činnosti v tomto smere;

45.  považuje ESVČ za kľúčového aktéra medzinárodnej spolupráce v oblasti mieru, bezpečnosti a ľudského rozvoja; zdôrazňuje preto, že je dôležité rozumne využívať obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii, a neustále zlepšovať súlad a súdržnosť vonkajšej a vnútornej činnosti Únie, a že v záujme toho, aby bola Únia v tejto úlohe efektívna, je potrebné usilovať sa o spoločné postoje a koordinované reakcie; zdôrazňuje význam verejnej diplomacie a strategickej komunikácie, ktoré sú neoddeliteľným aspektom vonkajších vzťahov Únie, a to nielen ako nástroja na informovanie o hodnotách a záujmoch Únie a na zvýšenie jej viditeľnosti, ale aj ako nástroja na boj proti cudziemu vplyvu na západnom Balkáne a v našom susedstve a proti strategickej propagande proti Únii a jej členským štátom; zdôrazňuje pretrvávajúcu a vzrastajúcu potrebu odhaľovať dezinformácie a mobilizovať analýzu prispôsobenú kontextu s cieľom čeliť propagande proti Únii; je pevne presvedčený, že Únia by mala zintenzívniť svoje úsilie o vypracovanie účinných stratégií verejnej diplomacie; vyzýva ESVČ, aby pokračovala v úsilí modernizovať svoje prístupy a investovať do nových zručností a schopností; považuje činnosť osobitnej skupiny ESVČ pre strategickú komunikáciu za potrebnú a cennú a žiada, aby jej boli poskytnuté primerané finančné a ľudské zdroje;

46.  poznamenáva, že ESVČ vykonala posúdenie vplyvu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie na ľudské zdroje (t. j. 122 britských štátnych zamestnancov) a požadované prevádzkové úpravy v ústredí a delegáciách; víta zámer ESVČ uplatniť individuálny prístup pri rozhodovaní o predĺžení zmlúv britských zmluvných a dočasných zamestnancov; vyzýva ESVČ, aby urýchlene vypracovala ucelenú stratégiu s cieľom poskytnúť príslušným osobám istotu;

47.  poznamenáva, že počiatočné posúdenie úrovne administratívnych výdavkov vo výške 6,7 milióna EUR na zamestnancov a infraštruktúru počas deviatich mesiacov súviselo s otvorením delegácie v Londýne vzhľadom na skutočnosť, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou;

48.  žiada ESVČ, aby v súlade s článkom 262 nariadenia o rozpočtových pravidlách v rámci prípravy na postup udelenia absolutória za rozpočtový rok 2018 vypracovala správu o opatreniach nadväzujúcich na absolutórium za rok 2017.

(1) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 128.
(2) Dvor audítorov: Osobitná správa č. 7/2016: Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia