Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2174(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0099/2019

Внесени текстове :

A8-0099/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0252

Приети текстове
PDF 142kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман (2018/2174(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(5) на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0099/2019),

1.  освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския омбудсман за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския омбудсман, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII – Европейски омбудсман (2018/2174(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII — Европейски омбудсман,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0099/2019),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсманът“);

2.  подчертава факта, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2017 г., плащанията за административни разходи на Омбудсмана не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че бюджетът на Омбудсмана е с предимно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лица, сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи; отбелязва, че през 2017 г. той е възлизал на 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR през 2016 г.);

4.  приветства ангажимента на Омбудсмана да гарантира, че всички налични средства са изразходвани по ориентиран към резултатите начин, и приветства факта, че той взема под внимание резултатите от редица измервания и статистически данни, които оказват пряко въздействие върху работата на службата; отбелязва, че във връзка с ключовите показатели за ефективност (КПЕ), приети като част от стратегията „Към 2019 г.“, са били предприети мерки за подобряване на резултатите чрез текущи прегледи, рационализиране на процесите и мониторинг на работата; отбелязва обаче, че КПЕ за цялостното спазване е достигнал едва 85% и не е постигнал целта от 90%; насърчава Омбудсмана да продължи да подобрява резултатите си в това отношение;

5.  отбелязва, че от общия размер на бюджетните кредити, 93,91% са за поети задължения (в сравнение с 95,40% през 2016 г.), а 86,20% – за плащания (в сравнение с 85,89% през 2016 г.), като степента на усвояване е 93,9% (в сравнение с 95,40% през 2016 г.);

6.  приветства решението на Омбудсмана да публикува своите годишни отчети за дейността до 31 март с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност;

7.  отбелязва, че намалението в степента на изпълнение на бюджета през 2017 г. е до голяма степен резултат от неусвояването на бюджетния ред за Европейските училища; приветства новите бюджетни кредити, предназначени да финансират схемата за подкрепа на използването на обществен транспорт в различните места на работа;

8.  припомня, че последното преразглеждане на статута на Омбудсмана беше извършено през 2008 г.(1); изтъква, че Парламентът многократно е призовавал този статут да бъде актуализиран с оглед на новите реалности и предизвикателства; подчертава по-специално необходимостта от засилване на компетенциите на Омбудсмана в случаи, свързани с достъпа до документи на Съюза, неспазване на решения на Съда на Европейския съюз, защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и тормоз(2);

9.  подчертава ролята на Омбудсмана за насърчаване на доброто управление, прозрачността и избягването на конфликти на интереси в институциите на Съюза; приветства факта, че през 2017 г. Омбудсманът е приключил четири стратегически разследвания, започнал е четири нови такива и е стартирал осем стратегически инициативи; признава значението на тази дейност за насърчаване на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза да бъдат възможно най-открити, отчетни, етични и отзивчиви към гражданите;

10.  приветства спазването от страна на Омбудсмана на междуинституционалното споразумение за намаляване на персонала с 5% между 2013 г. и 2017 г. с общ принос от 3 длъжности; отбелязва обаче, че междувременно договорно наетите служители са се увеличили от 8 на 15, а платените стажанти — от пет на девет; изразява загриженост, че част от това увеличение произтича от необходимостта да се компенсират общите съкращения на персонала и може да бъде в ущърб на разпределението на работното натоварване и дългосрочното организационно развитие на институцията;

11.  отбелязва увеличението на броя на получените жалби с 20%, от 1 839 през 2016 г. на 2 216 през 2017 г.; отбелязва, че омбудсманът е започнал общо 433 разследвания въз основа на подадените жалби (245 през 2016 г.) и е приключил 348 такива разследвания (291 през 2016 г.); отбелязва, че това увеличение се дължи, наред с другото, на новите разпоредби за прилагане, съгласно които редица случаи, които преди това биха били класифицирани като „няма основания за разследване“, вече се приключват като „разследвания, при които не е установено лошо администриране“; подчертава, че поради постоянното увеличаване на броя на жалбите, подадени до Омбудсмана, работното натоварване за службата на Омбудсмана е понастоящем твърде тежко; отправя искане за увеличаване на бюджета на Омбудсмана за справяне с този проблем;

12.  отбелязва, че през 2017 г. общият брой на разгледаните нови жалби е бил 2 181, от които 751 в рамките на мандата, в сравнение с 1 880 жалби, разгледани през 2016 г., от които 711 са били в рамките на мандата; следователно отбелязва, че броят на жалбите в рамките на мандата се е увеличил с 5,5%;

13.  приветства факта, че средната продължителност за разглеждането на жалба е намаляла от 86 през 2013 г. на 64 дни през 2017 г.; приветства освен това факта, че средната продължителност за разглеждането на жалба е намаляла от 369 дни през 2013 г. на 266 дни през 2017 г.;

14.  приветства непрекъснатите усилия на Омбудсмана да подобри ефикасността и ефективността на разглеждането на случаите; отбелязва със задоволство във връзка с това, че всички резултати по ключовия показател за ефективност за „Ефективност“ (КПЕ 7) надхвърлят определените цели; приветства освен това прилагането на ускорена процедура за разглеждането на жалби, отнасящи се до достъпа до документи;

15.  приветства непрекъснатите усилия за намаляване на разходите за писмени преводи, свързани предимно с изготвянето на публикации; приветства факта, че през 2017 г. разходите за превод са намалели с 11%, от 293 000 EUR през 2016 г. на 263 000 EUR през 2017 г.; отбелязва, че в годишния отчет за дейността на Омбудсмана се потвърждава, че е достигнат праг, под който ще бъде трудно да се отиде в бъдеще; поради това насърчава Омбудсмана да продължи съвестно да работи по усилията за намаляване на разходите за превод, без това да застрашава доброто функциониране на преводите и публикациите;

16.  отбелязва, че офисите на омбудсмана в Страсбург са се преместили в нови помещения в сградата HAV;

17.  приветства постиженията на Омбудсмана по отношение на комуникационните дейности за повишаване на неговата видимост и медийно въздействие, включително разширяване на присъствието му в социалните медии, с повече от 22 790 споменавания в Twitter и нарастване на броя на последователите, които достигнаха 19 200, с 16%; приветства факта, че омбудсманът е преработил своя уебсайт, за да го направи по-лесен за ползване, и че външен изпълнител е валидирал съответствието на уебсайта с насоките за достъпност на уеб съдържанието; освен това приветства факта, че през 2017 г. Омбудсманът присъди първата „Награда за добра администрация“, която беше стартирана с цел да се предостави признание за примерите на добри практики в публичната администрация и те да получат повече внимание от страна на обществеността;

18.  приветства стратегическото проучване относно достъпността на уебсайтовете и онлайн инструментите на Комисията; изисква да бъде информиран за резултата от разследването и насърчава Омбудсмана да сподели своите окончателни препоръки с останалите органи и институции на Съюза;

19.  приветства факта, че препоръките на Палатата, направени във връзка с подобряването на системата за мониторинг за своевременно актуализиране на личното положение на служителите, с потенциално въздействие върху изчисляването на семейните надбавки, са били в голяма степен изпълнени;

20.  приветства постигнатия баланс между половете както на управленско равнище, където 50% от ръководителите на средно равнище са жени, така и на равнище администратори; насърчава Омбудсмана да запази тази тенденция; приветства освен това приемането на рамка за политиката в областта на човешките ресурси, която разглежда баланса между половете, наемането и интеграцията на хора с увреждания и политиката на многообразие; отбелязва участието на Омбудсмана в работната група Intercopec, която се занимава с балансираното представителство на половете в институциите на Съюза;

21.  отново заявява, че Омбудсманът се насърчава да се стреми към постигане на географски баланс сред ръководните длъжности в средносрочен и дългосрочен план и да гарантира, че е налице пропорционално представителство на всички държави членки сред членовете на персонала;

22.  приветства усилията на Омбудсмана за подобряване на баланса между професионалния и личния живот на неговите служители; отбелязва, че считано от 2017 г. гъвкавото работно време се превърна в основен режим на работа, който се прилага за целия персонал, включително за стажантите; отбелязва освен това, че общо 58 от 83-те активни членове на персонала са се възползвали от възможността за дистанционна работа през 2017 г.; насърчава омбудсмана да продължи да се стреми към образцова и иновативна роля по всички въпроси, свързани с персонала, като се има предвид неговата роля по въпросите, свързани с етиката и условията на труд в институциите на Съюза;

23.  отбелязва, че през 2017 г. в службата на Омбудсмана не са регистрирани случаи на тормоз; приветства приемането на политика за предотвратяване на тормоза и защита от него, както и планираната програма за обучение на целия персонал, включително ръководителите; освен това приветства приемането на наръчника за етика и добро поведение за персонала на Омбудсмана и вътрешната харта за добри управленски практики; насърчава Омбудсмана да следи отблизо ефикасността на своята политика, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да поощрява култура на нулева толерантност към тормоза и отправя искане към него да докладва по въпроса на органа за освобождаване от отговорност в следващия си годишен доклад за дейността;

24.  отбелязва със задоволство, че въпросът за „кадровите въртележки“ се разглежда в ръководството за етика и добро поведение; призовава Омбудсмана да гарантира, че тези насоки се прилагат ефективно и отправя искане към Омбудсмана да докладва по този въпрос на органа по освобождаване от отговорност в следващия си годишен доклад за дейността;

25.  приветства приключването на разглеждането на жалбата от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) във връзка с процедурата за обработване на личните данни на трети страни в контекста на жалби и проучвания; потвърждава също така, че ЕНОЗД е останал удовлетворен от прегледа и изпълнението на препоръките;

26.  отбелязва, че през 2017 г. не са регистрирани случаи на сигнализиране за нередности; отбелязва, че е организирано обучение за всички членове на персонала относно подаването на сигнали за нередности; призовава Омбудсмана да гарантира, че всички служители са надлежно информирани за своите права, например по време на официалното въвеждане в длъжност на новите служители; приветства размисъла, предприет от Омбудсмана, по въпроса дали е необходима по-активна работа от негова страна във връзка с действащите понастоящем правила и политики относно подаването на сигнали за нарушения в институциите, органите и агенциите на Съюза; призовава Омбудсмана да продължи да служи за пример.

(1) Решение 2008/587/ЕО, Евратом на Европейския парламент от 18 юни 2008 г. за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана (ОВ L 189, 17.7.2008 г., стр. 25).
(2) Вж. по-специално резолюцията на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (Приети текстове, P8_TA(2019)0080).

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност