Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2174(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0099/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0099/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0252

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 45k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (2018/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0325/2018)(2),

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2017 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(6) ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 262 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0099/2019),

1.  myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan oikeusasiamiehelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 51, 28.2.2017.
(2) EUVL C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (2018/2174(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0099/2019),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä puutteita Euroopan oikeusasiamiehen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  korostaa, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen oikeusasiamiehen hallintomenoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  korostaa, että oikeusasiamiehen talousarvio on luonteeltaan pääasiallisesti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallintomenoihin; panee merkille, että vuonna 2017 se oli 10 905 441 euroa (10 658 951 euroa vuonna 2016);

4.  pitää myönteisenä oikeusasiamiehen sitoumusta varmistaa, että kaikki käytettävissä olevat varat käytetään tuloskeskeisellä tavalla, ja on tyytyväinen, että oikeusasiamies ottaa huomioon erinäisten mittauksien ja tilastotietojen tulokset, jotka vaikuttavat suoraan sen työhön; panee merkille, että osana vuoteen 2019 tähtäävää strategiaa on hyväksytty keskeisiä tulosindikaattoreita, joiden yhteydessä on toteutettu toimia tulosten vahvistamiseksi toiminnan jatkuvan tarkastelun, prosessien virtaviivaistamisen ja toiminnan seurannan avulla; panee kuitenkin merkille, että yleistä vaatimustenmukaisuutta koskevat keskeiset tulosindikaattorit olivat vain 85 prosenttia ja jäivät näin alle 90 prosentin tavoitteen; kannustaa oikeusasiamiestä parantamaan tuloksiaan tässä suhteessa edelleen;

5.  toteaa, että kokonaismäärärahoista sidottiin 93,91 prosenttia (95,4 prosenttia vuonna 2016) ja maksettiin 86,2 prosenttia (85,89 prosenttia vuonna 2016) ja että käyttöaste oli 93,9 prosenttia (95,4 prosenttia vuonna 2016);

6.  suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen päätökseen julkistaa vuotuiset toimintakertomuksensa 31. maaliskuuta mennessä vastuuvapausmenettelyn optimoimiseksi ja nopeuttamiseksi;

7.  panee merkille, että toteutusasteen lasku vuonna 2017 johtui suurelta osin siitä, että Eurooppa-kouluja koskevan budjettikohdan määrärahoja jäi käyttämättä; on tyytyväinen, että talousarvioon on otettu uusi määräraha, josta on tarkoitus rahoittaa toimintasuunnitelma, jolla edistetään julkisen liikenteen käyttöä matkustettaessa eri työskentelypaikkakunnille;

8.  palauttaa mieliin, että oikeusasiamiehen ohjesääntöä tarkistettiin edellisen kerran vuonna 2008(1); huomauttaa, että parlamentti on toistuvasti kehottanut saattamaan ohjesäännön ajan tasalle ottaen huomioon uudet realiteetit ja haasteet; korostaa erityisesti tarvetta lisätä oikeusasiamiehen toimivaltuuksia tapauksissa, jotka koskevat oikeutta tutustua unionin asiakirjoihin, Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten noudattamatta jättämistä, väärinkäytösten paljastajien suojelua ja häirintää(2);

9.  korostaa oikeusasiamiehen roolia hyvän hallinnon, avoimuuden ja eturistiriitojen välttämisen edistämisessä unionin toimielimissä; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2017 oikeusasiamies sai päätökseen neljä strategista tutkimusta ja käynnisti neljä uutta tutkimusta ja kahdeksan strategista aloitetta; toteaa, että tämä työ on tärkeää, jotta unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja voidaan kannustaa toimimaan mahdollisimman avoimesti, vastuullisesti, eettisesti ja kansalaisten tarpeisiin vastaavasti;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies saavutti toimielinten välisessä sopimuksessa vuosiksi 2013–2017 asetetun 5 prosentin henkilöstövähennystavoitteen vähennettyään kolme virkaa; panee kuitenkin merkille, että samalla sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrä kasvoi kahdeksasta viiteentoista ja palkallisten harjoittelijoiden määrä kasvoi viidestä yhdeksään; panee huolestuneena merkille, että osa lisäyksestä johtuu tarpeesta kompensoida henkilöstön kokonaisvähennys ja saattaa haitata työmäärän jakautumista ja toimielimen organisaation kehittämistä pitkällä aikavälillä;

11.  panee merkille, että kantelujen määrä kasvoi 20 prosenttia vuodesta 2016, jolloin se oli 1 839, vuoteen 2017, jolloin se oli 2 216; panee merkille, että oikeusasiamies käynnisti yhteensä 443 tutkimusta kantelujen perusteella (245 vuonna 2016) ja saattoi päätökseen 348 tällaista tutkimusta (291 vuonna 2016); panee merkille, että lisäys johtui muun muassa uusista täytäntöönpanosäännöksistä, joiden perusteella tiettyjen tapausten, jotka olisi aiemmin luokiteltu tapauksiksi, joiden tutkiminen ei ole perusteltua, käsittely päätetään tästedes ”tutkimuksina, joissa ei havaittu hallinnollisia epäkohtia”; korostaa, että oikeusasiamiehelle tehtyjen kantelujen määrän tasaisen kasvun vuoksi oikeusasiamiehen toimiston työtaakka on kasvanut liian raskaaksi; pyytää lisäystä oikeusasiamiehen talousarvioon, jotta tämä ongelma ratkaistaisiin;

12.  panee merkille, että vuonna 2017 käsiteltyjen uusien kantelujen kokonaismäärä oli 2 181, joista 751 kuului toimivaltaan, verrattuna vuonna 2016 käsiteltyihin 1 880 kanteluun, joista 711 kuului toimivaltaan; toteaa näin ollen, että toimivaltaan kuuluvien kantelujen määrä on kasvanut 5,5 prosenttia;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että kantelun keskimääräinen käsittelyaika, joka oli ollut 86 päivää vuonna 2013, lyheni 64 päivään vuonna 2017; pitää myös myönteisenä, että tutkimusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni vuodesta 2013, jolloin se oli 369 päivää, 266 päivään vuonna 2017;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies pyrkii jatkuvasti parantamaan tapausten käsittelyn tehokkuutta ja vaikuttavuutta; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että tehokkuutta koskevan keskeisen tulosindikaattorin (KPI 7) suhteen saadut tulokset ylittivät kaikki asetetut tavoitteet; on niin ikään tyytyväinen nopeutettuun kantelumenettelyyn asiakirjojen saatavuutta koskevien valitusten yhteydessä;

15.  panee tyytyväisenä merkille jatkuvat pyrkimykset vähentää käännöskustannuksia, jotka liittyvät ensisijaisesti julkaisujen tuotantoon; toteaa tyytyväisenä, että käännöskulut laskivat 11 prosenttia vuodesta 2016, jolloin ne olivat 293 000 euroa, 263 000 euroon vuonna 2017; panee merkille, että oikeusasiamiehen vuotuisessa toimintakertomuksessa todetaan, että on saavutettu kynnys, jota on vaikea alittaa tulevaisuudessa; kannustaa tämän vuoksi oikeusasiamiestä jatkamaan pyrkimyksiä vähentää käännöskustannuksia vaarantamatta käännös- ja julkaisupalvelujen moitteetonta toimintaa;

16.  panee merkille, että oikeusasiamiehen Strasbourgissa sijaitsevat toimistot muuttivat uusiin tiloihin HAV-rakennuksessa;

17.  on tyytyväinen oikeusasiamiehen saavutuksiin viestintätoimissa, joiden tavoitteena on lisätä sen näkyvyyttä ja huomiota tiedotusvälineissä, mukaan lukien näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa, sillä oikeusasiamies keräsi 22 790 mainintaa Twitterissä ja sen seuraajien määrä kasvoi 16 prosenttia saavuttaen 19 200 seuraajan määrän; pitää myönteisenä, että oikeusasiamies on uudistanut verkkosivustoaan tehdäkseen siitä käyttäjäystävällisemmän ja että ulkopuolinen toimeksisaaja validoi verkkosivuston yhdenmukaisuuden verkkosisällön saavutettavuusohjeiden kanssa; on tyytyväinen myös siihen, että oikeusasiamies myönsi vuonna 2017 ensimmäisen hyvän hallinnon palkinnon, jolla annetaan tunnustusta julkishallinnon hyvistä käytänteistä ja tuodaan niille lisäjulkisuutta;

18.  panee tyytyväisenä merkille strategisen tutkimuksen, jossa käsiteltiin komission verkkosivustojen ja verkkotyökalujen saavutettavuutta; pyytää, että sille tiedotetaan tutkimuksen tuloksista, ja kannustaa oikeusasiamiestä jakamaan lopulliset suosituksensa muiden unionin elinten ja toimielinten kanssa;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset seurantajärjestelmän parantamiseksi, jotta perhelisien laskentaan mahdollisesti vaikuttava henkilöstön jäsenten henkilökohtainen tilanne päivitetään oikea-aikaisesti, on pantu suurimmaksi osaksi täytäntöön;

20.  on tyytyväinen sukupuolten tasapuoliseen edustukseen johtotehtävissä (naisten osuus keskijohdon tehtävissä on 50 prosenttia) ja hallintovirkamiesten tasolla; kannustaa oikeusasiamiestä jatkamaan samaa linjaa; pitää lisäksi myönteisenä, että on hyväksytty henkilöstöpoliittinen kehys, jossa käsitellään sukupuolten tasapuolista edustusta, vammaisten palvelukseenottoa ja integroitumista sekä monimuotoisuuteen liittyviä toimia; toteaa, että oikeusasiamies osallistui sukupuolten tasapuolista edustusta unionin toimielimissä käsittelevään Intercopec-työryhmään;

21.  muistuttaa, että oikeusasiamiestä kannustetaan pyrkimään maantieteelliseen tasapainoon johtotehtävissä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja varmistamaan kunkin jäsenvaltion oikeasuhteinen edustus henkilöstön keskuudessa;

22.  on tyytyväinen oikeusasiamiehen pyrkimyksiin parantaa henkilöstönsä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista; panee merkille, että vuodesta 2017 lähtien joustavista työaikajärjestelyistä on tullut oletustyöskentelyjärjestelmä, jota sovelletaan kaikkeen henkilöstöön, harjoittelijat mukaan lukien; panee lisäksi merkille, että 58 kaikkiaan 83:sta henkilöstön aktiivisesta jäsenestä käytti mahdollisuutta etätyöhön vuonna 2017; kannustaa oikeusasiamiestä pyrkimään edelleen toimimaan esimerkkinä ja innovoijana kaikissa henkilöstöasioissa, sillä sen rooliin kuuluvat unionin toimielinten etiikkaa ja työskentelyoloja koskevat asiat;

23.  panee merkille, että oikeusasiamiehellä ei ollut häirintätapauksia vuonna 2017; on tyytyväinen, että on otettu käyttöön häirinnän ehkäisemistä ja häirinnältä suojelua koskevat toimintaperiaatteet ja suunnitteilla on niitä koskeva koulutusohjelma koko henkilöstölle, myös johtajille; panee lisäksi tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen henkilöstöä varten hyväksytyt eettiset ja hyviä toimintatapoja koskevat ohjeet ja hyvää hallintotapaa koskevat sisäiset toimintaohjeet; kannustaa oikeusasiamiestä seuraamaan tiivisti toimintaperiaatteidensa vaikuttavuutta, lisäämään edelleen tietoisuutta työpaikkakiusaamisesta ja edistämään häirintää koskevaa nollatoleranssia sekä pyytää oikeusasiamiestä raportoimaan asiasta seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

24.  panee tyytyväisenä merkille, että eettisissä ja hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa on käsitelty ns. pyöröovi-ilmiötä; kehottaa oikeusasiamiestä varmistamaan, että näitä suuntaviivoja sovelletaan tehokkaasti, ja pyytää oikeusasiamiestä raportoimaan asiasta seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

25.  panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan tietosuojavaltuutetun kantelun, joka koski menettelyä kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelyssä kanteluissa ja valituksissa, käsittely on saatu päätökseen; toteaa, että tietosuojavaltuutettu oli tyytyväinen suositusten tarkistamiseen ja täytäntöönpanoon;

26.  panee merkille, että väärinkäytösten paljastamistapauksia ei ollut vuonna 2017; panee merkille, että kaikille henkilöstön jäsenille järjestettiin koulutusta väärinkäytösten paljastamisesta; kehottaa oikeusasiamiestä varmistamaan, että koko henkilöstö saa asianmukaisesti tietoa oikeuksistaan esimerkiksi uuden henkilöstön perehdytyksen aikana; pitää myönteisenä, että oikeusasiamies on pohtinut, pitäisikö sen toimia ennakoivammin unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa nyt voimassa olevien väärinkäytösten paljastamista koskevien sääntöjen ja politiikkojen suhteen; pyytää oikeusasiamiestä näyttämään jatkossakin esimerkkiä.

(1)Euroopan parlamentin päätös 2008/587/EY, Euratom, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2008, oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista tehdyn päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom muuttamisesta (EUVL L 189, 17.7.2008, s. 25).
(2)Ks. erityisesti Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2019 luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta (hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0080.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö