Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2174(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0099/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0099/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0252

Pieņemtie teksti
PDF 139kWORD 51k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (2018/2174(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2017. finanšu gadu (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  ņemot vērā Eiropas Ombuda gada ziņojumu par 2017. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2017. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(6), un jo īpaši tās 59., 118., 260., 261. un 262. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0099/2019),

1.  sniedz Eiropas ombudam apstiprinājumu par Eiropas Ombuda 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ombudam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 28.2.2017.
(2) OV C 348, 28.9.2018., 1. lpp.
(3) OV C 357, 4.10.2018., 1. lpp.
(4) OV C 357, 4.10.2018., 9. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds (2018/2174(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0099/2019),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes (PBB) koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.  ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palāta nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropas Ombuda (turpmāk „Ombuds”) cilvēkresursu un iepirkumu aspektiem;

2.  uzsver, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, ir secinājusi, ka kopumā 2017. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar Ombuda administratīvajiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  norāda, ka Ombuda budžets ir paredzēts galvenokārt administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar darbiniekiem, ēkām, mēbelēm, aprīkojumu un dažādām darbības izmaksām; norāda, ka 2017. gadā tā bija 10 905 441 EUR (2016. gadā — 10 658 951 EUR);

4.  atzinīgi vērtē Ombuda apņemšanos nodrošināt to, lai visi pieejamie līdzekļi tiktu izlietoti, tiecoties sniegt rezultātus, un atzinīgi vērtē to, ka tas ņem vērā vairāku mērījumu rezultātus un statistikas datus, kas tieši ietekmē biroja darbu; norāda uz to, ka attiecībā uz galvenajiem darbības rādītājiem, kas tika pieņemti saistībā ar stratēģiju „Ceļā uz 2019”, ir īstenoti pasākumi rezultātu uzlabošanai, veicot pastāvīgu pārskatīšanu, racionalizējot procesus un uzraugot darbu; tomēr norāda, ka galvenie darbības rādītāji attiecībā uz vispārējo atbilstību bija tikai 85 % un nesasniedza 90 % līmeni; mudina Ombudu turpināt uzlabot savu sniegumu šajā ziņā;

5.  konstatē, ka saistības tika uzņemtas par 93,91 % no kopējām apropriācijām (salīdzinājumam — 2016. gadā par 95,40 %) un 86,20 % apropriāciju tika samaksātas (salīdzinājumam — 2016. gadā 85,89 %), izlietojuma līmenim sasniedzot 93,9 % (salīdzinājumam — 2016. gadā 95,40 %);

6.  atzinīgi vērtē Ombuda nodomu publicēt savus gada pārskatus līdz 31. martam ar nolūku optimizēt un paātrināt budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

7.  norāda, ka izpildes līmeņa samazināšanos 2017. gadā lielā mērā izraisīja Eiropas skolu budžeta pozīcijas nepilnīgs izlietojums; atzinīgi vērtē jauno budžeta apropriāciju, kas ir paredzēta, lai finansētu shēmu, ar kuru atbalsta sabiedriskā transporta izmantošanu nokļūšanai dažādajās darba vietās;

8.  atgādina to, ka pēdējā Ombuda statūtu pārskatīšana tika veikta 2008. gadā(1); norāda, ka Parlaments ir atkārtoti prasījis pielāgot šos statūtus jaunajiem apstākļiem un problēmām; jo īpaši uzsver nepieciešamību palielināt Ombuda kompetenci lietās, kas saistītas ar piekļuvi Savienības dokumentiem, Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu neievērošanu, trauksmes cēlēju aizsardzību un aizskarošu izturēšanos(2);

9.  uzsver Ombuda nozīmi labas pārvaldības, pārredzamības un interešu konfliktu novēršanas veicināšanā Savienības iestādēs; atzinīgi vērtē to, ka Ombuds 2017. gadā slēdza četras stratēģiskas izmeklēšanas un uzsāka četras jaunas, kā arī uzsāka astoņas stratēģiskās iniciatīvas; atzīst šā darba nozīmīgumu, mudinot Savienības iestādes, struktūras, birojus un aģentūras būt pēc iespējas atklātām, pārskatatbildīgām, ētiskām un atsaucīgām attiecībā uz pilsoņiem;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Ombuds ievēro iestāžu nolīgumā paredzēto prasību samazināt darbinieku skaitu par 5 % laikā no 2013. gada līdz 2017. gadam un kopējo ieguldījumu šajā jomā, proti, 3 amata vietas; tomēr norāda, ka vienlaikus līgumdarbinieku skaits palielinājās no 8 līdz 15, bet atalgoto praktikantu skaits no pieciem līdz deviņiem; pauž bažas par to, ka šis palielinājums daļēji izriet no nepieciešamības kompensēt darbinieku skaita vispārējo samazinājumu un var kaitēt darba slodzes sadalījumam un iestādes ilgtermiņa organizatoriskajai attīstībai;

11.  norāda, ka saņemto sūdzību skaits palielinājies par 20 % — no 1 839 sūdzībām 2016. gadā līdz 2 216 sūdzībām 2017. gadā; norāda, ka Ombuds kopumā, pamatojoties uz sūdzībām, uzsāka 433 izmeklēšanas (2016. gadā 245) un slēdza 348 šādas izmeklēšanas (2016. gadā — 291); norāda, ka šo pieaugumu izraisīja arī jaunie īstenošanas noteikumi, ar kuriem saskaņā vairākas lietas, kas iepriekš būtu kvalificētas kā tādas, attiecībā uz kurām “nav pamata veikt izmeklēšanu”, tagad tiek slēgtas kā “izmeklēšanas, kurās nav konstatētas administratīvas kļūmes”; uzsver, ka sakarā ar to, ka pastāvīgi pieaug Ombudam iesniegto sūdzību skaits, tā darba slodze ir kļuvusi pārāk liela; prasa palielināt Ombuda budžetu, lai risinātu šo jautājumu”;

12.  pieņem zināšanai, ka 2017. gadā kopējais jaunu sūdzību skaits bija 2 181, no kurām 751 attiecās uz pilnvarojumu salīdzinājumā ar 1 880 sūdzībām, kas tika izskatītas 2016. gadā un no kurām 711 bija pilnvarojuma jomā; tādēļ norāda, ka pilnvarojuma jomā esošo sūdzību skaits ir palielinājies par 5,5 %;

13.  atzinīgi vērtē to, ka vidējais sūdzības izskatīšanas laiks ir samazinājies no 86 dienām 2013. gadā līdz 64 dienām 2017. gadā; turklāt atzinīgi vērtē to, ka vidējais sūdzības izskatīšanas laiks ir samazinājies no 369 dienām 2013. gadā līdz 266 dienām 2017. gadā;

14.  atzinīgi vērtē Ombuda pastāvīgos centienus uzlabot tā lietu izskatīšanas efektivitāti un lietderību; šajā sakarībā ar gandarījumu norāda uz to, ka visi rezultāti attiecībā uz galveno darbības rādītāju “efektivitāte” (KPI 7) pārsniedza noteiktos mērķus; turklāt atzinīgi vērtē paātrinātas procedūras īstenošanu, lai risinātu sūdzības par piekļuvi dokumentiem;

15.  atzinīgi vērtē pastāvīgos centienus samazināt rakstiskās tulkošanas izmaksas, kas galvenokārt saistītas ar publikāciju sagatavošanu; atzinīgi vērtē to, ka rakstiskās tulkošanas izdevumi samazinājās par 11 % — no 293 000 EUR (2016. gadā) līdz 263 000 EUR (2017. gadā); pieņem zināšanai, ka Ombuda gada darbības pārskatā ir atzīts, ka ir sasniegta robežvērtība, kuru turpmāk būs sarežģīti pazemināt; tādēļ mudina Ombudu mērķtiecīgi turpināt darbu, cenšoties samazināt tulkošanas izmaksas, neapdraudot tulkošanas un publicēšanas pareizu darbību;

16.  norāda, ka Ombuda biroji Strasbūrā tika pārvietoti uz jaunām telpām HAV ēkā;

17.  atzinīgi vērtē Ombuda sasniegumus attiecībā uz komunikācijas darbībām ar mērķi palielināt atpazīstamību un ietekmi plašsaziņas līdzekļos, cita starpā palielinot savu auditoriju sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar 22790 Twitter pieminējumiem un par 16 % palielinot sekotāju skaitu, kas sasniedza 19200; atzinīgi vērtē to, ka Ombuds reorganizēja savu tīmekļa vietni, lai padarītu to lietotājdraudzīgāku, un ka ārējs darbuzņēmējs apstiprināja tīmekļa vietnes atbilstību Pamatnostādnēm par satura pieejamību; turklāt atzinīgi vērtē to, ka Ombuds 2017. gadā piešķīra pirmo Labas pārvaldības balvu, kuras piešķiršana tika uzsākta, lai atzītu labas prakses piemērus valsts pārvaldē un pievērstu tām lielāku sabiedrības uzmanību;

18.  atzinīgi vērtē stratēģisko izpēti par Komisijas tīmekļa vietņu un tiešsaistes rīku pieejamību; prasa arī turpmāk to informēt par izmeklēšanas rezultātiem un mudina Ombudu iepazīstināt citas Savienības struktūras un iestādes ar tā galīgajiem ieteikumiem;

19.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palātas ieteikumi uzlabot uzraudzības sistēmu, lai savlaicīgi atjauninātu informāciju par darbinieku personisko stāvokli, kas var ietekmēt ģimenes pabalstu aprēķinu, lielākajā daļā aspektu ir īstenoti;

20.  atzinīgi vērtē dzimumu līdzsvaru vadības līmenī, kurā 50 % vidējā līmeņa vadītāju ir sievietes, un administratoru līmenī; mudina Ombudu saglabāt šo tendenci; turklāt atzinīgi vērtē cilvēkresursu politikas satvara pieņemšanu, kas risina jautājumus saistībā ar dzimumu līdzsvaru, personu ar invaliditāti pieņemšanu darbā un integrāciju un daudzveidības politiku; norāda, ka Ombuds piedalās Intercopec darba grupā, kas nodarbojas ar dzimumu līdzsvara jautājumiem Savienības iestādēs;

21.  atgādina, ka Ombuds tiek aicināts censties panākt ģeogrāfisko līdzsvaru vadošos amatos vidējā termiņā un ilgtermiņā un nodrošināt, ka darbinieki kopumā proporcionāli pārstāv visas dalībvalstis;

22.  atzinīgi vērtē Ombuda centienus uzlabot savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvaru; norāda, ka kopš 2017. gada elastīgs darba režīms ir kļuvis par standarta darba režīmu, kas attiecas uz visiem darbiniekiem, tostarp praktikantiem; turklāt norāda, ka kopumā 58 no 83 aktīvajiem personāla locekļiem 2017. gadā izmantoja iespēju veikt tāldarbu; mudina Ombudu turpināt censties rādīt piemēru un būt novatoriskam visos personāla jautājumos, ņemot vērā tā lomu jautājumos, kas saistīti ar ētiku un darba apstākļiem Savienības iestādēs;

23.  norāda, ka 2017. gadā neviens aizskarošas izturēšanās gadījums Ombudā netika konstatēts; atzinīgi vērtē aizskarošas izturēšanās novēršanas un aizsardzības politikas, kā arī visam personālam, tostarp vadītājiem, paredzētās mācību programmas pieņemšanu; turklāt atzinīgi vērtē to, ka tika pieņemta Ētikas un labas rīcības rokasgrāmata Ombuda darbiniekiem un Iekšējā labas pārvaldības prakses harta; mudina Ombudu cieši uzraudzīt tā politikas efektivitāti, turpināt uzlabot informētību par aizskarošu izturēšanos darba vietā un veicināt pilnīgu neiecietību pret aizskarošu izturēšanos un prasa Ombudam nākamajā gada darbības pārskatā ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veikumu;

24.  ar gandarījumu konstatē, ka jautājums par “virpuļdurvju efektu” ir aplūkots Ētikas un labas rīcības rokasgrāmatā; aicina Ombudu nodrošināt šo norādījumu efektīvu piemērošanu un prasa tam nākamajā gada darbības pārskatā ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veikumu;

25.  atzinīgi vērtē to, ka slēgta Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) sūdzība par procedūru trešo pušu personas datu apstrādei sūdzību un izmeklēšanu sakarā; un atzīst, ka EDAU ir apmierināts ar šo ieteikumu pārskatīšanu un īstenošanu;

26.  norāda, ka 2017. gadā nebija neviena trauksmes celšanas gadījuma; norāda, ka visiem darbiniekiem tika organizētas mācības par trauksmes celšanu; aicina Ombudu nodrošināt, ka visi darbinieki tiek pienācīgi informēti par savām tiesībām, piemēram, jaunajiem darbiniekiem paredzētajās ievadprocedūrās; atzinīgi vērtē Ombuda veikto izvērtējumu par to, vai tam būtu jāveic proaktīvāks darbs saistībā ar trauksmes celšanas noteikumiem un politikas nostādnēm, kas tagad ir spēkā Savienības iestādēs, struktūrās un aģentūrās; aicina Ombudu arī turpmāk rādīt priekšzīmi.

(1) Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija Lēmums 2008/587/EK, Euratom, ar kuru groza Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (OV L 189, 17.7.2008., 25. lpp.).
(2) Skatīt jo īpaši Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. februāra Rezolūciju par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0080).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 1. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika