Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2174(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0099/2019

Teksty złożone :

A8-0099/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0252

Teksty przyjęte
PDF 142kWORD 56k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2018/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0099/2019),

1.  udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(2) Dz.U. C 348 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.
(4) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r.zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2018/2174(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0099/2019),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  stwierdza z zadowoleniem, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) nie odnotował żadnych istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej „Rzecznikiem”) dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  podkreśla, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. w łącznych płatnościach związanych z wydatkami administracyjnymi Rzecznika nie wystąpiły istotne błędy;

3.  zwraca uwagę, że budżet Rzecznika jest głównie administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki dotyczące pracowników, budynków, mebli, wyposażenia oraz różnych kosztów bieżących; odnotowuje, że w 2017 r. wyniósł on 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR w 2016 r.);

4.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Rzecznika do zadbania o to, by wszystkie dostępne środki były wydawane w sposób ukierunkowany na wyniki, i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik bierze pod uwagę wyniki szeregu pomiarów i danych statystycznych, które mają bezpośredni wpływ na pracę biura; odnotowuje, że w odniesieniu do kluczowych wskaźników skuteczności działania przyjętych w ramach strategii działań do roku 2019 podjęto działania w celu poprawy wyników przez stałe przeglądy, usprawnienie procesów i monitorowanie pracy; zwraca jednak uwagę, że kluczowy wskaźnik skuteczności działania dotyczący ogólnej zgodności z przepisami wyniósł jedynie 85 % i odbiega od wyznaczonego celu 90 %; zachęca Rzecznika do dalszej poprawy wyników w tej dziedzinie;

5.  odnotowuje, że z łącznych środków 93,91 % stanowiły środki na zobowiązania (w porównaniu z 95,40 % w 2016 r.), 86,20 % – środki na płatności (w porównaniu z 85,89 % w 2016 r.), a wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 93,9 % (w porównaniu z 95,40 % w 2016 r.);

6.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rzecznika o opublikowaniu rocznych sprawozdań z działalności do dnia 31 marca z myślą o optymizacji i przyspieszeniu procedury udzielania absolutorium;

7.  odnotowuje, że spadek wskaźnika wykonania w 2017 r. wynika w dużej mierze z niepełnego wykorzystania środków z linii budżetowej przeznaczonej na szkoły europejskie; z zadowoleniem przyjmuje nowe środki budżetowe przeznaczone na finansowanie programu wsparcia na rzecz korzystania z transportu publicznego podczas dojazdów do różnych miejsc pracy;

8.  przypomina, że ostatniego przeglądu statutu Rzecznika dokonano w 2008 r.; zwraca uwagę, że Parlament wielokrotnie wzywał do aktualizacji tego statutu ze względu na nowe realia i wyzwania; podkreśla w szczególności potrzebę zwiększenia kompetencji Rzecznika w sprawach dotyczących dostępu do dokumentów Unii, nieprzestrzegania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ochrony sygnalistów i molestowania;

9.  podkreśla rolę Rzecznika w promowaniu dobrego zarządzania, przejrzystości i unikania konfliktów interesów w instytucjach Unii; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. Rzecznik zamknął cztery dochodzenia strategiczne, otworzył cztery nowe dochodzenia i zainicjował osiem inicjatyw strategicznych; przyznaje, że praca ta jest ważna, by zachęcać instytucje, organy, urzędy i agencje Unii, aby były jak najbardziej otwarte, odpowiedzialne, etyczne i by reagowały na potrzeby obywateli;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik przestrzegał porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji personelu o 5 % między 2013 r. a 2017 r., przy czym ogólny wkład oznacza zlikwidowanie 3 stanowisk; zauważa jednak, że w międzyczasie liczba pracowników kontraktowych wzrosła z 8 do 15, a liczba stażystów pobierających wynagrodzenie z pięciu do dziewięciu; wyraża zaniepokojenie, że część tego wzrostu wynika z konieczności zrekompensowania ogólnego zmniejszenia liczby pracowników i może mieć szkodliwy wpływ na podział obciążenia pracą i długoterminowy rozwój organizacyjny instytucji;

11.  odnotowuje wzrost liczby otrzymanych skarg o 20 %, z 1839 w 2016 r. do 2216 w 2017 r.; zauważa, że Rzecznik wszczął ogółem 433 dochodzenia na podstawie skarg (245 w 2016 r.) i zamknął 348 takich dochodzeń (291 w 2016 r.); zwraca uwagę, że wzrost ten wynika między innymi z nowych przepisów wykonawczych, na mocy których pewna liczba spraw, które wcześniej zostałyby sklasyfikowane jako „bez podstaw do przeprowadzenia dochodzenia”, jest obecnie zamykana jako „dochodzenia, w których nie stwierdzono niewłaściwego administrowania”; podkreśla, że ze względu na stale rosnącą liczbę skarg przedkładanych Rzecznikowi obciążenie pracą w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich stało się zbyt duże; domaga się zwiększenia budżetu Rzecznika w celu zaradzenia tej sytuacji;

12.  zwraca uwagę, że w 2017 r. łączna liczba nowych rozpatrzonych skarg wyniosła 2181, z czego 751 mieściło się z zakresie kompetencji, w porównaniu z 1880 skargami rozpatrzonymi w 2016 r., z czego 711 mieściło się z zakresie kompetencji; zauważa w związku z tym, że liczba skarg w ramach kompetencji wzrosła o 5,5 %;

13.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że średni czas rozpatrywania skargi zmniejszył się z 86 dni w 2013 r. do 64 dni w 2017 r.; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że średni czas prowadzenia dochodzeń zmniejszył się z 369 dni w 2013 r. do 266 dni w 2017 r.;

14.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanne starania Rzecznika na rzecz poprawy wydajności i skuteczności prowadzonych przez niego spraw; w związku z powyższym odnotowuje z satysfakcją, że wszystkie wyniki dotyczące kluczowego wskaźnika skuteczności działania na rzecz efektywności (wskaźnik 7.) przekroczyły wyznaczone cele; z zadowoleniem przyjmuje ponadto wdrożenie przyspieszonej procedury rozpatrywania skarg dotyczących dostępu do dokumentów;

15.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanne starania na rzecz ograniczenia kosztów tłumaczeń pisemnych, związane przede wszystkim z produkcją publikacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wydatki na tłumaczenia pisemne zmniejszyły się o 11 %, tj. z 293 000 EUR w 2016 r. do 263 000 EUR w 2017 r.; zauważa, że według rocznego sprawozdania z działalności Rzecznika osiągnięto próg, poniżej którego trudno będzie zejść w przyszłości; w związku z tym zachęca Rzecznika, aby podejmował dalsze wysiłki na rzecz ograniczenia kosztów tłumaczeń, bez szkody dla prawidłowego funkcjonowania tłumaczeń i publikacji;

16.  odnotowuje, że biura Rzecznika w Strasburgu zostały przeniesione do nowych lokali w budynku HAV;

17.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia Rzecznika w zakresie działań komunikacyjnych mających na celu zwiększenie jego widoczności i obecności w mediach, w tym poszerzenie zasięgu jego przekazu w mediach społecznościowych, czego dowodem jest 22 790 wzmianek na Twitterze oraz wzrost liczby obserwujących o 16 % do 19 200 osób; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik gruntownie przekształcił swoją stronę internetową, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika, oraz że wykonawca zewnętrzny zatwierdził zgodność strony internetowej z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik przyznał w 2017 r. pierwszą nagrodę za dobrą administrację, którą zapoczątkowano w celu uznania przykładów dobrych praktyk w administracji publicznej i obszerniejszego informowania o nich opinii publicznej;

18.  z zadowoleniem przyjmuje dochodzenie strategiczne w sprawie dostępności stron internetowych i narzędzi internetowych Komisji; zwraca się o informowanie go o wynikach dochodzenia oraz zachęca Rzecznika do dzielenia się swoimi ostatecznymi zaleceniami z innymi organami i instytucjami Unii;

19.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zalecenia Trybunału dotyczące udoskonalenia systemu monitorowania w celu terminowej aktualizacji osobistej sytuacji pracowników, które mogą mieć wpływ na obliczanie dodatków rodzinnych, zostały wdrożone w przeważającej mierze;

20.  z zadowoleniem przyjmuje równowagę płci na szczeblu kierowniczym, gdzie 50 % kierowników średniego szczebla to kobiety, a także na poziomie administratorów; zachęca Rzecznika do utrzymania tej tendencji; ponadto z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie ram polityki na rzecz zasobów ludzkich, która dotyczy równowagi płci, rekrutacji i integracji osób niepełnosprawnych oraz polityki różnorodności; odnotowuje udział Rzecznika w grupie roboczej Intercopec zajmującej się kwestią równowagi płci w instytucjach Unii;

21.  przypomina, że zachęca się Rzecznika, by dążył do zapewnienia równowagi geograficznej na stanowiskach kierowniczych w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz do zadbania o proporcjonalną reprezentację wszystkich państw członkowskich wśród personelu;

22.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Rzecznika na rzecz poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników; odnotowuje, że od 2017 r. elastyczny czas pracy stał się domyślnym systemem pracy, który ma zastosowanie do wszystkich pracowników, w tym stażystów; zauważa ponadto, że w 2017 r. 58 spośród 83 aktywnych członków personelu skorzystało z możliwości telepracy; zachęca Rzecznika, aby nadal dążył do odgrywania wzorcowej i nowatorskiej roli we wszystkich kwestiach dotyczących personelu, zważywszy na jego rolę w kwestiach związanych z etyką i warunkami pracy w instytucjach Unii;

23.  zwraca uwagę, że w 2017 r. Rzecznik nie odnotował przypadków molestowania; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie polityki zapobiegania molestowaniu i ochrony przed nim oraz planowany program szkoleń dla wszystkich pracowników, w tym kadry kierowniczej; ponadto wyraża zadowolenie z przyjęcia przewodnika dotyczącego etyki i dobrego postępowania przeznaczonego dla pracowników Rzecznika, a także przyjęcie wewnętrznej karty dobrej praktyki zarządzania; zachęca Rzecznika do ścisłego monitorowania skuteczności swojej polityki, do dalszych działań służących uwrażliwianiu na problem molestowania w miejscu pracy oraz do promowania kultury zerowej tolerancji wobec molestowania, a także zwraca się do Rzecznika, aby w kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności przekazał organowi udzielającemu absolutorium informacje na ten temat;

24.  odnotowuje z zadowoleniem, że kwestia efektu „drzwi obrotowych” została poruszona w przewodniku dotyczącym etyki i dobrego postępowania; wzywa Rzecznika do zapewnienia skutecznego stosowania tych wytycznych i zwraca się do Rzecznika, aby w kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności przekazał organowi udzielającemu absolutorium informacje na ten temat;

25.  z zadowoleniem przyjmuje zamknięcie skargi Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) dotyczącej procedury przetwarzania danych osobowych osób trzecich w skargach i dochodzeniach; przyjmuje do wiadomości, że EIOD był zadowolony z przeglądu i wdrażania zaleceń;

26.  zauważa, że w 2017 r. nie odnotowano przypadków zgłaszania nieprawidłowości; zwraca uwagę, że dla wszystkich pracowników zorganizowano szkolenie w zakresie informowania o nieprawidłowościach; wzywa Rzecznika do zadbania o to, by wszyscy pracownicy byli odpowiednio informowani o przysługujących im prawach, na przykład podczas szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników; z zadowoleniem przyjmuje rozważania Rzecznika dotyczące tego, czy wymagane są z jego strony bardziej proaktywne działania w odniesieniu do stosowanych obecnie w instytucjach, organach i agencjach Unii zasad i strategii politycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach; apeluje do Rzecznika, aby w dalszym ciągu dawał dobry przykład.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności