Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2174(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0099/2019

Predkladané texty :

A8-0099/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0252

Prijaté texty
PDF 140kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman (2018/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu európskeho ombudsmana o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0099/2019),

1.  udeľuje európskej ombudsmanke absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskej ombudsmanke, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman (2018/2174(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0099/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov nezistil u európskej ombudsmanky (ďalej len „ombudsmanka“) žiadne podstatné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi výdavkami ombudsmanky za rok končiaci sa 31. decembrom 2017 sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že rozpočet ombudsmanky je zväčša administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov; konštatuje, že v roku 2017 dosiahol 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR v roku 2016);

4.  víta záväzok ombudsmanky zabezpečiť, aby sa všetky dostupné prostriedky vynakladali spôsobom, ktorý je orientovaný na výsledky, a víta skutočnosť, že ombudsmanka zohľadňuje výsledky viacerých meraní a štatistických údajov, ktoré majú priamy vplyv na prácu úradu; konštatuje, že pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“), ktoré boli prijaté ako súčasť stratégie „Smerom k roku 2019“, boli prijaté opatrenia na zlepšenie výsledkov prostredníctvom priebežných preskúmaní, zjednodušenia procesov a monitorovania práce; konštatuje však, že KPI pre celkový súlad dosiahol iba 85 % a nesplnil cieľ 90 %; nabáda ombudsmanku, aby v tejto súvislosti aj naďalej zlepšovala svoju výkonnosť;

5.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 93,91 % (v porovnaní s 95,40 % v roku 2016) a vyplatených 86,20 % (v porovnaní s 85,89 % v roku 2016) a miera plnenia dosiahla 93,9 % (v porovnaní s 95,40 % v roku 2016);

6.  víta zámer ombudsmanky uverejniť svoju výročnú správu o činnosti do 31. marca, aby sa optimalizoval a urýchlil postup udelenia absolutória;

7.  poznamenáva, že zníženie miery plnenia v roku 2017 je vo veľkej miere výsledkom nedostatočného čerpania rozpočtového riadku pre európske školy; víta tieto nové rozpočtové prostriedky, ktoré sú určené na financovanie systému podpory využívania verejnej dopravy na rôzne pracoviská;

8.  pripomína, že posledná revízia štatútu ombudsmana bola vykonaná v roku 2008(1); poukazuje na to, že Európsky parlament opakovane žiadal, aby sa tento štatút aktualizoval vzhľadom na nové skutočnosti a výzvy; zdôrazňuje najmä potrebu posilniť právomoci ombudsmana v prípadoch týkajúcich sa prístupu k dokumentom Únie, nedodržiavania rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, ochrany oznamovateľov a obťažovania(2);

9.  zdôrazňuje úlohu ombudsmana v oblasti podpory dobrej správy vecí verejných, transparentnosti a predchádzania konfliktom záujmov v inštitúciách Únie; víta skutočnosť, že v roku 2017 ombudsmanka uzavrela štyri strategické vyšetrovania, otvorila štyri nové vyšetrovania a začala osem strategických iniciatív; uznáva význam tejto práce pri podpore inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, aby boli v čo najväčšej miere otvorené, zodpovedné, etické a ústretové voči občanom;

10.  víta súlad ombudsmanky s medziinštitucionálnou dohodou o znížení počtu zamestnancov o 5 % medzi rokmi 2013 a 2017 s celkovým príspevkom troch pracovných miest; konštatuje však, že počet zmluvných zamestnancov sa medzitým zvýšil z 8 na 15 a počet platených stážistov z 5 na 9; vyjadruje znepokojenie nad tým, že časť tohto zvýšenia je dôsledkom potreby kompenzovať celkové zníženie počtu zamestnancov a môže byť na úkor rozdelenia pracovného zaťaženia a dlhodobého organizačného rozvoja inštitúcie;

11.  berie na vedomie zvýšenie počtu prijatých sťažností o 20 % z 1 839 v roku 2016 na 2 216 v roku 2017; konštatuje, že ombudsmanka začala celkovo 433 vyšetrovaní na základe sťažností (245 v roku 2016) a uzavrela 348 takýchto vyšetrovaní (291 v roku 2016); konštatuje, že toto zvýšenie je okrem iného spôsobené novými vykonávacími ustanoveniami, podľa ktorých sa niekoľko prípadov, ktoré boli predtým klasifikované ako „žiadne dôvody na vyšetrovanie“, teraz uzatvára ako „vyšetrovania, v ktorých nebol zistený žiadny nesprávny úradný postup“; zdôrazňuje, že pre nepretržitý nárast počtu sťažností predkladaných ombudsmanke je pracovné zaťaženie jej úradu príliš vysoké; požaduje zvýšenie rozpočtu pre tento úrad s cieľom riešiť daný problém;

12.  berie na vedomie, že v roku 2017 bol celkový počet nových riešených sťažností 2 181, z ktorých 751 bolo v rámci mandátu, pričom v roku 2016 to bolo 1 880 riešených sťažností, z ktorých 711 bolo v rámci mandátu; konštatuje preto, že počet sťažností v rámci mandátu sa zvýšil o 5,5 %;

13.  víta skutočnosť, že priemerný čas na vybavenie sťažnosti sa znížil z 86 dní v roku 2013 na 64 dní v roku 2017; okrem toho víta skutočnosť, že priemerný čas na vybavovanie žiadostí sa znížil z 369 dní v roku 2013 na 266 dní v roku 2017;

14.  víta nepretržité úsilie ombudsmanky zamerané na zvýšenie účelnosti a účinnosti spracovania prípadov; v tejto súvislosti s uspokojením konštatuje, že všetky výsledky týkajúce sa kľúčového ukazovateľa výkonnosti pre „účinnosť“ (KPI 7) prekročili stanovené ciele; okrem toho víta zavedenie zrýchleného konania na riešenie sťažností týkajúcich sa prístupu k dokumentom;

15.  víta nepretržité úsilie o zníženie nákladov na preklad, ktoré sú primárne spojené s tvorbou publikácií; víta skutočnosť, že výdavky na preklad sa znížili o 11 % z 293 000 EUR v roku 2016 na 263 000 EUR v roku 2017; berie na vedomie, že vo výročnej správe o činnosti ombudsmana sa uznáva, že bola dosiahnutá prahová hodnota, pod ktorú bude ťažké sa v budúcnosti dostať; nabáda preto ombudsmanku, aby v plnej miere upriamila pozornosť na úsilie o zníženie nákladov na preklad bez toho, aby to ohrozilo dobré fungovanie prekladov a publikácií;

16.  poznamenáva, že kancelárie ombudsmanky v Štrasburgu sa presunuli do nových priestorov v budove HAV;

17.  víta úspechy, ktoré dosiahla ombudsmanka v súvislosti s komunikačnými činnosťami zameranými na posilnenie viditeľnosti a mediálneho vplyvu, medzi ktoré patrí rozšírenie dosahu na sociálnych médiách prostredníctvom 22 790 správ na twitteri a nárast počtu sledovateľov o 16 %, čím bolo dosiahnuté číslo 19 200; víta skutočnosť, že ombudsmanka prepracovala svoje webové sídlo, aby bolo užívateľsky prístupnejšie, a že externý dodávateľ potvrdil súlad tohto webového sídla s usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok; okrem toho víta skutočnosť, že ombudsmanka v roku 2017 udelila prvú „Cenu za dobrú správu vecí verejných“, ktorá bola iniciovaná s cieľom uznať príklady osvedčených postupov vo verejnej správe a upriamiť na ne väčšiu pozornosť verejnosti;

18.  víta strategické vyšetrovanie týkajúce sa prístupnosti webových stránok a online nástrojov Komisie; žiada, aby bol informovaný o výsledkoch vyšetrovania, a nabáda ombudsmanku, aby sa podelila o svoje konečné odporúčania s ďalšími orgánmi a inštitúciami Únie;

19.  víta skutočnosť, že boli vo väčšine ohľadov vykonané odporúčania Dvora audítorov zlepšiť monitorovací systém pre včasnú aktualizáciu osobnej situácie zamestnancov, čo môže mať vplyv na výpočet rodinných prídavkov;

20.  víta rodovú rovnováhu na úrovni riadenia, pričom 50 % zo stredných riadiacich pracovníkov sú ženy, a na úrovni administrátorov; nabáda ombudsmanku, aby tento trend zachovala; okrem toho víta prijatie politického rámca v oblasti ľudských zdrojov, ktorý rieši rodovú rovnováhu, nábor a integráciu osôb so zdravotným postihnutím a politiku rozmanitosti; berie na vedomie účasť ombudsmanky v pracovnej skupine Intercopec, ktorá sa zaoberá rodovou rovnováhou v rámci inštitúcií Únie;

21.  opätovne zdôrazňuje, že ombudsmanka je nabádaná, aby sa usilovala o geografickú rovnováhu v riadiacich pozíciách v strednodobom až dlhodobom horizonte a aby medzi zamestnancami zabezpečila pomerné zastúpenie všetkých členských štátov;

22.  víta úsilie ombudsmanky o zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom svojich zamestnancov; konštatuje, že od roku 2017 sa pružný pracovný čas stal štandardným pracovným režimom, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov vrátane stážistov; ďalej konštatuje, že v roku 2017 využilo možnosť telepráce celkovo 58 z 83 aktívnych zamestnancov; nabáda ombudsmanku, aby sa naďalej usilovala o príkladnú a inovačnú úlohu vo všetkých personálnych otázkach vzhľadom na svoju úlohu v otázkach týkajúcich sa etiky a pracovných podmienok v rámci inštitúcií Únie;

23.  konštatuje, že v roku 2017 sa u ombudsmanky nevyskytli žiadne prípady obťažovania; víta prijatie politiky na prevenciu obťažovania a ochranu pred obťažovaním, ako aj plánovaného programu odbornej prípravy pre všetkých zamestnancov vrátane manažérov; okrem toho víta prijatie príručky o etike a dobrom správaní pre zamestnancov ombudsmanky, ako aj internej charty osvedčených postupov riadenia; nabáda ombudsmanku, aby dôsledne monitorovala efektívnosť svojej politiky, pokračovala vo zvyšovaní povedomia o obťažovaní na pracovisku a podporovala kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu a žiada ombudsmanku, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

24.  s uspokojením konštatuje, že problematika tzv. javu otáčavých dverí sa riešila na základe príručky o etike a dobrom správaní; vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila účinné uplatňovanie týchto usmernení, a žiada ombudsmanku, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o činnosti podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

25.  víta uzavretie sťažnosti európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „EDPS“), ktorá sa týka postupu nakladania s osobnými údajmi tretích strán v rámci sťažností a vyšetrovaní, a uznáva, že EDPS vyjadril spokojnosť s preskúmaním a vykonávaním príslušných odporúčaní;

26.  konštatuje, že v roku 2017 nedošlo k žiadnemu prípadu oznamovania protispoločenskej činnosti; poznamenáva, že odborná príprava týkajúca sa oznamovania protispoločenskej činnosti bola zorganizovaná pre všetkých zamestnancov; vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila, že všetci zamestnanci budú riadne informovaní o svojich právach, napríklad počas zaškolenia pri príchode nových zamestnancov; víta úvahy ombudsmanky o tom, či je z jej strany potrebná proaktívnejšia činnosť, pokiaľ ide o pravidlá a politiky týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti, ktoré sú v súčasnosti zavedené v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie; vyzýva ombudsmanku, aby naďalej išla príkladom.

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2008/587/ES, Euratom z 18. júna 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2008, s. 25).
(2) Pozri najmä uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom (Prijaté texty, P8_TA(2019)0080).

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia