Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2175(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0116/2019

Внесени текстове :

A8-0116/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0253

Приети текстове
PDF 138kWORD 55k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (2018/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0116/2019),

1.  освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (2018/2175(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0116/2019),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства заключенията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2017 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  отбелязва, че в годишния си доклад за 2017 г. Палатата не установява сериозни слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на ЕНОЗД;

3.  изразява съжаление обаче, че според годишния отчет за дейността на ЕНОЗД през 2017 г. Палатата е проверила само едно плащане; счита, че независимо от това, че ЕНОЗД не е децентрализирана агенция на Съюза и че неговият бюджет представлява много малък процент от бюджета на Съюза, законосъобразността и редовността на операциите на ЕНОЗД следва да бъдат надлежно проверявани от Палатата, започвайки от 2018 г., тъй като прозрачността е от жизненоважно значение за правилното функциониране на този орган на Съюза; изисква следователно Палатата да издава отделни годишни доклади за дейността на този важен орган на Съюза;

4.  отбелязва, че през 2017 г. бюджетът, разпределен за ЕНОЗД, се равнява на общо 11 324 735 EUR, което представлява увеличение с 21,93% спрямо бюджета за 2016 г., и че изпълнението на бюджета по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за 2017 г. възлиза на 10 075 534 EUR; отбелязва със загриженост, че степента на изпълнение е продължила да намалява от 94,66% през 2015 г. и 91,93% през 2016 г. на 89% от наличните бюджетни кредити през 2017 г.; отбелязва, че изпълнението на бюджета по отношение на бюджетните кредити за плащания възлиза на 9 368 686,15 EUR, което представлява 77% от наличните бюджетни кредити; подчертава в това отношение дялове I и III със степен на усвояване 88,24 и 73,10%; призовава ЕНОЗД да увеличи усилията си и да определя своите бюджетни прогнози предпазливо;

5.  отбелязва, че бюджетът на ЕНОЗД е силно повлиян от две големи законодателни промени (Общия регламент относно защитата на данните(1) и Директивата за защита на данните в секторите на полицията и правосъдието(2)); отбелязва, че повечето от допълнителните средства са предоставени на ЕНОЗД за създаването на секретариата на новосъздадения европейски комитет по защита на данните;

6.  отбелязва текущата работа на ЕНОЗД във връзка с въвеждането на процедури на бюджетиране, основано на изпълнението, и призовава за бързото прилагане на тези принципи; отбелязва, че ЕНОЗД е направил оценка на своите ключови показатели за ефективност, за да вземе предвид своите нови цели и приоритети въз основа на стратегията на ЕНОЗД за периода 2015 – 2019 г.; приветства факта, че стратегията е в процес на изпълнение, като стойностите за по-голямата част от ключовите показатели за ефективност отговарят на съответните цели или ги превишават;

7.  отбелязва, че бюджетът на ЕНОЗД е с предимно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лица, сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

8.  приветства решението на ЕНОЗД да публикува своите годишни отчети за дейността до 31 март с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  подчертава все по-важната роля на ЕНОЗД за осигуряване на прилагането на европейските правила за защита на данните и неприкосновеността на личния живот в институциите и органите на Съюза; приветства дейностите на ЕНОЗД, включително увеличаващия се брой становища по предложения на Съюза, свързани със защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, подкрепата за институциите на Съюза в подготовката им с оглед на новите правила за защита на данните, участието в първия съвместен преглед от ЕС и САЩ на Щита за личните данни и надзора на Европол; насърчава ЕНОЗД да продължи да работи в тясна връзка с националните органи за защита на данните в държавите членки, за да се гарантира ефективен координиран надзор, и да сътрудничи при подготовката на новата правна уредба;

10.  приветства прилагането от страна на ЕНОЗД на 5-процентното намаление на длъжностите в щатното му разписание и отбелязва, че Палатата няма допълнителни забележки в това отношение;

11.  приветства включването на подробните командировки, предприети от членовете на ЕНОЗД, както беше поискано в последната резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

12.  приветства представените примери за междуинституционално сътрудничество, например чрез споразуменията за нивото на обслужване между ЕНОЗД и други институции на Съюза, помощта на Комисията по финансови, счетоводни и бюджетни въпроси или участието в различни междуинституционални покани за участие в обществени поръчки, по-специално в областта на информационните технологии и администрацията;

13.  приветства диаграмите в годишния отчет за дейността, в които се предоставя подробна информация за броя на командировките, средната продължителност и средните разходи на служителите на ЕНОЗД и на неговите членове; отбелязва включването на сравнителна таблица за обществените поръчки, както беше поискано в доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.;

14.  изразява съжаление, че ЕНОЗД не разполага с автоматична система за извличане на информация относно човешките ресурси; насърчава ЕНОЗД да постигне бързо споразумение с Комисията относно адаптирането на информационния инструмент SYSPER с оглед на управлението на човешките ресурси на ЕНОЗД;

15.  приветства засилената комуникация с гражданите и заинтересованите лица, както и постоянно нарастващия брой на последователите в платформите на социалните мрежи; приветства също така пускането в експлоатация през март 2017 г. на новия уебсайт на ЕНОЗД;

16.  отбелязва, че на ЕНОЗД е предоставено допълнително работно пространство, за да се справи с увеличаващия се брой служители и създаването на Европейския комитет по защита на данните;

17.  приветства високия дял на жените на ръководни позиции и мерките за осигуряване на баланс между половете в институцията; отбелязва обаче, че едва 32% от общия брой на служителите са мъже; подчертава, че мерките за насърчаване на баланса между половете и равните възможности следва да бъдат от полза за всички полове;

18.  приветства работата на доверения съветник и мерките за повишаване на осведомеността сред служителите на ЕНОЗД относно тормоза; насърчава ЕНОЗД да следи отблизо ефикасността на своята политика в това отношение, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да поощрява култура на нулева толерантност към тормоза;

19.  отбелязва, че 80-те служители са от общо 16 различни държави членки; призовава ЕНОЗД да се стреми към пропорционално представителство на всички държави членки сред служителите;

20.  отбелязва, че въпросът с кадровата въртележка между държавния и частния сектор е разгледан в кодекса за поведение на членовете на ЕНОЗД; приветства факта, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на ЕНОЗД са на разположение на уебсайта на институцията; насърчава ЕНОЗД да осигури прозрачност по отношение на своите дейности и да обменя най-добри практики с други институции на Съюза;

21.  приветства наличната информация относно мерките за вътрешен контрол; приветства последващите действия във връзка с препоръките на Службата за вътрешен одит, изготвени в рамките на годишния вътрешен одит за 2016 г., и че предстои приключването на трите неизпълнени препоръки;

22.  приветства етичната рамка на ЕНОЗД, която се отнася за надзорниците и за всички членове на секретариата в техните отношения с други институции на Съюза и с други заинтересовани лица; приветства официалното установяване на длъжността „служител по етичните въпроси“ на ЕНОЗД; насърчава усилията на ЕНОЗД да приведе кодекса за поведение в съответствие с новите тенденции и най-добри практики;

23.  изразява съжаление, че в контекста на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. ЕНОЗД не предостави информация относно вътрешните процедури за подаване на сигнали за нередности; подчертава, че е важно да се гарантира наличието на необходимите процедури, както и че всички служители са надлежно информирани относно своите права, за да се изгради институционална култура на доверие;

24.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз няма да има пряко въздействие върху финансовата и структурната организация, нито върху организацията на човешките ресурси на ЕНОЗД; приветства решението на ЕНОЗД да задържи четиримата си британски служители.

(1) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(2) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност