Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2175(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2019

Předložené texty :

A8-0116/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0253

Přijaté texty
PDF 142kWORD 48k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2018/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0116/2019),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(2) Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2018/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0116/2019),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  vítá závěr Účetního dvora, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2017 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „EIOÚ“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že prověřované systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly efektivní;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2017 nezjistil u EIOÚ v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek žádné významné nedostatky;

3.  vyjadřuje však politování nad tím, že podle výroční zprávy o činnosti evropského inspektora ochrany údajů Účetní dvůr prověřil v roce 2017 pouze jednu platbu; zastává názor, že ačkoliv EIOÚ není decentralizovaná agentura Unie a jeho rozpočet představuje velmi malou část rozpočtu Unie, Účetní dvůr by měl počínaje rokem 2018 řádně prověřovat legalitu a správnost jeho operací, neboť transparentnost má pro náležité fungování tohoto subjektu Unie zásadní význam; proto žádá Účetní dvůr, aby vydával zvláštní výroční zprávy o činnosti a účetní závěrce tohoto důležitého subjektu Unie;

4.  konstatuje, že v roce 2017 měl EIOÚ k dispozici rozpočet v celkové výši 11 324 735 EUR, což představuje nárůst o 21,93 % oproti rozpočtu na rok 2016 a že plnění rozpočtu v souvislosti s prostředky na závazky na rok 2017 činilo 10 075 534 EUR; se znepokojením konstatuje, že míra plnění rozpočtu se nadále snižovala z 94,66 % v roce 2015 a 91,93 % v roce 2016 na 89 % dostupných prostředků v roce 2017; konstatuje, že plnění rozpočtu, pokud jde o prostředky na platby, představovalo 9 368 686,15 EUR, což odpovídá 77 % dostupných rozpočtových prostředků; zdůrazňuje v tomto ohledu hlavy I a III, které mají k dispozici prostředky ve výši 88,24 % a 73,10 %; vyzývá EIOÚ, aby vynaložil větší úsilí a stanovoval své rozpočtové odhady obezřetně;

5.  konstatuje, že rozpočet EIOÚ byl silně ovlivněn dvěma hlavními legislativními změnami (obecné nařízení o ochraně údajů(1) a směrnice o ochraně údajů v oblasti policie a v odvětví soudnictví(2)); konstatuje, že většina dodatečných zdrojů byla přidělena EIOÚ za účelem zřízení sekretariátu nově vytvořené Evropské rady pro ochranu údajů (EDPB);

6.  bere na vědomí probíhající práci EIOÚ, pokud jde o zavádění postupů pro sestavování rozpočtu na základě výkonnosti, a vyzývá k rychlému provedení těchto zásad; konstatuje, že EIOÚ vyhodnotil své klíčové ukazatele výkonnosti s cílem zohlednit své nové cíle a priority na základě strategie inspektora na období 2015–2019; vítá skutečnost, že tato strategie je na dobré cestě, přičemž hodnoty většiny klíčových ukazatelů výkonnosti jsou splňovány nebo překračují příslušné cíle;

7.  konstatuje, že rozpočet EIOÚ je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami, budovami, nábytkem, zařízením a různými provozními výdaji;

8.  vítá rozhodnutí EIOÚ zveřejnit své výroční zprávy o činnosti do 31. března, aby se optimalizoval a urychlil postup udělování absolutoria;

9.  zdůrazňuje stále důležitější úlohu EIOÚ při zajišťování uplatňování evropských pravidel pro ochranu údajů a soukromí v orgánech a institucích EU; vítá činnost EIOÚ, včetně stále většího počtu stanovisek k návrhům EU týkajícím se otázek ochrany údajů a soukromí, podpory orgánům EU při přípravě nových pravidel pro ochranu údajů, účasti na prvním společném přezkumu systému EU a USA na ochranu soukromí a dohledu nad Europolem; vybízí EIOÚ, aby nadále úzce spolupracoval s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů v členských státech s cílem zajistit účinný a koordinovaný dohled a spolupracovat při přípravě nového právního rámce;

10.  vítá skutečnost, že EIOÚ provedl 5% snížení stavu zaměstnanců ve svém plánu pracovních míst, a konstatuje, že Účetní dvůr neměl v tomto ohledu žádné další připomínky;

11.  vítá, že v souladu s požadavky uvedenými v posledním usnesení o udělení absolutoria, jsou podrobně začleňovány pracovní cesty, které zaměstnanci EIOÚ uskutečnili;

12.  vítá interinstitucionální spolupráci, o níž svědčí například dohody o úrovni služeb mezi EIOÚ a dalšími orgány EU, pomoc Komise v oblasti finančních, účetních a rozpočtových záležitostí nebo účast na různých interinstitucionálních výběrových řízeních, zejména v oblasti informačních technologií a správy;

13.  vítá grafy ve výroční zprávě o činnosti, v nichž jsou uvedeny podrobné informace o počtu služebních cest, průměrné době trvání a průměrných nákladech na zaměstnance EIOÚ a členů tohoto úřadu; bere na vědomí začlenění srovnávací tabulky o zadávání veřejných zakázek, jak požadovala zpráva o udělení absolutoria za rok 2016;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že EIOÚ nemá automatický systém pro získávání informací týkajících se lidských zdrojů; vybízí EIOÚ, aby s Komisí urychleně uzavřel dohodu, pokud jde o přizpůsobení systému IT nástroje SYSPER řízení lidských zdrojů;

15.  vítá intenzivnější komunikaci s občany a zúčastněnými stranami, jakož i trvalý nárůst počtu příznivců na platformách sociálních médií; vítá rovněž spuštění nových internetových stránek EIOÚ v březnu 2017;

16.  konstatuje, že EIOÚ byly poskytnuty další pracovní prostory, aby bylo možné zvládnout rostoucí počet zaměstnanců a vytvoření Evropské rady pro ochranu údajů;

17.  vítá vysoký podíl žen ve vedoucích funkcích a opatření určená k zajištění rovnosti žen a mužů v tomto úřadě; konstatuje však, že pouze 32 % všech zaměstnanců tvoří muži; zdůrazňuje, že opatření na podporu genderové vyváženosti a rovných příležitostí by měla být přínosem pro ženy i muže;

18.  vítá práci důvěrného poradce a opatření určené ke zvýšení povědomí o obtěžování mezi zaměstnanci EIOÚ; vybízí EIOÚ k tomu, aby pečlivě sledoval, jak je jeho politika v tomto ohledu účinná, aby i nadále zvyšoval informovanost o obtěžování na pracovišti a pěstoval kulturu nulové tolerance vůči obtěžování;

19.  konstatuje, že 80 zaměstnanců pochází z celkem 16 různých členských států; žádá EIOÚ, aby usiloval o to, aby byly mezi zaměstnanci poměrně zastoupeny všechny členské státy;

20.  konstatuje, že otázka jevu „otáčivých dveří“ byla řešena v kodexu chování členů úřadu EIOÚ; vítá skutečnost, že životopisy a prohlášení o zájmech členů dozorčí rady jsou k dispozici na internetových stránkách tohoto úřadu; vybízí EIOÚ, aby zajistil transparentnost svých činností a výměnu osvědčených postupů s ostatními orgány EU;

21.  vítá dostupné informace o opatřeních vnitřní kontroly; vítá opatření přijatá v návaznosti na doporučení útvaru interního auditu, která vyplynula z výročního interního auditu za rok 2016, a vítá, že tři dosud nerozhodnutá doporučení budou uzavřena;

22.  vítá etický rámec EIOÚ, který se týká orgánů dohledu a všech členů sekretariátu v rámci jejich vztahů s ostatními orgány EU a dalšími zúčastněnými stranami; vítá formální ustavení funkce etického úředníka úřadu EIOÚ; podporuje úsilí EIOÚ o sladění kodexu chování s novými trendy a osvědčenými postupy;

23.  vyjadřuje politování nad nedostatkem informací o vnitřních postupech týkajících se oznamování, které poskytl EIOÚ v souvislosti s udělením absolutoria za rozpočtový rok 2017; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byly zavedeny nezbytné postupy a aby všichni zaměstnanci byli řádně informováni o svých právech s cílem vybudovat institucionální kulturu důvěry;

24.  konstatuje, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie nebude mít přímý dopad na finanční a organizační strukturu či organizaci lidských zdrojů úřadu EIOÚ; vítá rozhodnutí EIOÚ ponechat všechny své čtyři britské zaměstnance ve svých funkcích.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí