Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2175(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0116/2019

Indgivne tekster :

A8-0116/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0253

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 54k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2018/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0116/2019),

1.  meddeler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 28.2.2017.
(2) EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.
(4) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2018/2175(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0116/2019),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af de menneskelige ressourcer;

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter og andre udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ("EDPS") for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer for administrationsudgifter og andre udgifter var effektive;

2.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2017 ikke konstaterede nogen alvorlige svagheder med hensyn til revisionen på områderne menneskelige ressourcer og udbud hos EDPS;

3.  beklager imidlertid, at Revisionsretten ifølge EDPS' årlige aktivitetsrapport kun har gennemgået en enkelt betaling i 2017; er af den opfattelse, at selv om EDPS ikke er et decentralt EU-agentur, og dens budget udgør en meget lille andel af Unionens budget, bør Revisionsretten ikke desto mindre fra og med 2018 behørigt gennemgå lovligheden og regelmæssigheden af EDPS' transaktioner, da gennemsigtighed er afgørende for dette EU-organs fyldestgørende funktion; anmoder derfor Revisionsretten om at udarbejde særskilte årlige aktivitetsrapporter om årsregnskaberne for dette vigtige EU-organ;

4.  bemærker, at EDPS i 2017 rådede over et samlet budget på 11 324 735 EUR, hvilket udgjorde en stigning på 21,93 % i forhold til 2016-budgettet, og at budgetgennemførelsen i form af forpligtelsesbevillinger for 2017 beløb sig til 10 075 534 EUR; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden fortsatte med at falde fra 94,66 % i 2015 og 91,93 % i 2016 til 89 % af de disponible bevillinger i 2017; bemærker, at budgetgennemførelsen med hensyn til betalingsbevillinger beløb sig til 9 368 686,15 EUR, hvilket svarer til 77 % af de disponible bevillinger; fremhæver i denne forbindelse afsnit I og III med en udnyttelsesgrad på 88,24 % og 73,10 %; opfordrer EDPS til at intensivere sine bestræbelser på at fastlægge sine budgetoverslag med forsigtighed;

5.  bemærker, at EDPS' budget blev stærkt påvirket af to store lovgivningsmæssige ændringer (den generelle forordning om databeskyttelse(1) og direktivet om databeskyttelse inden for politiet og retsvæsnet(2)); bemærker, at de fleste af de ekstra ressourcer blev tildelt EDPS med henblik på oprettelse af det nyoprettede sekretariat for Det Europæiske Databeskyttelsesråd;

6.  noterer sig EDPS' igangværende arbejde med at indføre procedurer for resultatbaseret budgettering og opfordrer til en hurtig implementering af disse principper; bemærker, at EDPS har evalueret sine centrale resultatindikatorer med henblik på at tage hensyn til sine nye mål og prioriteringer på grundlag af EDPS' strategi for 2015-2019; glæder sig over, at strategien er på rette vej, og at værdierne for størstedelen af de centrale resultatindikatorer opfylder eller overstiger deres respektive mål;

7.  bemærker, at EDPS' budget hovedsageligt er af administrativ karakter, og at et stort beløb anvendes til personer, ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsomkostninger;

8.  glæder sig over EDPS' beslutning om at offentliggøre sine årlige aktivitetsrapporter senest den 31. marts med henblik på at optimere og fremskynde dechargeproceduren;

9.  understreger den stadig vigtigere rolle, som EDPS spiller med hensyn til at sikre gennemførelsen af EU's regler for databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i Unionens institutioner og organer; glæder sig over EDPS' aktiviteter, herunder et stigende antal udtalelser om EU-forslag vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred, støtten til EU-institutionerne til forberedelse af de nye databeskyttelsesregler, deltagelsen i den første fælles evaluering af EU-USA-privatlivsskjoldet og tilsynet med Europol; opfordrer EDPS til fortsat at arbejde tæt sammen med de nationale databeskyttelsesmyndigheder i medlemsstaterne for at sikre et effektivt koordineret tilsyn og samarbejde om forberedelsen af den nye retlige ramme;

10.  glæder sig over, at EDPS har gennemført en personalereduktion på 5 % i sin stillingsfortegnelse, og bemærker, at Revisionsretten ikke havde yderligere bemærkninger i denne henseende;

11.  glæder sig over medtagelsen af de detaljerede oplysninger om tjenesterejser foretaget af medlemmerne af EDPS, som der blev anmodet om i den seneste dechargebeslutning;

12.  glæder sig over det interinstitutionelle samarbejde, som bevidnes af f.eks. serviceleveranceaftalerne mellem EDPS og andre EU-institutioner, Kommissionens bistand inden for finansielle, regnskabsmæssige og budgetmæssige anliggender eller deltagelsen i forskellige interinstitutionelle udbud, navnlig inden for informationsteknologi og administration;

13.  glæder sig over diagrammerne i den årlige aktivitetsrapport, som giver detaljerede oplysninger om antallet af tjenesterejser, den gennemsnitlige varighed og de gennemsnitlige omkostninger for EDPS' personale og medlemmer; noterer sig indføjelsen af en sammenlignende tabel over udbud, som der blev anmodet om i betænkningen om decharge for 2016;

14.  beklager, at EDPS ikke har et automatisk system til at udtrække oplysninger om menneskelige ressourcer; opfordrer EDPS til hurtigt at nå til enighed med Kommissionen om en tilpasning af IT-redskabet Sysper til forvaltning af sine menneskelige ressourcer;

15.  glæder sig over den intensiverede kommunikation til borgere og interessenter samt den stadige stigning i antallet af følgere på sociale medieplatforme; glæder sig ligeledes over lanceringen af EDPS' nye hjemmeside i marts 2017;

16.  bemærker, at EDPS fik tildelt ekstra kontorplads for at skaffe plads til det stigende antal ansatte og oprettelsen af Databeskyttelsesrådet;

17.  glæder sig over den store andel af kvinder i ledende stillinger og foranstaltningerne til sikring af balance mellem kønnene i institutionen; bemærker imidlertid, at kun 32 % af det samlede personale var mænd; understreger, at foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem kønnene og lige muligheder bør være til gavn for alle køn;

18.  glæder sig over den fortrolige rådgivers arbejde og foranstaltningerne til at øge bevidstheden om chikane blandt EDPS' personale; opfordrer EDPS til nøje at overvåge effektiviteten af sin politik i denne henseende, til at fortsætte med at øge bevidstheden omkring chikane på arbejdspladsen og til at fremme en nultolerancekultur med hensyn til chikane;

19.  bemærker, at de 80 ansatte kom fra i alt 16 forskellige medlemsstater; opfordrer EDPS til at stræbe efter en forholdsmæssig repræsentation af alle medlemsstater blandt de ansatte;

20.  bemærker, at spørgsmålet om "svingdørsproblematikken" er blevet behandlet i adfærdskodeksen for medlemmerne af EDPS; glæder sig over, at CV'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af EDPS er tilgængelige på institutionens websted; opfordrer EDPS til at sikre, at den er gennemsigtig med hensyn til sine aktiviteter og til at udveksle bedste praksis med andre EU-institutioner;

21.  glæder sig over de foreliggende oplysninger om de interne kontrolforanstaltninger; glæder sig over opfølgningen på anbefalingerne fra Den Interne Revisionstjeneste som følge af den årlige interne revision for 2016 og over, at de tre udestående anbefalinger er ved at blive lukket;

22.  glæder sig over EDPS' etiske rammer, som vedrører de tilsynsførende og alle medlemmerne af sekretariatet i deres forbindelser med andre EU-institutioner og andre interessenter; glæder sig over den formelle oprettelse af stillingen som etisk rådgiver for EDPS; tilskynder EDPS i dennes bestræbelser på at tilpasse adfærdskodeksen til nye tendenser og bedste praksis;

23.  beklager, at EDPS ikke har fremlagt oplysninger om interne procedurer for rapportering af uregelmæssigheder i forbindelse med 2017-dechargeproceduren; understreger vigtigheden af at sikre, at de nødvendige procedurer er på plads, og at alle medarbejdere er behørigt informeret om deres rettigheder med henblik på at opbygge en institutionel kultur præget af tillid;

24.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union ikke vil have nogen direkte indvirkning på EDPS' finansielle, personalemæssige eller strukturelle organisation; glæder sig over Den Tilsynsførendes beslutning om at beholde alle sine fire britiske medarbejdere.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik