Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2175(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0116/2019

Esitatud tekstid :

A8-0116/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0253

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 53k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2018/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2017. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2017 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(6), eriti selle artikleid 59, 118, 260, 261 ja 262,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0116/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele Euroopa Andmekaitseinspektori 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 51, 28.2.2017.
(2) ELT C 348, 28.9.2018, lk 1.
(3) ELT C 357, 4.10.2018, lk 1.
(4) ELT C 357, 4.10.2018, lk 9.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(6) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2018/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0116/2019),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tugevdada ning selleks tuleb suurendada läbipaistvust ja parandada aruandekohustuse täitmist ning rakendada tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1.  väljendab rahulolu Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) seisukohaga, et Euroopa Andmekaitseinspektori 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib, et oma 2017. aasta aruandes ei täheldanud kontrollikoda Euroopa Andmekaitseinspektori inimressursside ja hangetega seotud auditeeritud küsimustes suuri puudusi;

3.  peab aga kahetsusväärseks, et Euroopa Andmekaitseinspektori iga-aastasest tegevusaruandest nähtub, et kontrollikoda kontrollis 2017. aastal ainult üht makset; on seisukohal, et kuigi Euroopa Andmekaitseinspektor ei ole liidu detsentraliseeritud asutus ja selle eelarve moodustab liidu eelarvest protsentuaalselt väga väikese osa, peaks kontrollikoda Euroopa Andmekaitseinspektori tehingute seaduslikkust ja korrektsust sellegipoolest alates 2018. aastast nõuetekohaselt kontrollima, sest läbipaistvus on kõnealuse liidu organi ajakohaseks toimimiseks ülimalt oluline; nõuab seetõttu, et kontrollikoda esitaks selle olulise liidu organi raamatupidamise aastaaruande kohta igal aastal eraldi tegevusaruande;

4.  märgib, et 2017. aastal oli Euroopa Andmekaitseinspektori eelarve kokku 11 324 735 eurot, mis oli 2016. aasta eelarvest 21,93 % suurem, ning et 2017. aasta eelarve täitmise kulukohustuste assigneeringute summa oli 10 075 534 eurot; märgib murelikult, et täitmise määr jätkas langemist, vähenedes 94,66 %-lt (2015. aastal) ja 91,93 %-lt (2016. aastal) 2017. aastal 89 %-le kättesaadavatest assigneeringutest; märgib, et eelarve täitmise määr maksete assigneeringutena oli 9 368 686,15 eurot, mis vastab 77 %-le kättesaadavatest assigneeringutest; rõhutab sellega seoses, et I ja III jaotise assigneeringute puhul on määr vastavalt 88,24 % ja 73,10 %; palub Euroopa Andmekaitseinspektoril oma jõupingutusi suurendada ja koostada oma eelarvestus mõistlikult;

5.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektori eelarvet mõjutasid tugevalt kaks olulist seadusandlikku muudatust (isikuandmete kaitse üldmäärus(1) ja direktiiv isikuandmete kaitse kohta politsei- ja õigussektoris(2)); märgib, et suurim osa lisavahenditest eraldati Euroopa Andmekaitseinspektorile uue Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi loomiseks;

6.  märgib Euroopa Andmekaitseinspektori käimasolevat tööd tulemuspõhise eelarvestamise menetluste kasutuselevõtmisel ning nõuab nende põhimõtete kiiret rakendamist; märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektor hindas oma võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et võtta arvesse oma 2015.–2019. aasta strateegial põhinevaid uusi eesmärke ja prioriteete; väljendab heameelt selle üle, et strateegia edeneb kavakohaselt, kusjuures enamik põhinäitajatest vastavad eesmärkidele või isegi ületavad neid;

7.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektori eelarve on peamiselt halduseelarve, millest suur osa kasutatakse töötajate, hoonete, sisustuse ja seadmetega seotud kulude ning mitmesuguste jooksvate kulude katteks;

8.  tunneb heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori otsuse üle avaldada iga-aastane tegevusaruanne 31. märtsiks, et optimeerida ja kiirendada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust;

9.  rõhutab Euroopa Andmekaitseinspektori üha tähtsamat rolli Euroopa andmekaitse ja eraelu puutumatuse eeskirjade rakendamise tagamisel liidu institutsioonides ja organites; väljendab heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori tegevuse üle, mille hulka kuulub üha suurem arv arvamusi liidu ettepanekute kohta, mis on seotud andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimustega, liidu institutsioonide toetamine uute andmekaitsenormide ettevalmistamisel, osalemine esimeses ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield ühises läbivaatamises ning Europoli järelevalve; ergutab Euroopa Andmekaitseinspektorit jätkama tihedat koostööd liikmesriikide andmekaitseasutustega, et tagada tõhus koordineeritud järelevalve ja teha koostööd uue õigusraamistiku ettevalmistamisel;

10.  väljendab heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori ametikohtade arvu 5 % vähendamise üle ning märgib, et kontrollikojal ei olnud selles kohta täiendavaid märkusi;

11.  väljendab heameelt selle üle, et lisatud on üksikasjalikud andmed Euroopa Andmekaitseinspektori liikmete lähetuste kohta, nagu nõuti viimases eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonis;

12.  väljendab heameelt institutsioonidevahelise koostöö üle, mida tõendavad näiteks Euroopa Andmekaitseinspektori ja teiste liidu institutsioonide vahel sõlmitud teenustaseme kokkulepped, komisjoni abi finants-, raamatupidamis- ja eelarveküsimustes või osalemine institutsioonidevahelistes pakkumiskutsetes, eelkõige infotehnoloogia ja halduse valdkonnas;

13.  väljendab heameelt 2017. aasta tegevusaruandes graafikute esitamise üle, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet Euroopa Andmekaitseinspektori töötajate ja liikmete lähetuste arvu, keskmise kestuse ning keskmiste kulude kohta; märgib, et tegevusaruandele on lisatud hangete võrdlustabel, nagu nõuti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportis;

14.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Andmekaitseinspektoril ei ole inimressurssidega seotud teabe eristamiseks automaatset süsteemi; ergutab Euroopa Andmekaitseinspektorit jõudma kiiresti komisjoniga kokkuleppele seoses IT-vahendi SYSPER kohandamisega personalihalduse jaoks;

15.  tervitab kodanike ja sidusrühmade tihedamat teavitamist ning üha suuremat jälgijate arvu sotsiaalmeedia platvormidel; väljendab heameelt ka Euroopa Andmekaitseinspektori uue veebisaidi käiku andmise üle märtsis 2017;

16.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektorile eraldati veel tööruume, et tulla toime töötajate arvu kasvu ja Euroopa Andmekaitsenõukogu loomisega;

17.  väljendab heameelt naiste suure osakaalu üle juhtivatel ametikohtadel ja soolise tasakaalu tagamise meetmete üle institutsioonis; märgib siiski, et mehed moodustasid töötajate koguarvust ainult 32 %; rõhutab, et soolist tasakaalu ja võrdseid võimalusi edendavad meetmed peaksid tooma kasu mõlemale sugupoolele;

18.  väljendab heameelt konfidentsiaalse nõustaja töö ning meetmete üle, mille eesmärk on suurendada Euroopa Andmekaitseinspektori töötajate seas teadlikkust ahistamisest; ergutab Euroopa Andmekaitseinspektorit jälgima tähelepanelikult oma sellealase poliitika tõhusust, suurendama ka edaspidi teadlikkust töökeskkonnas toimuvast ahistamisest ning edendama ahistamise suhtes täisleppimatuse põhimõtte kohaldamist;

19.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektori 80 töötajat on pärit 16 eri liikmesriigist; palub Euroopa Andmekaitseinspektoril püüda tagada, et töötajate hulgas oleksid kõik liikmesriigid proportsionaalselt esindatud;

20.  märgib, et Euroopa Andmekaitseinspektori liikmete käitumisjuhendis on käsitletud nn pöördukse efekti; väljendab heameelt selle üle, et liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on kättesaadavad institutsiooni veebisaidil; ergutab Euroopa Andmekaitseinspektorit tagama oma tegevuse läbipaistvust ja parimate tavade vahetamist teiste liidu institutsioonidega;

21.  väljendab heameelt seoses kättesaadava teabega sisekontrollimeetmete kohta; väljendab heameelt 2016. aasta siseauditi aastaaruande põhjal esitatud siseauditi talituse soovituste järelmeetmete üle ning selle üle, et kolm menetluses olevat soovitust täidetakse lähemal ajal;

22.  väljendab heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori eetikaraamistiku üle, mida andmekaitseinspektorid ja kõik sekretariaadi liikmed peavad suhetes teiste liidu institutsioonide ja muude sidusrühmadega järgima; väljendab heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori eetikaametniku ametikoha ametliku loomise üle; toetab Euroopa Andmekaitseinspektori jõupingutusi viia käitumisjuhend kooskõlla uute suundumuste ja parimate tavadega;

23.  peab kahetsusväärseks, et 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames ei ole Euroopa Andmekaitseinspektor esitanud piisavat teavet rikkumisest teatamise sisekorra kohta; rõhutab, kui oluline on tagada vajaliku korra olemasolu ja kõigi töötajate nõuetekohane teavitamine nende õigustest, et luua institutsioonis usalduslik õhkkond;

24.  märgib, et Ühendkuningriigi otsusel Euroopa Liidust välja astuda ei ole Euroopa Andmekaitseinspektori finants-, inim- ega struktuurilisele korraldusele otsest mõju; väljendab heameelt Euroopa Andmekaitseinspektori otsuse üle säilitada kõik neli Briti töötajat.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika