Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2175(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0116/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0116/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0253

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2017: Euroopan tietosuojavaltuutettu
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2018/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2017 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(6) ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 262 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0116/2019),

1.  myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 51, 28.2.2017.
(2) EUVL C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) EUVL C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2018/2175(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0116/2019),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökseen, jonka mukaan virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2017 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  pitää kuitenkin valitettavana, että tietosuojavaltuutetun vuotuisen toimintakertomuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuonna 2017 ainoastaan yhden maksun; toteaa, että tietosuojavaltuutettu ei ole unionin erillisvirasto ja sen talousarvio muodostaa hyvin pienen prosenttiosuuden unionin talousarviosta, mutta tilintarkastustuomioistuimen olisi siitä huolimatta tutkittava vuodesta 2018 lähtien asianmukaisesti tietosuojavaltuutetun toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta, sillä läpinäkyvyys on olennaisen tärkeää tämän unionin elimen asianmukaisen toiminnan kannalta; pyytää siksi tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erilliset vuotuiset toimintakertomukset tämän tärkeän unionin elimen tilinpäätöksestä;

4.  panee merkille, että vuonna 2017 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään määrärahoja yhteensä 11 324 735 euroa, mikä merkitsee 21,93 prosentin lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, ja että vuoden 2017 talousarvion maksusitoumusmäärärahoista käytettiin 10 075 534 euroa; panee huolestuneena merkille, että käytettävissä olevien määrärahojen käyttöaste laski edelleen vuonna 2017 edellisten vuosien 94,66 prosentista (vuonna 2015) ja 91,93 prosentista (vuonna 2016) 89 prosenttiin; panee merkille, että talousarvion maksumäärärahoista käytettiin 9 368 686,15 euroa eli 77 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista; korostaa tässä yhteydessä osastoja 1 ja 3, joissa määrärahojen käyttöasteet olivat 88,24 prosenttia ja 73,10 prosenttia; kannustaa tietosuojavaltuutettua tehostamaan ponnistelujaan ja laatimaan talousarviota koskevat arvionsa huolellisesti;

5.  toteaa, että tietosuojavaltuutetun talousarvioon vaikuttivat suuresti kaksi merkittävää lainsäädäntömuutosta (yleinen tietosuoja-asetus(1) ja tietosuojaa poliisi- ja oikeusalalla koskeva direktiivi(2)); panee merkille, että suurin osa lisävaroista oli osoitettu tietosuojavaltuutetulle äskettäin luodun Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön perustamiseen;

6.  panee merkille tietosuojavaltuutetun meneillään olevan työn tulosbudjetoinnin menettelyjen käyttöönottamiseksi ja kehottaa panemaan nämä periaatteet nopeasti täytäntöön; toteaa, että tietosuojavaltuutettu on arvioinut keskeiset tulosindikaattorinsa ottaakseen huomioon uudet tavoitteensa ja painopisteensä, jotka perustuvat tietosuojavaltuutetun strategiaan vuosiksi 2015–2019; pitää myönteisenä, että strategia etenee suunnitellusti ja että suurimmassa osassa keskeisiä tulosindikaattoreita tavoitearvot joko saavutetaan tai ylitetään;

7.  korostaa, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan pääasiallisesti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyviin sekalaisiin menoihin;

8.  suhtautuu myönteisesti tietosuojavaltuutetun päätökseen julkistaa vuotuiset toimintakertomuksensa 31. maaliskuuta mennessä vastuuvapausmenettelyn optimoimiseksi ja nopeuttamiseksi;

9.  korostaa tietosuojavaltuutetun yhä tärkeämpää roolia varmistettaessa unionin tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien sääntöjen täytäntöönpano unionin toimielimissä ja elimissä; pitää myönteisenä tietosuojavaltuutetun toimintaa, muun muassa yhä useampia lausuntoja tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevista unionin ehdotuksista, unionin toimielimille annettavaa tukea uusiin tietosuojasääntöihin valmistautumista varten, osallistumista ensimmäiseen EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -yhteisarviointiin sekä Europolin valvontaa; kannustaa tietosuojavaltuutettua jatkamaan tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa tehokas koordinoitu valvonta ja tehdä yhteistyötä valmisteltaessa uutta oikeudellista kehystä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu on pannut täytäntöön viiden prosentin henkilöstövähennyksen henkilöstötaulukkoonsa, ja toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt tältä osin muita huomautuksia;

11.  panee tyytyväisenä merkille yksityiskohtaisten tietojen antamisen tietosuojavaltuutetun jäsenten tekemistä virkamatkoista, kuten viimeisimmässä vastuuvapauspäätöslauselmassa pyydettiin;

12.  suhtautuu myönteisesti toimielinten väliseen yhteistyöhön, josta ovat osoituksena esimerkiksi tietosuojavaltuutetun ja muiden unionin toimielinten väliset yksikön tason sopimukset, komission apu rahoitus-, kirjanpito- ja talousarvioasioissa ja osallistuminen eri toimielinten välisiin tarjouspyyntöihin erityisesti tietotekniikan ja hallinnon alalla;

13.  on tyytyväinen vuotuisen toimintakertomuksen kaavioihin, joissa annetaan yksityiskohtaisia tietoja virkamatkojen lukumäärästä, keskimääräisestä kestosta ja tietosuojavaltuutetun henkilöstön ja jäsenten keskimääräisistä kustannuksista; panee merkille, että vuonna 2016 laaditussa vastuuvapausmietinnössä pyydettiin, että toimintakertomukseen sisällytetään hankintoja koskeva vertaileva taulukko;

14.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutetulla ei ole automaattista järjestelmää henkilöresursseja koskevien tietojen poimintaan; kannustaa tietosuojavaltuutettua pääsemään nopeasti sopimukseen komission kanssa tietoteknisen SYSPER-välineen mukauttamisesta tietosuojavaltuutetun henkilöstöhallintoon sopivaksi;

15.  suhtautuu myönteisesti tehostettuun tiedottamiseen kansalaisille ja sidosryhmille sekä seuraajien määrän jatkuvaan kasvuun sosiaalisen median foorumeissa; panee myös tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu käynnisti uuden verkkosivuston maaliskuussa 2017;

16.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetulle myönnettiin lisää työtiloja, jotta se selviytyisi kasvavasta henkilöstömäärästä ja Euroopan tietosuojaneuvoston perustamisesta;

17.  panee tyytyväisenä merkille naisten suuren osuuden johtotehtävissä ja toimielimen sukupuolijakaumaa tasapainottavat toimenpiteet; panee kuitenkin merkille, että vain 32 prosenttia koko henkilöstöstä oli miehiä; korostaa, että sukupuolten välistä tasapainoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävien toimien olisi hyödytettävä kaikkia sukupuolia;

18.  suhtautuu myönteisesti uskottujen neuvonantajien työhön ja toimenpiteisiin, joilla lisätään tietoisuutta tietosuojavaltuutetun henkilöstön keskuudessa esiintyvästä häirinnästä; kannustaa tietosuojavaltuutettua seuraamaan tiivisti toimintaperiaatteidensa tehokkuutta tältä osin, jatkamaan tiedottamista työpaikkakiusaamisesta ja edistämään häirintää koskevaa nollatoleranssia;

19.  toteaa, että henkilöstön 80 jäsentä olivat peräisin yhteensä 16 eri jäsenvaltiosta; kehottaa tietosuojavaltuutettua pyrkimään siihen, että varmistettaisiin kunkin jäsenvaltion suhteellinen edustus henkilöstön keskuudessa;

20.  toteaa, että ”pyöröovi-ilmiötä” koskevaa kysymystä on käsitelty tietosuojavaltuutetun jäsenten menettelysäännöissä; panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutetun jäsenten ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat saatavilla toimielimen verkkosivustolla; kehottaa tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että sen toiminta on avointa, ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä muiden EU:n toimielinten kanssa;

21.  on tyytyväinen sisäisen valvonnan toimenpiteistä saatavilla oleviin tietoihin; panee tyytyväisenä merkille toimet, jotka toteutettiin sisäisen tarkastuksen osaston vuotta 2016 koskevasta vuotuisesta sisäisestä tarkastuksesta seuranneiden suositusten johdosta, ja on tyytyväinen siihen, että kolmen suosituksen osalta kesken olevat jatkotoimet saadaan piakkoin päätökseen;

22.  suhtautuu myönteisesti tietosuojavaltuutetun eettisiin sääntöihin, jotka koskevat tietosuojavaltuutettujen ja kaikkien sihteeristön jäsenten suhteita muihin unionin toimielimiin ja muihin sidosryhmiin; panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutettu on perustanut eettisten asiain neuvonantajan viran; kannustaa tietosuojavaltuutettua kehittämään käytännesääntöjä uusien suuntausten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti;

23.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutettu ei vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä toimittanut tietoja väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä menettelyistä; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että tarvittavat menettelyt ovat käytössä ja että koko henkilöstölle tiedotetaan asianmukaisesti heidän oikeuksistaan, jotta voidaan luoda luottamukseen perustuva institutionaalinen kulttuuri;

24.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksellä erota Euroopan unionista ei olisi suoraa vaikutusta tietosuojavaltuutetun rahoitusjärjestelmään, henkilöstöön tai rakenteeseen; pitää myönteisenä, että tietosuojavaltuutettu päätti pitää palveluksessaan kaikki neljä brittiläistä henkilöstön jäsentä.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö