Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2175(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0116/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0116/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0253

Usvojeni tekstovi
PDF 130kWORD 54k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2018/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog nadzornika za zaštitu podataka tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0116/2019),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 28.2.2017.
(2) SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
(3) SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
(4) SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(6) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2018/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0116/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna na temelju na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) ne sadrže znatne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2017. nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke u vezi s područjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s aktivnostima EDPS-a u pogledu ljudskih resursa i javne nabave;

3.  međutim žali zbog toga što je prema godišnjem izvješću o radu Europskog nadzornika za zaštitu podataka Revizorski sud 2017. ispitao samo jedno plaćanje; smatra da čak i ako Europski nadzornik za zaštitu podataka nije decentralizirana agencije Unije, a njegov proračun predstavlja vrlo mali postotak proračuna Unije, Sud bi, od 2018., ipak trebao primjereno ispitati zakonitost i pravilnost njegovih transakcija jer je transparentnost ključna za odgovarajuće funkcioniranje tog tijela Unije; stoga traži da Revizorski sud izda zasebna godišnja izvješća o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji tog važnoga tijela Unije;

4.  napominje da je EDPS-a 2017. dodijeljen ukupan proračun od 11 324 735 EUR, što je povećanje od 21,93 % u odnosu na proračun za 2016., te da je izvršenje proračuna u smislu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 2017. iznosilo 10 075 534 EUR; sa zabrinutošću primjećuje da se stopa izvršenja nastavila smanjivati sa 94,66 % u 2015. i 91,93 % u 2016. na 89 % dostupnih odobrenih sredstava u 2017.; napominje da je izvršenje proračuna u smislu odobrenih sredstava za plaćanja iznosilo 9 368 686,15 EUR, što odgovara iznosu od 77 % dostupnih odobrenih sredstava; u tom pogledu ističe glave I. i III. s stopama odobrenih sredstava od 88,24 % i 73,10 %; poziva EDPS da pojača napore i utvrdi procjene proračuna u skladu s načelom razboritosti;

5.  napominje da su na proračun EDPS-a snažno utjecale dvije velike zakonodavne izmjene (Opća uredba o zaštiti podataka(1) i Direktiva o zaštiti podataka u policijskom i pravosudnom sektoru(2)); napominje da je najveći dio dodatnih sredstava dodijeljen EDPS-u za osnivanje tajništva novoosnovanog Europskog odbora za zaštitu podataka;

6.  prima na znanje da EDPS radi na uvođenju postupaka izrade proračuna na temelju uspješnosti i poziva na brzu provedbu tih načela; napominje da je EDPS ocijenio svoje ključne pokazatelje uspješnosti kako bi se uzeli u obzir njegovi novi ciljevi i prioriteti na temelju Strategije EDPS-a za razdoblje 2015. – 2019.; pozdravlja činjenicu da je strategija na dobrom putu i da vrijednosti za većinu ključnih pokazatelja uspješnosti ispunjavaju ili premašuju ciljeve;

7.  napominje da je proračun EDPS-a uglavnom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama, zgradama, namještajem, opremom i raznim tekućim troškovima;

8.  pozdravlja odluku EDPS-a da do 31. ožujka objavi svoja godišnja izvješća o radu u cilju optimiziranja i ubrzavanja postupka davanja razrješnice;

9.  naglašava sve važniju ulogu EDPS-a u osiguravanju provedbe europskih pravila o zaštiti podataka i privatnosti u institucijama i tijelima Unije; pozdravlja aktivnosti EDPS-a, uključujući sve veći broj mišljenja o prijedlozima Unije u vezi sa zaštitom podataka i pitanjima privatnosti, potporu institucijama Unije za pripremu novih pravila o zaštiti podataka, sudjelovanje u prvom zajedničkom preispitivanju sustava zaštite privatnosti EU-a i SAD-a te nadzor Europola; potiče EDPS da nastavi tijesno surađivati s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u državama članicama kako bi se osigurao učinkovit koordinirani nadzor i da surađuje u pripremi novog pravnog okvira;

10.  pozdravlja činjenicu da je EDPS proveo 5-postotno smanjenje broja radnih mjesta u svojem planu radnih mjesta i napominje da Revizorski sud u tom pogledu nije iznio nikakve daljnje primjedbe;

11.  pozdravlja uključivanje detalja o službenim putovanjima koje su proveli članovi EDPS-a kako je zatraženo u zadnjoj rezoluciji o razrješnici;

12.  pozdravlja međuinstitucijsku suradnju, o kojoj svjedoče na primjer sporazum o razini usluge između EDPS-a i drugih institucija EU-a, pomoć Komisije u financijskim, računovodstvenim i proračunskim pitanjima ili sudjelovanje u raznim međuinstitucijskim postupcima na javno nadmetanje, posebno u području informacijske tehnologije i administracije;

13.  pozdravlja grafikone u godišnjem izvješću o radu koji pružaju detaljne informacije o broju misija, prosječnom trajanju i prosječnom trošku zaposlenih u EDPS-u i njegovih članova; prima na znanje uvrštavanje komparativne tablice o javnoj nabavi kako je zatraženo u izvješću o razrješnici za 2016.;

14.  izražava žaljenje zbog toga što NDPS ne raspolaže automatskim sustavom za vađenje informacija o ljudskim resursima; potiče NDPS da brzo postigne sporazum s Komisijom o prilagodbi informatičkog alata SYSPER za upravljanje ljudskim resursima;

15.  pozdravlja pojačanu komunikaciju prema građanima i dionicima kao i stalno povećanje broja pratitelja na platformama društvenih medija; također pozdravlja pokretanje nove internetske stranice EDPS-a u ožujku 2017.;

16.  napominje da je EDPS-u dodijeljen dodatni radni prostor zbog sve većeg broja zaposlenih i osnivanja Europskog odbora za zaštitu podataka;

17.  pozdravlja velik udio žena na rukovodećim položajima i mjere za postizanje rodne ravnoteže u toj instituciji; međutim, napominje da samo 32 % zaposlenih čine muškarci; ističe da bi mjere za promicanje rodne ravnoteže i jednakih mogućnosti trebale koristiti svim spolovima;

18.  pozdravlja rad povjerljivog savjetnika i mjere za podizanje razine osviještenosti o uznemiravanju među zaposlenima u EDPS-u; potiče EDPS da pomno prati učinkovitost svoje politike u tom pogledu, da nastavi podizati razinu osviještenosti o uznemiravanju na radnom mjestu i da potiče kulturu nulte tolerancije prema uznemiravanju;

19.  napominje da ukupno 80 zaposlenih dolazi iz 16 različitih država članica; poziva EDPS da se zalaže za proporcionalnu zastupljenost svih država članica kad je riječ o njegovim zaposlenicima;

20.  napominje da je pitanje „rotirajućih vrata” riješeno u Kodeksu ponašanja članova EDPS-a; pozdravlja činjenicu da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova EDPS-a dostupni na internetskoj stranici te institucije; potiče EDPS da osigura transparentnost u pogledu svojih aktivnosti i da razmjenjuje najbolje prakse s drugim institucijama Unije;

21.  pozdravlja dostupne informacije o mjerama unutarnje kontrole; pozdravlja mjere poduzete na temelju preporuka Službe za unutarnju reviziju koje proizlaze iz godišnje unutarnje revizije za 2016. i zaključuje da će još tri preporuke biti zatvorene;

22.  pozdravlja etički okvir EDPS-a koji se odnosi na nadzornike i sve članove tajništva u njihovim odnosima s drugim institucijama EU-a i drugim dionicima; pozdravlja formalno uvođenje funkcije službenika za etiku u EDPS-u; podupire nastojanja EDPS-a da uskladi Kodeks ponašanja s novim trendovima i najboljim praksama;

23.  žali zbog nedostatka informacija o internim postupcima za zviždače koje dostavlja EDPS u kontekstu razrješnice za 2017.; ističe da je važno osigurati potrebne postupke i da svi zaposlenici na odgovarajući način budu obaviješteni o svojim pravima, kako bi se izgradila institucijska kultura povjerenja;

24.  napominje da odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije ne bi imala nikakav izravan utjecaj na financijsku, ljudsku ili strukturnu organizaciju EDPS-a; pozdravlja odluku EDPS-a da će sva četiri britanska zaposlenika zadržati na radnom mjestu.

(1) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(2) Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti