Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2175(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0116/2019

Pateikti tekstai :

A8-0116/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0253

Priimti tekstai
PDF 139kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2018/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę 2017 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0116/2019),

1.  patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2017 2 28.
(2) OL C 348, 2018 9 28, p. 1.
(3) OL C 357, 2018 10 4, p. 1.
(4) OL C 357, 2018 10 4, p. 9.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(6) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį (2018/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0116/2019),

A.  kadangi, atsižvelgdama į biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą stiprinant skaidrumą ir atskaitomybę bei įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad per 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – EDAPP) administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nepadaryta ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

2.  pažymi, kad Audito Rūmai savo 2017 m. metinėje ataskaitoje nepateikė pastabų dėl rimtų trūkumų su EDAPP žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais konkursais susijusiose srityse, kurios tikrintos atliekant auditą;

3.  tačiau apgailestauja dėl to, kad, remiantis EDAPP metine veiklos ataskaita, Audito Rūmai 2017 m. patikrino tik vieną mokėjimą; mano, kad, net jei EDAPP nėra decentralizuota Sąjungos agentūra ir jo biudžetas sudaro labai mažą Sąjungos biudžeto procentinę dalį, nuo 2018 m. Audito Rūmai vis tiek turėtų tinkamai nagrinėti EDAPP operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, nes skaidrumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti tinkamą šios Sąjungos įstaigos veikimą; todėl prašo, kad Audito Rūmai rengtų atskirą šios svarbios Sąjungos įstaigos metinių finansinių ataskaitų metinės veiklos ataskaitą;

4.  pažymi, kad 2017 m. EDAPP skirtas bendras 11 324 735 EUR biudžetas – jis buvo 21,93 % didesnis, palyginti su 2016 m. biudžetu, ir kad 2017 m. biudžeto vykdymas įsipareigojimų asignavimų srityje siekė 10 075 534 EUR; susirūpinęs pažymi, kad biudžeto vykdymo lygis toliau mažėjo nuo 94,66 % turimų asignavimų 2015 m. ir 91,93 % 2016 m. iki 89 % 2017 m.; pažymi, kad biudžeto vykdymas mokėjimų asignavimų srityje sudarė 9 368 686,15 EUR, t. y. 77 % turimų asignavimų; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į tai, kad I ir III antraštinių dalių asignavimų normos yra 88,24 % ir 73,10 %; ragina EDAPP dėti daugiau pastangų ir apdairiai rengti savo biudžeto sąmatą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Priežiūros pareigūno biudžetui didelį poveikį padarė du svarbūs pokyčiai teisėkūros srityje (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas(1) ir Duomenų apsaugos policijos ir teisingumo sektoriuose direktyva(2)); pažymi, kad didžioji dalis EDAPP skirtų papildomų išteklių buvo numatyti tam, kad būtų sukurtas naujai įsteigtos Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatas;

6.  atkreipia dėmesį į EDAPP vykdomą veiklą, susijusią su rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo procedūromis, ir ragina skubiai įgyvendinti šiuos principus; pažymi, kad EDAPP įvertino savo pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, siekdamas atsižvelgti į naujus savo tikslus ir prioritetus, pagrįstus 2015–2019 m. EDAPP strategija; palankiai vertina tai, kad strategija įgyvendinama sėkmingai – daugumos pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių vertės atitinka arba viršija siektinas reikšmes;

7.  pažymi, kad EDAPP biudžetas didžiąja dalimi yra administracinis ir kad didelė dalis lėšų naudojama išlaidoms, susijusioms su darbuotojais, pastatais, baldais, įranga, ir įvairioms einamosiomis išlaidomis padengti;

8.  teigiamai vertina EDAPP sprendimą paskelbti savo metinės veiklos ataskaitas iki kovo 31 d., siekiant optimizuoti ir pagreitinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

9.  pabrėžia, kad EDAPP atlieka vis svarbesnį vaidmenį užtikrinant Europos duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių įgyvendinimą Sąjungos institucijose ir įstaigose; palankiai vertina EDAPP veiklą, įskaitant vis didesnį pateikiamų nuomonių dėl Sąjungos pasiūlymų, susijusių su duomenų apsauga ir privatumu, skaičių, paramą Sąjungos institucijoms rengiant naujas duomenų apsaugos taisykles, dalyvavimą pirmojoje bendroje ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos peržiūroje ir vykdomą Europolo priežiūrą; ragina EDAPP toliau glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis siekiant užtikrinti veiksmingą koordinuotą priežiūrą ir bendradarbiauti rengiant naują teisinę sistemą;

10.  palankiai vertina tai, kad EDAPP savo etatų plane numatė 5 % sumažinti darbuotojų skaičių, ir pažymi, kad Audito Rūmai šiuo klausimu papildomų pastabų nepateikė;

11.  palankiai vertina tai, kad buvo įtraukta išsami informacija apie komandiruotes, kuriose buvo EDAPP nariai, kaip buvo prašoma paskutinėje rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

12.  palankiai vertina institucijų bendradarbiavimą, kurį, pavyzdžiui, patvirtina EDAPP ir kitų Sąjungos institucijų susitarimai dėl paslaugų lygio, Komisijos parama finansų, apskaitos ir biudžeto klausimais arba dalyvavimas įvairiuose tarpinstituciniuose viešuosiuose konkursuose, visų pirma informacinių technologijų ir administravimo srityje;

13.  palankiai vertina tai, kad į metinę veiklos ataskaitą įtrauktos diagramos, kuriose pateikiama išsami informacija apie EDAPP darbuotojų ir narių komandiruočių skaičių, vidutinę trukmę ir vidutines išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip prašyta, į 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitą įtraukta lyginamoji viešųjų pirkimų lentelė;

14.  apgailestauja, kad EDAPP neturi automatinės sistemos, kurią naudojant būtų galima gauti su žmogiškaisiais ištekliais susijusią informaciją; ragina EDAPP greitai susitarti su Komisija dėl IT priemonės SYSPER taikymo žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

15.  palankiai vertina intensyvesnį bendravimą su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat nuolatinį sekėjų skaičiaus augimą socialinės žiniasklaidos platformose; taip pat palankiai vertina tai, kad 2017 m. kovo mėn. pradėta naudoti nauja EDAPP interneto svetainė;

16.  pažymi, kad EDAPP buvo suteikta papildoma darbo erdvė, atsižvelgiant į didėjantį darbuotojų skaičių ir Europos duomenų apsaugos valdybos sukūrimą;

17.  palankiai vertina didelę vadovaujamąsias pareigas einančių moterų dalį ir priemones, kuriomis siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą institucijoje; tačiau pažymi, kad tik 32 % visų darbuotojų yra vyrai; pabrėžia, kad lyčių pusiausvyros ir lygių galimybių skatinimo priemonės turėtų būti naudingos visoms lytims;

18.  palankiai vertina konfidencialaus patarėjo darbą ir priemones, kuriomis didinamas EDAPP tarnybos darbuotojų informuotumas apie priekabiavimą; ragina EDAPP atidžiai stebėti savo politikos šioje srityje veiksmingumą, toliau didinti informuotumą apie priekabiavimą darbo vietoje ir stiprinti visiško priekabiavimo netoleravimo kultūrą;

19.  pažymi, kad 80 dirbančių darbuotojų yra iš 16 valstybių narių; ragina EDAPP renkantis darbuotojus siekti proporcingo visų valstybių narių atstovavimo;

20.  pažymi, kad „sukamųjų durų“ reiškinio klausimas aptartas EDAPP tarnybos narių elgesio kodekse; palankiai vertina tai, kad EDAPP tarnybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos pateikiami institucijos interneto svetainėje; ragina EDAPP užtikrinti, kad tarnybos veikla būtų skaidri ir kad būtų keičiamasi geriausia patirtimi su kitomis Sąjunga institucijomis;

21.  palankiai vertina turimą informaciją apie vidaus kontrolės priemones; palankiai vertina tai, kad buvo imtasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į Vidaus audito tarnybos rekomendacijas, pateiktas atlikus 2016 m. metinį vidaus auditą, ir kad trys dar neįgyvendintos rekomendacijos netrukus bus baigtos įgyvendinti;

22.  palankiai vertina EDAPP etikos sistemą, taikomą priežiūros pareigūnams ir visiems sekretoriato nariams, jiems palaikant santykius su kitomis Sąjungos institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais; palankiai vertina tai, kad oficialiai įsteigta EDAPP etikos pareigūno pareigybė; ragina EDAPP dėti pastangas siekiant pritaikyti Elgesio kodeksą prie naujų tendencijų ir geriausios praktikos;

23.  apgailestauja, kad vykstant 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai trūko EDAPP informacijos apie vidaus procedūras, susijusias su pranešimu apie pažeidimus; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad būtų nustatytos būtinos procedūros ir kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuoti apie savo teises, siekiant sukurti institucinę pasitikėjimo kultūrą;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos neturėtų turėti jokio tiesioginio poveikio EDAPP organizacinei struktūrai finansiniu, žmogiškųjų išteklių ar struktūriniu aspektais; palankiai vertina EDAPP sprendimą išlaikyti visus keturis darbuotojus iš Jungtinės Karalystės.

(1) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(2) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika