Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2175(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0116/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0116/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0253

Pieņemtie teksti
PDF 137kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2018/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2017. finanšu gadu (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja gada ziņojumu par 2017. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2017. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(6), un jo īpaši tās 59., 118., 260., 261. un 262. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0116/2019),

1.  sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam apstiprinājumu par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 28.2.2017.
(2) OV C 348, 28.9.2018., 1. lpp.
(3) OV C 357, 4.10.2018., 1. lpp.
(4) OV C 357, 4.10.2018., 9. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2018/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0116/2019),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes (PBB) koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2017. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos, kas saistīti ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) administratīvajiem un citiem izdevumiem, būtisku kļūdu nav un ka pārbaudītās administratīvo un citu izdevumu pārraudzības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta savā 2017. gada pārskatā nav konstatējusi nozīmīgus trūkumus attiecībā uz revidētajiem EDAU cilvēkresursu un iepirkuma pasākumu aspektiem;

3.  tomēr pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar EDAU gada darbības pārskatu Revīzijas palāta 2017. gadā pārbaudīja tikai vienu maksājumu; uzskata — kaut arī EDAU nav decentralizēta Savienības aģentūra un tā budžets ir ļoti neliela daļa no Savienības budžeta, Revīzijas palātai, sākot ar 2018. gadu, tomēr būtu pienācīgi jāpārbauda EDAU darījumu likumība un pareizība, jo pārredzamība ir ārkārtīgi svarīga šīs Savienības struktūras pienācīgai darbībai; tādēļ prasa Revīzijas palātai sagatavot atsevišķus gada darbības pārskatus attiecībā uz šīs nozīmīgās Savienības struktūras gada pārskatiem;

4.  norāda, ka 2017. gadā EDAU piešķirtais kopējais budžets bija 11 324 735 EUR, kas ir par 21,93 % vairāk nekā 2016. gada budžetā, un ka budžeta izpilde saistību apropriāciju izteiksmē 2017. gadā bija 10 075 534 EUR; ar bažām norāda, ka izpildes līmenis turpināja samazināties no 94,66 % 2015. gadā un 91,93 % 2016. gadā līdz 89 % no pieejamajām apropriācijām 2017. gadā; norāda, ka budžeta izpilde maksājumu apropriāciju izteiksmē bija 9 368 686,15 EUR, kas ir 77 % no pieejamajām apropriācijām; šajā sakarībā uzsver I un III sadaļu ar apropriāciju izpildes līmeņiem attiecīgi 88,24 % un 73,10 % apmērā; aicina EDAU pastiprināt centienus un budžeta aplēšu sagatavošanā ievērot piesardzību;

5.  norāda, ka EDAU budžetu būtiski ietekmēja divas būtiskas izmaiņas tiesību aktos (Vispārīgā datu aizsardzības regula(1) un Direktīva par datu aizsardzību policijas un tieslietu nozarē(2)); norāda, ka lielākā daļa papildu līdzekļu EDAU tika piešķirti jaunizveidotās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sekretariāta veidošanai;

6.  norāda uz EDAU pastāvīgo darbu, lai ieviestu uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas procedūras, un aicina ātri īstenot minētos principus; norāda, ka EDAU novērtēja savus galvenos darbības rādītājus, lai ņemtu vērā tā jaunos mērķus un prioritātes, pamatojoties uz EDAU stratēģiju 2015.–2019. gadam; atzinīgi vērtē to, ka stratēģija tiek virzīta pareizi, un vairums galveno darbības rādītāju atbilst vai pārsniedz to attiecīgos mērķus;

7.  norāda, ka EDAU budžets ir paredzēts galvenokārt administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta izdevumiem saistībā ar darbiniekiem, ēkām, mēbelēm, aprīkojumu un dažādām darbības izmaksām;

8.  atzinīgi vērtē EDAU nodomu publicēt savus gada pārskatus līdz 31. martam ar nolūku optimizēt un paātrināt budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru;

9.  uzsver arvien būtiskāko EDAU lomu attiecībā uz to, lai nodrošinātu Eiropas datu aizsardzības un privātuma noteikumu īstenošanu Savienības iestādēs un struktūrās; atzinīgi vērtē EDAU darbības, tostarp arvien pieaugošo to atzinumu skaitu, kas attiecas uz Savienības priekšlikumiem saistībā ar datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, atbalstu Savienības iestādēm, lai sagatavotos jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem, dalību pirmajā ES un ASV privātuma vairoga kopīgā pārskatīšanā un Eiropola uzraudzību; mudina EDAU turpināt darbu ciešā sadarbībā ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu uzraudzību un sadarbotos jaunā tiesiskā regulējuma sagatavošanā;

10.  atzinīgi vērtē EDAU veikto štatu saraksta darbinieku skaita samazināšanu par 5 % un norāda, ka Revīzijas palātai šajā saistībā nav nekādu papildu piezīmju;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauta detalizēta informācija par EDAU locekļu komandējumiem, kā prasīts pēdējā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu;

12.  atzinīgi vērtē iestāžu sadarbību, par ko liecina, piemēram, pakalpojumu līmeņa nolīgumi starp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un citām Savienības iestādēm, kā arī Komisijas palīdzība finanšu, grāmatvedības un budžeta jautājumos vai dalība dažādos iestāžu konkursos, jo īpaši informācijas tehnoloģiju un pārvaldes jomā;

13.  atzinīgi vērtē gada darbības pārskatā iekļautās diagrammas, kurās sniegta sīka informācija par komandējumu skaitu, vidējo ilgumu un vidējām izmaksām, kas saistītas ar EDAU darbiniekiem un tā locekļiem; norāda uz to, ka ir iekļauta salīdzinoša tabula par iepirkumu, kā prasīts 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā;

14.  pauž nožēlu par to, ka EDAU nav automātiskas sistēmas ar cilvēku resursiem saistītas informācijas iegūšanai; mudina EDAU rast drīzu vienošanos ar Komisiju par IT rīka SYSPER pielāgošanu tā cilvēkresursu pārvaldībai;

15.  atzinīgi vērtē pastiprināto saziņu ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām, kā arī nepārtrauktu sekotāju skaita pieaugumu sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās; atzinīgi vērtē arī EDAU jaunās tīmekļa vietnes darbības uzsākšanu 2017. gada martā;

16.  norāda, ka EDAU tika piešķirta papildu darba telpa, lai risinātu jautājumu saistībā ar pieaugošo darbinieku skaitu un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas izveidi;

17.  atzinīgi vērtē sieviešu lielo īpatsvaru vadošos amatos un pasākumus dzimumu līdzsvara nodrošināšanai iestādē; tomēr norāda, ka tikai 32 % no kopējā darbinieku skaita bija vīrieši; uzsver, ka dzimumu līdzsvara un vienlīdzīgu iespēju veicināšanas pasākumiem vajadzētu attiekties uz visiem dzimumiem;

18.  atzinīgi vērtē darbu, ko veicis konfidenciālais konsultants, un pasākumus, kuru mērķis ir palielināt EDAU darbinieku informētību par aizskarošu izturēšanos; mudina EDAU cieši uzraudzīt tā politikas efektivitāti šajā ziņā, turpināt uzlabot informētību par aizskarošu izturēšanos darba vietā un veicināt pilnīgu neiecietību pret aizskarošu izturēšanos;

19.  norāda, ka 80 personāla locekļi kopumā pārstāvēja 16 dažādas dalībvalstis; aicina EDAU censties nodrošināt to, ka ikviena dalībvalsts ir samērīgi pārstāvēta darbinieku vidū;

20.  norāda, ka jautājums par “virpuļdurvju efektu” ir aplūkots EDAU locekļu rīcības kodeksā; atzinīgi vērtē to, ka EDAU locekļu CV un interešu deklarācijas ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnē; mudina EDAU nodrošināt tā rīcības pārredzamību attiecībā uz tā darbībām un veikt paraugprakses apmaiņu ar citām Savienības iestādēm;

21.  atzinīgi vērtē pieejamo informāciju par iekšējās kontroles pasākumiem; atzinīgi vērtē to, ka ir īstenoti Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi, kas izriet no 2016. gada iekšējās revīzijas, un ka trīs vēl nepieņemtie ieteikumi drīz tiks slēgti;

22.  atzinīgi vērtē EDAU ētikas regulējumu, kas attiecas uz uzraudzītājiem un visiem sekretariāta locekļiem to attiecībās ar citām Savienības iestādēm un citām ieinteresētajām personām; atzinīgi vērtē EDAU ētikas inspektora amata oficiālo izveidi; atbalsta EDAU centienus saskaņot rīcības kodeksu ar jaunām tendencēm un paraugpraksi;

23.  pauž nožēlu par to, ka trūkst informācijas par iekšējām trauksmes celšanas procedūrām, ko EDAU nodrošinājis saistībā ar 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, ka ir ieviestas nepieciešamās procedūras un ka visi darbinieki ir pienācīgi informēti par savām tiesībām, lai veidotu institucionālu uzticēšanās kultūru;

24.  norāda, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības būtiski nekādā veidā neietekmēs EDAU finanšu, cilvēkresursu vai strukturālo organizāciju; atzinīgi vērtē EDAU lēmumu saglabāt visus četrus tā personāla locekļus no Apvienotās Karalistes.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika