Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2175(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0116/2019

Ingediende teksten :

A8-0116/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0253

Aangenomen teksten
PDF 131kWORD 50k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2018/2175(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017(1),

–  gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  gezien het jaarverslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming aan de kwijtingsautoriteit over de in 2017 uitgevoerde interne controles,

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017, tezamen met de antwoorden van de instellingen(3),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(4) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(5), en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), en met name de artikelen 59, 118, 260, 261 en 262,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0116/2019),

1.  verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, de Europese Raad, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese Ombudsman en de Europese Dienst voor extern optreden, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

(1) PB L 51 van 28.2.2017.
(2) PB C 348 van 28.9.2018, blz. 1.
(3) PB C 357 van 4.10.2018, blz. 1.
(4) PB C 357 van 4.10.2018, blz. 9.
(5) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(6) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.


2. Resolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2018/2175(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0116/2019),

A.  overwegende dat de kwijtingsautoriteit in het kader van de kwijtingsprocedure de nadruk legt op het bijzonder belang van het verder versterken van de democratische legitimiteit van de instellingen van de Unie door de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten, en het uitvoeren van het concept van resultaatgericht begroten en een goed personeelsbeheer;

1.  is verheugd over de conclusie van de Rekenkamer dat de betalingen als geheel over het per 31 december 2017 afgesloten jaar met betrekking tot de administratieve en andere uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (de "EDPS") geen materiële fouten vertonen en dat de onderzochte toezicht- en controlesystemen voor de administratieve en andere uitgaven doeltreffend waren;

2.  stelt vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag van 2017 opmerkt dat er geen ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde aspecten inzake personele middelen en aanbesteding door de EDPS;

3.  betreurt het echter dat volgens het jaarlijkse activiteitenverslag van de EDPS voor in 2017 slechts één enkele betaling door de Rekenkamer is onderzocht; is van mening dat, ondanks het feit dat de EDPS geen gedecentraliseerd agentschap van de Unie is en zijn begroting een zeer klein percentage van de begroting van de Unie uitmaakt, de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen van de EDPS naar behoren door het Hof moeten worden onderzocht, te weten vanaf 2018, aangezien transparantie van essentieel belang is voor de goede werking van dit EU-orgaan; verzoekt de Rekenkamer derhalve om met betrekking tot de jaarrekening van dit belangrijke EU-orgaan aparte jaarlijkse activiteitenverslagen op te stellen;

4.  merkt op dat de EDPS in 2017 een totale toegewezen begroting van 11 324 735 EUR had, een stijging van 21,93 % ten opzichte van de begroting 2016, en dat de uitvoering van de begroting wat betreft vastleggingskredieten voor 2017 10 075 534 EUR bedroeg; stelt met bezorgdheid vast dat het uitvoeringspercentage bleef dalen van 94,66 % in 2015 en 91,93 % in 2016 tot 89 % van de beschikbare kredieten in 2017; merkt op dat de uitvoering van de begroting wat betreft betalingskredieten 9 368 686,15 EUR bedroeg, hetgeen neerkomt op 77 % van de beschikbare kredieten; wijst in dit verband in het bijzonder op titels I en III, waar het uitvoeringspercentage 88,24 %, respectievelijk 73,10 % bedroeg; spoort de EDPS aan zijn inspanningen te intensiveren en zijn begrotingsramingen zorgvuldig vast te stellen;

5.  merkt op dat de begroting van de EDPS sterk beïnvloed werd door twee belangrijke wetswijzigingen (de algemene verordening gegevensbescherming(1) en de richtlijn inzake gegevensbescherming in de sectoren politie en justitie(2)); stelt vast dat de meeste aanvullende middelen zijn toegewezen aan de EDPS voor de totstandkoming van het secretariaat van het nieuw opgerichte Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB);

6.  neemt nota van de lopende werkzaamheden van de EDPS voor de invoering van procedures voor resultaatgericht begroten en dringt aan op een snelle tenuitvoerlegging van deze beginselen; merkt op dat de EDPS zijn kernprestatie-indicatoren (KPI's) heeft geëvalueerd om rekening te houden met zijn nieuwe doelstellingen en prioriteiten op basis van de strategie 2015-2019 van de EDPS; is ingenomen met het feit dat de strategie op schema ligt en de waarden voor het merendeel van de KPI's hun respectieve streefcijfers overschrijden;

7.  merkt op dat de begroting van de EDPS voornamelijk van administratieve aard is en dat een groot deel wordt gebruikt voor uitgaven met betrekking tot personeel, gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse werkingskosten;

8.  is verheugd over het besluit van de EDPS om zijn jaarlijkse activiteitenverslagen uiterlijk op 31 maart te publiceren teneinde de kwijtingsprocedure te optimaliseren en te versnellen;

9.  wijst op de steeds belangrijkere rol van de EDPS voor de tenuitvoerlegging van de Europese regels inzake gegevensbescherming en privacy binnen de instellingen en organen van de EU; is ingenomen met de activiteiten van de EDPS, waaronder een toenemend aantal adviezen over Unievoorstellen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, de ondersteuning van Unie-instellingen bij de voorbereiding van de nieuwe regels inzake gegevensbescherming, de deelname aan de eerste gezamenlijke evaluatie van het privacyschild tussen de EU en de VS en het toezicht op Europol; moedigt de EDPS voor gegevensbescherming aan nauw te blijven samenwerken met de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming in de lidstaten met het oog op het waarborgen van een doeltreffend gecoördineerd toezicht en coöperatie bij de voorbereiding van het nieuwe rechtskader;

10.  is ingenomen dat de EDPS een personeelsinkrimping met 5 % in zijn personeelsformatie heeft doorgevoerd en merkt op dat de Rekenkamer in dit verband geen nadere opmerkingen heeft gemaakt;

11.  verwelkomt het gedetailleerde overzicht van de dienstreizen van de leden van de EDPS, waar in de laatste kwijtingsresolutie om was gevraagd;

12.  verwelkomt de interinstitutionele samenwerking zoals blijkt uit bijvoorbeeld de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau tussen de EDPS en andere Unie-instellingen, de bijstand van de Commissie op het gebied van financiën, boekhouding en begroting, en de deelname aan diverse interinstitutionele aanbestedingen, met name op het gebied van informatietechnologie en administratie;

13.  is ingenomen met de grafieken in het jaarlijks activiteitenverslag, waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt over het aantal dienstreizen, de gemiddelde duur en de gemiddelde kosten van het personeel van de EDPS en zijn leden; neemt kennis van de opname van een vergelijkende tabel inzake aanbestedingen, zoals verzocht was in het kwijtingsverslag van 2016;

14.  betreurt het dat de EDPS niet over een automatisch systeem beschikt om informatie met betrekking tot personele middelen op te vragen; spoort de EDPS aan om spoedig met de Commissie tot overeenstemming te komen over de aanpassing van het IT-instrument SYSPER voor het beheer van zijn personele middelen;

15.  is ingenomen met de intensievere communicatie met burgers en belanghebbenden en met de gestage toename van volgers op sociale media; is verheugd over de lancering in maart 2017 van de nieuwe website van de EDPS;

16.  merkt op dat de EDPS extra werkruimte ter beschikking is gesteld om het groeiende aantal personeelsleden en de oprichting van het EDPB op te vangen;

17.  is ingenomen met het hoge percentage vrouwen in leidinggevende functies en de maatregelen die moeten zorgen voor genderevenwicht binnen de instelling; merkt evenwel op dat het totale personeelsbestand voor slechts 32 % uit mannen bestaat; onderstreept dat maatregelen ter bevordering van genderevenwicht en gelijke kansen alle geslachten ten goede moeten komen;

18.  is ingenomen met de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon en de maatregelen om het personeel van de EDPS bewust te maken van intimidatie; moedigt de EDPS aan om nauwlettend toe te zien op de doeltreffendheid van zijn beleid in dit verband, om het bewustzijn over intimidatie op de werkplek te blijven vergroten en om een cultuur van nultolerantie ten aanzien van intimidatie te bevorderen;

19.  stelt vast dat de 80 personeelsleden in totaal uit 16 verschillende landen afkomstig waren; verzoekt de EDPS ernaar te streven dat alle lidstaten evenredig vertegenwoordigd zijn in de personeelsbezetting;

20.  stelt vast dat in de gedragscode voor de leden van de EDPS het probleem van "draaideuren" wordt aangepakt; verwelkomt het feit dat de belangenverklaringen en de cv's van de leden van de EDPS beschikbaar zijn op de website van de instelling; moedigt de EDPS aan te zorgen voor transparantie ten aanzien van zijn activiteiten en optimale praktijken uit te wisselen met andere Unie-instellingen;

21.  is ingenomen met de beschikbare informatie over de internecontrolemaatregelen; is ingenomen met de follow-up van de aanbevelingen van de dienst Interne audit als gevolg van de jaarlijkse interne audit voor 2016 en is ingenomen met het feit dat de drie lopende aanbevelingen binnenkort zullen worden afgesloten;

22.  is ingenomen met het Ethisch kader van de EDPS, dat betrekking heeft op de toezichthouders en alle leden van het secretariaat in hun betrekkingen met andere Unie-instellingen en andere belanghebbenden; is ingenomen met de formele vaststelling van de positie van de ethisch functionaris van de EDPS; moedigt de EDPS aan zich in te spannen om de gedragscode in overeenstemming te brengen met nieuwe ontwikkelingen en beste praktijken;

23.  betreurt het dat de EDPS in het kader van de kwijting voor 2017 te weinig informatie heeft verstrekt over interne procedures voor klokkenluiden; benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de nodige procedures voorhanden zijn en dat alle personeelsleden goed op de hoogte zijn van hun rechten, teneinde een institutionele cultuur van vertrouwen tot stand te brengen;

24.  merkt op dat het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Europese Unie terug te trekken naar het zich laat aanzien geen directe gevolgen zal hebben voor de financiële, menselijke of structurele organisatie van de EDPS; is ingenomen met het besluit van de EDPS om al zijn vier Britse personeelsleden te handhaven.

(1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(2) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid