Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2175(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0116/2019

Teksty złożone :

A8-0116/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0253

Teksty przyjęte
PDF 143kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2018/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0326/2018)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0116/2019),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
(2) Dz.U. C 348 z 28.9.2018, s. 1.
(3) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.
(4) Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 9.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2018/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8‑0116/2019),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania demokratycznej legitymacji instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „EIOD”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2017 Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności EIOD w odniesieniu do zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

3.  ubolewa jednak, że jak poinformowano w sprawozdaniu rocznym z działalności EIOD, w 2017 r. Trybunał zbadał tylko jedną płatność; jest zdania, że wprawdzie EIOD nie jest zdecentralizowaną agencją unijną, a jego budżet stanowi bardzo niewielką część budżetu Unii, jednak Trybunał powinien, począwszy od 2018 r., odpowiednio badać legalność i prawidłowość transakcji EIOD, gdyż przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania tego organu Unii; w związku z tym postuluje, aby Trybunał wydawał odrębne sprawozdania roczne z działalności dotyczące sprawozdania finansowego tego ważnego organu Unii;

4.  zauważa, że całkowity budżet przyznany EIOD na rok 2017 wynosił 11 324 735 EUR, co stanowi wzrost o 21,93 % w porównaniu z budżetem na 2016 r., oraz że wykonanie budżetu pod względem środków na zobowiązania w 2017 r. wyniosło 10 075 534 EUR; zauważa z niepokojem, że wskaźnik wykonania budżetu nadal spadał – z 94,66 % w 2015 r. i 91,93 % w 2016 r. do 89 % dostępnych środków w 2017 r.; zauważa, że wykonanie budżetu pod względem środków na płatności wyniosło 9 368 686,15 EUR, co oznacza 77 % dostępnych środków; w związku z tym zwraca uwagę na tytuły I i III, gdzie wskaźniki wykonania środków wyniosły 88,24 % i 73,10 %; wzywa EIOD do zintensyfikowania wysiłków i do ostrożnego szacowania budżetu;

5.  zauważa, że na budżet EIOD ogromny wpływ miały dwie duże zmiany ustawodawcze (ogólne rozporządzenie o ochronie danych(1) i dyrektywa w sprawie ochrony danych w sektorze policji i wymiarze sprawiedliwości(2)); zauważa, że większość dodatkowych środków przyznano EIOD na powołanie sekretariatu nowo utworzonej Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD);

6.  odnotowuje prace EIOD nad wprowadzeniem procedur budżetowania celowego i apeluje o sprawne wdrożenie tych zasad; zauważa, że EIOD ocenił swoje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, aby uwzględnić nowe cele i priorytety w oparciu o strategię EIOD na lata 2015–2019; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategia jest pomyślnie wdrażana, a większość kluczowych wskaźników skuteczności działania osiąga lub przekracza swoje odnośne cele;

7.  zwraca uwagę, że budżet EIOD jest głównie administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki dotyczące pracowników, budynków, mebli, wyposażenia oraz różnych kosztów bieżących;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję EIOD o publikowaniu rocznych sprawozdań z działalności do 31 marca z myślą o optymizacji i przyspieszeniu procedury udzielania absolutorium;

9.  podkreśla coraz ważniejszą rolę EIOD w zapewnianiu wdrażania europejskich przepisów o ochronie danych i prywatności w instytucjach i organach Unii; z zadowoleniem przyjmuje działalność EIOD, w tym rosnącą liczbę opinii w sprawie unijnych wniosków dotyczących ochrony danych i kwestii prywatności, pomoc udzielaną instytucjom Unii w przygotowaniach do nowych zasad ochrony danych, udział w pierwszym wspólnym przeglądzie Tarczy Prywatności UE-USA oraz nadzór nad Europolem; zachęca EIOD do dalszej pracy w ścisłym kontakcie z krajowymi organami ochrony danych w państwach członkowskich, aby zapewnić rzeczywisty skoordynowany nadzór oraz współpracować w przygotowaniach do nowych ram ustawodawczych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie przez EIOD obniżenia liczby pracowników w planie zatrudnienia o 5 % i zauważa, że Trybunał nie ma już żadnych uwag w tej kwestii;

11.  z zadowoleniem przyjmuje uwzględnianie przez EIOD szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów służbowych członków tej instytucji, zgodnie z wymogiem zawartym w ostatniej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia współpracy międzyinstytucjonalnej, czego dowodem są umowy o gwarantowanym poziomie usług zawarte przez EIOD i inne instytucje Unii, pomoc Komisji w kwestiach finansowych, księgowych i budżetowych czy też udział w różnych międzyinstytucjonalnych zaproszeniach do składania ofert, zwłaszcza w obszarze technologii informacyjnych i administracji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności wykresy, które dostarczają szczegółowych informacji o liczbie wyjazdów służbowych, średniej długości i średnim koszcie personelu EIOD i członków tej instytucji; zauważa dołączenie tabeli porównawczej dotyczącej zamówień, o co wystąpiono w sprawozdaniu w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016;

14.  ubolewa, że EIOD nie ma automatycznego systemu do uzyskiwania informacji związanych z zasobami ludzkimi; zachęca EIOD do zawarcia szybkiego porozumienia z Komisją w sprawie dostosowania narzędzia informatycznego SYSPER na potrzeby zarządzania zasobami ludzkimi;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zintensyfikowaną komunikację z obywatelami i zainteresowanymi stronami, a także stale rosnącą liczbę osób śledzących w mediach społecznościowych; z zadowoleniem przyjmuje także uruchomienie w marcu 2017 r. nowej strony internetowej EIOD;

16.  zauważa, że EIOD przyznano dodatkową powierzchnię do pracy, aby mógł on uporać się z kwestią rosnącej liczby pracowników oraz z utworzeniem EROD;

17.  z zadowoleniem przyjmuje wysoki odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych, a także środki służące zapewnieniu równowagi płci w tej instytucji; zauważa jednakże, że jedynie 32 % personelu to mężczyźni; podkreśla, że ze środków służących promowaniu równowagi płci i równych szans powinni korzystać przedstawiciele obu płci;

18.  z zadowoleniem przyjmuje pracę zaufanego doradcy oraz środki służące podniesieniu wśród pracowników EIOD świadomości na temat molestowania; zachęca EIOD do ścisłego monitorowania skuteczności swojej polityki w tym obszarze, do kontynuowania podnoszenia świadomości na temat molestowania w miejscu pracy oraz do sprzyjania kulturze zerowej tolerancji wobec molestowania;

19.  zauważa, że ogółem 80 pracowników pochodzi z 16 różnych państw członkowskich; apeluje, aby EIOD dążył do proporcjonalnej reprezentacji wszystkich państw członkowskich w liczbie personelu;

20.  zauważa, że kwestia efektu „drzwi obrotowych” została rozwiązana w kodeksie postępowania personelu EIOD; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że CV i deklaracje interesów członków EIOD są dostępne na stronie internetowej instytucji; zachęca EIOD do zapewnienia przejrzystości jego działań oraz do wymiany najlepszych praktyk z innymi instytucjami Unii;

21.  z zadowoleniem przyjmuje dostępne informacje o środkach kontroli wewnętrznej; z zadowoleniem przyjmuje działania następcze po zaleceniach wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego w wyniku rocznego audytu wewnętrznego dotyczącego 2016 r., a także fakt, że trzy zalecenia będące w toku wkrótce zostaną zamknięte;

22.  z zadowoleniem przyjmuje ramy etyczne EIOD, obowiązujące inspektorów i wszystkich pracowników sekretariatu w kontaktach z innymi instytucjami Unii i zainteresowanymi podmiotami; z zadowoleniem przyjmuje formalne ustanowienie w EIOD funkcji urzędnika ds. etyki; popiera działania EIOD na rzecz dostosowania kodeksu postępowania do nowych tendencji i najlepszych praktyk;

23.  ubolewa nad tym, że w kontekście udzielania absolutorium za rok 2017 EIOD nie dostarczył informacji w sprawie procedur wewnętrznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach; podkreśla, jak ważne jest wprowadzenie koniecznych procedur oraz właściwe informowanie pracowników o przysługujących im prawach, aby budować w instytucji kulturę zaufania;

24.  zauważa, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej nie powinna mieć żadnego bezpośredniego wpływu na finansową, kadrową lub strukturalną organizację EIOD; z zadowoleniem przyjmuje decyzję EIOD o utrzymaniu na stanowiskach jego wszystkich czterech brytyjskich pracowników.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności