Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2019

Predkladané texty :

A8-0116/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0253

Prijaté texty
PDF 140kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2018/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0116/2019),

1.  udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
(2) Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2018/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0116/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2017, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „EDPS“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2017 nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania EDPS žiadne významné nedostatky;

3.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že podľa výročnej správy o činnosti EDPS Dvor audítorov v roku 2017 preskúmal len jednu platbu; zastáva názor, že aj keď EDPS nie je decentralizovanou agentúrou Únie a jeho rozpočet predstavuje veľmi malé percento z rozpočtu Únie, Dvor audítorov by mal riadne preskúmať zákonnosť a riadnosť operácií EDPS od roku 2018, pretože pre správne fungovanie tohto orgánu Únie je veľmi dôležitá transparentnosť; žiada preto, aby Dvor audítorov vydával samostatné výročné správy týkajúce sa overenia ročnej účtovnej závierky tohto dôležitého subjektu Únie;

4.  konštatuje, že v roku 2017 mal EDPS k dispozícii rozpočet v celkovej výške 11 324 735 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 21,93 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, a že plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2017 bolo vo výške 10 075 534 EUR; so znepokojením konštatuje, že miera plnenia sa naďalej znižovala z 94,66 % v roku 2015 a 91,93 % v roku 2016 na 89 % dostupných rozpočtových prostriedkov v roku 2017; konštatuje, že plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, predstavovalo 9 368 686,15 EUR, čo zodpovedá 77 % dostupných rozpočtových prostriedkov; v tejto súvislosti poukazuje na hlavu I s mierou plnenia 88,24 % a na hlavu III s mierou plnenia 73,10 %; nabáda EDPS, aby zintenzívnil svoje úsilie a stanovoval svoje odhady rozpočtu obozretne;

5.  konštatuje, že rozpočet EDPS bol silno ovplyvnený dvoma hlavnými legislatívnymi zmenami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov(1) a smernica o ochrane údajov v oblastiach polície a súdnictva(2)); konštatuje, že väčšina dodatočných zdrojov bola pridelená EDPS na vytvorenie sekretariátu novovytvoreného Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB);

6.  berie na vedomie prebiehajúcu prácu EDPS, pokiaľ ide o zavádzanie postupov pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti, a vyzýva na urýchlené vykonávanie týchto zásad; konštatuje, že EDPS vyhodnotil svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej len „KPI“) s cieľom zohľadniť svoje nové ciele a priority na základe stratégie EDPS na roky 2015 – 2019; víta skutočnosť, že stratégia je na dobrej ceste, pričom hodnoty väčšiny KPI sa plnia alebo presahujú príslušné ciele;

7.  konštatuje, že rozpočet EDPS je zväčša administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov;

8.  víta zámer EDPS uverejniť svoju výročnú správu o činnosti do 31. marca, aby sa optimalizoval a urýchlil postup udelenia absolutória;

9.  zdôrazňuje čoraz dôležitejšiu úlohu EDPS pri zabezpečovaní vykonávania európskych pravidiel v oblasti ochrany údajov a súkromia v inštitúciách a orgánoch Únie; víta činnosť EDPS vrátane rastúceho počtu stanovísk k návrhom EÚ týkajúcim sa otázok ochrany údajov a súkromia, podpory pre inštitúcie EÚ pri príprave nových pravidiel ochrany údajov, účasti na prvej spoločnej revízii štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a dohľadu nad Europolom; nabáda EDPS, aby naďalej úzko spolupracoval s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu údajov v členských štátoch s cieľom zabezpečiť účinný koordinovaný dohľad a spolupracovať na príprave nového právneho rámca;

10.  víta skutočnosť, že EDPS vykonal 5 % zníženie počtu zamestnancov v pláne pracovných miest, a konštatuje, že Dvor audítorov nemal v tejto súvislosti žiadne ďalšie pripomienky;

11.  víta zahrnutie podrobných informácií týkajúcich sa služobných ciest členov EDPS, ako sa požadovalo v poslednom uznesení o udelení absolutória;

12.  víta preukázanú medziinštitucionálnu spoluprácu, napríklad prostredníctvom dohôd o úrovni poskytovaných služieb medzi EDPS a ostatnými inštitúciami Únie, pomoci Komisie vo finančných, účtovných a rozpočtových otázkach alebo účasti na rôznych medziinštitucionálnych výzvach na predloženie ponúk, najmä v oblasti informačných technológií a správy;

13.  víta grafy uvedené vo výročnej správe o činnosti, ktoré poskytujú podrobné informácie o počte misií, priemernej dobe trvania a priemernej výške nákladov na zamestnancov EDPS a jeho členov; berie na vedomie zahrnutie porovnávacej tabuľky o verejnom obstarávaní, ako sa požaduje v správe o absolutóriu za rok 2016;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že EDPS nemá automatický systém na získavanie informácií týkajúcich sa ľudských zdrojov; nabáda EDPS, aby s Komisiou urýchlene uzavrel dohodu, pokiaľ ide o prispôsobenie systému IT-Tol SYSPER riadeniu jeho ľudských zdrojov;

15.  víta intenzívnejšiu komunikáciu s občanmi a zainteresovanými stranami, ako aj neustále zvyšovanie počtu abonentov na platformách sociálnych médií; víta tiež spustenie novej webovej stránky EDPS v marci 2017;

16.  konštatuje, že EDPS bol poskytnutý ďalší pracovný priestor na riešenie rastúceho počtu zamestnancov a vytvorenie Európskeho výboru pre ochranu údajov;

17.  víta vysoký podiel žien na riadiacich pozíciách a opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnováhy v inštitúcii; konštatuje však, že iba 32 % celkového počtu zamestnancov tvorili muži; zdôrazňuje, že opatrenia na podporu rodovej rovnováhy a rovnakých príležitostí by mali byť prospešné pre obe pohlavia;

18.  víta prácu dôverného poradcu a opatrenia na zvýšenie povedomia zamestnancov EDPS o obťažovaní; nabáda EDPS, aby v tomto smere dôsledne monitoroval účinnosť svojej politiky, aby naďalej zvyšoval informovanosť o obťažovaní na pracovisku a aby upevňoval kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu;

19.  poznamenáva, že 80 zamestnancov pochádzalo spolu zo 16 rôznych členských štátov; vyzýva EDPS, aby sa usiloval o primerané zastúpenie všetkých členských štátov medzi zamestnancami;

20.  konštatuje, že problematika tzv. javu otáčavých dverí sa riešila v kódexe správania členov EDPS; víta skutočnosť, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov EDPS sú dostupné na webovej stránke inštitúcie; nabáda EDPS, aby zabezpečil transparentnosť svojej činnosti a aby si vymieňal osvedčené postupy s ostatnými inštitúciami Únie;

21.  víta dostupné informácie o opatreniach vnútornej kontroly; víta opatrenia nadväzujúce na odporúčania Útvaru pre vnútorný audit vyplývajúce z vnútorného auditu na rok 2016 a skutočnosť, že sa majú uzavrieť tri neuzavreté odporúčania;

22.  víta etický rámec EDPS, ktorý sa týka orgánov dohľadu a všetkých členov sekretariátu v rámci ich vzťahov s inými inštitúciami Únie a inými zainteresovanými stranami; víta formálne vytvorenie funkcie etického úradníka v EDPS; podporuje úsilie EDPS zosúladiť kódex správania s novými trendmi a najlepšími postupmi;

23.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o interných postupoch týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti, ktoré poskytol EDPS v súvislosti s absolutóriom za rok 2017; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli zavedené potrebné postupy a aby boli všetci zamestnanci riadne informovaní o svojich právach s cieľom vybudovať inštitucionálnu kultúru dôvery;

24.  konštatuje, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie by nemalo žiadny priamy vplyv na finančnú, ľudskú alebo organizačnú štruktúru EDPS; víta rozhodnutie EDPS ponechať všetkých štyroch britských zamestnancov na ich pozíciách.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia