Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2175(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0116/2019

Predložena besedila :

A8-0116/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0253

Sprejeta besedila
PDF 129kWORD 56k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2018/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2017,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(6) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0116/2019),

1.  podeli razrešnico evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna Evropskega nadzornik za varstvo podatkov za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 28.2.2017.
(2) UL C 348, 28.9.2018, str. 1.
(3) UL C 357, 4.10.2018, str. 1.
(4) UL C 357, 4.10.2018, str. 9.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(6) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2018/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0116/2019),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da v plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) kot celoti za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2017 ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.  obžaluje pa, da je Računsko sodišče glede na letno poročilo nadzornika o dejavnostih v letu 2017 pregledalo eno samo izplačilo; meni, da nadzornik sicer ni decentralizirana agencija Unije in njegov proračun predstavlja zelo majhen odstotek proračuna Unije, vendar bi se moralo Računsko sodišče od leta 2018 naprej vseeno ustrezno prepričati o zakonitosti in pravilnosti njegovih transakcij, saj je preglednost bistvena za pravilno delovanje tega organa Unije; zato zahteva, da Računsko sodišče za letne računovodske izkaze tega pomembnega organa Unije pripravlja ločeno letno poročilo o dejavnostih;

4.  ugotavlja, da je bil nadzorniku v letu 2017 dodeljen proračun v znesku 11.324.735 EUR, kar je 21,93 % več kot leta 2016, pri čemer so bila v letu 2017 izvršena sredstva za prevzem obveznosti v znesku 10.075.534 EUR; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja še naprej zmanjševala, saj je bilo leta 2015 izvršenih 94,66 %, leta 2016 91,93 %, leta 2017 pa 89 % razpoložljivih sredstev; ugotavlja, da so bila izvršena sredstva za plačila v znesku 9.368.686,15 EUR, kar ustreza 77 % razpoložljivih sredstev; v zvezi s tem opozarja na naslova I in III s stopnjama 88,24 % in 73,10 %; poziva nadzornika, naj si bolj prizadeva, da bi bil pri ocenjevanju proračuna preudaren;

5.  ugotavlja, da sta na proračun nadzornika močno vplivali dve pomembni zakonodajni spremembi (splošna uredba o varstvu podatkov(1) in direktiva o varstvu podatkov na področjih policije in pravosodja(2)); ugotavlja, da je bila večina dodatnih sredstev nadzorniku dodeljena za vzpostavitev sekretariata novoustanovljenega Evropskega odbora za varstvo podatkov;

6.  je seznanjen, da si nadzornik nenehno prizadeva, da bi uvedel oblikovanje proračuna glede na uspešnost, in ga poziva, naj začne hitro izvajati ta načela; ugotavlja, da je nadzornik ocenil svoje ključne kazalnike uspešnosti, da bi upošteval nove cilje in prednostne naloge, ki jih je vključil v svojo strategijo za obdobje 2015–2019; pozdravlja dejstvo, da je strategija na dobri poti, vrednosti za večino ključnih kazalnikov uspešnosti pa dosegajo ali presegajo zadane cilje;

7.  ugotavlja, da je proračun nadzornika večinoma upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi, stavbami, pohištvom, opremo in raznimi tekočimi stroški;

8.  pozdravlja odločitev nadzornika, da svoja letna poročila o dejavnostih objavi do 31. marca, da bi se tako optimiziral in pospešil postopek razrešnice;

9.  poudarja, da ima nadzornik čedalje pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju izvajanja evropskih predpisov o varstvu podatkov in zasebnosti v institucijah in organih Unije; pozdravlja dejavnosti nadzornika, vključno z vse večjim številom mnenj o predlogih Unije v zvezi z varstvom podatkov in zasebnostjo, podporo institucijam Unije pri oblikovanju novih pravil o varstvu podatkov, sodelovanjem pri prvem skupnem pregledu zasebnostnega ščita EU in ZDA ter nadzorom nad Europolom; poziva nadzornika, naj še naprej tesno sodeluje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov v državah članicah, da bi zagotovil učinkovito usklajevanje nadzora ter sodeloval pri pripravljanju novega pravnega okvira;

10.  pozdravlja, da je nadzornik v skladu s kadrovskim načrtom zmanjšal število zaposlenih za 5 % in da Računsko sodišče v zvezi s tem ni imelo dodatnih pripomb;

11.  pozdravlja vključitev podrobnih podatkov o službenih potovanjih, ki so jih opravili člani urada nadzornika, kot je bilo zahtevano v zadnji resoluciji o razrešnici;

12.  pozdravlja medinstitucionalno sodelovanje, o katerem pričajo na primer sporazumi o ravni storitev med nadzornikom in drugimi institucijami Unije, pomoč Komisije pri finančnih, računovodskih in proračunskih zadevah ter sodelovanje pri različnih medinstitucionalnih razpisih za zbiranje ponudb, zlasti na področju informacijske tehnologije in upravnih zadev;

13.  pozdravlja grafikone v letnem poročilu o dejavnostih, ki za zaposlene in člane prikazujejo podrobne informacije o številu službenih potovanj, povprečno trajanje in povprečne stroške; je seznanjen z vključitvijo primerjalne preglednice o javnih naročilih, kakor je bilo zahtevano v poročilu o razrešnici za leto 2016;

14.  obžaluje, da nadzornik nima samodejnega sistema za priklic informacij o človeških virih; spodbuja ga, naj hitro sklene dogovor s Komisijo v zvezi s prilagoditvijo orodja IT SYSPER za upravljanje človeških virov;

15.  pozdravlja, da je nadzornik okrepil komunikacijo z državljani in deležniki in da se vseskozi povečuje število sledilcev na platformah družbenih medijev; pozdravlja tudi, da je od marca 2017 na voljo novo spletno mesto nadzornika;

16.  ugotavlja, da so bili nadzorniku zaradi čedalje več zaposlenih in ustanovitve Evropskega odbora za varstvo podatkov odobreni dodatni prostori;

17.  pozdravlja visok delež žensk na vodstvenih položajih in ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov v instituciji; ugotavlja pa, da je le 32 % zaposlenih moških; poudarja, da bi morali ukrepi za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov in enakih možnosti koristiti obema spoloma;

18.  pozdravlja delo zaupnega svetovalca in ukrepe za ozaveščanje o nadlegovanju med zaposlenimi v uradu nadzornika; spodbuja nadzornika, naj natančno spremlja učinkovitost svoje politike v zvezi s tem, še naprej ozavešča o problematiki nadlegovanja na delovnem mestu ter spodbuja politiko ničelne tolerance glede nadlegovanja;

19.  ugotavlja, da je nadzornik skupaj zaposloval 80 uslužbencev iz 16 različnih držav članic; poziva ga, naj si prizadeva za sorazmerno zastopanost vseh držav članic med uslužbenci;

20.  ugotavlja, da je bilo izmenično zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju obravnavano v kodeksu ravnanja za člane nadzornika; pozdravlja dejstvo, da so življenjepisi in izjave o interesih članov nadzornika na voljo na spletišču institucije; poziva nadzornika, naj zagotovi preglednost svojih dejavnosti ter si izmenjuje primere najboljše prakse z drugimi institucijami EU;

21.  pozdravlja informacije, ki so na voljo o ukrepih notranje kontrole; pozdravlja, da je nadzornik naknadno obravnaval priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo podala po notranji reviziji za leto 2016, in da bo kmalu zaključil še tri odprta priporočila;

22.  pozdravlja okvir poklicne etike, ki ga nadzornik in vsi člani sekretariata uporabljajo pri svojih odnosih z drugimi institucijami EU in drugimi deležniki; pozdravlja, da je nadzornik uradno vzpostavil delovno mesto uradnika za etiko; spodbuja prizadevanja nadzornika, da bi kodeks ravnanja uskladil z novimi trendi in primeri najboljše prakse;

23.  obžaluje, da nadzornik v postopku razrešnice za leto 2017 ni posredoval informacij o notranjih postopkih za prijavljanje nepravilnosti; poudarja, kako pomembno je uvesti ustrezne postopke in uslužbence ustrezno seznaniti z njihovimi pravicami, da bi vzpostavili institucionalno kulturo zaupanja;

24.  je seznanjen, da odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije ne bo neposredno vplivala na finančno, kadrovsko ali strukturno organizacijo nadzornika; pozdravlja odločitev nadzornika, da obdrži vse štiri britanske uslužbence.

(1) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(2) Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov