Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2175(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0116/2019

Ingivna texter :

A8-0116/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0253

Antagna texter
PDF 129kWORD 49k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2018/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0116/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska datatillsynsmannen för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 28.2.2017.
(2) EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.
(4) EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2018/2175(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0116/2019), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet vill den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten särskilt framhålla vikten av en ytterligare stärkning av EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, samt av tillämpningen av resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2017 för administrativa och andra utgifter för Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) var fria från väsentliga felaktigheter och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa och andra utgifter var ändamålsenliga.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2017 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden som rörde datatillsynsmannens personal och upphandlingar.

3.  Europaparlamentet beklagar dock att enligt datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapport granskade revisionsrätten endast en enda betalning under 2017. Parlamentet påpekar att även om datatillsynsmannen inte är någon decentraliserad unionsbyrå och dess budget utgör en mycket liten andel av unionens budget, bör lagligheten och korrektheten i datatillsynsmannens transaktioner ändå undersökas ordentligt av revisionsrätten, eftersom transparens är avgörande för att detta unionsorgan ska fungera korrekt. Parlamentet begär därför att revisionsrätten ska utfärda separata verksamhetsrapporter om årsredovisningen för detta viktiga unionsorgan.

4.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen hade en total anslagen budget på 11 324 735 EUR för 2017, vilket utgjorde en ökning med 21,93 % jämfört med budgeten för 2016, samt att budgetens utnyttjandegrad i form av åtagandebemyndiganden för 2017 uppgick till 10 075 534 EUR. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden fortsatte att sjunka, från 94,66 % under 2015 och 91,93 % under 2016 till 89 % av de tillgängliga anslagen under 2017. Parlamentet noterar att budgetgenomförandet i form av betalningsbemyndiganden uppgick till 9 368 686,15 EUR, vilket motsvarar 77 % av de tillgängliga anslagen. Parlamentet framhåller i detta avseende avdelningarna I och III med en utnyttjandegrad på 88,24 % respektive 73,10 %. Datatillsynsmannen uppmanas att öka sina ansträngningar och att fastställa sina budgetberäkningar med omsorg.

5.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannens budget i hög grad påverkades av två större lagstiftningsändringar (den allmänna dataskyddsförordningen(1) och direktivet om uppgiftsskydd inom polisen och rättsväsendet(2)). Parlamentet konstaterar att de flesta ytterligare resurserna har tilldelats datatillsynsmannen för att upprätta ett sekretariat åt den nyinrättade Europeiska dataskyddsstyrelsen.

6.  Europaparlamentet noterar datatillsynsmannens pågående arbete med att införa resultatbaserad budgetering och efterlyser ett snabbt genomförande av dessa principer. Parlamentet noterar att datatillsynsmannen har utvärderat sina nyckelprestationsindikatorer för att ta hänsyn till de nya målen och prioriteringarna i datatillsynsmannens strategi för 2015–2019. Parlamentet välkomnar att strategin är på rätt väg, och att de flesta centrala resultatindikatorer uppfyller eller överstiger sina respektive mål.

7.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannens budget huvudsakligen är administrativ, och att en stor del av anslagen går till utgifter för personal, fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader.

8.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens beslut att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport senast den 31 mars för att optimera och påskynda förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

9.  Europaparlamentet understryker den allt viktigare roll som datatillsynsmannen spelar för att säkerställa att europeiska uppgiftsskydds- och integritetsbestämmelser följs inom EU:s institutioner och organ. Parlamentet välkomnar datatillsynsmannens verksamhet, däribland ett ökande antal yttranden om unionsförslag rörande personuppgiftsskydd och integritet, stöd till EU-insitutioner för att utarbeta nya dataskyddsbestämmelser, deltagande i den första skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, samt tillsynen av Europol. Parlamentet uppmuntrar datastillsynsmannen att fortsätta föra ett nära samarbete med nationella dataskyddsmyndigheter i medlemsstaterna för att säkerställa en effektiv och samordnad övervakning och samarbeta för att införa den nya rättsliga ramen.

10.  Europaparlamentet välkomnar att datatillsynsmannen har genomfört en personalminskning på 5 % i sin tjänsteförteckning och noterar att revisionsrätten inte hade några ytterligare anmärkningar i detta avseende.

11.  Europaparlamentet välkomnar införandet, i enlighet med begäran i den senaste ansvarsfrihetsresolutionen, av detaljerad information om tjänsteresor som datatillsynsmannens medlemmar har gjort.

12.  Europaparlamentet välkomnar det interinstitutionella samarbetet såsom det bedrivs genom till exempel servicenivåavtalen mellan datatillsynsmannen och andra unionsinstitutioner, kommissionens stöd i finans-, bokförings- och budgetfrågor samt deltagandet i olika interinstitutionella anbudsinfordringar, i synnerhet inom IT och förvaltning.

13.  Europaparlamentet välkomnar diagrammen i den årliga verksamhetsrapporten, med detaljerad information om antalet tjänsteresor, resornas genomsnittliga längd och den genomsnittliga kostnaden för datatillsynsmannens personal och medlemmar. Parlamentet konstaterar att man har inkluderat en jämförelsetabell om upphandling, vilket begärdes i rapporten om ansvarsfrihet för 2016.

14.  Europaparlamentet beklagar att datatillsynsmannen inte har något automatiskt system för att ta fram personalrelaterad information. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att snarast nå en överenskommelse med kommissionen om att anpassa sitt it-verktyg Sysper så att det kan användas för datatillsynsmannens personalförvaltning.

15.  Europaparlamentet välkomnar att kommunikationen med allmänheten och intressenterna har intensifierats, och att antalet följare på sociala medier fortsätter att öka. Parlamentet välkomnar också lanseringen av datatillsynsmannens nya webbplats i mars 2017.

16.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen gavs extra utrymme för att kunna hantera den växande personalstyrkan och bildandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

17.  Europaparlamentet välkomnar den höga andelen kvinnor på ledande poster och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en jämn könsfördelning inom institutionen. Parlament konstaterar dock att endast 32 % av den totala personalstyrkan är män. Parlamentet understryker att åtgärder för att främja en jämn könsfördelning och lika möjligheter bör gynna alla kön.

18.  Europaparlamentet välkomnar den konfidentiella rådgivarens arbete och de åtgärder som har vidtagits för att öka medvetenheten om trakasserier bland datatillsynsmannens anställda. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att noggrant följa upp hur effektiv denna policy är, att fortsätta öka medvetenheten om trakasserier på arbetsplatsen samt att främja en kultur med nolltolerans mot trakasserier.

19.  Europaparlamentet noterar att de 80 anställda kom från totalt 16 olika medlemsstater. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att sträva efter en proportionell representation från alla medlemsstater bland personalen.

20.  Europaparlamentet noterar att problemet med ”svängdörrsmetoder” har tagits upp i uppförandekoden för datatillsynsmannens medlemmar. Parlamentet välkomnar att meritförteckningar och intresseförklaringar för datatillsynsmannens medlemmar finns tillgängliga på institutionens webbplats. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att se till att den är transparent i fråga om sin verksamhet och att utbyta bästa praxis med andra EU-institutioner.

21.  Europaparlamentet välkomnar den information som finns tillgänglig rörande interna kontrollåtgärder. Parlamentet välkomnar att man har följt upp de rekommendationer som tjänsten för internrevision gav vid den årliga internrevisionen 2016 och att behandlingen av de tre återstående rekommendationerna snart kommer att slutföras.

22.  Europaparlamentet välkomnar datatillsynsmannens etiska ramverk, vilket gäller tillsynsmännen och samtliga medlemmar av sekretariatet i deras förbindelser med övriga EU-institutioner och andra berörda parter. Parlamentet välkomnar att en post som etikombud hos datatillsynsmannens formellt har införts. Parlamentet stöder datatillsynsmannens arbete med att anpassa uppförandekoden till nya trender och bästa praxis.

23.  Europaparlamentet beklagar bristen på information om interna förfaranden för visselblåsning från datatillsynsmannen i samband med ansvarsfrihetsförfarandet för 2017. Parlamentet understryker att man behöver säkerställa att nödvändiga förfaranden införs och att all personal ges korrekt information om sina rättigheter, så att en institutionell förtroendekultur kan byggas upp.

24.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen inte kommer att ha någon direkt inverkan på datatillsynsmannens finansiella, personalmässiga eller strukturella organisation. Parlamentet välkomnar datatillsynsmannens beslut att behålla samtliga fyra anställda brittiska medborgare i personalen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy