Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2210(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0140/2019

Внесени текстове :

A8-0140/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0254

Приети текстове
PDF 182kWORD 63k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
P8_TA(2019)0254A8-0140/2019

Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2018/2210(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година (COM(2018)0545),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата(1) относно годишните отчети на агенциите за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(2) на Съвета, и по-специално член 1, параграф 2 и член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3), и по-специално членове 68 и 70 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4), и по-специално член 110 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0140/2019),

А.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа за всеки орган по смисъла на член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и раздел 5 от приложение V към Правилника за дейността на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че препоръките на междуинституционалната работна група (МРГ2) по въпросите на ресурсите на децентрализираните агенции бяха одобрени от Председателския съвет на 18 януари 2018 г.; припомня 6-те препоръки, отправени в рамките на нейния мандат, по-специално във връзка с целта за намаляване на персонала с 5%, разглеждането на нови задачи, редовното оценяване на агенциите, споделянето на услуги, оценката на агенциите с няколко места на работа и агенциите, финансирани чрез такси;

В.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава значението на по-нататъшното укрепване на ефикасността, ефективността, икономиите и отчетността на институциите на Съюза и на прилагането на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  подчертава, че дейността на агенциите е особено видима в държавите членки и оказва съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области от жизненоважно значение за европейските граждани, като например сигурност, безопасност, здравеопазване, научни изследвания, икономически въпроси, околна среда, равенство между половете, енергетика, транспорт, свобода и правосъдие; посочва отново значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху ежедневието на гражданите на Съюза; изтъква отново значението на автономността на агенциите, по-специално на регулаторните агенции и на агенциите, които се занимават с независимо събиране на информация; припомня, че агенциите са създадени основно за целите на функционирането на системите на Съюза, улесняването на прилагането на единния европейски пазар и извършването на независими технически или научни оценки; приветства в това отношение ефективното цялостно функциониране на агенциите, както и постигнатия напредък в повишаването на тяхната видимост за европейските граждани;

2.  отбелязва със задоволство, че според годишния доклад на Европейската сметна палата („Палатата“) относно агенциите на Съюза за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) Палатата е издала одитно становище без резерви относно надеждността и точността на отчетите на всички агенции; отбелязва освен това, че Палатата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите приходи за всички агенции; отбелязва, че Палатата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за всички агенции, с изключение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); отбелязва със съжаление, че за плащанията на EASO Палатата е изразила отрицателно становище;

3.  отбелязва, че за 32-те децентрализирани агенции на Съюза бюджетите за 2017 г. възлизат на около 2,35 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с около 13,36% в сравнение с 2016 г., и на 2,24 милиарда евро в бюджетни кредити за плащания, което показва увеличение с 10,31% в сравнение с 2016 г.; отбелязва освен това, че от общо 2,24 милиарда евро около 1,62 милиарда евро са били финансирани от общия бюджет на Съюза, което представлява 72,08% от общото финансиране на агенциите през 2017 г. (69,81% през 2016 г.); признава освен това, че около 627 милиона евро са били финансирани от такси и от преки вноски от участващите държави;

4.  припомня своето искане за рационализиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност за вземането на решения за освобождаване от отговорност през годината, която следва непосредствено годината, за която е предоставено освобождаването, като процедурата се приключва в рамките на годината след въпросната счетоводна година; във връзка с това приветства положените положителни усилия и доброто сътрудничество с мрежата на агенциите на Европейския съюз („Мрежата“) и отделните агенции, и по-специално Палатата, което показва ясен потенциал за рационализиране и ускоряване на процедурата от тяхна страна; оценява постигнатия до момента напредък и приканва всички заинтересовани участници да продължат да полагат усилия за по-нататъшно развитие на процедурата;

Основни рискове, установени от Палатата

5.  отбелязва със задоволство, че в своя доклад Палатата счита, че цялостният риск по отношение на надеждността на отчетите е нисък за всички агенции, тъй като отчетите на агенциите се основават на международно приети счетоводни стандарти и предвид факта, че в миналото са възникнали само няколко съществени грешки;

6.  отбелязва, че в своя доклад Палатата счита общия риск за законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите на агенциите, за среден, като той варира от нисък до висок за конкретни бюджетни дялове; отбелязва, че рискът по дял I (разходи за персонал) като цяло е нисък, за дял II (административни разходи) рискът се счита за среден, а за дял III (оперативни разходи) рискът се счита за нисък до висок в зависимост от агенциите и естеството на оперативните им разходи; посочва, че източниците на риск обикновено произтичат от обществените поръчки и плащанията на безвъзмездни средства;

7.  отбелязва, че според доклада на Палатата рискът за доброто финансово управление е среден и се концентрира главно в областта на информационните технологии (ИТ) и обществените поръчки; изразява съжаление, че ИТ и обществените поръчки продължават да са податливи на грешки;

8.  подчертава, че от по-широка гледна точка броят на малките агенции, всяка със свои собствени административни структури и процедури, крие риск от административна неефективност и създава риск от припокриване на несъгласувани методи, освен ако е гарантирана хармонизация и е налице ефикасно споделяне на ресурсите;

Бюджетно и финансово управление

9.  отбелязва със задоволство, че според доклада на Палатата броят на констатациите относно законосъобразността и редовността на плащанията е намалял до 8 през 2017 г., от 11 през 2016 г., което показва непрекъснатите усилия на агенциите във връзка със спазването на Финансовия регламент;

10.  призовава Комисията, Мрежата и отделните агенции да работят съвместно и да предоставят конструктивна обратна информация по време на преговорите за Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., както и да проучат нови източници на финансиране за агенциите, в допълнение към съществуващото финансиране от бюджета на Съюза; настоява бъдещите решения относно ресурсите да не се вземат на глобална основа, а по-скоро да бъдат обвързани със задачите, които агенциите са натоварени да изпълняват въз основа на действащото законодателство; във връзка с това подчертава значението на тематичното групиране на агенциите и сътрудничеството между тях в зависимост от областите на политиката;

11.  отбелязва, че нивото на детайлност на одитираните отчети за изпълнение на бюджета на някои агенции е различно от това на отчетите на повечето други агенции, което показва необходимостта от ясни насоки относно отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите; отбелязва положените усилия за гарантиране на последователност при начина на представяне и докладване във връзка с отчетите; отбелязва несъответствия в някои данни и документи, оповестени от агенциите, особено по отношение на данните, свързани с персонала, включително в докладите относно щатното разписание (попълнени длъжности или максимален брой длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза); посочва, че някои агенции не посочват ясно в своите доклади използваните показатели за изпълнението на бюджета и че агенциите невинаги изчисляват съответните суми и проценти последователно, като използват същите елементи за изчисление; призовава Комисията, Мрежата и отделните агенции да работят по рационализирани и хармонизирани показатели и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети в това отношение; освен това призовава Комисията през следващите години автоматично да предоставя на органа по освобождаване от отговорност официалния бюджет (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и данните за персонала (щатно разписание, договорно наети служители и командировани национални експерти към 31 декември на въпросната година) на 32-те децентрализирани агенции;

12.  припомня предложението на Мрежата във връзка с докладването на анулираните пренесени бюджетни кредити, надхвърлящи 5% от общия бюджет за предходната година; счита обаче, че докладването на дела на анулираните пренесени бюджетни кредити над общата сума, пренесена от година N-2 към N-1, представлява по-целесъобразен показател за прилагането на бюджетния принцип на ежегодност; подчертава, че равнището на анулираните пренесени бюджетни кредити е показателно за степента, в която агенциите правилно са прогнозирали своите финансови потребности; приканва Палатата и Комисията да предложат и определят последователна формула за изчисляване на отменените пренесени бюджетни кредити и призовава агенциите да включат тази информация в съответните си консолидирани годишни отчети за дейността за следващите финансови години;

13.  подчертава необходимостта от изготвяне на ясни определения за „приемливи“ преноси, за да се рационализира докладването от страна на Палатата и агенциите по този въпрос, както и за да може органът по освобождаване от отговорност да прави разграничение между преносите, които показват лошо бюджетно планиране, и преносите, които се използват като бюджетен инструмент за подкрепа на многогодишните програми, както и за планирането на обществени поръчки;

Резултати от дейността

14.  насърчава агенциите и Комисията да прилагат принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, последователно да търсят най-ефективните начини за осигуряване на добавена стойност и допълнително да проучат възможните подобрения на ефикасността по отношение на управлението на ресурсите;

15.  отбелязва със задоволство, че Мрежата е изградена от агенциите като платформа за сътрудничество между тях и има за цел да подобри информираността за дейността на агенциите, да открива и насърчава потенциалните възможности за подобряване на ефикасността и да създава добавена стойност; признава добавената стойност на Мрежата в сътрудничеството ѝ с Парламента и приветства нейните усилия за координиране, събиране и консолидиране на действия и информация в полза на институциите на Съюза; освен това оценява насоките, предоставени от Мрежата на агенциите в техните усилия за оптимизиране на капацитета им за планиране, наблюдение и докладване на резултатите, бюджета и използваните ресурси;

16.  отбелязва със задоволство, че някои агенции си сътрудничат в рамките на своето тематично групиране, като например агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи(5), и европейските надзорни органи(6); насърчава другите агенции също да засилят сътрудничеството помежду си, когато това е възможно, не само във връзка със споделеното използване на услуги и полезни взаимодействия, а и в общите за тях области на политиката; приветства новия агрегиран формат на доклада на Палатата, който представя агенциите в съответствие с функциите от многогодишната финансова рамка и по този начин ги групира по области на политиката;

17.  подчертава, че трябва да се взема предвид ефективността при преместването и установяването на агенции в държави членки; изразява разочарованието си от резултатите, постигнати в това отношение от междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции (МРГ), тъй като не са разработени конкретни предложения за сливане или съвместно настаняване на агенции, работещи по свързани области на политиката; настоятелно призовава Комисията незабавно да представи оценка за агенциите с повече от едно седалище, както се препоръчва от МРГ, както и предложения за евентуални сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи към Комисията, въз основа на внимателен задълбочен анализ и при прилагане на ясни и прозрачни критерии, които бяха предвидени в заданието на МРГ, но в действителност така и не бяха направени поради липса на предложения в тази насока от страна на Комисията;

18.  изразява съжаление, че въпреки че агенциите използват в по-голяма степен сходни системи за бюджетно управление и счетоводство, те продължават да използват множество ИТ инструменти в други ключови области като управление на човешките ресурси и управление на обществените поръчки и договорите; споделя становището на Палатата, че допълнителното хармонизиране на ИТ инструментите в тези области би подобрило разходната ефективност, би намалило рисковете за вътрешния контрол и би засилило управлението в областта на ИТ;

Политика относно персонала

19.  отбелязва, че през 2017 г. в 32-те децентрализирани агенции са работили 7 324 длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти (6 941 през 2016 г.), което представлява увеличение с 5,52% в сравнение с предходната година;

20.  отбелязва, че за да се справят по подходящ начин с новите задачи, да се стремят към постоянно повишаване на ефективността, да запълват бързо и ефективно свободните длъжности и да подобряват способността си за привличане на експерти, агенциите следва непрекъснато да наблюдават и оценяват състоянието на своя персонал и потребностите от допълнителни човешки и финансови ресурси, както и да отправят съответните искания, когато е необходимо, за да могат адекватно да изпълняват своите задачи и отговорности;

21.  припомня, че по време на последващото заседание на МРГ2, проведено на 12 юли 2018 г., Комисията представи докладна записка относно развитието на броя на длъжностите в щатното разписание, за които тя счита, че е постигнато намаляване на персонала с 5%; посочва, че това заключение беше подкрепено от Парламента;(7)

22.  подчертава, че МРГ2 също така разгледа пилотния случай на ЕААБ за финансираните чрез такси агенции; заявява, че дори агенциите да се финансират изцяло чрез такси, те продължават да подлежат на пълен отчет пред органа по освобождаване от отговорност, предвид съответните рискове за репутацията; изтъква, че финансирането чрез такси има предимства и недостатъци; подчертава, че финансирането чрез такси би могло да доведе до конфликти на интереси и непредсказуем поток на приходи и че са необходими добри показатели за качество;

23.  отбелязва, че Комисията е приложила допълнително годишно съкращение с 1% за петгодишния период 2014 – 2018 г., за да създаде „резерв за преразпределение“, от който да може да разпределя работни места за агенциите с нови задачи или в начална фаза на функциониране(8);

24.  отбелязва, че децентрализираните агенции прибягват в по-голяма степен до използването на договорно наети служители за изпълнението на нови задачи, като по този начин частично компенсират 5%-то намаление на персонала и съкращението с цел създаване на резерв за преразпределение; призовава Мрежата да разработи обща политика да не се замества постоянният персонал с по-скъпоструващи външни консултанти;

25.  отбелязва свързаното с недостига на персонал предизвикателство, пред което са изправени някои от агенциите, особено когато се възлагат нови задачи, без да се предвижда допълнителен персонал за тяхното изпълнение; изразява съжаление, че Комисията не е взела под внимание искането на засегнатите агенции за увеличаване на техния персонал, което излага на риск добрите им резултати;

26.  отбелязва със загриженост броя на факторите, които пречат на оперативната ефективност на някои агенции, като например затруднения при наемането на квалифицирани кадри за определени длъжности, отчасти поради ниския корекционен коефициент в някои държави членки, и изпълнението на дейности чрез процедури за отпускане на безвъзмездни средства, които са дълги и трудни от административна гледна точка; призовава Мрежата и отделните агенции да разгледат подходящи решения и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в това отношение напредък;

27.  призовава всички агенции да оповестят своето ниво на текучество на персонала и ясно да посочат позициите, които действително са заети към 31 декември на съответната финансова година, за да се гарантира съпоставимост между агенциите;

28.  изразява съжаление за дисбаланса между половете в някои агенции; призовава всички агенции постоянно да работят за балансирано разпределение на всички равнища на персонала и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно прилаганите мерки и напредъка;

29.  отбелязва със загриженост, че повечето агенции не публикуват своите обявления за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); разбира обаче загрижеността на агенциите във връзка с високите разходи за писмени преводи; в това отношение приветства общата платформа за работни места, стартирана и поддържана от Мрежата, и приканва агенциите да се възползват в пълна степен от платформата; призовава EPSO също така да популяризира платформата за работни места на Мрежата в своя общ уебсайт за обявленията за свободни работни места в администрацията на Съюза;

30.  насърчава агенциите на Съюза да обмислят приемането на стратегия за основните права, включително позоваване на основните права в кодекс за поведение, който би могъл да определи задълженията и обучението на техния персонал; създаването на механизми, които да гарантират, че всяко нарушение на основните права ще бъде открито и докладвано и че основните органи на агенциите ще бъдат своевременно уведомявани за рисковете от такива нарушения; създаването, когато е уместно, на длъжността „служител по въпросите на основните права“, който да се отчита пряко пред управителния съвет, за да се осигури известна степен на независимост спрямо другите служители, с оглед гарантиране на незабавно отстраняване на заплахите за основните права и непрекъснато подобряване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията; развитието на редовен диалог с организациите на гражданското общество и съответните международни организации по въпросите на основните права; превръщането на зачитането на основните права в централен елемент от мандата за сътрудничество на агенциите с външни организации, включително по-специално представители на националните администрации, с които те си взаимодействат на оперативно равнище;

31.  отбелязва със загриженост честите съобщения за тормоз и злоупотреби в някои агенции; счита, че следва да се прилагат ефективни политики за превенция и да се намерят ефективни процедури за решаване на проблемите на жертвите; призовава Комисията активно да наблюдава правилата, прилагани от агенциите за предотвратяване на всяка форма на лошо отношение в рамките на агенциите;

Обществени поръчки

32.  отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата продължават да съществуват недостатъци в управлението на обществените поръчки, като 14 агенции показват слабости в тази област, свързани най-вече с възлагането на обществени поръчки за услуги; отбелязва, че тези слабости произтичат от липсата на подходящ баланс между цена и качество при възлагането на договори, неоптимално изготвяне на рамкови договори, необосновани посреднически услуги и използването на рамкови договори без достатъчно подробности; призовава агенциите да обърнат специално внимание на коментарите на Палатата и допълнително да подобрят управлението на обществените поръчки;

33.  счита положението в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки за неприемливо и призовава Комисията да упражнява по-активен контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, провеждани от агенциите;

34.  приветства факта, че агенциите все по-често използват портала за съвместни обществени поръчки, т.е. централния регистър във връзка с възможностите за съвместно възлагане на обществени поръчки, който се намира на екстранета на агенциите и включва функционалности, като например споделянето на документи и дискусии във форуми, а това прави комуникацията между агенциите относно услугите за възлагане на обществени поръчки по-прозрачна и по-лесна за управление;

35.  споделя мнението на Палатата по отношение на използването на сходни инструменти и едно-единствено решение за възлагането на обществени поръчки за доставки или услуги (електронни обществени поръчки) с цел постигане на по-хармонизирана ИТ рамка между агенциите; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък в това отношение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

36.  отбелязва, че 77% от агенциите вече са създали и приложили вътрешни правила или насоки относно подаването на сигнали за нередности, а останалите 23% са в процес на приемането им; настоятелно призовава останалите агенции незабавно да установят и да прилагат вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно приемането и прилагането на тези мерки;

37.  приветства факта, че 29 агенции (94%) са въвели насоки за предоставяне на публичен достъп до документите; призовава останалите агенции, които все още не разполагат с такива насоки, да приемат такива без по-нататъшно отлагане; одобрява разработването на вътрешни системи за обработка на заявленията, включително определянето на специално обучени екипи във връзка с достъпа до документи, специализирани в обработката на подаваните заявления в агенциите с по-голяма честота и сложност на заявленията; призовава Мрежата да разработи общи насоки за прилагане на публичен достъп до документите, които да бъдат прилагани от агенциите;

38.  отбелязва, че декларациите за интереси на членовете на управителните съвети и висшето ръководство са налице в почти всички агенции и че те са публикувани от повечето агенции на техния уебсайт, заедно със съответните автобиографии; призовава Мрежата да продължи да докладва на органа по освобождаване от отговорност по този въпрос; подчертава, че членовете на управителните съвети и висшето ръководство следва да представят декларации за интереси вместо декларации за липса на конфликт на интереси; отново заявява, че членовете или ръководството не могат сами да декларират липса на конфликт на интереси; припомня, че наличието на конфликт на интереси следва да се преценява от неутрален орган;

39.  припомня, че редица агенции, по-специално тези, които издават разрешения на трети страни за пускане на продукти на пазара, са уязвими, ако не разполагат с ясни и ефективни правила за предотвратяване на конфликти на интереси, които да прилагат; призовава всички агенции да участват в междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност, който понастоящем е предмет на преговори между Комисията, Съвета и Парламента;

40.  призовава агенциите да прилагат всеобхватна и хоризонтална политика по отношение на избягването на конфликти на интереси и да използват политиката за независимост на Европейската агенция по химикали (ECHA) като най-добра практика и пример за система за наблюдение и предотвратяване на всякакви конфликти на интереси; припомня, че в съответствие с тази политика за независимост подаването на годишни декларации за интереси от всички съответни служители и експерти е задължително, както и актуализирането им при настъпването на промени, и че всеки, който декларира интерес по отношение на даден въпрос се изключва от вземането на решение или приемането на становище по този въпрос; освен това насърчава агенциите да създадат консултативен комитет по въпросите на конфликтите на интереси;

Вътрешен контрол

41.  отбелязва коментара на Палатата относно необходимостта да се засили независимостта на главните счетоводители, като те бъдат поставени на пряко подчинение на директорите и на управителните съвети на агенциите във връзка с 11 агенции; отбелязва отговора на Мрежата, който гласи, че няма контекст или анализ на риска, за да се обоснове този коментар; приканва Палатата и Мрежата да постигнат общ подход по въпроса и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно развитието по този въпрос;

42.  отбелязва със задоволство, че при голяма част от агенциите (28) не се наблюдават слабости в прилагането на техните стандарти за вътрешен контрол по отношение на плановете им за непрекъснатост на дейността; призовава останалите агенции да подобрят своето положение, за да намалят всички потенциални рискове, и да докладват на органа по освобождаване от отговорност за взетите мерки;

Други коментари

43.  посочва, че на 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за решението си да напусне Съюза; отбелязва със загриженост, че за разлика от повечето други агенции, пет от агенциите не са извършили цялостен анализ на вероятните последици от оттеглянето на Обединеното кралство за тяхната организация, дейност и счетоводно отчитане;

44.  отбелязва споразумението, постигнато на заседанието на Съвета по общи въпроси от 20 ноември 2017 г., за преместване на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския банков орган (ЕБО) от Лондон съответно в Амстердам и Париж; отбелязва със загриженост потенциалните последици за тези агенции от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза във връзка с бъдещите разходи и загубата на експертен опит, което създава риск за непрекъснатостта на дейността; отбелязва освен това евентуалното отражение върху приходите и дейностите на няколко агенции, чиито седалища не са в Лондон; призовава агенциите да се подготвят за намаляване на всички потенциални рискове, които може да възникнат, и да докладват на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на подобни подготвителни мерки;

45.  отбелязва със загриженост, че някои агенции продължават да имат двойни оперативни и административни седалища; счита за важно двойните седалища, които нямат оперативна добавена стойност, да се премахнат при първа възможност;

46.  изразява съжаление, че новият Финансов регламент не предвижда намаляване на административната тежест, която продължават да носят децентрализираните агенции; отбелязва, че по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната отговорност [...] продължава да носи Палатата, която управлява [...] всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки“; отново заявява, че новият подход към одитите, с участието на одитори от частния сектор, е довел до значително увеличаване на административната тежест за агенциите и че времето, посветено на възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите за одит, води до допълнителни разходи, като по този начин допълнително се натоварват ограничените ресурси на агенциите; подчертава, че е необходимо да се разреши този проблем; призовава участващите страни да предоставят решения по този въпрос, така че значително да се намали административната тежест;

47.  потвърждава, че външните оценки на агенциите като цяло са положителни и че агенциите са изготвили планове за действие за проследяване на въпросите, повдигнати в докладите за оценка; отбелязва, че въпреки че учредителните регламенти на повечето агенции предвиждат периодично провеждане на външни оценки (обикновено веднъж на всеки четири до шест години), учредителните регламенти на пет децентрализирани агенции не включват такава разпоредба, а учредителният регламент на ЕМА изисква извършването на външна оценка само веднъж на всеки десет години; призовава Комисията и тези агенции да разгледат този въпрос и да докладват на органа по освобождаване от отговорност за взетите мерки;

48.  приветства преразглеждането на учредителните регламенти на трите тристранни агенции – Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA);

49.  припомня, че провежданата всяка година размяна на мнения по проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии допринася за гарантиране на съответствието на програмите и стратегиите с актуалните политически приоритети, особено в контекста на Eвропейския стълб на социалните права и стратегията „Европа 2020“;

o
o   o

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(5) Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), Европейски полицейски колеж (CEPOL), Европейска полицейска служба (Европол), Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст).
(6) Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
(7) писмо от Ж. Артюи до А. Таяни: Ref. D(2018)30134
(8) Според терминологията, използвана от Комисията за класифициране на децентрализираните агенции на агенции „в начална фаза на функциониране“, „с нови задачи“ или „с нормален ритъм на работа“, което отразява етапа от развитието им и увеличаването на техния принос за ЕС и броя на служителите им.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност