Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2210(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0140/2019

Texte depuse :

A8-0140/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0254

Texte adoptate
PDF 165kWORD 56k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
P8_TA(2019)0254A8-0140/2019

Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017: performanță, gestiune financiară și control (2018/2210(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere deciziile sale privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor agențiilor Uniunii Europene aferente exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2018)0545),

–  având în vedere raportul anual al Curții de Conturi(1) privind conturile anuale ale agențiilor pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(3), în special articolele 68 și 70,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(4), în special articolul 110,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0140/2019),

A.  întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism vizat de articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, observațiile cu caracter orizontal care însoțesc deciziile de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei și cu secțiunea V din anexa V la Regulamentul de procedură al Parlamentului European;

B.  întrucât recomandările Grupului de lucru interinstituțional (IIWG2) cu privire la resursele agențiilor descentralizate au fost aprobate de Conferința președinților la 18 ianuarie 2018; reamintește cele 6 recomandări emise în cadrul mandatului său, în special în ceea ce privește obiectivul de reducere cu 5 % a personalului, tratarea noilor sarcini, evaluarea periodică a agențiilor, partajarea serviciilor, evaluarea agențiilor cu sedii multiple și agențiile finanțate din taxe;

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este important să se consolideze și mai mult eficiența, eficacitatea, economiile și responsabilitatea instituțiilor Uniunii și să se pună în aplicare principiile întocmirii bugetului în funcție de performanțe și bunei guvernanțe a resurselor umane,

1.  subliniază că agențiile se bucură de o mare vizibilitate în statele membre și exercită o influență semnificativă asupra politicilor și proceselor de luare a deciziilor, precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță vitală pentru cetățenii europeni, cum ar fi securitatea, siguranța, sănătatea, cercetarea, afacerile economice, mediul, egalitatea de gen, energia, transportul, libertatea și justiția; reamintește importanța sarcinilor realizate de agenții și impactul lor direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii; reamintește, de asemenea, importanța autonomiei agențiilor, în special a agențiilor de reglementare și a celor care îndeplinesc funcția de colectare independentă de informații; reamintește că agențiile au fost înființate în primul rând pentru a opera sistemele Uniunii, a facilita punerea în aplicare a pieței unice europene și a realiza evaluări tehnice sau științifice independente; salută, în acest sens, îndeplinirea cu eficacitate a sarcinilor de către agenții în general și progresele realizate în ceea ce privește sporirea vizibilității lor în rândul cetățenilor europeni;

2.  constată cu satisfacție că, potrivit raportului anual al Curții de Conturi Europene („Curtea”) privind agențiile Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea a emis o opinie de audit fără rezerve privind fiabilitatea conturilor tuturor agențiilor; constată, de asemenea, că Curtea a emis o opinie fără rezerve privind legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente conturilor pentru toate agențiile; constată că Curtea a emis o opinie fără rezerve privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO); menționează cu regret că, în ceea ce privește plățile EASO, Curtea a emis o opinie contrară;

3.  ia act de faptul că, pentru cele 32 de agenții descentralizate ale Uniunii, bugetele pentru 2017 s-au ridicat la aproximativ 2,35 miliarde EUR în credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 13,36 % față de 2016, și la 2,24 miliarde EUR în credite de plată, ceea ce reprezintă o creștere de 10,31 % în comparație cu 2016; constată, de asemenea, că, din cele 2,24 miliarde EUR, aproximativ 1,62 miliarde EUR au provenit din bugetul general al Uniunii, reprezentând 72,08 % din finanțarea totală a agențiilor în 2017 (69,81 % în 2016); recunoaște, în plus, că aproximativ 627 milioane EUR au provenit din taxe și tarife și din contribuțiile directe ale țărilor participante;

4.  reamintește cererea sa privind raționalizarea și accelerarea procedurii de descărcare de gestiune pentru a lua o decizie privind acordarea descărcării de gestiune în anul imediat următor anului pentru care se acordă descărcarea de gestiune, încheind procedura în anul următor exercițiului financiar în cauză; salută, în acest sens, eforturile pozitive depuse și buna cooperare cu Rețeaua agențiilor Uniunii Europene („Rețeaua”), cu agențiile individuale și în special cu Curtea, ceea ce arată că există un potențial clar privind raționalizarea și accelerarea procedurii din partea acestora; apreciază progresele realizate până în prezent și invită toți actorii relevanți să își continue eforturile pentru continuarea procedurii;

Principalele riscuri identificate de Curte

5.  constată cu satisfacție că, potrivit raportului său, Curtea consideră că riscul general în ceea ce privește fiabilitatea conturilor este scăzut pentru toate agențiile, deoarece conturile agențiilor se bazează pe standarde contabile acceptate la nivel internațional și în trecut au apărut numai câteva erori materiale;

6.  constată că, în conformitate cu raportul său, Curtea consideră că riscul general în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor agențiilor este mediu, variind de la scăzut la ridicat pentru anumite titluri bugetare; constată că riscul aferent titlului I (cheltuieli cu personalul) este în general scăzut, pentru titlul II (cheltuieli administrative), riscul este considerat a fi mediu, iar pentru titlul III (cheltuieli operaționale), riscul este considerat a fi de la scăzut la ridicat, în funcție de agenții și de natura cheltuielilor lor operaționale; subliniază că sursele de risc sunt legate de obicei de achiziții și de plata subvențiilor;

7.  observă că, în conformitate cu raportul Curții, riscul pentru buna gestiune financiară este mediu și este identificat în principal în domeniul tehnologiei informației (IT) și în cel al achizițiilor publice; regretă că tehnologia informației și achizițiile publice continuă să fie domenii predispuse la erori;

8.  subliniază că, dintr-o perspectivă mai largă, numărul agențiilor mici, fiecare având propriile structuri și proceduri administrative, constituie un risc de ineficiență administrativă și prezintă riscul suprapunerii unor metode incoerente, dacă nu se asigură armonizarea și dacă resursele nu sunt partajate în mod eficient;

Gestiunea bugetară și financiară

9.  constată cu satisfacție că, potrivit raportului Curții, numărul observațiilor privind legalitatea și regularitatea plăților a scăzut la 8 în 2017, de la 11 în 2016, fapt care ilustrează eforturile continue ale agențiilor de a respecta Regulamentul financiar;

10.  invită Comisia, Rețeaua și agențiile individuale să colaboreze și să ofere un feedback constructiv în cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual de după 2020 și să caute noi surse de finanțare pentru agenții, în plus față de contribuțiile de la bugetul Uniunii; insistă că deciziile viitoare privind resursele nu ar trebui să fie luate în mod global, ci, mai degrabă, ar trebui să fie legate de sarcinile pe care agențiile sunt însărcinate să le îndeplinească pe baza legislației în vigoare; subliniază, în acest sens, importanța grupării tematice și a cooperării agențiilor în funcție de domeniile de politică;

11.  constată că rapoartele auditate cu privire la execuția bugetară ale anumitor agenții nu sunt atât de detaliate precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce demonstrează nevoia unor orientări clare referitoare la raportarea bugetară a agențiilor; ia act de efortul depus pentru a se asigura consecvența în prezentarea și raportarea conturilor; constată discrepanțe în ceea ce privește anumite informații și documente prezentate de agenții, în special referitoare la cifrele legate de personal, inclusiv în rapoartele privind schema de personal (posturi ocupate sau posturile maxime autorizate în temeiul bugetului Uniunii); subliniază că unele agenții nu precizează clar în rapoartele lor indicatorii de performanță bugetară folosiți și că agențiile nu au calculat întotdeauna sumele și procentajele respective în mod consecvent utilizând aceleași elemente de calcul; invită Comisia, Rețeaua și agențiile individuale să folosească indicatori simplificați și armonizați și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens; în plus, invită Comisia ca în următorii ani să transmită automat autorității care acordă descărcarea de gestiune bugetul oficial (în credite de angajament și credite de plată) și cifre referitoare la personal (schema de personal, agenții contractuali și experții naționali detașați, începând cu data de 31 decembrie a anului în cauză) pentru cele 32 de agenții descentralizate;

12.  reamintește propunerea Rețelei în ceea ce privește raportarea reportărilor anulate care depășesc 5 % din bugetul total al exercițiului precedent; consideră, cu toate acestea, că raportarea procentului de reportări anulate din suma totală reportată de la exercițiul N-2 la N-1 constituie un indicator mai relevant în ceea ce privește aplicarea principiului bugetar al anualității; subliniază că nivelul reportărilor anulate indică măsura în care agențiile și-au anticipat corect nevoile financiare; invită Curtea și Comisia să propună și să definească o formulă coerentă pentru calcularea reportărilor anulate și invită agențiile să includă aceste informații în rapoartele lor anuale de activitate consolidate pentru exercițiile financiare viitoare;

13.  subliniază că este nevoie să se definească clar ce constituie reportări acceptabile pentru a eficientiza raportarea Curții și a agențiilor cu privire la acest aspect, precum și pentru a-i permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să deosebească reportările care indică o planificare bugetară deficitară de reportările folosite ca instrument bugetar ce sprijină programele multianuale și planificările procedurilor de achiziții publice;

Performanța

14.  încurajează agențiile și Comisia să aplice principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe, să caute în mod consecvent cele mai eficiente modalități de a aduce valoare adăugată și să exploreze în continuare posibile îmbunătățiri ale eficienței în ceea ce privește gestionarea resurselor;

15.  constată cu satisfacție că Rețeaua a fost creată de către agenții ca o platformă de cooperare între acestea, cu scopul de a spori vizibilitatea agențiilor și de a identifica și a promova posibilele îmbunătățiri în materie de eficiență și valoare adăugată; recunoaște valoarea adăugată a Rețelei în cadrul cooperării sale cu Parlamentul și salută eforturile sale de coordonare, colectare și consolidare a acțiunilor și informațiilor în beneficiul instituțiilor Uniunii; în plus, apreciază orientările oferite de Rețea agențiilor în ceea ce privește eforturile acestora de a-și optimiza capacitatea de planificare, monitorizare și raportare cu privire la rezultate, buget și resurse utilizate;

16.  ia act cu satisfacție de faptul că unele agenții cooperează în funcție de grupul tematic din care fac parte, cum ar fi agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne(5) și autoritățile europene de supraveghere(6); încurajează și alte agenții să coopereze mai mult între ele ori de câte ori este posibil, nu numai pentru stabilirea unor servicii partajate și realizarea unor sinergii, dar și în domeniile tematice comune; salută noul format agregat al raportului Curții, care prezintă agențiile în funcție de rubricile din cadrul financiar multianual și, prin urmare, le grupează în funcție de domeniile de politică;

17.  subliniază necesitatea de a lua în considerare criteriul eficienței în momentul (re)amplasării agențiilor pe teritoriul statelor membre; își exprimă regretul cu privire la rezultatele obținute în acest sens de Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate, dat fiind că nu au fost elaborate propuneri specifice de a fuziona sau regrupa geografic agențiile care se axează pe domenii de politică conexe; îndeamnă Comisia să prezinte fără întârziere o evaluare a agențiilor care au mai multe locații, așa cum recomandă Grupul de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate, precum și propuneri privind posibilele fuziuni, închideri și/sau transferuri de sarcini către Comisie, pe baza unei analize aprofundate și utilizând criterii clare și transparente, așa cum au fost prevăzute în mandatul Grupului de lucru interinstituțional, dar care nu au fost niciodată examinate în mod corespunzător deoarece Comisia nu a prezentat propuneri în acest sens;

18.  regretă că deși agențiile utilizează mai mult sisteme similare de gestiune bugetară și de contabilitate, în alte domenii esențiale, cum ar fi managementul resurselor umane și gestionarea achizițiilor și a contractelor, folosesc în continuare o multitudine de soluții IT; este de acord cu Curtea că o armonizare intensificată a soluțiilor IT în aceste domenii ar îmbunătăți rentabilitatea, ar reduce riscurile legate de controlul intern și ar consolida guvernanța IT;

Politica de personal

19.  ia act de faptul că în cele 32 de agenții descentralizate erau angajați în 2017 7 324 de funcționari, agenți temporari, agenți contractuali și experți naționali detașați (față de 6 941 în 2016), ceea ce reprezintă o creștere cu 5,52 % față de exercițiul precedent;

20.  ia act de faptul că, pentru a gestiona în mod corespunzător noile sarcini, pentru a viza creșteri constante ale eficienței, pentru a asigura ocuparea rapidă și eficace a posturilor vacante și pentru a consolida capacitatea lor de a atrage experți, agențiile ar trebui să își monitorizeze și să își evalueze în mod continuu gradul de ocupare a posturilor și nevoile lor în materie de resurse umane și financiare suplimentare și să facă solicitările necesare pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile și responsabilitățile ce le revin;

21.  reamintește că, în cursul reuniunii de monitorizare a IIWG2 care a avut loc la 12 iulie 2018, Comisia a prezentat o notă privind evoluția numărului de posturi din schema de personal, menționând că s-a atins reducerea cu 5 % a personalului; subliniază că această concluzie a fost susținută de Parlament(7);

22.  subliniază că Grupul de lucru interinstituțional (IIWG2) a examinat, de asemenea, acțiunea-pilot a AESA pentru agențiile finanțate din taxe; declară că, deși agențiile sunt finanțate integral din taxe, acestea rămân pe deplin responsabile în fața autorității care acordă descărcarea de gestiune, având în vedere riscurile legate de reputație implicate; subliniază că finanțarea din taxe are avantaje și dezavantaje; subliniază că finanțarea din taxe ar putea duce la conflicte de interese și la un flux imprevizibil de venituri și că este nevoie de indicatori de bună calitate;

23.  observă că Comisia a aplicat o reducere anuală suplimentară de 1 % în perioada de cinci ani 2014-2018, pentru a crea un fond de redistribuire din care să aloce posturi agențiilor cărora li se atribuie sarcini noi sau agențiilor aflate în faza de început(8);

24.  observă că agențiile descentralizate au recurs într-o măsură mai mare la agenți contractuali pentru îndeplinirea noilor sarcini, ca măsură de compensare parțială a reducerii cu 5 % a personalului și a reducerii suplimentare aplicate pentru crearea rezervei de redistribuire; invită Rețeaua să elaboreze o politică generală pentru ca personalul permanent să nu fie înlocuit cu consultanți externi mai costisitori;

25.  ia act de provocarea legată de insuficiența personalului cu care se confruntă unele agenții, în special atunci când sunt atribuite noi sarcini fără a fi prevăzut personal suplimentar pentru îndeplinirea lor; regretă că Comisia nu a luat în considerare cererea agențiilor afectate de a crește numărul lor de angajați, fapt ce le pune în pericol buna funcționare;

26.  ia act cu îngrijorare de numărul de factori care împiedică performanța operațională a anumitor agenții, cum ar fi dificultatea de a angaja personal calificat pentru anumite grade, parțial din cauza coeficientului redus de corecție în anumite state membre, și implementarea activităților prin intermediul unor procese de acordare a subvențiilor lungi și solicitante din punct de vedere administrativ; invită Rețeaua și agențiile individuale să aibă în vedere soluții relevante și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

27.  invită toate agențiile să comunice nivelul rotației personalului lor și să indice în mod clar posturile care sunt ocupate efectiv până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar relevant, pentru a asigura comparabilitatea între agenții;

28.  regretă dezechilibrul de gen care există în unele agenții; invită toate agențiile să depună în mod constant eforturi pentru a asigura o repartizare echilibrată la toate nivelurile de personal și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune măsurile și progresele realizate în acest sens;

29.  ia act cu îngrijorare de faptul că majoritatea agențiilor nu-și publică anunțurile de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO); înțelege totuși preocuparea agențiilor legată de costurile mari de traducere; salută, în acest sens, platforma interagenții pentru publicarea locurilor de muncă lansată și menținută de Rețea și invită agențiile să profite pe deplin de platformă; invită EPSO să promoveze și platforma Rețelei pe site-ul său general de internet pentru anunțuri de posturi vacante UE;

30.  încurajează agențiile Uniunii să aibă în vedere adoptarea unei strategii privind drepturile fundamentale, care să includă o referire la drepturile fundamentale într-un cod de conduită care să definească obligațiile personalului și formarea personalului, instituirea de mecanisme care să asigure detectarea și raportarea oricărei încălcări a drepturilor fundamentale și semnalarea rapidă a riscurilor unor astfel de încălcări către organele principale ale agenției, crearea, atunci când este cazul, a unui post de ofițer pentru drepturile fundamentale, care să se afle în subordinea directă a consiliului de administrație, având astfel un anumit grad de independență față de ceilalți membri ai personalului, pentru a garanta că amenințările la adresa drepturilor fundamentale sunt tratate imediat și că politica organizației în materie de drepturi fundamentale este îmbunătățită constant, întreținerea unui dialog regulat cu organizațiile societății civile și cu organizațiile internaționale relevante privind aspectele legate de drepturile fundamentale, asigurarea faptului că respectarea drepturilor fundamentale este o componentă centrală a cadrului de referință al colaborării agenției în cauză cu actorii externi, inclusiv în special cu membrii administrațiilor naționale cu care aceștia interacționează la nivel operațional;

31.  ia act cu îngrijorare de o serie de rapoarte recurente privind cazurile de hărțuire și de abuz din anumite agenții; consideră că ar trebui implementate politici de prevenire eficace și ar trebui identificate proceduri eficiente de soluționare a problemelor victimelor; invită Comisia să monitorizeze în mod activ normele aplicate de agenții pentru a preveni orice formă de rele tratamente în interiorul lor;

Achizițiile

32.  ia act cu îngrijorare de faptul că, în conformitate cu raportul Curții, persistă deficiențe în gestionarea achizițiilor, 14 agenții demonstrând lacune în acest domeniu, în special legate de achizițiile de servicii; observă că printre sursele acestor deficiențe se numără lipsa unui echilibru adecvat între preț și calitate atunci când se atribuie contractele, o concepere a contractelor-cadru care nu este optimă, servicii intermediare nejustificate și utilizarea unor contracte-cadru insuficient de detaliate; invită agențiile să acorde o atenție deosebită observațiilor Curții și să-și îmbunătățească în continuare gestionarea achizițiilor publice;

33.  consideră inacceptabilă situația din cadrul EASO cu privire la procedurile de achiziții publice și invită Comisia să controleze mai activ procedurile de achiziții publice desfășurate de agenții;

34.  salută faptul că agențiile folosesc tot mai mult portalul pentru achizițiile publice comune (registrul central al posibilităților de achiziții publice comune), găzduit de site-ul extranet al agențiilor, care conține funcții precum partajarea de documente și forumuri de discuții și care sporește transparența și ușurința de gestionare a comunicării dintre agenții în materie de servicii de achiziții;

35.  împărtășește opinia Curții cu privire la utilizarea unor instrumente similare și a unei soluții unice pentru achiziționarea de bunuri sau servicii (achiziții publice electronice) pentru a realiza un cadru IT mai armonizat între agenții; invită Rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

36.  constată că 77 % dintre agenții au instituit deja și au pus în aplicare norme sau orientări interne privind avertizarea de integritate, iar restul de 23 % sunt pe cale să le adopte; îndeamnă restul agențiilor să instituie și să pună în aplicare fără întârziere norme interne privind avertizarea de integritate; invită Rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea și punerea în aplicare a acestor măsuri;

37.  salută faptul că 29 de agenții (94 %) dispun de orientări privind accesul public la documente; invită celelalte agenții care nu dispun încă de astfel de orientări să le adopte fără întârziere; aprobă elaborarea unor sisteme interne pentru tratarea solicitărilor, inclusiv a unor echipe special formate în domeniul accesului la documente, care să se ocupe de tratarea solicitărilor primite de agențiile care se confruntă cu o frecvență și o complexitate crescute în ceea ce privește solicitările; invită Rețeaua să elaboreze orientări comune pentru accesul public la documente, care să fie puse în aplicare de către agenții;

38.  ia act de faptul că în aproape toate agențiile se folosesc declarații de interese ale membrilor consiliului de administrație și ale conducerii de nivel superior și acestea sunt publicate de majoritatea agențiilor pe site-ul lor de internet, împreună cu CV-urile relevante; invită Rețeaua să informeze în continuare autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acest aspect; subliniază că membrii consiliului de administrație și conducerea de nivel superior ar trebui să prezinte declarații de interese și nu declarații privind absența conflictelor de interese; reamintește că nu este sarcina membrilor consiliului de administrație sau a conducerii să declare că nu se află în situații de conflict de interese; reamintește că un organism neutru ar trebui să evalueze existența conflictului de interese;

39.  reamintește că un număr de agenții, în special cele care eliberează autorizații către terți pentru a introduce produse pe piață, sunt vulnerabile dacă nu dispun de norme clare și eficace pentru a preveni conflictele de interese și dacă nu pun în aplicare aceste norme; invită toate agențiile să participe la Acordul interinstituțional privind registrul de transparență, care face în prezent obiectul negocierilor între Comisie, Consiliu și Parlament;

40.  invită agențiile să pună în aplicare o politică globală și orizontală privind evitarea conflictelor de interese și să utilizeze politica în materie de independență a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) drept model de bună practică și sistem exemplar de monitorizare și prevenire a conflictelor de interese; reamintește că, în conformitate cu această politică de independență, declarațiile anuale de interese ale întregului personal și ale experților în cauză sunt obligatorii și ar trebui actualizate în cazul în care situația se schimbă și orice persoană având un interes declarat într-o chestiune este exclusă de la luarea de decizii sau emiterea de avize în materie; încurajează, de asemenea, agențiile să instituie un comitet consultativ privind conflictele de interese;

Controalele interne

41.  ia act de observația Curții pentru 11 agenții, privind nevoia de a consolida independența contabililor prin subordonarea directă a acestora directorilor agențiilor și consiliilor de administrație; ia act de răspunsul Rețelei potrivit căruia nu există nicio analiză a contextului sau a riscurilor care să justifice această observație; invită Curtea și Rețeaua să ajungă la o abordare comună în această privință și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile înregistrate în acest sens;

42.  ia act cu satisfacție de faptul că marea majoritate a agențiilor (28) nu prezintă deficiențe legate de punerea în aplicare a standardelor lor de control intern în ceea ce privește planurile de asigurare a continuității activității; invită celelalte agenții să-și îmbunătățească situația pentru a atenua orice riscuri posibile și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate;

Alte observații

43.  subliniază că la 29 martie 2017, Regatul Unit i-a notificat Consiliului European decizia sa de a se retrage din Uniune; ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, cinci dintre agenții nu au efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al retragerii Regatului Unit asupra organizării, operațiunilor și conturilor lor;

44.  ia act de acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului Afaceri Generale din 20 noiembrie 2017 privind mutarea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și a Autorității Bancare Europene (ABE) de la Londra la Amsterdam și, respectiv, la Paris; ia act cu îngrijorare de posibilul impact al retragerii Regatului Unit din Uniune asupra acestor agenții, în ceea ce privește costurile viitoare și pierderea competențelor de specialitate, ceea ce poate pune în pericol continuitatea activității; remarcă, în plus, posibilul impact asupra veniturilor și activităților mai multor agenții care nu își au sediul la Londra; invită agențiile să se pregătească să atenueze orice riscuri posibile care ar putea apărea și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a unor astfel de măsuri pregătitoare;

45.  constată cu îngrijorare că unele agenții au în continuare două sedii, unul operațional și altul administrativ; consideră că este esențial să se desființeze cât mai curând posibil toate sediile duble care nu prezintă nicio valoare adăugată din punct de vedere operațional;

46.  regretă că noul Regulament financiar nu prevede nicio reducere a sarcinii administrative care continuă să fie suportată de agențiile descentralizate; observă că auditul agențiilor descentralizate rămâne „în responsabilitatea deplină a Curții, care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care se impun”; reamintește că noua abordare în materie de audit care implică auditori din sectorul privat a dus la o creștere semnificativă a sarcinii administrative a agențiilor, iar timpul petrecut cu atribuirea și gestionarea contractelor de audit a generat cheltuieli suplimentare solicitând, astfel, și mai mult resursele oricum limitate ale agențiilor; subliniază că această problemă trebuie rezolvată; invită părțile implicate să ofere soluții în această privință pentru a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă;

47.  recunoaște că evaluările externe ale agențiilor au, în general, un caracter pozitiv și că agențiile au elaborat planuri de acțiune pentru a soluționa problemele evocate în rapoartele de evaluare; observă că, deși în majoritatea cazurilor regulamentele de înființare ale agențiilor prevăd realizarea periodică de evaluări externe (de regulă, o dată la patru-șase ani), regulamentele de înființare a cinci agenții descentralizate nu conțin astfel de dispoziții, iar regulamentul de înființare a EMA impune o evaluare externă doar o dată la zece ani; invită Comisia și agențiile în cauză să remedieze acest aspect și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate;

48.  salută revizuirea regulamentelor de înființare a trei agenții tripartite - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA);

49.  reamintește că schimbul anual de opinii privind proiectele de programe anuale de activitate și strategiile multianuale ale agențiilor, care are loc în cadrul comisiilor parlamentare competente, contribuie la asigurarea faptului că programele și strategiile reflectă prioritățile politice reale, în special în contextul Pilonului european al drepturilor sociale și al Strategiei Europa 2020;

o
o   o

50.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care fac obiectul prezentei proceduri de descărcare de gestiune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 1.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(4) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(5) Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA), Colegiul European de Poliție (CEPOL), Oficiul European de Poliție (Europol), Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (Eurojust).
(6) Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
(7) Scrisoare din partea dlui Arthuis, adresată dlui Tajani: Ref. D(2018)30134.
(8) Terminologie folosită de Comisie pentru a clasifica agențiile drept „agenții în faza de început”, „agenții cu sarcini noi” și „agenții cu regim normal de funcționare”, categorii ce reflectă stadiul de dezvoltare al agențiilor și rata creșterii contribuțiilor din partea Uniunii și a ocupării posturilor.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate