Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2210(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2019

Predkladané texty :

A8-0140/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.13

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0254

Prijaté texty
PDF 175kWORD 57k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
P8_TA(2019)0254A8-0140/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola (2018/2210(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov(1) o agentúrach za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho články 68 a 70,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0140/2019),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt v zmysle článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a článku 70 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a časti 5 prílohy V k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže Konferencia predsedov 18. januára 2018 schválila odporúčania medziinštitucionálnej pracovnej skupiny (ďalej len „IIWG2“) týkajúce sa zdrojov decentralizovaných agentúr; pripomína 6 odporúčaní vydaných v rámci jej mandátu, konkrétne pokiaľ ide o cieľ znížiť počet zamestnancov o 5 %, riešenie nových úloh, pravidelné hodnotenie agentúr, spoločné využívanie služieb, hodnotenie agentúr s viacerými sídlami a agentúry financované z poplatkov;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania efektívnosti, účinnosti, hospodárnosti a zodpovednosti inštitúcií Únie, ako aj vykonávania koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že agentúry sú v členských štátoch veľmi viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politiky, rozhodovanie a na plnenie programov v oblastiach, ktoré majú pre európskych občanov rozhodujúci význam, ako sú bezpečnosť, ochrana, zdravie, výskum, hospodárske záležitosti, životné prostredie, rovnosť medzi ženami a mužmi, energetika, doprava, sloboda a spravodlivosť; pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; zdôrazňuje aj význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavnými dôvodmi zriaďovania agentúr bolo prevádzkovanie systémov Únie, uľahčenie zavádzania európskeho jednotného trhu a vypracúvanie nezávislých odborných alebo vedeckých posúdení; v tejto súvislosti víta pôsobivú celkovú výkonnosť agentúr a pokrok dosiahnutý v zlepšovaní ich viditeľnosti pre európskych občanov;

2.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) o agentúrach Únie za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vydal Dvor audítorov audítorské stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky všetkých agentúr; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k zákonnosti a riadnosti príjmov súvisiacich s účtovnou závierkou všetkých agentúr; dodáva, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou všetkých agentúr okrem Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO); s poľutovaním upozorňuje, že v prípade platieb EASO vydal Dvor audítorov záporné stanovisko;

3.  konštatuje, že celkový rozpočet 32 decentralizovaných agentúr Únie na rok 2017 predstavoval približne 2,35 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast približne o 13,36 %, a 2,24 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 10,31 %; okrem toho konštatuje, že zo sumy 2,24 miliardy EUR bolo približne 1,62 miliardy financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie, čo predstavuje 72,08 % celkového financovania agentúr v roku 2017 (69,81 % v roku 2016); berie tiež na vedomie, že približne 627 miliónov EUR bolo financovaných z poplatkov a platieb a z priamych príspevkov zúčastnených krajín;

4.  pripomína svoju požiadavku na zefektívnenie a urýchlenie postupu udeľovania absolutória tak, aby sa o udelení absolutória rozhodlo v roku bezprostredne nasledujúcom po roku, za ktorý sa udeľuje, a postup sa ukončil v priebehu roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom roku; v tejto súvislosti víta vynaložené pozitívne úsilie a dobrú spoluprácu so sieťou agentúr Európskej únie (ďalej len „sieť“) a jednotlivými agentúrami, a najmä s Dvorom audítorov, ktorý preukazuje jasný potenciál na zefektívnenie a urýchlenie postupu zo svojej strany; oceňuje dosiaľ dosiahnutý pokrok a vyzýva všetky príslušné subjekty, aby pokračovali vo svojom úsilí o ďalšie zlepšenie postupu;

Hlavné riziká podľa Dvora audítorov

5.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že celkové riziko pre spoľahlivosť účtovnej závierky je u všetkých agentúr nízke, keďže účtovné závierky agentúr sú založené na medzinárodne uznávaných účtovných štandardoch a v minulosti sa vyskytlo len niekoľko významných chýb;

6.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov je celkové riziko týkajúce sa zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnými závierkami agentúr stredné, pričom v konkrétnych rozpočtových hlavách sa pohybuje od nízkeho až po vysoké; konštatuje, že riziko v hlave I (výdavky na zamestnancov) je vo všeobecnosti nízke, v prípade hlavy II (administratívne výdavky) sa riziko považuje za stredné a v prípade hlavy III (operačné výdavky) sa riziko považuje za nízke až vysoké v závislosti od agentúry a povahy jej operačných výdavkov; upozorňuje, že zdroje rizika zvyčajne pochádzajú z obstarávania a platieb grantov;

7.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov je riziko týkajúce sa riadneho finančného riadenia stredné a zistilo sa najmä v oblasti informačných technológií (ďalej len „IT“) a verejného obstarávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že oblasti IT a verejného obstarávania sú naďalej náchylné na chyby;

8.  zdôrazňuje, že zo širšieho hľadiska predstavuje počet malých agentúr, z ktorých každá má vlastné administratívne štruktúry a postupy, riziko administratívnej neefektívnosti, a pokiaľ nedôjde k harmonizácii a efektívnemu spoločnému využívaniu zdrojov, hrozí, že nekonzistentné metódy sa môžu prekrývať;

Rozpočet a finančné riadenie

9.  s uspokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa počet pripomienok k zákonnosti a riadnosti platieb znížil z 11 v roku 2016 na 8 v roku 2017, čo poukazuje na pokračujúce úsilie agentúr o dodržiavanie nariadenia o rozpočtových pravidlách;

10.  vyzýva Komisiu, sieť a jednotlivé agentúry, aby spolupracovali a poskytli konštruktívnu spätnú väzbu počas rokovaní o viacročnom finančnom rámci na obdobie po roku 2020 a preskúmali nové zdroje financovania agentúr okrem existujúcich príspevkov z rozpočtu Únie; trvá na tom, že budúce rozhodnutia o zdrojoch by sa nemali prijímať globálne, ale mali by byť prepojené s úlohami, ktorými sú agentúry poverené na základe platných právnych predpisov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam tematického spájania a spolupráce agentúr podľa oblastí politík;

11.  konštatuje, že auditované správy o plnení rozpočtu niektorých agentúr sa líšia v miere poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo poukazuje na potrebu jasných usmernení k predkladaniu správ o plnení rozpočtu agentúr; berie na vedomie úsilie vynaložené s cieľom zabezpečiť konzistentnosť prezentácie a vykazovania účtov; všíma si nezrovnalosti v niektorých informáciách a dokumentoch zverejnených agentúrami, najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zamestnancov, a to aj v správach o pláne pracovných miest (obsadené pracovné miesta alebo maximálny počet pracovných miest schválený v rámci rozpočtu Únie); poukazuje na to, že niektoré agentúry vo svojich správach jasne neuvádzajú použité rozpočtové ukazovatele výkonnosti a že nie vždy vypočítavajú príslušné sumy a percentuálne hodnoty jednotným spôsobom, teda použitím rovnakých vstupných údajov; vyzýva Komisiu, sieť a jednotlivé agentúry, aby pracovali na zjednodušených a harmonizovaných ukazovateľoch a aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o opatreniach prijatých v tejto súvislosti; okrem toho vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcich rokoch automaticky poskytovala orgánu udeľujúcemu absolutórium oficiálny rozpočet (vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch) a počet zamestnancov (plán pracovných miest, počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov k 31. decembru príslušného roka) 32 decentralizovaných agentúr;

12.  pripomína návrh siete týkajúci sa vykazovania zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov presahujúcich 5 % celkového rozpočtu v predchádzajúcom roku; domnieva sa však, že vykazovanie podielu zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov na celkovej sume prenesenej z roku N–2 do roku N–1 predstavuje relevantnejší ukazovateľ, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady ročnej platnosti rozpočtu; zdôrazňuje, že úroveň zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov svedčí o tom, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby; vyzýva Dvor audítorov a Komisiu, aby navrhli a vymedzili konzistentný vzorec pre výpočet zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov, a vyzýva agentúry, aby tieto informácie zahrnuli do svojich konsolidovaných výročných správ o činnosti za nadchádzajúce rozpočtové roky;

13.  zdôrazňuje potrebu jasne vymedziť prijateľnú úroveň prenosov s cieľom zefektívniť predkladanie správ Dvora audítorov a agentúr o tejto problematike a umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium rozlišovať medzi prenosmi naznačujúcimi slabé rozpočtové plánovanie a prenosmi ako rozpočtovým nástrojom na podporu viacročných programov, ako aj plánovania verejného obstarávania;

Výkonnosť

14.  vyzýva agentúry a Komisiu, aby uplatňovali zásadu zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti, dôsledne hľadali čo najúčinnejšie spôsoby zabezpečenia pridanej hodnoty a stále skúmali možné zlepšenia efektívnosti v súvislosti s riadením zdrojov;

15.  s uspokojením konštatuje, že agentúry vytvorili sieť ako platformu vzájomnej spolupráce na zlepšenie svojej viditeľnosti, identifikáciu a presadzovanie možného zvýšenia efektívnosti a pridanej hodnoty; uznáva pridanú hodnotu siete v jej spolupráci s Európskym parlamentom a víta jej úsilie o koordináciu, zhromažďovanie a konsolidáciu opatrení a informácií v prospech inštitúcií Únie; okrem toho oceňuje usmernenia, ktoré sieť poskytuje agentúram pri ich úsilí o optimalizáciu schopnosti plánovať, monitorovať a podávať správy o výsledkoch, rozpočte a použitých zdrojoch;

16.  s uspokojením konštatuje, že niektoré agentúry spolupracujú podľa tematických zoskupení, napríklad agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(5) a európske orgány dohľadu(6); nabáda ostatné agentúry, aby podľa možností tiež prehlbovali vzájomnú spoluprácu, a to nielen zriaďovaním spoločných služieb a súčinnosti, ale aj v spoločných oblastiach politík; víta novú súhrnnú formu správy Dvora audítorov, ktorá obsahuje informácie o agentúrach podľa okruhov viacročného finančného rámca a zoskupuje ich tak podľa oblastí politík;

17.  zdôrazňuje, že pri umiestnení agentúr v členských štátoch (alebo ich presune) je potrebné brať do úvahy efektívnosť; vyjadruje sklamanie z výsledku, ktorý v tejto súvislosti dosiahla medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie agentúr alebo spoločné využívanie priestorov agentúrami so zameraním na súvisiace oblasti politiky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila hodnotenie agentúr s viacerými pôsobiskami, ako to odporučila medziinštitucionálna pracovná skupina, ako aj návrhy možných zlúčení, ukončení činnosti a/alebo presunov úloh na Komisiu, a to na základe dôslednej hĺbkovej analýzy a za použitia jasných a transparentných kritérií, ako sa uvádza v stanovách medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, čo sa však nikdy náležite nepreskúmalo z dôvodu chýbajúcich príslušných návrhov Komisie;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci agentúry zvýšili využívanie podobných systémov pre rozpočtové riadenie a účtovníctvo, v iných kľúčových oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov a riadenie verejného obstarávania a zákaziek, naďalej používajú veľké množstvo rôznych IT riešení; súhlasí s názorom Dvora audítorov, že ďalšia harmonizácia IT riešení v týchto oblastiach by zvýšila nákladovú efektívnosť, znížila riziká vnútornej kontroly a posilnila riadenie IT;

Personálna politika

19.  konštatuje, že v roku 2017 bolo v 32 decentralizovaných agentúrach zamestnaných 7 324 úradníkov, dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (6 941 v roku 2016), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 5,52 %;

20.  konštatuje, že agentúry by v záujme riadneho vykonávania nových úloh, neprestajného zvyšovania efektívnosti, rýchleho a efektívneho obsadzovania pracovných miest a zlepšovania schopnosti prilákať odborníkov mali nepretržite monitorovať a hodnotiť svoje počty zamestnancov a potreby z hľadiska dodatočných ľudských a finančných zdrojov a v prípade potreby predkladať príslušné žiadosti, aby boli schopné primerane vykonávať svoje úlohy a povinnosti;

21.  pripomína, že na nadväzujúcom stretnutí IIWG2, ktoré sa uskutočnilo 12. júla 2018, Komisia predložila dokument o vývoji počtu pracovných miest v pláne pracovných miest, v ktorom usúdila, že cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % sa dosiahol; poukazuje na to, že tento záver podporil aj Európsky parlament(7);

22.  zdôrazňuje, že IIWG2 preskúmala v prípade agentúr financovaných z poplatkov aj pilotný projekt agentúry EASA; konštatuje, že hoci sú agentúry úplne financované z poplatkov, stále sa plne zodpovedajú orgánu udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o súvisiace riziká straty dobrého mena; zdôrazňuje, že financovanie z poplatkov má výhody aj nevýhody; zdôrazňuje, že financovanie z poplatkov by mohlo viesť ku konfliktom záujmov a k nepredvídateľnému toku príjmov a že sú potrebné dobré ukazovatele kvality;

23.  poznamenáva, že Komisia v päťročnom období 2014 – 2018 uplatnila dodatočné ročné zníženie počtu zamestnancov o 1 % s cieľom vytvoriť fond pracovných miest, z ktorého bude prideľovať pracovné miesta agentúram, ktoré boli poverené novými úlohami alebo sú v počiatočnej fáze fungovania(8);

24.  poznamenáva, že decentralizované agentúry zvýšili využívanie zmluvných zamestnancov na vykonávanie nových úloh ako čiastočnú kompenzáciu za 5 % zníženie počtu pracovných miest a dodatočné zníženie na vytvorenie fondu pracovných miest; vyzýva sieť, aby vypracovala všeobecnú politiku nenahrádzania stálych zamestnancov drahšími externými konzultantmi;

25.  berie na vedomie výzvu, ktorú pre niektoré agentúry predstavuje nedostatok zamestnancov, najmä keď sa nové úlohy pridelia bez toho, aby sa počítalo s dodatočným personálom na ich realizáciu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevzala do úvahy žiadosť dotknutých agentúr o zvýšenie počtu zamestnancov, čo ohrozuje ich dobré výsledky;

26.  so znepokojením berie na vedomie počet faktorov, ktoré bránia operačnej výkonnosti niektorých agentúr, ako sú napríklad ťažkosti so zamestnávaním kvalifikovaných osôb v daných platových triedach, čiastočne z dôvodu nízkeho korekčného koeficientu v niektorých členských štátoch, a vykonávanie činností prostredníctvom grantových postupov, ktoré sú zdĺhavé a administratívne náročné; vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby zvážili príslušné riešenia a orgánu udeľujúcemu absolutórium podali správu o pokroku v tejto veci;

27.  vyzýva všetky agentúry, aby zverejnili svoju úroveň fluktuácie zamestnancov a jasne uviedli, ktoré pozície sú obsadené k 31. decembru príslušného rozpočtového roka, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť medzi agentúrami;

28.  vyjadruje poľutovanie nad nevyváženým zastúpením mužov a žien v niektorých agentúrach; vyzýva všetky agentúry, aby neustále pracovali na vyváženom zastúpení na všetkých úrovniach personálu a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podávali správy o vykonaných opatreniach a pokroku;

29.  so znepokojením poznamenáva, že väčšina agentúr nezverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (ďalej len „EPSO“); chápe však obavy agentúr v súvislosti s vysokými nákladmi na preklad; v tejto súvislosti víta medziagentúrnu platformu s pracovnými ponukami, ktorú zriadila a udržiava sieť, a vyzýva agentúry, aby v plnej miere využívali jej výhody; vyzýva úrad EPSO, aby túto platformu siete tiež propagoval na svojom všeobecnom webovom sídle pre oznámenia o voľných miestach v Únii;

30.  nabáda agentúry Únie, aby zvážili: prijatie stratégie pre základné práva vrátane vloženia odkazu na základné práva do kódexu správania, ktorý by mohol vymedziť povinnosti ich zamestnancov a ich školenie; vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie toho, aby akékoľvek porušenie základných práv bolo možné zistiť a oznámiť a aby sa riziká takéhoto porušovania urýchlene dostali do pozornosti hlavných orgánov agentúry; zriadenie, ak je to vhodné, pozície úradníka pre základné práva podriadeného priamo správnej rade s cieľom zabezpečiť určitý stupeň nezávislosti voči ostatným zamestnancom, okamžité riešenie ohrozenia základných práv a neustále zlepšovanie politiky základných práv v rámci organizácie; nadviazanie pravidelného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými medzinárodnými organizáciami v otázkach základných práv; zabezpečenie toho, že súlad so základnými právami bude základným referenčným prvkom spolupráce Europolu s vonkajšími subjektmi, najmä s členmi vnútroštátnych správnych orgánov, s ktorými spolupracuje na operačnej úrovni;

31.  so znepokojením berie na vedomie, že v niektorých agentúrach bol zaznamenaný veľký počet správ o obťažovaní a zneužívaní; domnieva sa, že by sa mali vykonávať účinné preventívne opatrenia a nájsť účinné postupy na riešenie problémov obetí; vyzýva Komisiu, aby aktívne monitorovala pravidlá, ktoré uplatňujú agentúry, aby sa predišlo akejkoľvek forme zlého zaobchádzania v agentúrach;

Verejné obstarávanie

32.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov pretrvávajú nedostatky v riadení verejných obstarávaní, pričom nedostatky v tejto oblasti vykazuje 14 agentúr, a to najmä pokiaľ ide o obstarávanie služieb; konštatuje, že medzi zdroje týchto nedostatkov patrí nedostatočná rovnováha medzi cenou a kvalitou pri zadávaní zákaziek, nie celkom optimálna koncepcia rámcových zmlúv, neodôvodnené sprostredkovateľské služby a používanie rámcových zmlúv bez dostatočných podrobností; vyzýva agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť pripomienkam Dvora audítorov a ďalej zlepšovali riadenie verejného obstarávania;

33.  domnieva sa, že situácia v úrade EASO týkajúca sa postupov obstarávania je neprijateľná, a vyzýva Komisiu, aby začala vykonávať aktívnejší dohľad nad postupmi obstarávania, ktoré uplatňujú agentúry;

34.  víta skutočnosť, že agentúry čoraz viac využívajú portál spoločného verejného obstarávania (centrálny register možností spoločného obstarávania) fungujúci na extranete agentúr, ktorý zahŕňa funkcie, ako je napríklad zdieľanie dokumentov a diskusné fóra, a ktorý umožňuje transparentnejšiu komunikáciu medzi agentúrami a jej ľahšie riadenie, pokiaľ ide o služby verejného obstarávania;

35.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, pokiaľ ide o používanie podobných nástrojov a jednotné riešenie pre obstarávanie tovaru alebo služieb (elektronické obstarávanie) na dosiahnutie harmonizovanejšieho IT rámca medzi agentúrami; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

36.  konštatuje, že 77 % agentúr už vypracovalo a zaviedlo vnútorné pravidlá alebo usmernenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti a zvyšných 23 % ich postupne prijíma; naliehavo vyzýva zvyšné agentúry, aby bez ďalšieho odkladu vypracovali a zaviedli vnútorné predpisy týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podávala správy o prijímaní a vykonávaní týchto opatrení;

37.  víta skutočnosť, že 29 agentúr (94 %) uplatňuje usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom; vyzýva ostatné agentúry, ktoré ešte takéto usmernenia neuplatňujú, aby ich prijali bez ďalšieho odkladu; schvaľuje vývoj interných systémov na spracovanie žiadostí o prístup vrátane špeciálne vyškolených tímov pre prístup k dokumentom zameraných na spracovanie prichádzajúcich žiadostí v agentúrach, ktoré čelia častejším a zložitejším žiadostiam; vyzýva sieť, aby vypracovala spoločné usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý majú uplatňovať agentúry;

38.  konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady a vyššieho manažmentu sú zavedené takmer vo všetkých agentúrach a že väčšina agentúr tieto vyhlásenia zverejňuje na svojich webových stránkach spolu s príslušnými životopismi; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium aj naďalej podávala správy o tomto aspekte; zdôrazňuje, že členovia správnej rady a vyšší manažment by mali namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov predkladať vyhlásenia o záujmoch; opätovne zdôrazňuje, že to, že nie sú v konflikte záujmov, nemôžu vyhlásiť samotní členovia správnej rady ani manažment; opakuje, že existenciu konfliktu záujmov by mal posudzovať neutrálny orgán;

39.  pripomína, že mnohé agentúry, najmä tie, ktoré vydávajú povolenia tretím stranám na uvádzanie výrobkov na trh, sú zraniteľné, ak nemajú a neuplatňujú jasné a účinné pravidlá na predchádzanie konfliktom záujmov; vyzýva všetky agentúry, aby sa pripojili k medziinštitucionálnej dohode o registri transparentnosti, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní medzi Komisiou, Radou a Európskym parlamentom;

40.  vyzýva agentúry, aby vykonávali komplexnú a horizontálnu politiku týkajúcu sa predchádzania konfliktom záujmov a aby použili politiku nezávislosti Európskej chemickej agentúry (ECHA) ako najlepší postup a príkladný systém monitorovania a prevencie akýchkoľvek konfliktov záujmov; pripomína, že v súlade s touto politikou nezávislosti sú každoročné vyhlásenia o záujmoch všetkých dotknutých zamestnancov a expertov povinné a mali by sa aktualizovať, ak sa situácia zmení, a každý, kto má deklarovaný záujem v určitej otázke, je vylúčený z rozhodovania o danej veci alebo poskytovania stanoviska k tejto veci; okrem toho nabáda agentúry, aby zriadili poradný výbor pre konflikty záujmov;

Vnútorná kontrola

41.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa 11 agentúr, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude zodpovedať priamo riaditeľovi a správnej rade agentúry; berie na vedomie odpoveď siete, v ktorej sa uvádza, že neexistuje žiadna podkladová analýza ani analýza rizika na odôvodnenie tejto pripomienky; vyzýva Dvor audítorov a sieť, aby dospeli k spoločnému prístupu k tejto otázke a aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o vývoji v tejto záležitosti;

42.  s uspokojením konštatuje, že veľká väčšina agentúr (28) nevykazuje nedostatky v uplatňovaní svojich noriem vnútornej kontroly, pokiaľ ide o plány na zabezpečenie kontinuity činností; vyzýva zvyšné agentúry, aby zlepšili svoju situáciu s cieľom zmierniť prípadné riziká a aby o prijatých opatreniach informovali orgán udeľujúci absolutórium;

Ďalšie pripomienky

43.  zdôrazňuje, že 29. marca 2017 Spojené kráľovstvo oznámilo Európskej rade svoje rozhodnutie vystúpiť z Únie; so znepokojením konštatuje, že na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr päť agentúr nevykonalo komplexnú analýzu pravdepodobného vplyvu vystúpenia Spojeného kráľovstva na svoju organizáciu, operácie a účty;

44.  berie na vedomie dohodu dosiahnutú na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti 20. novembra 2017 o presunutí Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „EMA“) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna do Amsterdamu, resp. Paríža; vyjadruje znepokojenie nad možným dosahom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na tieto agentúry, pokiaľ ide o budúce náklady a stratu odborných znalostí, čo vytvára riziko z hľadiska kontinuity činností; poukazuje tiež na možný vplyv na príjmy a činnosti viacerých agentúr, ktoré nesídlia v Londýne; vyzýva agentúry, aby sa pripravili na zmiernenie prípadných rizík, ktoré by mohli vzniknúť, a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podali správu o vykonaní takýchto prípravných opatrení;

45.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú naďalej zdvojené operačné a administratívne sídla; považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť dvojité sídla, ktoré neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu z operačného hľadiska;

46.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v novom nariadení o rozpočtových pravidlách sa nepredpokladá zníženie administratívneho zaťaženia, ktorému naďalej čelia decentralizované agentúry; pripomína, že audit decentralizovaných agentúr je naďalej v plnej zodpovednosti Dvora audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy týkajúce sa verejného obstarávania; opätovne zdôrazňuje, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil výrazný nárast administratívneho zaťaženia agentúr, ako aj to, že čas spojený s verejným obstarávaním a správou zmlúv o audite viedol k dodatočným výdavkom, čím sa ešte viac zaťažili obmedzené zdroje agentúr; zdôrazňuje, že tento problém treba vyriešiť; vyzýva zúčastnené strany, aby poskytli riešenia tejto otázky s cieľom výrazne znížiť administratívnu záťaž;

47.  berie na vedomie, že externé hodnotenia agentúr sú vo všeobecnosti pozitívne a že agentúry vypracovali akčné plány na riešenie otázok vznesených v hodnotiacich správach; konštatuje, že hoci sa vo väčšine nariadení o zriadení agentúr stanovuje, že externé hodnotenie sa má vykonávať v pravidelných intervaloch (obvykle raz za štyri až šesť rokov), nariadenia o zriadení piatich decentralizovaných agentúr neobsahujú takéto ustanovenie a nariadenie o zriadení agentúry EMA vyžaduje externé hodnotenie len raz za 10 rokov; vyzýva Komisiu a dotknuté agentúry, aby sa touto záležitosťou zaoberali a aby o prijatých opatreniach informovali orgán udeľujúci absolutórium;

48.  víta revíziu nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr – Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA);

49.  pripomína, že každoročná výmena názorov v príslušných výboroch o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr prispieva k zaisteniu toho, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, najmä v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv a stratégiou Európa 2020;

o
o   o

50.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(5) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska policajná akadémia (CEPOL), Európsky policajný úrad (Europol) a Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust).
(6) Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
(7) List J. Arthuisa zaslaný A. Tajanimu: Ref. č. D(2018)30134.
(8) Podľa terminológie, ktorú používa Komisia na kvalifikovanie decentralizovaných agentúr ako agentúry v „počiatočnej fáze“, agentúry s „novými úlohami“ alebo „naplno fungujúce agentúry“, vzhľadom na štádium ich vývoja a rast ich príspevkov z rozpočtu Únie a počtu zamestnancov.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia