Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2205(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0113/2019

Pateikti tekstai :

A8-0113/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0255

Priimti tekstai
PDF 157kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
P8_TA(2019)0255A8-0113/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2205(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(5), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2019),

1.  patvirtina Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30 p. 33.
(2) OL C 434, 2018 11 30 p. 33.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2205(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(5), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2019),

1.  pritaria Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30 p. 33.
(2) OL C 434, 2018 11 30 p. 33.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2205(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0113/2019),

A.  kadangi, remiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 13 272 160 EUR, t. y. 16,38 proc. mažesnis nei 2016 m., ir tai daugiausia lėmė pajamų sumažėjimas, susijęs su Reglamento dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) taikymu; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,72 proc., taigi buvo pasiektas Agentūros planuotas rodiklis ir jis yra 0,61 proc. didesnis nei 2016 m.; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 15,87 proc. ir siekė 75,81 proc.;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikinti iš 2016 į 2017 m. perkelti asignavimai sudarė 122 606,52 EUR, t. y. 2,03 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, vadinasi jų buvo gerokai – 7,77 proc. – mažiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra tam tikras priemones naudoja kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kad būtų galima įvertinti jos veiklos teikiamą pridėtinę vertę, visų pirma siekiant įvertinti tinklo kodeksų ir gairių poveikį, ir pagerinti jos biudžeto valdymą;

4.  pripažįsta, kad apskritai Agentūra įgyvendino savo darbo programą, nepaisant didelių problemų, susijusių su turimais ištekliais;

5.  su džiaugsmu pažymi, kad Agentūra sėkmingai įgyvendino Reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo ir kad 2017–ieji buvo pirmieji metai, kai duomenys buvo renkami visus metus, po pagrindinių šio reglamento nuostatų įgyvendinimo 2016 m.; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūra pasiekė itin svarbų etapą, kai buvo priimti visi tinklo kodeksai ir gairės elektros energijos ir dujų sektoriuose, ir nukreipė savo dėmesį į jau priimtų tinklų kodeksų ir gairių įgyvendinimo paramą ir stebėseną;

6.  palankiai vertina tai, kad Agentūra perdavė savo apskaitą Komisijai ir dalijasi ištekliais su kitomis agentūromis žmogiškųjų išteklių valdymo, informacinių ir ryšių technologijų valdymo, biudžeto ir finansų, viešųjų pirkimų ir infrastruktūros valdymo srityse;

Personalo politika

7.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 92,65 proc.: iš 68 laikinųjų darbuotojų etatų, kurie buvo patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 69 etatais), buvo paskirti 63 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 21 sutartininkas ir trys deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

8.  susirūpinęs pažymi, kad dėl žmogiškųjų išteklių ir biudžeto suvaržymų 2017 m. Agentūroje kilo vėlavimų rizika, taip pat atsirado poreikis persvarstyti tikslų prioritetus ir sumažinti kai kurių ataskaitų bei nuomonių apimtį; mano, kad norint sustiprinti Agentūros užduotis ir vaidmenį reikia atitinkamai padidinti jos išteklius ir darbuotojus;

9.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Agentūros vadovybėje, nes 5 iš 6 vadovų yra vyrai ir tik 1 – moteris; prašo Agentūros imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta geresnė jos vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyra;

10.  pažymi, kad Agentūra patvirtino pavyzdinį Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos; atkreipia dėmesį į tai, kad ji rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

11.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą, siekiant padidinti viešumą, pranešimus dėl laisvų darbo vietų skelbti ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad keturi iš devynių pranešimų apie laisvas darbo vietas jau paskelbti EPSO interneto svetainėje; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo išlaidų;

Viešieji pirkimai

12.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti jokių Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas viešųjų pirkimų procedūroms administruoti reikalingas priemones ir teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitas apie pažangą toje srityje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

13.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei pranešėjų apie pažeidimus apsaugą; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. spalio mėn. atsistatydino Administracinės valdybos narys, nes buvo nustatyta, kad jam galėjo kilti interesų konfliktas;

14.  palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti didesnį Agentūros veiklos skaidrumą, pvz., tai, kad pranešama apie Agentūros darbuotojų susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma Direktoriaus susitikimus su lobistais, ir jie skelbiami Agentūros interneto svetainėje nuo 2018 m. sausio mėn.;

Vidaus kontrolė

15.  pažymi, kad 2017 m. buvo atliktas Agentūros 16 vidaus kontrolės standartų veiksmingumo vertinimas; su džiaugsmu pažymi, kad 2017 m. Agentūros vidaus kontrolės standartuose nebuvo nustatyta jokių reikšmingų ar esminių trūkumų;

16.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, susirūpinęs pažymi, kad atsarginiai duomenys, susiję su Reglamentu dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT), yra saugomi toje pačioje vietoje kaip ir pirminiai duomenys, todėl, jei įvyktų didelės avarijos, kiltų didelė rizika veiklos tęstinumui; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kad norint vėl sukurti svetainę, skirtą atkūrimui po avarijos, reikėtų papildomų finansinių išteklių;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 2016 m. atliko išsamų rizikos vertinimą, be kita ko, susijusį su IT, ir juo remdamasi parengė naują Agentūros strateginio audito planą 2017–2019 m. laikotarpiui bei audito temas kitam planavimo laikotarpiui; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

18.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos auditą; susirūpinęs atkreipia dėmesį į itin svarbią rekomendaciją, kurioje pažymima, kad nėra nustatyta pranešimo apie galimus sukčiavimo atvejus ir jų nagrinėjimo gairių ir tų atvejų pasekmių personalo įdarbinimo srityje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti šią riziką;

Kitos pastabos

19.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Agentūra neatliko išsamios Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos galimo poveikio jos organizacijai, operacijoms ir finansinėms ataskaitoms analizės; tačiau, remdamasis Agentūros atsakymu, pažymi, kad ji tokią analizę atliko 2018 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos poveikį ir veiksmus, kurių turi būti imtasi;

o
o   o

20.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 202.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0254.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika